dr hab. Piotr Lisowski prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
71-3752721 - w godzinach konsultacji,
71-3752349 - Sekretariat INA
Email:
piotr [dot] lisowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

HARMONOGRAM KONSULTACJI WE WRZEŚNIU 2017 (p. 420A):

- środa (6 września): 12.00 do 13.00;

- środa (13 września): 15.00 do 16.00;

- środa (20 września): 14.30 do 15.30;

- poniedziałek (25 września): 13.00 do 14.00 (wtedy też podanie zostany harmonogram konsultacji na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018).

Zdjęcie użytkownika dr hab. Piotr Lisowski prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowanie badawcze:

Dotyczą problematyki organizacji prawnej administracji publicznej, w zakresie koncentrującym się na terenowym segmencie tej struktury, przede wszystkim zaś – na administracji samorządowej. Poza analizami o ściśle ustrojowym przeznaczeniu ważne miejsce zajmują dwie grupy zagadnień: pierwsza dotyczy postępowań administracyjnych na forum zakładów administracyjnych, druga – lokalnych źródeł prawa administracyjnego.Oprócz tego zainteesowania badawcze odnoszone są do tematów o stricte procesowym czy materialnym przeznaczeniu, począwszy od rozważań polegających na analizowaniu poszczególnych instytucji prawnych (np.: zasad podpisywania/wydawania decyzji administracyjnych; wpływu urzędowych interpretacji Ministra Finansów na samorządowe organy podatkowe), skończywszy zaś na systemowych analizach, ukierunkowanych na konkluzje o doktrynalnym przeznaczeniu (np. czas/przestrzeń/pewność w  prawie administracyjnym).

2. Dorobek naukowy [zob., poniżej, wybrane publikacje(prace)]

3. Granty/projekty badawcze

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czaspopism, stowarzyszeń

5. Stypendia/staże naukowe

6. Nagrody

7. Działalność pozauczelniana

Inne zatrudnienie:

- 1 sierpnia 1992 r. do 5 grudnia 1994 r. – nieetatowy członek Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym we Wrocławiu;

- 6 grudnia 1994 r. do 30 listopada 1995 r. − pozaetatowy członek Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym we Wrocławiu;

- od 1 grudnia 1995 r. do chwili obecnej – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; (od 1 września 2007 r. –do 30 listopada 2013 r. - Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu);

- 1 września 1993 r. do 31 sierpnia 1994 r. – Policealne Studium Administracji we Wrocławiu (nauczyciel oraz obsługa prawna Szkoły w zakresie ustrojowego i materialnego prawa administracyjnego);

Uczestnictwo w pracach zespołów eksperckich:

- styczeń- kwiecień 1993 r. – udział w pracach Zespołu ds. Oświaty przy Pełnomocniku Rządu Do Spraw Reformy Administracji Publicznej (raport końcowy zawierał, m.in., propozycje projektów zmian przepisów dotyczących oświaty samorządowej);

- (1995/1996) - współautorstwo Raportu końcowego Zespołu ds. Oświaty przy Instytucie Spraw Publicznych;

- styczeń – wrzesień 2008 r. - uczestnictwo w pracach zespołu badawczego do opracowania raportu Kompleksowa koncepcja zmian kompetencji administracji publicznej w celu przeprowadzenie reformy decentralizacyjnej – obszar finanse publiczne, majątek skarbu państwa, zarządzanie kryzysowe, nadzór nad działalnością samorządów terytorialnych, administracji rządowej i zespolonej, usług administracyjnych w ramach projektu systemowego „Zdiagnozowanie samorządu terytorialnego w wybranych aspektach jego funkcjonowania oraz wsparcie reformy decentralizacji administracji publicznej” w ramach Działania 5.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (działającego pod przewodnictwem dr. J. Korczaka; członkowie dr P. Lisowski, dr C. Kociński, mgr A. Ostapski) na zamówienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wynik prac zespołu to projekty ustaw przyjętych przez Sejm: ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz.206); ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz.753)

Inne (wybrane przykłady):

