Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Piotr Lisowski prof. nadzw. UWr

Kontakt: 

pokój 420, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71-3752721 - w godzinach konsultacji
71-3752349 - Sekretariat INA
Email:
piotr [dot] lisowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019 (OKRES ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH):
- ŚRODY: od godz. 14.15 do godz. 15.15;
- CZWARTKI: od godz. 12.00 do godz.13.00.

 

 
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowanie badawcze:

Dotyczą problematyki organizacji prawnej administracji publicznej, w zakresie koncentrującym się na terenowym segmencie tej struktury, przede wszystkim zaś – na administracji samorządowej. Poza analizami o ściśle ustrojowym przeznaczeniu ważne miejsce zajmują dwie grupy zagadnień: pierwsza dotyczy postępowań administracyjnych na forum zakładów administracyjnych, druga – lokalnych źródeł prawa administracyjnego.Oprócz tego zainteesowania badawcze odnoszone są do tematów o stricte procesowym czy materialnym przeznaczeniu, począwszy od rozważań polegających na analizowaniu poszczególnych instytucji prawnych (np.: zasad podpisywania/wydawania decyzji administracyjnych; wpływu urzędowych interpretacji Ministra Finansów na samorządowe organy podatkowe), skończywszy zaś na systemowych analizach, ukierunkowanych na konkluzje o doktrynalnym przeznaczeniu (np. czas/przestrzeń/pewność w  prawie administracyjnym).

2. Dorobek naukowy [zob., poniżej, wybrane publikacje(prace)]

3. Granty/projekty badawcze

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czaspopism, stowarzyszeń

5. Stypendia/staże naukowe

6. Nagrody

7. Działalność pozauczelniana

Inne zatrudnienie:

- 1 sierpnia 1992 r. do 5 grudnia 1994 r. – nieetatowy członek Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym we Wrocławiu;

- 6 grudnia 1994 r. do 30 listopada 1995 r. − pozaetatowy członek Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym we Wrocławiu;

- od 1 grudnia 1995 r. do chwili obecnej – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; (od 1 września 2007 r. –do 30 listopada 2013 r. - Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu);

- 1 września 1993 r. do 31 sierpnia 1994 r. – Policealne Studium Administracji we Wrocławiu (nauczyciel oraz obsługa prawna Szkoły w zakresie ustrojowego i materialnego prawa administracyjnego);

Uczestnictwo w pracach zespołów eksperckich:

- styczeń- kwiecień 1993 r. – udział w pracach Zespołu ds. Oświaty przy Pełnomocniku Rządu Do Spraw Reformy Administracji Publicznej (raport końcowy zawierał, m.in., propozycje projektów zmian przepisów dotyczących oświaty samorządowej);

- (1995/1996) - współautorstwo Raportu końcowego Zespołu ds. Oświaty przy Instytucie Spraw Publicznych;

- styczeń – wrzesień 2008 r. - uczestnictwo w pracach zespołu badawczego do opracowania raportu Kompleksowa koncepcja zmian kompetencji administracji publicznej w celu przeprowadzenie reformy decentralizacyjnej – obszar finanse publiczne, majątek skarbu państwa, zarządzanie kryzysowe, nadzór nad działalnością samorządów terytorialnych, administracji rządowej i zespolonej, usług administracyjnych w ramach projektu systemowego „Zdiagnozowanie samorządu terytorialnego w wybranych aspektach jego funkcjonowania oraz wsparcie reformy decentralizacji administracji publicznej” w ramach Działania 5.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (działającego pod przewodnictwem dr. J. Korczaka; członkowie dr P. Lisowski, dr C. Kociński, mgr A. Ostapski) na zamówienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wynik prac zespołu to projekty ustaw przyjętych przez Sejm: ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz.206); ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz.753)

Inne (wybrane przykłady):

- trzykrotne pełnienie funkcji Sekretarza Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu przeprowadzającej wybory do rad osiedli we Wrocławiu (lata 1996-2004);

- przygotowanie, na zlecenie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Dolnośląski,  projektu ustawy o lokalnym transporcie drogowym i reprezentowanie zleceniodawcy na posiedzeniu sejmowej podkomisji – 2000 r.;

- prowadzenie zajęć z prawa administracyjnego na szkoleniach, kursach, aplikacjach itp. dla praktyków, organizowanych (m.in.) przez:

   - Międzywojewódzki Ośrodek Doskonalenia Administracji Państwowej we Wrocławiu,

   - Międzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony  Cywilnej we Wrocławiu,

   - Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego we Wrocławiu,

   - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we Wrocławiu

   - Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu,

   - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we Wrocławiu,

  - Izbę Skarbową we Wrocławiu,

  - Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu,

  - Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu,

  - Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu,

  - Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Zarządzania we  Wrocławiu,

  - Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

  - Radę Miejską Wrocławia;

- sporządzanie opinii (z zakresu prawa administracyjnego) na zlecenie, m. in.,  Biura Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych we Wrocławiu, jednostek samorządu terytorialnego.