dr hab. Janusz Sawicki prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209c, łącznik bud. A-C,

ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 375 2333
Email:
janusz [dot] sawicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

środa, godz. 13-15

Pierwsze konsultacje po urlopie 6.09.2017 r.

Nie będzie konsultacji w środy 13.09.2017 r. i 20.09.2017 r. z powodu wyjazdu służbowego. Dodatkowe konsultacje z tego powodu 9.09.2017 r. i 21.09.2017 r.

Konsultacje we wrześniu:

środa 6.09.2017 r., godz. 13-15,

sobota 9.09.2017 r., godz. 10-12,

czwartek 21.09.2017 r., godz. 12-14,

środa 27.09.2017 r., godz. 13-15.

 

             

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Janusz Sawicki prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa. Od 1 września 2016 r. pełni obowiązki kierownika Katedry Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej UWr w kadencji 2016-2020. Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej oraz Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020. Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencjach 2013-2016 i 2017-2020, wykonujący obowiązki sprawozdawcy i przewodniczącego składów orzekających. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.06.2017 r. powołany w charakterze eksperta zewnętrznego w skład Zespołu do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej. W 1984 r. ukończył V LO im. Gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWr. Od 1990 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UWr., najpierw w Instytucie Prawa Karnego i Kryminologii, następnie w Katedrze Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego, a obecnie w Katedrze Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego. W 1993 r. ukończył aplikację sędziowską. W 1998 r. obronił pracę doktorską, której promotorem był prof. dr hab. Marek Bojarski (Ochrona porządku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach, Wrocław 2000). W 2012 r. uzyskał habilitację (Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wrocław 2011). Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie o wykroczeniach. Autor prac z zakresu wymienionych dziedzin prawa, w tym podręcznika: Zarys prawa karnego skarbowego, 2 wydania, ostatnie: Warszawa 2010. Promotor ponad 300 prac magisterskich i licencjackich. Opiekun naukowy doktorantów Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.  Żona Ilona - mgr farmacji, synowie Rafał i Paweł.

Udział w konferencjach naukowych w latach 2014-2017

1. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, 19-21.09.2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Referat: Z problematyki idealnego zbiegu czynów karalnych w prawie karnym skarbowym. Uwagi co do ostatecznego charakteru części szczególnej k.k.s.

2. IV Brazylijsko-Polskie Sympozjum Prawa Konstytucyjnego, 13-15.10.2014 r., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Referat: Ochrona prawa podatkowego w instytucjach zaniechania ukarania.

3. Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.: „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, 12-13.05.2015 r., Supraśl, Institute of Criminology University of Cambridge, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Referat: Wykluczeni społecznie a sprawcy wybranych kategorii wykroczeń.

4. V Brazylijsko-Polskie Sympozjum Prawa Konstytucyjnego (V Congresso Brasil Polônia de Direito Constitucional: Constituição e Democracia no Constitucionalismo Emerrgente), 19-21.09.2016 r., UniBrasil Centro Universitário, Curitiba, Paraná, Brasil (Kurytyba, Brazylia).

Referat: Liberdade de reunião e a segurança dos eventos esportivos.

5. Sympozjum na temat tendencji w prawie konstytucyjnym Polski i Brazylii (Seminário Tendências do Direito Constitucional da Polônia e do Brasil), 23.09.2016 r., Grupo de Estudos Interdisciplinares Sobre Estado Finanças e Tributação, Grupo de Estudos Jurisdição Constitucional, Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro - Niterói, Brasil (Brazylia).

Referat: Constituição polonês ea lei sobre a segurança eventos de massa. Selecionado crimes e delitos contra a segurança dos jogos de futebol estádio.

6. Ogólnopolska konferencja naukowa pt..: "Środki karne oraz środki zabezpieczające w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości", 17-18.11.2016 r., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Referat: Środki karne oraz środki zabezpieczające w prawie karnym skarbowym.

7. Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość", 25.11.2016 r., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Referat: Dobro dziecka jako przedmiot ochrony prawa karnego w Polsce.

8. Sympozjum Międzynarodowe pt.: "Aktualne problemy konstytucjonalizmu" (Seminario Internacional “Problemas actuales del constitucionalismo”), 12.06.2017 r., Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,  Catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo (Hiszpania).

Referat: El derecho de reunión en relación con la seguridad y el orden público en Polonia.

 

Publikacje: 

Monografie:

Ochrona porządku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000; 

Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011. 

Podręcznik:

Zarys prawa karnego skarbowego, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2007; 

Zarys prawa karnego skarbowego, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, wyd. 2, Warszawa 2010.

Recenzja:

Emil Pływaczewski, Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Federalnej Niemiec), WP, Warszawa 1992, (w:) Przegląd Prawa i Administracji, tom XXXII pod red. Alfreda Kleina, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995, s. 212-216.