- trzykrotne pełnienie funkcji Sekretarza Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu przeprowadzającej wybory do rad osiedli we Wrocławiu (lata 1996-2004);

- przygotowanie, na zlecenie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Dolnośląski,  projektu ustawy o lokalnym transporcie drogowym i reprezentowanie zleceniodawcy na posiedzeniu sejmowej podkomisji – 2000 r.;

- prowadzenie zajęć z prawa administracyjnego na szkoleniach, kursach, aplikacjach itp. dla praktyków, organizowanych (m.in.) przez:

   - Międzywojewódzki Ośrodek Doskonalenia Administracji Państwowej we Wrocławiu,

   - Międzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony  Cywilnej we Wrocławiu,

   - Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego we Wrocławiu,

   - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we Wrocławiu

   - Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu,

   - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we Wrocławiu,

  - Izbę Skarbową we Wrocławiu,

  - Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu,

  - Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu,

  - Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu,

  - Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Zarządzania we  Wrocławiu,

  - Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

  - Radę Miejską Wrocławia;

- sporządzanie opinii (z zakresu prawa administracyjnego) na zlecenie, m. in.,  Biura Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych we Wrocławiu, jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

Publikacje: 

Wybrane publikacje (prace):

1.P. Lisowski, Komunale Verbände und Übereinkommen. Gemiendevereinigungen, (in:) Rechtliche Grundlagen, Aufgaben und Kompetenzen der Gemeinden in Polen, Warschau 1992, s. 79-90.

2. P. Lisowski, Zarządzanie szkołą podstawową w gminie, „Poradnik Samorządowy” 1993/1994, nr 2, s. 100-117.

3. P. Lisowski, Zadania jednostek samorządu terytorialnego, Samorządowy Poradnik Budżetowy na 1995 rok, pod red. W. Miemiec i B. Cybulskiego, Warszawa 1995, s. 25-37.

4. P. Lisowski, Konkurs na dyrektora szkoły samorządowej w świetle orzecznictwa sądowego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. T. 253 (1996), s. 47-53.

5.P. Lisowski, A. Pakuła, Porozumienia komunalne, (w:) Związki komunalne w Polsce i w państwach Europy Zachodniej: materiały konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia pamięci Profesora Doktora Tadeusza Bigo, pod redakcją A. Błasia, Wrocław 1996, s. 93-108.

6. P. Lisowski, Czy można pozbyć się szkół ponadpodstawowych, czyli o dopuszczalności wypowiadania porozumień, (w:) Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i w nauce administracji, pod redakcją A. Błasia, Wrocław 1997, s. 139-142. 

7. P. Lisowski, Szkoła samorządowa jako zakład administracyjny (rozprawa doktorska), Wrocław 1997, niepublikowana.

8. P. Lisowski, (w:) Powiat. Z teorii. Kompetencje. Komentarz, pod redakcją J. Bocia, Kolonia Limited 2001:

a)            Akty prawa miejscowego stanowione przez organy powiatu, s. 80 - 84,

b)            komentarz do art. 40-45 ustawy o samorządzie powiatowym, s. 387 - 396,

c)            komentarz do art. 65-71 i art. 73-74 ustawy o samorządzie powiatowym, s. 492 - 515,

d)            komentarz do art. 87-88 ustawy o samorządzie powiatowym, s. 530 - 543.

9. P. Lisowski, Samorządowe organy podatkowe a urzędowe interpretacje Ministra Finansów, Samorządowy Poradnik Budżetowy na 2002 rok., pod redakcją W. Miemiec i B. Cybulskiego, Warszawa 2002, s. 296-309.

10. P. Lisowski, Z problematyki postępowania administracyjnego na forum szkoły samorządowej, (w:) Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, redakcja naukowa J. Łukasiewicz, TNOiK- Oddział w Rzeszowie 2002 , s. 332-351.

11.P. Lisowski, Jednostki podziału terytorialnego w regulacjach ustawy o samorządzie powiatowym, (w:) Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały konferencji z okazji 15-lecia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej Wrocław, 7-8 marca 2005 r., pod redakcją J. Korczaka, Wrocław 2005, s. 67-84. 

