dr Maciej Pichlak

Pracownik naukowy

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2828
Email:
maciej [dot] pichlak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej 2017:

22.06, godz. 15.00 - 17.00

26.06, godz. 12.15 - 14.15

 

Office hours during the summer exam period 2017:

22.06, 15.00 - 17.00

26.06, 12.15 - 14.15

 

Terminy konsultacji mogą podlegać zmianom! Proszę każdorazowo sprawdzić najnowsze ogłoszenia.

The office hours may be subject to change. Please verify the latest news (Polish "ogłoszenia").

Zdjęcie użytkownika dr Maciej Pichlak
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

- refleksyjność prawa

- instytucjonalna teoria prawa

- argumentacja prawnicza i jej społeczne uwarunkowania

 

2. Dorobek naukowy:

Zob. niżej

 

3. Projekty badawcze

w przygotowaniu

4. Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

- członek International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR - sekcja polska)

- członek Research Committee on Sociology of Law (w ramach International Sociological Association)

5. Staże naukowe

- visiting scholar w: International Institute for Sociology of Law, (Onati, Hiszpania), 26 września - 10 października 2015

- wizyta studyjna w: University of Helsinki, 17-21 listopada 2014

- academic visitor w: University of Edinburgh, School of Law, Centre for Law and Society, 11-31 marca 2009

6. Działalność dodatkowa i pozauczelniana

a) wybrane wystąpienia na konferencjach:

w przygotowaniu

b) działalność w ramach uczelni:

reprezentant niesamodzielnych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do Rady Wydziału

Publikacje: 

a) monografie

- M. Pichlak, Zamknięty system źródeł prawa. Studium instytucjonalizacji dyskursu prawniczego, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=42686&from=&dirids...

- M. Pichlak (red.), Profesjonalna kultura prawnicza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

- P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak (red.), Perspektywy juryscentryzmu, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2011, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=34272&from=&dirids...

- A. Kozak, Myślenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej, red. M. Pichlak, Wrocław 2010

 

b) artykuły i rozdziały w monografiach

- M. Pichlak, Pozytywizm praktyczny, pozytywizm teoretyczny, pozytywizm żywy, "Państwo i Prawo" 2017, Nr 5, s. 36-53

- M. Pichlak, Regulating Risk and a Theory of Social Reflexivity of Law, [in:] U. de Vries, J. Fanning (ed.), Law in the Risk Society, Eleven International Publishing: Utrecht 2017, s. 83-100

- M. Pichlak, Krytyczny pozytywizm prawniczy Kaarlo Tuoriego, "Principia" 2016, Vol. 61-62, s. 69-88

- M. Pichlak, Objectivity and Institutional Reflexivity in Law, [in:] V. Breda, L. Rodak (ed.), Diverse Narratives of Legal Objectivity. An Interdisciplinary Perspective, Peter Lang: Frankfurt am Main 2016, s. 83-95

- M. Pichlak, Institutional analysis and epistemology of values in law: an outline, [in:] M. Gallupo et al. (ed.), Human Rights, Rule of Law and the Contemporary Social Challenges in Complex Societies, Initia Via, Belo Horizonte 2015, s. 898-907, http://dx.doi.org/10.17931/ivr2013_sws77_02

- M. Pichlak, Refleksyjność teorii prawa w aspekcie metodologicznym, instytucjonalnym i etycznym, [w:] K. Kaleta, P. Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 309-330

- M. Pichlak, Artura Kozaka cierpliwość wobec prawa, "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna" 2014, T. III, Nr 1, s. 226-242

- M. Pichlak, The Law’s Autonomy and a Practical Law-view. Preliminaries to Legal Discourse Analysis, "Wrocław Review of Law, Administration and Economics" 2014 Vol. 4, No. 1, s. 61-69

- M. Pichlak, Obiektywność w prawie - podejście instytucjonalne jako alternatywa dla dominujących stanowisk teoretycznych, "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" 2014, Nr 2, s. 109-125

- M. Pichlak, Między aksjologią a ontologią dyskursu konstytucyjnego. Obiektywizacja wartości w prawie, "Przegląd Prawa i Administracji" 2014, Nr 96, s. 39-56

- M. Pichlak, The Autonomy from Morality as a Moral Claim. On Some Paradoxes of Legal Positivism, [in:] B. Wojciechowski, P. W. Juchacz, K. M. Cern (ed.), Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, Peter Lang: Frankfurt am Main 2013, s. 73-93

- P. Jabłoński, M. Pichlak, Miejsce refleksji krytycznej w instytucjonalnej wiedzy o prawie, "Principia", Tom LVII-LVIII, Kraków, Listopad 2013, s. 269-295.
- M. Pichlak, Prawa człowieka a dialektyka prawa, [w:] A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz (red.), Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=43829&from=publica...

