dr Maciej Pichlak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2828
Email:
maciej [dot] pichlak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Terminy konsultacji we wrześniu 2017:

Office hours in September, 2017:

14.09, 10.45 - 11.45

21.09, 14.30 - 15.30

28.09, 8.30 - 9.30

 

Terminy konsultacji mogą podlegać zmianom! Proszę każdorazowo sprawdzić najnowsze ogłoszenia.

The office hours may be subject to change. Please verify the latest news (Polish "ogłoszenia").

Zdjęcie użytkownika dr Maciej Pichlak
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

- refleksyjność prawa;

- regulacja ryzyka w prawie;

- argumentacja prawnicza oraz jej społeczne i filozoficzne uwarunkowania;

- prawo i teoria społeczna

 

2. Dorobek naukowy:

Zob. niżej listę publikacji

 

3. Projekty badawcze

Year(s)

Project title

Position in the project

Funding institution

2017-2020

Modele prawnej regulacji ryzyka w świetle teorii refleksyjności [Models of Legal Regulation of Risk in the Light of the Theory of Reflexivity]

Principal Investigator

National Science Centre [Narodowe Centrum Nauki], Poland https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-05-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3

2015-2016

Refleksyjność prawa [Reflexivity of Law]

Principal Investigator

Ministry of Science and Higher

Education; via University of Wrocław, Poland

2013

Autonomia prawa [Autonomy of Law]

Principal Investigator

Ministry of Science and Higher

Education; via University of Wrocław, Poland

2012-2013

Koncepcja autonomii prawa w kontekście jego tożsamości [The Concept of Law's Autonomy in the Light of Law's Identity]

Principal Investigator

Ministry of Science and Higher

Education; via University of Wrocław, Poland

2011

Status metodologiczny twierdzenia o autonomii argumentacji prawnej wobec etyki [Methodological Status of the Claim on Autonomy of Legal Argumentation in Relation to Ethics]

Principal Investigator

Ministry of Science and Higher

Education; via University of Wrocław, Poland

 

4. Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

- członek International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR - sekcja polska)

- członek Research Committee on Sociology of Law (w ramach International Sociological Association)

 

5. Staże naukowe

- visiting scholar w: International Institute for Sociology of Law, (Onati, Hiszpania), 26 września - 10 października 2015

- wizyta studyjna w: University of Helsinki, 17-21 listopada 2014

- academic visitor w: University of Edinburgh, School of Law, Centre for Law and Society, 11-31 marca 2009

 

6. Działalność dodatkowa i pozauczelniana

a) Wybrane wystąpienia na konferencjach:

- Ryzyko ponad granicami? Intytucjonalne i kulturowe koncepcje regulacji ryzyka [Risk Over Borders? Institutional and Cultural Perspective to Risk Regulation], Ogólnopolski Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa [Polish Congress of Young Scholars in Theory and Philosopy of Law], September 2017, Łagów (Poland)

- Risk-anticipating Regulation, Rule of Law, and the Concept of Risk, special workshop: Anthropology meets Pragmatist Philosophy: Anticipatory Knowledge and the Practices of Measuring and Producing (In)Security, May 2017, Fankfurt am Main (Germany)

- Moment kosmopolityczny prawa. Czy globalne problemy wymagają globalnych rozwiązań [Cosmopolitan Moment of Law. Do Global Problems Require Global Solutions?], Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne [Central European Forum on Law and Administration],  October 2016, Częstochowa (Poland)

- Refleksyjne zarządzanie prawem. Dwa podstawowe dylematy [Reflexive Legal Management. Two Basic Dilemmas], Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa [Polish National Congress of Theory and Philosophy of Law], September 2016, Wrocław (Poland)

- Law’s Reflexivity. A Theoretical Framework for Law and Expertise Studies, Critical Legal Conference, September 2015, Wrocław (Poland)

- Individual’s Memory and Institutional Knowledge, International Conference: Memories of Struggles, Struggles of Memories, May 2015, Sarajevo, (Bosnia and Herzegovina)

- Regulating Risk and Different Modes of Law's Reflexivity, Law in the Risk Society Conference, April 2015, Utrecht (Netherlands)