12. P. Lisowski, Miasto na prawach powiatu jako jednostka samorządu terytorialnego w regulacjach ustawy o samorządzie powiatowym, (w:) Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, AUWr nr 2770, Prawo CCXCV, pod redakcją A. Błasia i K. Nowackiego, Wrocław 2005, s. 263-274.

13. P. Lisowski, Przekazanie sprawy do organu właściwego w drodze postanowienia - wybrane problemy stosowania art. 65 § 1 k.p.a., „Ius et Administratio” 2005, nr 4, s. 149-156.

14.P. Lisowski, Wydawanie (podpisywanie) decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu szeroko pojmowanej pomocy społecznej - problemy praktyki administracji samorządowej, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2005, z. 4, s. 7-22.

15. P. Lisowski, Zakres podmiotowy sądowoadministracyjnej ochrony samodzielności w sprawach z zakresu samorządowej oświaty – wybrane zagadnienia, (w:) Granice samodzielności wspólnot samorządowych, redakcja naukowa E. Ura, Rzeszów 2005, s. 166-175.

16. P. Lisowski, Jednostki pomocnicze gmin – wybrane problemy, (w:) Sprawność działania administracji samorządowej. Sandomierz 21-23 maja 2006 r., E. Ura (red. naukowa), Rzeszów 2006, s. 319-340.

17. P. Lisowski, Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2006, z. 5, s. 72-87.

18. P. Lisowski, Nadzór nad działalnością gminną związany z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, (w:) Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, pod redakcją C. Kocińskiego,  Wrocław 2006, s. 117-133.

19. P. Lisowski, Rola kryterium fachowości w powoływaniu terenowych organów administracji rządowej, (w:) Biurokracja. Bureaucracy. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006, redakcja naukowa J. Łukasiewicz, Rzeszów 2006, 369-381.

20. P. Lisowski, Utworzenie miasta na prawach powiatu w świetle regulacji ustawy o samorządzie powiatowym,„Nowe Zeszyty Samorządowe” 2006, z. 5, s. 23-34.

21.J. Boć, A. Chajbowicz, B. Kowalczyk, P. Lisowski, R. Mikowski, A. Szadok-Bratuń, Prawo administracyjne. Konwersatoria. Ćwiczenia, Kolonia Limited 2007, 451 s.

22. P. Lisowski, Postępowanie w indywidualnych sprawach studentów na forum szkoły wyższej, (w:) Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, pod redakcją A. Szadok-Bratuń, Kolonia Limited 2007, s. 199-206.

23. P. Lisowski, Status miasta na prawach powiatu w świetle ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie gminnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda, (w:) Materiały z seminarium „10 lat miasta na prawach powiatu”, red. J. Korczak, Wrocław 2008, s. 25-36.

24.P. Lisowski, Ustrojowe konsekwencje umów w administracji, (w:) Umowy w administracji, J. Boć i L. Dziewięcka-Bokun redakcja,  Kolonia Limited 2008, s. 89-99. 

25.P. Lisowski, A. Ostapski, Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej, Kolonia Limited 2008, 131 s.

26. P. Lisowski, Bezpośrednia sądowa kontrola aktów normatywnych jako sfera sądowej ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane problemy, (w:) Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod redakcją J. Bocia i A. Chajbowicza, Kolonia Limited 2009, s. 607-614. 

27. P. Lisowski, Jednostka samorządu terytorialnego jako strona postępowania administracyjnego prowadzonego przez jej organ – kilka uwag na kanwie orzecznictwa sądów administracyjnych, (w:) Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, pod redakcją J. Blicharz i J. Bocia, Kolonia Limited 2009, s. 583-594.

28. P. Lisowski, Samorząd terytorialny a jednostka samorządu terytorialnego – rozważania semantyczne, (w:) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, pod redakcją J. Supernata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009, s. 439-449. 

29.P. Lisowski, Zadania powiatu w zakresie bezpieczeństwa, (w:) Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, pod redakcją A. Chajbowicza i T. Kocowskiego, Kolonia Limited 2009, s. 107-148.

