dr Anna Płońska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2782
Email:
anna [dot] plonska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Konsultacje we wrześniu:

- 6 września 2017 r., w godz. 11.00-13.00.

- 14 września 2017 r., w godz. 10.00-12.00.

- 21 września 2017  r., w godz. 10.00-12.00.

- 26 września 2017 r., w godz. 10.00-12.00.

 

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

 

Zdjęcie użytkownika dr Anna Płońska
Działalność naukowa: 

1.      Zainteresowania badawcze / Research interests:

Prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo o wykroczeniach

 

2.      Dorobek naukowy / Publications:

a)      Monografie

Karnoprawna ochrona informacji na rynku kapitałowym, Wrocław 2012.

b)     Artykuły, rozdziały w monografiach

Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 2012 ( współautorzy: M. Bojarski, Z. Świda).

Przestępstwa giełdowe jako zagrożenie funkcjonowania rynku kapitałowego, [w:] Lokalne aspekty globalizacji gospodarki, L. Olszewski (red.), Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia 14, Wrocław 2006.

Insider trading – przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania tajemnicy zawodowej i informacji poufnych, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXI, Wrocław 2007.

Niektóre uwagi o przestępstwie udaremnienia zaspokojenia wierzycieli, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXIV, Wrocław 2009.

W sprawie wykroczenia z art. 138c kodeksu wykroczeń, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXIV, Wrocław 2009.

Kilka uwag o zwalczaniu korupcji w świetle prawa europejskiego i międzynarodowego, [w:] A. Bojko, M. Marszał (red.), Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, Wrocław 2010.

Kilka refleksji nad definicją handlu ludźmi,  Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji  2011, Tom LXXXV (85) (współautor: K. Liżyńska).

Uwagi o sposobie ustawowego ujęcia przestępstwa zajmowania się organizowaniem adopcji wbrew przepisom ustawy (art. 211a k.k.), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Z. 3/2011 (współautor: K. Liżyńska).

Współczesne prawo karne wobec handlu ludźmi, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, (red.) T. Bojarski, A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, K. Nazar-Gutowska, J. Piórkowska – Flieger, D. Firkowski, Lublin 2011 (współautor: K. Liżyńska).

Z zakresu leczniczych środków zabezpieczających, Materiały pokonferencyjne, Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów, „Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych”, Poznań, 19-20 kwietnia 2012 r. (współautor:  K. Liżyńska).

Analiza obowiązujących w polskim prawie karnym unormowań dotyczących procederu handlu dziećmi, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Z. 3/2013 (współautor: K. Liżyńska).

Czyn współukarany na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k., Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 29/2013.

Korzyści pochodzące z czynu zabronionego i ich legalizacja, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. – T. 30/2013.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec tzw. więźniów sumienia [w:] Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym: aspekty prawne, (red.) A. Kwieciński, Wrocław 2013 (współautor: K. Liżyńska).

La perizia grafologica come strumento di valutazione della credibilità dei documenti alla luce del reato di cui all’art. 270 del codice penale polacco, Economia e Diritto No. 1/2014.

La pratica della lotta contro i crimini economici. Un resoconto sulla Terza Conferenza Internazionale di Londra dedicata alla Criminalità dei Colletti Bianchi/Praktyka zwalczania przestępczości gospodarczej – sprawozdanie z Trzeciej Międzynarodowej Konferencji poświęconej Przestępczości Białych Kołnierzyków w Londynie, Economia e Diritto No. 11/2014.

O większą elastyczność środków oddanych do dyspozycji sędziemu w prawie o wykroczeniach, [w:] Między nauką a praktyką prawa karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, Z. Jędrzejewski, M. Królikowski, Z. Wiernikowski, S. Żółtek (red.), Warszawa 2014 (współautor: M. Bojarski).

Securities offences affecting polish stock market: an overview, Economia e Diritto No. 8/2014.

Wiarygodność dokumentów w polskim prawie karnym, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego - t.XXXII/2014, s, 43-58.

Comments on the criminal protection of the capital market in Poland, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego - t. XXXIV/2014.

Typy zmodyfikowane przestepstwa prania pieniędzy, [w:] J. Brzezińska (red.), Wybrane zagadnienia typizacji przestępstw zmodyfikowanych, Wrocław 2014, s. 127-140.

Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępnego ujawnienia informacji poufnych w obrocie instrumentami finansowymi, [w:] Przestępczość w XXI w. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne, E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau (red.), Warszawa 2015, s. 791-805.

Prawidłowy obór gospodarczy jako przedmiot ochrony prawnokarnej na podstawie art. 299  § 1 kodeksu karnego, Państwo i Prawo 2015, Nr 10, s. 69-78.

Istota prawnokarnej ochrony obrotu gospodarczego, [w:] M. Jabłoński (red.), Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, t. C/2, Przegląd Prawa i Administracji 2015, s. 563-572.

Zasadność kary aresztu w polskim prawie o wykroczeniach, [w:] M. Bojarski, J. Brzezińska, K. Łucarz (red.), Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej, Księga Jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, Wrocław 2015, [współautor: K. Liżyńska]

Anti-money laundering provisions in the light of EU directives, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 38 (2015), s. 67-75

Charakter prawny instytucji przepadku po zmianach nowelizacyjnych wprowadzonych do Kodeksu karnego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r., Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 37 (2015), s. 91-101Tom posiada własny tyt.: "Prawo karne w perspektywie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku".

Kara ograniczenia wolności w prawie o wykroczeniach w świetle najnowszych zmian polityki kryminalnej, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności, Wrocław 2016, [współautor: K. Liżyńska]

Materialny substrat przestępstwa i wykroczenia, [w:] Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach : zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu. T. 1 / pod redakcją Janusza Sawickiego i Katarzyny Łucarz. - Wrocław 2016, s. [382]-391.

Ochrona zdrowia w prawie o wykroczeniach na przykładzie wykroczenia z art. 110 k.w. [w:] Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym / red. nauk. Piotr Góralski. - Warszawa 2016, s. [239]-248.

Relazione della XXVII Conferenza Scientifica Internazionale "I Compiti delle unità amministrative degli autogoverni territoriali con lutilizzo del potenziale dei gruppi di disponibilità nel superamento delle minacce della sicurezza pubblica", Economia e Diritto - 2016, N. 8., s. [2 s.]

L?opinione del perito nel processo penale : problematiche probatorie dell?analisi dei documenti : alcune argomentazioni, Economia e Diritto - 2016, N. 12, s. [8 s.]

Naukowo o grupach dyspozycyjnych, Przegląd Uniwersytecki 2016, Nr 3, s. 38-39.

 

3.      Stypendia/staże naukowe / Scholarships/research training:

Staż naukowy w ramach International Visitors Program w American University Washington College of Law, Washington DC, USA (2006-2007)

Wykłady w  ramach Teaching Staff Mobility na Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain (2014)

Staż naukowy w Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych w ramach projektu  "Development of the potential and educational offer of the University of Wrocław - the chance to enhance the competitiveness of the University” (2015)

Staż naukowy w Carles University w Pradze w ramach umowy bilateralnej (2015)

 

 

4. Nagrody / Awards:

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność organizacyjną w 2013, 2014 i 2015 roku.