Artykuły:

Nowe ujęcie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, (w:) Współczesne problemy nauk penalnych. Zagadnienia wybrane, pod red. Marka Bojarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994, s. 31-42; 

Z prac nad projektem nowego kodeksu wykroczeń, Przegląd Prawa i Administracji, tom XXXI pod red. Jana Kolasy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995, s. 81-96; 

Chuligański charakter czynu w kodeksie wykroczeń, Prokuratura i Prawo, 1996, nr 6, s. 37-49; 

Ochrona porządku publicznego w kodeksie wykroczeń i projekcie nowego kodeksu, (w:) Wybrane zagadnienia reformy prawa karnego, pod red. Zofii Sienkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 97-112; 

Ochrona porządku publicznego w znowelizowanym kodeksie wykroczeń, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom V pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 225-244; 

Odpowiedzialność za czyny godzące w bezpieczeństwo imprez masowych, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom VII pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 235-260;

Zaniechanie ukarania sprawcy w prawie karnym skarbowym, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom IX pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 345-368; 

Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XII pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 357-374; 

Kryteria kwalifikacji wykroczeń skarbowych, Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom XVI pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 325-344; 

Zakłócenie porządku i spokoju publicznego z art. 51 kodeksu wykroczeń, Homines Hominibus - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Nr 1 (1) 2005, Wydawnictwo Naukowe WSPiA, Poznań 2005, s. 17-35; 

Nadzwyczajne zaostrzenie kary w kodeksie karnym skarbowym, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XVIII pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 25-46; 

Czynny żal jako instrument degresji karania za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, Przegląd Prawa i Administracji, tom LXXIII pod red. Bogusława Banaszaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 61-78; 

Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia identyfikacyjnego NIP, Prokuratura i Prawo, 2007, nr 6, s. 32-49; 

Prawne konsekwencje recydywy skarbowej, Wojskowy Przegląd Prawniczy, 2008, nr 3, s. 80-92; 

Odpowiedzialność nieletnich według art. 10 § 2 i 3 kodeksu karnego, Homines Hominibus - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Nr 1 (4) 2008, Wydawnictwo Naukowe WSPiA, Poznań 2008, s. 103-116; 

Wadliwe prowadzenie kantoru jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, Prokuratura i Prawo, 2009, nr 3, s. 41-59; 

W sprawie warunkowego zawieszenia kary aresztu, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXV pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 89-107; 

Zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego – próba oceny i kierunki zmian, (w:) Kodeks karny skarbowy po dziesięciu latach obowiązywania – ocena i perspektywy zmian, pod red. Zygfryda Siwika, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukwo-szkoleniowej zorganizowanej przez Katedrę Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego 17 grudnia 2010 r. we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 53-63; 

Obowiązki sprawcy w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, Przegląd Prawa i Administracji, tom LXXXV pod red. Mariusza Jabłońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 116-134; 

Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXVIII pod red. Tomasza Kalisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 293-312; 

Ustawowy priorytet kary grzywny w prawie karnym skarbowym, Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych, nr 5 pod red. Mariana S. Wolańskiego, Polkowice 2012, s. 201-218; 

Rola sądu w procedurze dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, Wrocławskie Studia Sądowe, 2013, nr 1, s.18-39; 

Znaczenie czynnego żalu w prawie karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo, 2013, nr 6, s. 32-55; 

Istota odstąpienia od wymierzenia kary za wykroczenia skarbowe, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXIX pod red. Tomasza Kalisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 267-287; 

Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego za przestępstwa skarbowe, Przegląd Prawa i Administracji, tom XCII pod red. Mariusza Jabłońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 109-127; 

Prawnokarna ochrona małoletnich przed szkodliwym działaniem alkoholu, (w:) Prawo życia i śmierci, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, zeszyt VII pod red. Mirosława Sadowskiego, Aleksandry Spychalskiej i Katarzyny Sadowej, Wrocław 2013, s. 95-118; 

Kara pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe – uwagi co do jej ostatecznego charakteru, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXXI pod red. Tomasza Kalisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 127-145; 

Wykroczenia z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych de lege lata i de lege ferenda, Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych, nr 7 pod red. Mariana S. Wolańskiego, Polkowice 2014, s. 229-247; 

Wykonywanie środków o charakterze wolnościowym w prawie karnym skarbowym, (w:) Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXXIII pod red. Tomasza Kalisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 89-112; 

Prawnokarna ochrona małoletnich przed szkodliwym uzależnieniem od hazardu, (w:) Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, pod red. Marka Bojarskiego, Joanny Brzezińskiej i Katarzyny Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 341-357;

Ochrona prawa podatkowego w instytucjach zaniechania ukarania, (w:) Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji, pod red. Marcosa Augusto Maliski i Krystiana Complaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 179-196;

Z problematyki idealnego zbiegu czynów karalnych w prawie karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo, 2015, nr 12, s. 32-47;

Kilka uwag o autonomicznym charakterze prawa karnego skarbowego, Radca Prawny. Zeszyty naukowe, 2015, nr 4(5), s. 108-133;

Historia Katedry Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego, Przegląd Prawa i Administracji. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, tom C, część 2, pod red. Mariusza Jabłońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 517-523;

Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym - uwagi co do zasadności jej stosowania, Przegląd Prawa i Administracji. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, tom C, część 2, pod red. Mariusza Jabłońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 525-539;

Wykluczeni społecznie a sprawcy wybranych kategorii wykroczeń, (w:) Wybrane prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego, pod red. Ewy M. Guzik-Makaruk i Emila W. Pływaczewskiego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2016, s. 121-135;

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu meczów piłki nożnej, (w:) Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, tom I, pod red. J. Sawickiego i K. Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 441-450;

Ochrona spoczynku nocnego w kodeksie wykroczeń jako akceptowane ograniczenie wolności (w:) Wolność, równość i własność w prawie i polityce, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, zeszyt X pod red. Mirosława Sadowskiego, Aleksandry Spychalskiej i Katarzyny Sadowej, Wrocław 2016, s. 443-466;

Stosowanie odpowiedzialności posiłkowej za przestępstwa skarbowe, Radca Prawny. Zeszyty naukowe, 2017, nr 1(10), s. 115-139;

Majątkowe środki karne w prawie karnym skarbowym, (w:) Wybrane problemy ustawowej regulacji środków karnych oraz środków zabezpieczających, pod red. Piotra Góralskiego, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2017, s. 139-158.