dr Paweł Wiązek

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Pokój 205, budynek B

Wydziału Pawa, Adminisracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Kuźnicza 46/47

50-138 WROCŁAW

Telefon:
71-3752-763,
71-3752-364 (sekretariat Instytutu)
Email:
pawel [dot] wiazek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze LETNIM 2016/17:

PONIEDZIAŁEK: 10.00-12.00 (za wyjątkiem dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne);

WEEKEND: 1) 25.02.2017  g.:12.30-13.30; 2) 05.03.2017 – g.: 16.30-17.30, 3) 11.03.2017 – g. 12.30-13.30; 4) 02.04..2017 – g. 16.30-17.30; 5) 22.04.2017 – g. 12.30-13.30

 

Zdjęcie użytkownika dr Paweł Wiązek
Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych. W 1993 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2001 obronił z wyróżnieniem dysertację poświęconą dziejom prawa sądowego na Śląsku. Zainteresowania badawcze: historia prawa sądowego (na Śląsku, w czasach wczesnonowożytnych), reformy prawa (w Rzeczpospolitej w schyłkowym okresie jej istnienia), muzułmanie i islam.

Publikacje: 

a) Monografie

1. Prawo karne w śląskich ordynacjach ziemskich / Paweł Wiązek. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - 214 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 278). - W serii gł. Acta Uniwersitatis Wratislaviensis ; nr 2379.

b) Artykuły/rozdziały w monografiach/hasła encyklopedyczne

1. System kar w ordynacji ziemskiej księstwa opolsko-raciborskiego z roku 1562 / Paweł Wiązek // W: Studia historycznoprawne / pod red. Alfreda Koniecznego. - Wrocław, 1997. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 256). - S. 47-63.

2. Klasyfikacja przestępstw w ordynacji ziemskiej księstwa opolsko-raciborskiego z roku 1562 / Paweł Wiązek // W: Studia historycznoprawne / pod red. Alfreda Koniecznego. - Wrocław, 1998. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 261). - S. 83-95.

3. Crimen laessae maiestatis w śląskich ordynacjach ziemskich / Paweł Wiązek // W: W kręgu dziejów prawa karnego : materiały II Konferencji historyków państwa i prawa, Karpacz, 3-5.09. 1998 r. / [red. nauk. Piotr Jurek]. - Wrocław, 1999. - S. 24-35.

4. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i bezpieczeństwu publicznemu w śląskich ordynacjach ziemskich / Paweł Wiązek // W: Studia historycznoprawne / pod red. Alfreda Koniecznego. - Wrocław, 1999. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 264). - S. 115-134.

5. Kary majątkowe w postanowieniach śląskich ordynacji ziemskich / Paweł Wiązek // W: Studia historycznoprawne / pod red. Alfreda Koniecznego. - Wrocław, 2000. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 270). - S. 59-83.

6. Relegacja w śląskich ordynacjach ziemskich / Paweł Wiązek // W: W kręgu dziejów wymiaru sprawiedliwości : materiały III Konferencji historyków państwa i prawa, Karłów, 7-9 września 1999 / [red. nauk. Piotr Jurek] ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa i Administracji. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław, 2000. - S. 43-[51].

7. Racjonalizacja kary w postanowieniach śląskich ordynacji ziemskich / Paweł Wiązek // W: Studia historycznoprawne / pod red. Alfreda Koniecznego. - Wrocław, 2001. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 273). - S. 83-100.

8. Ordynacje ziemskie w systemie źródeł prawa Śląska / Paweł Wiązek // W: Studia historycznoprawne / pod red. Alfreda Koniecznego. - Wrocław, 2002. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 276). - S. 87-103.

9. Przestępstwa przeciwko interesom ekonomicznym dworu i bezpieczeństwu gromady w śląskich ordynacjach ziemskich / Paweł Wiązek // W: Wieś i chłopi : problemy ustrojowo-prawne : materiały V Konferencji historyków państwa i prawa, Świeradów Zdrój, 6-10 wrzesień 2001 / [red. nauk. Piotr Jurek] ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław, 2002. - S. 39-54.

10. Sejm czeski od czasów najdawniejszych do roku 1913, pod red. naukową M. J. Ptaka, Opole 2000 : [recenzja]. - Rec.: Wiązek Paweł // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. - R. 57, nr 1 (2002), s. 92-94.

11. Istota i cele kary oraz okoliczności wpływające na jej wymiar w świetle projektu Kodeksu Stanisława Augusta / Paweł Wiązek // W: Studia historycznoprawne : tom dedykowany profesorowi Alfredowi Koniecznemu / pod red. Kazimierza Orzechowskiego. - Wrocław, 2004. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 288). - S. 135-144.

12. Postępowanie egzekucyjne w średniowiecznej Polsce / Paweł Wiązek // W: Postępowanie egzekucyjne w dziejach : X konferencja naukowa, Karpacz, 11-13 września 2006 r. / [red. nauk. Piotr Jurek] ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Instytut Historii Państwa i Prawa, nakł. własny : Kolonia Limited (cop.), 2007. - S. 73-83.

13. Bracia czescy : z dziejów protestantyzmu na Śląsku / Paweł Wiązek // W: Prawo wyznaniowe : przeszłość i teraźniejszość : materiały XI Konferencji historyków państwa i prawa, Kowary, 6-8 września 2007 r. / pod red. Józefa Koredczuka ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Instytut Historii Państwa i Prawa, nakład własny : Kolonia Limited, 2008. - S. 239-247.

14. Cło generalne w nowożytnej Rzeczypospolitej / Paweł Wiązek // W: Z dziejów skarbowości / pod red. Rafała Wojciechowskiego. - Wrocław : Inst. Historii Państwa i Prawa : Kolonia Limited, 2009. - S. 31-[42].

15. Między tradycją i nowoczesnością : o poglądach na naukę i nauczanie prawa oraz na potrzebę i kierunki reformy prawa sądowego w Rzeczypospolitej czasów saskich uwag kilka / Paweł Wiązek // W: Studia historycznoprawne : tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego / pod red. Alfreda Koniecznego i Piotra Jurka. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 311). - S. 209-228.

16. Prawo kobiet do tronu we współczesnych monarchiach europejskich / Paweł Wiązek // W: Pozycja prawna kobiet w dziejach / pod red. Stanisława Rogowskiego ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2010. - S. 237-255.

17. O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa : konsolidacja, unifikacja, korektura czy kodyfikacja? : polemiki wokół "ponderabiliów" w sporze o reformę prawa sądowego u schyłku osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej / Paweł Wiązek
// W: Studia historycznoprawne : dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina / pod red. Alfreda Koniecznego i Mariana J. Ptaka. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 314) S. [57]-77.

18. Sebastian Jan Kanty Czochron, jako orędownik humanitaryzmu prawniczego w dobie polskiego oświecenia w świetle jego poglądów na karę / Paweł Wiązek // W: Nauka i nauczanie prawa w dziejach / pod red. Tomasza Kruszewskiego ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2011. - S. 51-59.

19. Karnoprawna ochrona rodziny [w] świetle "Podziału ogólnego materii 'In codice criminali' zawartej" oraz "Planu części szczegółowej projektu prawa kryminalnego" Józefa Weyssenhoffa z r. 1792 / Paweł Wiązek // W: Rodzina i jej prawa / pod red. Jarosława Romikiewicza ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2012. - S. 77-84.

20. Zofia Świda - Wielka Dama współczesnej polskiej karnistyki / Paweł Wiązek // W: Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim / pod red. Macieja Marszała i Jacka Przygodzkiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3423). - S. 143-150.

21. Poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich / Paweł Wiązek // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - T. 315/2 (2013), s. [33]-50.

22. Samorządność Muzułmanów w Polsce w świetle przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 roku o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej / Paweł Wiązek
// W: Samorząd i samorządność w przeszłości i teraźniejszości / pod red. Mariana J. Ptaka ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2013. - S. 145-156.

23. Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich pod zaborami / Paweł Wiązek
// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - T. 316/2 (2014), s. [121]-133.

24. Uprzywilejowane przestępstwo dzieciobójstwa w prawie karnym II Rzeczpospospolitej jako wyraz wielowiekowej ewolucji / Paweł Wiązek
// W: Dziecko i jego pozycja prawna w dziejach / pod red. Andrzeja Paska ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2014. - S. 187-197.

25. Pacta sunt servanda versus rebus sic stantibus w świetle prawa traktatów / Paweł Wiązek // W: Pacta sunt servanda - nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego? / red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański. - Kraków : AT Wydawnictwo, 2015. - S. 285-292.

26. Przestępstwa polityczne w polskiej myśli karnoprawnej doby stanisławowskiej w świetle prospektów Józefa Szymanowskiego i Józefa Weyssenhoffa / Paweł Wiązek
// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - T. 319 (2015), s. [141]-153.

27. Zasada humanitaryzmu w świetle prospektu Józefa Weyssenhoffa: "Podział ogólny materii in Codice criminali zawartej" oraz "Myśli do prospektu prawa kryminalnego" Józefa Szymanowskiego z roku 1792 / Paweł Wiązek
// W: Zasady prawne w dziejach prawa publicznego i prywatnego / pod redakcją Marka Podkowskiego ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2015. - S. 105-114.

28. Bluźnierstwo jako przestępstwo religijne w prawie islamu / Paweł Wiązek
// W: Honor, cześć, godność : aspekty historyczno-prawne / pod redakcją Pawła Wiązka. - Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016. - S. [45]-56.

29. Honor, cześć, godność : aspekty historyczno-prawne / pod redakcją Pawła Wiązka
Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016. - 248 s.

[7]-16 : Słowo wstępne.

30. "Zakat al-fitr" jako świadczenie dobroczynne w prawie islamu / Paweł Wiązek
// W: "Pro publico bono" : idee i działalność / pod redakcją Macieja Marszała i Jacka Przygodzkiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 84). - S. 37-46.