- Globalization with a Face of Reflexivity: National and Transnational Programmes of Legislating Policy, Congress “Global‐Regional‐Local. Institutions, Relations, Networks. Past and Future of the Sociology of Law”, May 2014, Onati (Spain)

- Institutional Reflexivity of Law as a Challenge to the Rule of Law, XXVI World Congress for Philosophy of Law and Social Philosophy, July 2013, Belo Horizonte (Brasil)

- Epistemology of Values and Institutional Analysis in Law, XXVI World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, July 2013, Belo Horizonte (Brasil)

- Objectivity vs. Reflexivity? Puzzles on Identity of Law in the Era of Late Modernity, International Conference: What Kind of Objectivity for Law?, March 2012, Palermo (Italy)

 

b) Działalność w ramach uczelni:

- Reprezentant niesamodzielnych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do Rady Wydziału.

- Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej.

- Przewodniczący komisji skrutacyjnej w ramach Rady Wydziału.

 

Publikacje: 

a) monografie

- M. Pichlak, Zamknięty system źródeł prawa. Studium instytucjonalizacji dyskursu prawniczego, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=42686&from=&dirids...

- M. Pichlak (red.), Profesjonalna kultura prawnicza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

- P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak (red.), Perspektywy juryscentryzmu, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2011, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=34272&from=&dirids...

- A. Kozak, Myślenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej, red. M. Pichlak, Wrocław 2010

 

b) artykuły i rozdziały w monografiach

- M. Pichlak, Pozytywizm praktyczny, pozytywizm teoretyczny, pozytywizm żywy, "Państwo i Prawo" 2017, Nr 5, s. 36-53

- M. Pichlak, Regulating Risk and a Theory of Social Reflexivity of Law, [in:] U. de Vries, J. Fanning (ed.), Law in the Risk Society, Eleven International Publishing: Utrecht 2017, s. 83-100

- M. Pichlak, Krytyczny pozytywizm prawniczy Kaarlo Tuoriego, "Principia" 2016, Vol. 61-62, s. 69-88

- M. Pichlak, Objectivity and Institutional Reflexivity in Law, [in:] V. Breda, L. Rodak (ed.), Diverse Narratives of Legal Objectivity. An Interdisciplinary Perspective, Peter Lang: Frankfurt am Main 2016, s. 83-95

- M. Pichlak, Institutional analysis and epistemology of values in law: an outline, [in:] M. Gallupo et al. (ed.), Human Rights, Rule of Law and the Contemporary Social Challenges in Complex Societies, Initia Via, Belo Horizonte 2015, s. 898-907, http://dx.doi.org/10.17931/ivr2013_sws77_02

- M. Pichlak, Refleksyjność teorii prawa w aspekcie metodologicznym, instytucjonalnym i etycznym, [w:] K. Kaleta, P. Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 309-330

- M. Pichlak, Artura Kozaka cierpliwość wobec prawa, "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna" 2014, T. III, Nr 1, s. 226-242

- M. Pichlak, The Law’s Autonomy and a Practical Law-view. Preliminaries to Legal Discourse Analysis, "Wrocław Review of Law, Administration and Economics" 2014 Vol. 4, No. 1, s. 61-69

- M. Pichlak, Obiektywność w prawie - podejście instytucjonalne jako alternatywa dla dominujących stanowisk teoretycznych, "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" 2014, Nr 2, s. 109-125

- M. Pichlak, Między aksjologią a ontologią dyskursu konstytucyjnego. Obiektywizacja wartości w prawie, "Przegląd Prawa i Administracji" 2014, Nr 96, s. 39-56

- M. Pichlak, The Autonomy from Morality as a Moral Claim. On Some Paradoxes of Legal Positivism, [in:] B. Wojciechowski, P. W. Juchacz, K. M. Cern (ed.), Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, Peter Lang: Frankfurt am Main 2013, s. 73-93

- P. Jabłoński, M. Pichlak, Miejsce refleksji krytycznej w instytucjonalnej wiedzy o prawie, "Principia", Tom LVII-LVIII, Kraków, Listopad 2013, s. 269-295.
- M. Pichlak, Prawa człowieka a dialektyka prawa, [w:] A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz (red.), Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=43829&from=publica...