- M. Pichlak, W sprawie reinterpretacji modelu konstytucyjnego systemu źródeł prawa, [w:] S. Biernat (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, Seria Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego nr 1(3)/2012, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2013, s. 97-111

- M. Pichlak, Aporie teorii, paradoksy praktyki. O wewnętrznych napięciach w obrębie juryscentryzmu, [w:] M. Pichlak (red.), Profesjonalna kultura prawnicza, Scholar, Warszawa 2012, s. 59-74

- M. Pichlak, Tożsamość prawa w juryscentrycznej wizji praktyki prawniczej, [w:] P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak (red.), Perspektywy juryscentryzmu, Wrocław 2011

- M. Pichlak, Różnica poglądów na tożsamość prawa w polskiej teorii, [w:] P. Jabłoński (red.), Czy koniec teorii prawa?, Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa, Wrocław 2011

- M. Pichlak, Obrona zamkniętego systemu źródeł prawa we współczesnym pozytywizmie prawniczym, [w:] W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa 2010

- M. Pichlak, Autonomia argumentacji prawniczej: między refleksją etyczną a analitycznym prawoznawstwem, [w:] P. Kaczmarek (red.), Lokalny i uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa, Wrocław 2009

- M. Pichlak, Teza o autonomii prawa we współczesnym myśleniu prawniczym, [w:] M. Araszkiewicz (red.), Z punktu widzenia filozofii prawa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

- P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak, O etyczności prawa, czyli kilka uwag na temat niedemokratycznego strażnika demokracji, [w:] K. Liszka, R. Włodarczyk (red.), Kultura demokracji, Wrocław 2009

- M. Pichlak, Ustawa jako mgławica. O zastosowaniu pewnej metafory w prawoznawstwie, [w:] M. Błachut (red.), Ponowoczesność, Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa, Wrocław 2007

- M. Pichlak, Odniesienia do prawa w ramach praktyki społecznej. Koncepcja Herberta Harta a założenie świata życia, [w:] A. Sulikowski (red.), W poszukiwaniu podstaw prawa, Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa, Wrocław 2006

- M. Pichlak, Wspólnota komunikacyjna jako podstawa obowiązywania prawa europejskiego, [w:] J. Kaczor (red.), Teoria prawa europejskiego, Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa, Wrocław 2005

 

c) redakcja artykułów, tłumaczenia

- A. Kozak, Próba autorekonstrukcji drogi badawczej, czyli Artur Kozak o swoim własnym dorobku, red. M. Pichlak [w:] M. Pichlak (red.), Profesjonalna kultura prawnicza, Warszawa 2012, s. 185-211

- Z. Bańkowski, W przestrzeni sądzenia: sędzia i niepokój spotkania, tłum. M. Pichlak, [w:] P. Kaczmarek (red.), Lokalny i uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Wrocław 2009

 

d) publikacje dydaktyczne

W. Gromski, P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Paździora, M. Pichlak, Warsztaty prawnicze. Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej, Wyd. Od.Nowa, Bielko Biała 2016 (2 wyd.)

 

e) pozostałe

- M. Pichlak, Sądowe show, "Przewodnik Katolicki" 2017, Nr 5

- M. Pichlak, Brunatna pobudka Hansa Castorpa, Magazyn „Kontakt” (wydanie internetowe) 2016, Nr 183, http://magazynkontakt.pl/brunatna-pobudka-hansa-castorpa.html 

- M. Pichlak, Czy można odrzucić niesprawiedliwe prawo?, "Przewodnik Katolicki" 2016, Nr 1

- M. Pichlak, Co wolno władzy? Próba dialogu, serwis internetowy gosc.pl, http://gosc.pl/doc/2883942.Co-wolno-wladzy-proba-dialogu

- E. Koziarzewski, M. Pichlak, Moralność nie dla prawników?, "Radca Prawny" 2014, Nr 12

- A. Lam, J. Peszek, M. Pichlak, Krzeszowska droga krzyżowa, [w:] A. Lam, Portrety i spotkania, Warszawa 2014

- M. Pichlak, Cztery noce z walką (recenzja filmu "Cztery noce z Anną", reż. J. Skolimowski), "W drodze" 2009, Nr 4

- M. Pichlak, Reguła dla ojców, "Więź" 2007, Nr 11-12