30. P. Lisowski,  Aspekty podmiotowe w samorządzie terytorialnym – introductio, (w:) 20 lat samorządu terytorialnego w II i III Rzeczypospolitej. I Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, J. Korczak (red.), Kolonia Limited 2010, s. 405-430.  

31. P. Lisowski, (w:) Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Kolonia Limited 2010:

a)  Lokalne źródła prawa, s. 86 -104;

b)  Szczególny przypadek miasta na prawach powiatu, 213-215;

c)  Samorządowe kolegium odwoławcze, 222-224;

d) Swoiste formy współdziałania międzykomunalnego związane z wykonywaniem zadań publicznych, s. 225- 231;

e) Obywatel obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki, s. 454 – 458.  

32.M. Bator, P. Lisowski, G. Węgrzyn, Prawo jako źródło zagrożeń dla administrowania – kilka uwag na przykładzie praktyki Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, „Casus”, lato 2011, s. 23-29.

33. J. Korczak, P. Lisowski, A. Ostapski, Ustrój samorządu terytorialnego. Materiały do ćwiczeń, Kolonia Limited 2011, 646 s.

34. P. Lisowski, Czas w procesowym prawie administracyjnym, (w:) Czas w prawie administracyjnym, pod redakcją J. Zimmermanna, Warszawa 2011, s. 101-146. 

35. P. Lisowski, Prawna determinacja postępowania dowodowego w postępowaniu nadzorczym – na wybranych przykładach dotyczących nadzoru nad działalnością komunalną, (w:) Prawo dowodowe, pod redakcją P. Góreckiego, Szczecin 2011, s. 109-136.

36. P. Lisowski, Prawo administracyjne wobec wymogu oswajania niepewności – kilka refleksji, (w:) Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, redakcja naukowa A. Błaś, Warszawa 2012, s. 269-272. 

37. P. Lisowski, Problemy z jakością prawa administracyjnego – przykłady z zakresu problematyki jednostek pomocniczych gminy, (w:) Kryzys prawa administracyjnego? Jakość prawa administracyjnego, Tom I,  redakcja naukowa D.R. Kijowski, A. Miruć, A, Suławko-Karetko, Warszawa 2012, s. 297-320. 

38. J. Korczak, P. Lisowski, A. Ostapski, Ustrój samorządu terytorialnego. Materiały dydaktyczne, seria: e-podręczniki, Wrocław 2013, 437 s.

39.P. Lisowski, Kilka uwag na temat przestrzeni w administracyjnym prawie ustrojowym, (w:) Przestrzeń w prawie administracyjnym . III Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, red. nauk. J. Zimmermann, Warszawa 2013, s. 197-205.

40. P. Lisowski, Organizacja prawna administracji publicznej wobec przemian cywilizacyjnych, (w:) Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, red. nauk. J. Zimmermann, P.J. Suwaj, Warszawa 2013, s. 45-62. 

41. P. Lisowski, Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Kolonia Limited 2013, s. 552. 

42. P. Lisowski, Stołeczne dzielnice - szczególny przypadek jednostek pomocniczych gminy jako subpodstawowych podmiotów administracji publicznej, Samorząd Terytorialny 2014, nr 1-2, s. 88-106.

43. P. Lisowski, Relacje samorządowe w postępowaniu administracyjnym, (w:) Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, pod red. nauk. J. Łukasiewicza, Rzeszów 2014, s. 267-278.

44. P. Lisowski,  Europeizacyjne konotacje instytucji wspólnoty samorządowej w Polsce, (w:) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej: problemy prawnoadministracyjne, T. 2, pod red. J. Sługockiego, Uniwersytet Szczeciński - Wrocław 2014, s. 29-45.

45. P. Lisowski, Błąd niepewności - kilka refleksji w kontekście problematyki kontroli prawa administracyjnego, (w:) Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym. IV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, red. nauk. A. Błaś, Warszawa 2014, s. 124-133. 