- M. Pichlak, W sprawie reinterpretacji modelu konstytucyjnego systemu źródeł prawa, [w:] S. Biernat (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, Seria Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego nr 1(3)/2012, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2013, s. 97-111

- M. Pichlak, Aporie teorii, paradoksy praktyki. O wewnętrznych napięciach w obrębie juryscentryzmu, [w:] M. Pichlak (red.), Profesjonalna kultura prawnicza, Scholar, Warszawa 2012, s. 59-74

- M. Pichlak, Tożsamość prawa w juryscentrycznej wizji praktyki prawniczej, [w:] P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak (red.), Perspektywy juryscentryzmu, Wrocław 2011

- M. Pichlak, Różnica poglądów na tożsamość prawa w polskiej teorii, [w:] P. Jabłoński (red.), Czy koniec teorii prawa?, Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa, Wrocław 2011

- M. Pichlak, Obrona zamkniętego systemu źródeł prawa we współczesnym pozytywizmie prawniczym, [w:] W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa 2010

- M. Pichlak, Autonomia argumentacji prawniczej: między refleksją etyczną a analitycznym prawoznawstwem, [w:] P. Kaczmarek (red.), Lokalny i uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa, Wrocław 2009

- M. Pichlak, Teza o autonomii prawa we współczesnym myśleniu prawniczym, [w:] M. Araszkiewicz (red.), Z punktu widzenia filozofii prawa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

- P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak, O etyczności prawa, czyli kilka uwag na temat niedemokratycznego strażnika demokracji, [w:] K. Liszka, R. Włodarczyk (red.), Kultura demokracji, Wrocław 2009

- M. Pichlak, Ustawa jako mgławica. O zastosowaniu pewnej metafory w prawoznawstwie, [w:] M. Błachut (red.), Ponowoczesność, Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa, Wrocław 2007

- M. Pichlak, Odniesienia do prawa w ramach praktyki społecznej. Koncepcja Herberta Harta a założenie świata życia, [w:] A. Sulikowski (red.), W poszukiwaniu podstaw prawa, Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa, Wrocław 2006

- M. Pichlak, Wspólnota komunikacyjna jako podstawa obowiązywania prawa europejskiego, [w:] J. Kaczor (red.), Teoria prawa europejskiego, Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa, Wrocław 2005

 

c) redakcja artykułów, tłumaczenia

- A. Kozak, Próba autorekonstrukcji drogi badawczej, czyli Artur Kozak o swoim własnym dorobku, red. M. Pichlak [w:] M. Pichlak (red.), Profesjonalna kultura prawnicza, Warszawa 2012, s. 185-211

- Z. Bańkowski, W przestrzeni sądzenia: sędzia i niepokój spotkania, tłum. M. Pichlak, [w:] P. Kaczmarek (red.), Lokalny i uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Wrocław 2009

 

d) publikacje dydaktyczne

W. Gromski, P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Paździora, M. Pichlak, Warsztaty prawnicze. Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej, Wyd. Od.Nowa, Bielko Biała 2016 (2 wyd.)

 

e) pozostałe

- M. Pichlak, Sądowe show, "Przewodnik Katolicki" 2017, Nr 5

- M. Pichlak, Brunatna pobudka Hansa Castorpa, Magazyn „Kontakt” (wydanie internetowe) 2016, Nr 183, http://magazynkontakt.pl/brunatna-pobudka-hansa-castorpa.html 

- M. Pichlak, Czy można odrzucić niesprawiedliwe prawo?, "Przewodnik Katolicki" 2016, Nr 1

- M. Pichlak, Co wolno władzy? Próba dialogu, serwis internetowy gosc.pl, http://gosc.pl/doc/2883942.Co-wolno-wladzy-proba-dialogu

- E. Koziarzewski, M. Pichlak, Moralność nie dla prawników?, "Radca Prawny" 2014, Nr 12

- A. Lam, J. Peszek, M. Pichlak, Krzeszowska droga krzyżowa, [w:] A. Lam, Portrety i spotkania, Warszawa 2014

- M. Pichlak, Cztery noce z walką (recenzja filmu "Cztery noce z Anną", reż. J. Skolimowski), "W drodze" 2009, Nr 4

- M. Pichlak, Reguła dla ojców, "Więź" 2007, Nr 11-12