dr Maciej Skory

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

maciej [dot] skoryatuwr [dot] edu [dot] pl

Telefon:
71 3752 320
Email:
maciej [dot] skory [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

pokój 110: pn. 11.15-12.15

Zdjęcie użytkownika dr Maciej Skory
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania naukowe:

a) prawo spółek;

b) prawo umów w obrocie krajowym i międzynarodowym;

c) prawo konsumenckie;

d) prawo papierów wartościowych;

e) zawieranie umów finansowych na odległość;

f) kredyt konsumencki;

e) wolne zawody.

Publikacje: 
 1. Skory M.,Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Zakamycze 2005r.;
 2. Skory M., Sytuacja konsumenta w umowach elektronicznych (w:) J. Gołaczyński (red.), Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Difin, Warszawa 2005;
 3. Skory M., Czy w prawie spółek jest miejsce dla ochrony konsumenta?  (w:) Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006;
 4. Skory M., O potrzebie interdyscyplinarnego podejścia do tzw. umów elektronicznych (w:) Prawo umów elektronicznych pod red. J. Gołaczyńskiego, Kraków 2006;
 5. Skory M., Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w bankowych umowach o kredyt konsumencki (w:) Europeizacja prawa prywatnego t. II (red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar), Warszawa 2008, s. 385 i n.;
 6. Skory M., Klauzule abuzywne – zastosowanie przepisów Dyrektywy 93/13 w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Anglia, Francja, Czechy, Słowacja, Węgry) – UOKiK 2008 (s. 1- 104);/
 7. Skory M., Recenzja monografii R. Stefanickiego pt. Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej – dyrektywa 2005/29, Warszawa 2007 w Rejent nr 9/2008 s. 195 i nast.;
 8. Skory M., Zakres informacji ujawnianych w pismach spółek kapitałowych po nowelizacji artykułów 206 i 374 k.s.h., Rejent nr 9/2008 s. 122 i nast.;
 9. Sołtys B., Skory M., Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu – podstawy funkcjonowania i orzekania, ADR Arbitraż i Mediacja 2008r., Nr  4, s. 181-185.
 10. Skory M., Konsument w Internecie, Prawo mediów elektronicznych nr 1/2011.
 11. Skory M., Przegląd wybranych regulacji prawnych dotyczących pojęcia konsumenta na tle definicji konsumenta zawartej w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego. Przegląd Prawa i Administracji 2011, t. LXXXIV, Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego (red. J. Frąckowiak);
 12. Skory M., Bancassurance jako forma kooperacji gospodarczej, Aktualne Zagadnienia Prawa Prywatnego, red. E. Marszałkowska-Krześ, Wrocław 2012, s. 133-151
 13. Skory M. Nowa ustawa o prawach konsumenta i jej wpływ na regulację sprzedaży według kodeksu cywilnego, [w:] M. Ganczar, E. Sługocka-Krupa, Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-963-3, recenzenci: dr hab. R. Biskup, dr hab. W. Czyżowicz, prof. SGH
 14. Skory M. Umowy dotyczące usług finansowych zawieranych na odległość, Ustawa o prawach konsumenta (Kodeks cywilny). Komentarz, (red. D. Szostek), C.H. Beck 2014

 15. Skory M., Wpływ specjalizacji w zawodach prawniczych na kształt spółki partnerskiej jako szczególnej formy wykonywania zawodu, Rejent numer specjalny 2014r.
 16. Skory M. Wpływ ustawy o prawach konsumenta na czynności notarialne, Rejent nr 12/2014.
 17. Skory M. Ustawa o prawach konsumenta – za dużo na lifting, za mało na rewolucję,  Przegląd Radcowski nr 5/2014, s. 41-50;
 18. Skory M. Płatności on line w aspekcie monet kryptograficznych  (w) Płatności elektroniczne – Prawne, finansowe i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych. (red.) D. Szostek, J. Gołaczyński,  Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015r. Wrocław 26 marca 2015r. (s. 60-69)
 19. Skory M. Problem źródeł zobowiązań zawieranych elektronicznie. (w): Konsument w świecie cyfrowym, (red.) D. Szostek, J. Gołaczyński,  Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015r. Wrocław 26 marca 2015r. (s.32-41)

2010r. - Staż w Komisji Europejskiej, Dyrektoriat Sanco - Implementacja Dyrektywy o kredycie konsumeckim w krajach UE;

2008 - Nagrodzony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich;