Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Janusz Sawicki prof. nadzw. UWr

Kontakt: 

pokój 209c, łącznik bud. A-C,
II piętro

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Telefon:
71 375 2333
Email:
janusz [dot] sawicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej:
05.02.2019 r. (wtorek), godz. 9-11
14.02.2019 r. (czwartek), godz. 11-13
19.02.2019 r. (wtorek), godz. 14-15

Dodatkowe konsultacje:
21.02.2019 r. (czwartek), godz. 11.30-12.30
 

             

 

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne. Kierownik Zakładu Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej UWr w kadencji 2016-2020. Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej oraz Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020. Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencjach 2013-2016 i 2017-2020. Członek Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – naukowej sieci wspomagającej działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na rzecz bezpieczeństwa publicznego. W 2017 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości  w charakterze eksperta w zakresie przepisów dotyczących ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach prac zespołu, którego zadaniem jest opracowanie analiz prawnych i projektu odpowiednich rozwiązań legislacyjnych. W 1984 r. ukończył V LO im. Gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWr. Od 1990 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UWr, najpierw w Instytucie Prawa Karnego i Kryminologii, następnie w Katedrze Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego, a obecnie w samodzielnym Zakładzie Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego. W 1993 r. ukończył aplikację sędziowską. W 1998 r. obronił pracę doktorską (Ochrona porządku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach, Wrocław 2000). W 2012 r. uzyskał habilitację (Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wrocław 2011). Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na autonomicznych instytucjach prawa karnego skarbowego. Autor monografii, podręczników i artykułów z zakresu wymienionych dziedzin prawa, w tym nowego podręcznika: Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017 (współautor: Grzegorz Skowronek). Promotor ponad 350 prac magisterskich i licencjackich. Opiekun naukowy doktorantów Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Prawa.  
Żona Ilona - mgr farmacji, synowie Rafał i Paweł.

Czynny udział w konferencjach naukowych w latach 2014-2018

1. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 19-21.09.2014 r., Warszawa.
Referat: Z problematyki idealnego zbiegu czynów karalnych w prawie karnym skarbowym. Uwagi co do ostatecznego charakteru części szczególnej k.k.s.
2. IV Brazylijsko-Polskie Sympozjum Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 13-15.10.2014 r., Wrocław.
Referat: Ochrona prawa podatkowego w instytucjach zaniechania ukarania.
3. Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.: „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, Institute of Criminology University of Cambridge, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 12-13.05.2015 r., Supraśl.
Referat: Wykluczeni społecznie a sprawcy wybranych kategorii wykroczeń.
4. V Brazylijsko-Polskie Sympozjum Prawa Konstytucyjnego (V Congresso Brasil Polônia de Direito Constitucional: Constituição e Democracia no Constitucionalismo Emerrgente), UniBrasil Centro Universitário, Curitiba, Paraná, Brasil, 19-21.09.2016 r.,
Kurytyba (Brazylia).
Referat: Liberdade de reunião e a segurança dos eventos esportivos.
5. Sympozjum na temat tendencji w prawie konstytucyjnym Polski i Brazylii (Seminário Tendências do Direito Constitucional da Polônia e do Brasil), Grupo de Estudos Interdisciplinares Sobre Estado Finanças e Tributação, Grupo de Estudos Jurisdição Constitucional, Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro-Niterói, Brasil, 23-24.09.2016 r., Rio de Janeiro (Brazylia).
Referat: Constituição polonês ea lei sobre a segurança eventos de massa. Selecionado crimes e delitos contra a segurança dos jogos de futebol estádio.
6. Ogólnopolska konferencja naukowa pt..: "Środki karne oraz środki zabezpieczające w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 17-18.11.2016 r., Wrocław.
Referat: Środki karne oraz środki zabezpieczające w prawie karnym skarbowym.
7. Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 25.11.2016 r., Wrocław.
Referat: Dobro dziecka jako przedmiot ochrony prawa karnego w Polsce.
8. Sympozjum Międzynarodowe pt.: "Aktualne problemy konstytucjonalizmu" (Seminario Internacional “Problemas actuales del constitucionalismo”), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,  Catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, 12-14.06.2017 r., Toledo (Hiszpania).
Referat: El derecho de reunión en relación con la seguridad y el orden público en Polonia.
9. Sympozjum Międzynarodowe pt.: "Prawo do zgromadzeń a przepisy o bezpieczeństwie i porządku publicznym", 14-16.09.2017 r., Centro de estudios de la Administracion Publica de la Universidad de la Habana, 14-16.09.2017 r., Hawana (Kuba). 
Referat: La seguridad y el orden publico en los eventos desportivos en Polonia.
10. Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: "Problematyka sankcji karnych", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 20-21.11.2017 r., Wrocław.
Referat: Charakterystyka sankcji w prawie karnym skarbowym.
11. Konferencja pt.: "Bezpieczny Uniwersytet - konteksty prawne, społeczne i edukacyjne", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 14.03.2018 r., Wrocław.
Wystąpienie w panelu "Bezpieczna uczelnia - aspekty prawne": Zakres obowiązywania na uczelniach wyższych penalizacji zasłaniania twarzy w miejscu publicznym w projektowanym art. 50b k.w.
12. Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: "Dziecko i prawo", Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 24-25.04.2018 r., Bydgoszcz.
Referat: Małoletni a hazard - przeciwdziałanie uzależnieniu w przepisach kodeksu karnego skarbowego.
13. Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: "Racjonalna sankcja karna na czyny zabronione w systemie prawa", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 22-23.11.2018 r., Wrocław.
Referat: Racjonalność sankcji karnych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych na tle kodeksu wykroczeń.