Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Magdalena Wilejczyk

Kontakt: 

pokój 104 a 

Telefon:
71 3752 361
Email:
magdalena [dot] wilejczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w dniu 20.02 nie odbędą się z powodu choroby.
Przepraszam za utrudnienia.
W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

środa godz. 16.45-18.45

 

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

część ogólna prawa cywilnego; prawo zobowiązań; aksjologia prawa cywilnego

Projekty badawcze

2018-2021 -  wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Opus) "Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI wieku. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii"

Monografie:

Zbycie przedsiębiorstwa, Wrocław 2004, ss. 310

Prawo prywatne w systemie Heglowskiej filozofii prawa, Wrocław 2011, ss. 109

Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 2014, ss. XXXIX + 450

 

Artykuły:

1. Weksel in blanco jako papier wartościowy inkorporujący prawo wypełnienia, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 6, s. 27-31

2. Skutki zbycia przedsiębiorstwa w świetle art. 526 kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 8, s. 30-39

3. Przedsiębiorstwo w świetle projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001, nr 6, s. 27-33

4. Umowne prawo pierwokupu przedsiębiorstwa (współautor A. Śmieja), [w:] Europeizacja prawa prywatnego, t. 2, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008, s. 559-577

5. Filozofia prawa Hegla: pozytywizm czy koncepcja prawnonaturalna?, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2009 (18), nr 2, s. 123-135

6. Wolność ducha jako podłoże zjawisk prawnych – Heglowskie określenie prawa, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 78, Nauki Społeczne, red. A.A. Kamiński, Wrocław 2009, s. 11-21

7. Umowy nacechowane wyzyskiem, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010, s. 663-670

8. Nieważność umowy o świadczenie niemożliwe jako przykład ustawowego ograniczenia swobody kontraktowej, [w:] Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, red. B. Gnela, Warszawa 2010, s. 400-410

9. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do wadliwych uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 4, s. 22-27

10. Prawo wspólnika do zaskarżania uchwał, [w:] Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej, red. A. Witosz, Katowice 2012, s. 62-77

11. Nieodpłatne świadczenia czyniące zadość obowiązkowi moralnemu, „Państwo i Prawo” 2012, nr 9, s. 87-97

12. Przesłanki skargi pauliańskiej, „Studia Prawa Prywatnego” 2012, nr 2, s. 73-90

13. Ochrona wierzycieli spadkobiercy w razie odrzucenia przez niego spadku, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 11-12, s. 66-74

14. Darowizna obciążona poleceniem, „Państwo i Prawo” 2013, nr 5, s. 67-78

15. Dlaczego nie należy chodzić w tłumie ze szpilką wystającą z rękawa? Naruszenie obowiązku ostrożności jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej za czyn własny, „Studia Prawa Prywatnego” 2013, nr 1, s. 53-67

16. Cywilnoprawne znaczenie przebaczenia, „Studia Prawnicze” 2013, nr 1, s. 101-112

17. Skutki naruszenia procedury przetargowej przy przetargach fakultatywnych, [w:] Kontrola zamówień publicznych, red. T. Kocowski, J. Sadowy, Wrocław-Warszawa 2013, s. 363-370

18. Skutki rozporządzenia przez dłużnika pauliańskiego uzyskaną korzyścią majątkową, „Przegląd Sądowy” 2013, nr 10, s. 31-42

19. Przedsiębiorstwo w Projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego, „Przegląd Sądowy”  2013, nr 11-12, s. 51-63

20. Nadużycie zarzutu przedawnienia przez dłużnika czy nieuwzględnienie upływu przedawnienia ze względu na szczególne okoliczności leżące po stronie wierzyciela – uwagi de lege ferenda, „Monitor Prawniczy” 2014, nr 5, s. 248-254

21. Przemiany polskiego prawa firmowego. Wokół (nie)zbywalności firmy, [w:] Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 362, red. T. Kocowski, K. Marak, Wrocław 2014, s. 413-423

22. Zakaz nadużywania praw podmiotowych w społecznej gospodarce rynkowej na przykładzie prawa rzeczowego, [w:] Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 372, red. T. Kocowski, J. Gola, Wrocław 2014, s. 403-413

23. O potrzebie uchylenia art. 412 k.c. i zasadności wprowadzenia reguły wyłączającej żądanie zwrotu świadczenia niegodziwego, [w:] Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015, s. 728-742

24. Komercyjne i niekomercyjne oznaczenia odróżniające na tle pojęcia znaku, „Studia Prawa Prywatnego” 2015, nr 2, s. 41-55 

25. Stosowanie konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego w dziedzinie prawa spadkowego, „Przegląd Sądowy” 2015, nr 7-8, s. 53-65

26. Przedmiot gwarancji a natura stosunku zobowiązaniowego, "Monitor Prawniczy" 2016, nr 4, s. 188-197

27. Interwencja osoby trzeciej w stosunek zobowiązaniowy a problem zgody dłużnika, "Studia Prawa Prywatnego" 2016, nr 1, s. 3-30

