Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Agnieszka Kwiecień-Madej

Kontakt: 

pokój 104b, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
agnieszka.kwiecien-madej [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022

będą odbywać się online za pośrednictwem platformy Teams w następujących terminach:

poniedziałek: 17:15 - 18:15
środa: 17:15 - 18:15

od 5 kwietnia 2022 r. dodatkowo będą obywać się również konsultacje w formie stacjonarnej - pokój 104b w bud A. w następujących terminach: 
7 kwietnia 2022 r.; 21 kwietnia 2022 r.; 5 maja 2022 r.; 19 maja 2022 r.; 2 czerwca 2022 r. 

w godzinach 14:15 - 15:15.

W razie potrzeby zachęcam również do kontaktu mailowego.  

Działalność naukowa: 

Referaty i wystąpienia: 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Vadamecum spadkowe – kto dziedziczy całość a kto połowę?”, która odbyła się na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii UWr w dniach 24-25 maja 2014 r. – referat pt.: „Odpowiednie stosowanie przepisów o zapisie zwykłym do zapisu windykacyjnego”,
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki”, która odbyła się na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii UWr w dniu 20 listopada 2015 r. – referat pt.: „Obowiązki ojca względem nienarodzonego dziecka”,
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status prawny i społeczny dziecka we współczesnym świecie”, która odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w dniu 1 czerwca 2016 r. – referat pt.: „Alimentacja dziecka poczętego”,
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dobro pojemne jak krzywda Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość”, która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w dniu 25 listopada 2016r. – referat pt.: „Nie chcę tego dziecka! – decyzja aborcyjna kobiety a prawo do życia poczętego dziecka”,
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”, która obyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w dniu 11 maja 2017 r. – referat pt.: „Prawo dziecka do ustalenia jego pochodzenia wobec zmiany płci jego rodzica – studium przypadku”,
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza miłości Przeszłość-Teraźniejszość-Perspektywy”, która odbyła się w Lublinie w dniu 13 maja 2017 r. – referat pt.: „Kochajcie dzieci swoje – prywatnoprawne aspekty miłości rodzicielskiej”,
 7. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UMK Toruniu w dniach 15-17 marca 2018 r. – referat pt.: „Swoboda prokreacyjna mężczyzny w świetle ustawy o leczeniu niepłodności”,
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status prawny dziecka”, która odbyła się w dniu 11 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – referat pt.: „Zasada nasciturus pro iam nato habrtur w polskim prawie cywilnym”,
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko i prawo”, która odbyła się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach 24-25 kwietnia 2018 r. – referat pt. „Skuteczność domniemania pochodzenia dziecka od męża matki w fazie prenatalnej”,
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa i obowiązki członków rodziny – równe prawa w życiu rodzinnym”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w dniu 10 maja 2018 r. – referat pt.: „Sądowe ustalenie ojcostwa dziecka poczętego”,
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona Praw Dziecka i Ochrona Praw Rodziny e Polskim Systemie Prawnym”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 11 stycznia 2019 r., referat pt.: „Reprezentacja dziecka poczętego przez rodziców”,
 12. Spotkanie Naukowego Koła Cywilistów UWr, które odbyło się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w dniu 14 maja 2019 r. – wystąpienie pt.: Ustalenie pochodzenia dziecka w kontekście zmiany płci jednego z rodziców”,
 13. I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna „Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym” organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbyła się w dniach 15-16 maja 2019 r. – referat pt.: „Ojcostwo prawne dziecka poczętego – wybrane aspekty”,
 14. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo rodzinne, jego ewolucja i kierunki zmian", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbyła się 7 września 2019 r. - referat pt.: "Czy transseksualny mężczyzna może być ojcem dziecka poczętego w wyniku zastosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji?". 
 15. OKN "Aktualny kształt polskiego prawa spadkowego w kontekście przemian społecznych XX i XXI w.", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbyła się 9 stycznia 2021 r. - referat pt: "Zarodek ludzki jako spadkobierca w świetle ustawy o leczeniu niepłodności". 
 16. OKN "Kobieta i prawo", Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która odbyła się 8 marca 2021 r. - referat pt: "Działanie lub zaniechanie matki jako źródło szkody prenatalnej". 
 17. II OKN Parentologiczna Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Rodzicielstwo w zmieniającym się świecie", która odbyła się w dniach 15-16 czerwca 2021 r. w Poznaniu - referat pt: "Wybrane aspekty prawne rodzicielstwa osób transseksualnych". 
 18. OKN "Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie" organizowana przez Center For American Studies we współpracy z UAM w Poznaniu, która obyła się online 15 stycznia 2022 r. - referat pt. "Problem dysktyminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową w świetle ustawy z dnia 29.12.1992 r. o Radiofonii i telewizji,
 19. I OKN Prawa Rodzinnego "Małoletni w rodzinie - aspekty prawne" organizowana przez ELSA Toruń na Uniwerstecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, która odbyła się w formie zdalnej w dniu 23 maja 2022 r., referat pt. "Obowiązek alimentacyjny w pieczy naprzemiennej", 
 20. V OKN Prawa dziecka-pacjenta. Teoria a praktyka - organizowana przez WPiA Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, która odbyła się w formie zdalnej w dniu 27 maja 2022 r., referat: "Prawo ojca do informacji o stanie zdrowia dziecka poczętego". 
 21. International Family Law Conference and Debate 2022, which took place online on 16 June 2022 under the auspices of the Faculty of Law of the Pan-European University in Bratislava, statement: "Parental Authority of the Father of Conceived Child in the Polish Family Law".
 22.  
 23. Zainteresowania badawcze:

- prawo rodzinne, 
- prawne regulacje medycznie wspomaganej prokreacji oraz uzgodnienia płci, 
- ochrona własności intelektualnej,
- prawo mediów,