46. J. Korczak, P. Lisowski, A. Ostapski, Ustrój samorządu terytorialnego. Materiały dydaktyczne, wydanie drugie zaktualizowane i rozszerzone, seria: e-podręczniki, Wrocław 2015, 487 s.

47. P. Lisowski, Jawność w oświacie samorządowej - wybrane przykłady, (w:) Jawność w samorządzie terytorialnym, redakcja naukowa B. Dolnicki, Warszawa 2015, s. 426-442.

48. P. Lisowski, Organizacja administracji publicznej wobec zadań oświatowych, (w:) Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, redakcja naukowa T. Bąkowski, Warszawa 2015, s. 441-475.  

49.P. Lisowski, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym,„Casus”, wiosna 2015, nr 76, s. 19-25.

50. J.Boć, P. Lisowski, Normatywizacja wartości w prawie administracyjnym, (w:) Wartości w prawie administracyjnym. V Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Naukowe Administratywistów, redakcja naukowa J. Zimmermann, Warszawa 2015, s. 19-43.    

51. P. Lisowski, Prawo zakładowe – in rebus angustis? (wybrane problemy administracyjnoprawne), (w:) Przegląd Prawa i Administracji. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Tom C/1, pod redakcją M. Jabłońskiego, Wrocław 2015, s. 207-220.  

52. P. Lisowski, Administracyjnoprawne aspekty zamieszkiwania, (w:) Jednostka wobec działan administracji publicznej, redakcja naukowa E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2016, 174-191.

53. P. Lisowski, A. Ostapski, Kilka refleksji na temat decyzji administracyjnych wydawanych na forum związku jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, pod redakcją J. Korczaka, Wrocław 2016, 307-324.   

54. P. Lisowski, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego (kluczowe aspekty terminologiczno-pojęciowe i konstrukcyjne), (w:) Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, redakcja B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz, Warszawa 2016, s. 18-29.  

55. P. Lisowski, Antywartości w prawie administracyjnym - tabula rasa?, (w:) Antywartości w prawie administracyjnym, VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Naukowe Administratywistów, redakcja naukowa  A. Błaś, Warszawa 2016, s. 54-61. 

56. P. Lisowski, Akcesoryjne struktury administracji publicznej, (w:) Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, Tom II, redakcja naukowa A. Mezglewski, Rzeszów 2016, s. 7-26.

57. P. Lisowski, Pojęcie bezpieczeństwa w obowiązującym systemie prawa - kilka refleksji na temat normartywizacji problematyki bezpieczeństwa, (w:) Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, "Przegląd Prawa i Administracji" Tom CVI, Wrocław 2016, s. 43-54.    

58. P. Lisowski, Nowe typy związków samorządowych w Polsce na przykładzie związków powiatowo-gminnych, (w:) Sposoby realizacji zadań publicznych, redakcja naukowa B. Dolnicki, Warszawa 2017, s. 420-434. 

59. J. Korczak, P. Lisowski, A. Ostapski, Ustrój samorządu terytorialnego. Materiały dydaktyczne, wydanie trzecie, zaktualizowane i rozszerzone, seria: e-podręczniki, Wrocław 2017, 532 s.

60. P. Lisowski, Dekoncentracja zewnętrzna w samorządzie terytorialnym, (w:) Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, redakcja naukowa: E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Sandomierz-Rzeszów 2017, s. 47-58.

61. P. Lisowski, Publicznoprawny kontekst i wymiar aspektów podmiotowych własności komunalnej, (w:) Własność w prawie i gospodarce, pod redakcją U.Kaliny-Prasznic,  Wrocław 2017, s. 221-236.  

62. P. Lisowski, Autonomiczne konotacje samorządowego prawa miejscowego, (w:) Wolność w prawie administracyjnym, redakcja naukowa J. Zimmermann, Warszawa 2017, s. 191-214.

63. P. Lisowski, Aksjologiczny kontekst i wymiar rządowych aktów prawa miejscowego, (w:) Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I, redakcja naukowa J. Zimmermann, Warszawa 2017, s. 491-504.

 

 

  •