28. Przyczyna rezerwowa - niedopuszczalny prezent dla osoby odpowiedzialnej za szkodę, "Przegląd Sądowy" 2016, nr 6, s. 66-78

29. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta pozostające pod opieką człowieka, "Przegląd Sądowy" 2016, nr 9,s.110-118

30. Zdolność do czynności prawnych spółki jawnej, "Monitor Prawniczy" 2017, nr 4, s. 210-212

31. Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia,  [w:]  Prawo kontraktów,  red. Z. Kuniewicz,  D. Sokołowska,  Warszawa 2017, s. 566-575

32. Sens gospodarczy umowy o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia a koncepcje teoretyczne odnoszące się do tej umowy, "Przegląd Sądowy" 2017, nr 3, s. 7-18

33. Skarga pauliańska w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Glosa" 2017, nr 3, s. 30-42

34. Majątkowe odzwierciedlenie osobistego zaangażowania w sprawy rodziny. Udziały małżonków w majątku wspólnym i ratio legis zachowku, "Przegląd Sądowy" 2017, nr 9

35. Znajomość czy nieznajomość pochodzenia genetycznego rzeczywistym dobrem osoby urodzonej w wyniku procedur medycznie wspomaganej prokreacji. Uwagi na marginesie ustawy o leczeniu niepłodności, "Przegląd Sądowy" 2017, nr 11-12

36. Zasady Draft Common Frame of Reference na tle zasad polskiego prawa prywatnego, "Państwo i Prawo" 2018, nr 1, s. 51-65

37. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody a współczesne tendencje ochrony poszkodowanego, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2018, nr 1, s. 147-175

38. Sprawiedliwość kontraktowa. Pojęcie, realizacja, granice, "Studia Prawa Prywatnego" 2018, nr 2, s. 3-19

39. Ograniczenie okoliczności zwalniających od odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem mechanicznego środka komunikacji, „Państwo i Prawo” 2018, nr 6, s. 77-89

40. Udział kauzalny jako czynnik decydujący o wysokości roszczeń regresowych między osobami współodpowiedzialnymi deliktowo za szkodę (analiza teoretyczna), „Transformacje Prawa Prywatnego” 2018, nr 2, s. 73-89

41. Krzywda, przebaczenie, zadośćuczynienie. Perspektywa prawna i etyczna, "Ethos" 2018, nr 2, s. 273-289

42. Aspekt konwencjonalny i aspekt realny czynności prawnej, [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Warszawa 2018, s. 1271-1281

 

Inne:

1. Glosa do wyroku SN z 18.03.2010 r., V CSK 319/09 (dot. odpowiedzialności odszkodowawczej rzekomego pełnomocnika), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2013, nr 2, poz. 16    

2. Zasady prawa cywilnego. Prawo podmiotowe. Pełnomocnictwo. Prokura. Firma. Przedsiębiorstwo. Przedawnienie roszczeń. Wykonanie zobowiązań, [w:] Prawo dla ekonomistów. Podręcznik akademicki, red. T. Kocowski, B. Ćwierz-Matysiak, K. Marak, Wrocław 2013

3. Aktualizacja rozdziału Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, napisanego przez prof. dr hab. M. Pyziak-Szafnicką, [w:] System prawa prywatnego, t. 6, red. A. Olejniczak, wyd. II, Warszawa 2014

 

Publikacje z dziedziny etyki i filozofii

Monografie:

Filozofia przyrody Arystotelesa – wokół koncepcji czterech elementów, Wrocław 2008, ss. 204

Artykuły:

1. Kierowniczy charakter polityki w filozofii praktycznej Arystotelesa, „Edukacja Filozoficzna” 1999, s. 128-143

2. Jak jest możliwa przemiana naszego myślenia? (recenzja), „Zbliżenia Polska-Niemcy” 2000, nr 1

3. Korektura nas samych. Pojęcie prawości w pismach Arystotelesa, „Kwartalnik Filozoficzny” 2002, nr 4, s. 43-57

4. Rodzaje i wartość przyjemności według niektórych greckich filozofów starożytnych, „Edukacja Filozoficzna” 2010, s. 179-193

5. Filozofia Arystotelesa a system filozoficzny Hegla – konfrontacja wybranych zagadnień, „Kwartalnik Filozoficzny” 2010, nr 4, s. 69-84    

6. Stanowisko moralne starożytnych cyników, czyli hartowanie duszy nieprzyjemnością, trudem, niewygodą, bólem, „Etyka” 2010, s. 111-124

7. Problem materii pierwszej u Platona i Arystotelesa , „Edukacja Filozoficzna” 2011, s. 19-33

8. O władaniu sobą. Etyka człowieka (nie)opanowanego, „Principia” 2011, s. 177-189