Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Pokój 411, budynek A WPAiE

 

Telefon:
tel. 71 3752309
Email:
sylwia [dot] jarosz-zukowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019

poniedziałek godz. 13.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: konstytucyjna regulacja ustroju społeczno-gospodarczego, ochrona własności w ujęciu konstytucyjnym, kontrola konstytucyjności prawa, konstytucyjna regulacja wolności i praw jednostki, międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka

Dorobek naukowy

Monografie

Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków, "Zakamycze", 2003. - 330 s.

Podręczniki

1. Prawa człowieka i systemy ich ochrony : teksty źródłowe, pod red. Sylwii Jarosz-Żukowskiej ; wybór i oprac. Sylwia Jarosz-Żukowska, Agnieszka Wojtatowicz, Łukasz Żukowski. - Stan prawny na 1 kwietnia 2002 r. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - 427 s.

2. Prawo konstytucyjne w formie pytań i odpowiedzi / Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - 693 s.

3. Prawa człowieka i systemy ich ochrony : zarys wykładu / Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - 327 s.

 

Artykuły, rozdziały w monografiach

1. Istota prawa własności w ujęciu art. 64 Konstytucji RP / Sylwia Jarosz-Żukowska. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - [T.] 49 (2002), s. 143-168

2. Prawo do własności - własność jako prawo podmiotowe, w: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP / pod red. Bogusława Banaszaka i Artura Preisnera. - Warszawa, 2002. - S. 251-276.

3. Konstytucyjne przesłanki dopuszczalności ograniczeń prawa własności, w: Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia i inspiracje. Profesorowi Kazimierzowi Działosze prace dedykowane na siedemdziesięciolecie urodzin, red. nauk. Leszek Garlicki, Andrzej Szmyt, Warszawa, 2003. - S. 135-[146].

4. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego a zasada wyłączności ustawy w zakresie ograniczeń prawa własności - wybrane zagadnienia, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 69 (2005), s. 45-66

5. Das Eigentumsrecht in der Verfassung der Republik Polen, Osteuropa Recht. - Jg 51, H. 4 (2005), s. [314]-329

6. "Słuszne" odszkodowanie jako konstytucyjna przesłanka dopuszczalności wywłaszczenia, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 68 (2005), s. 113-140

7. Własność komunalna i jej ochrona w praktyce stosowania Konstytucji RP, w: Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji. Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Cezarego Kosikowskiego, Warszawa, 2005. s. 84-[112].

8. Der Bürgerrechtsbeauftragte und besondere Beauftragte in der polnischen Rechtsordnung, (wspólnie z B. Banaszakiem, w: Das neue Polen in Europa : Politik, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, red. Franz Merli, Gerhard Wagner [Hrsg.], Innsbruck [etc.] : StudienVerl., 2006. - S. 225-237

9. Prawo do sądu (wspólnie z M. Jabłońskim), w: Prawa i wolności I i II generacji, pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. s. [115]-143.

10. Prawo do własności, w: Prawa i wolności I i II generacji, pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006, s. [115]-143.

11. Przesłanki dopuszczalności ograniczeń prawa własności w praktyce orzeczniczej polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w: Własność : zagadnienia ustrojowo-prawne : porównanie rozwiązań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, pod red. Krzysztofa Skotnickiego, Łódź : Łódzkie Wydawnictwo Naukowe, 2006, s. [209]-234.

12. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r. (sygn. akt K 8/07), (wspólnie z M. Jabłońskim), Przegląd Sejmowy, nr 6 (2007), s. 180-191.

13. Kontrowersje wokół powszechnie obowiązującej wykładni ustaw, (wspólnie z K. Działochą), w: Ratio est anima legis : księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, [kom. red. Jerzy Góral et al.], Warszawa : Naczelny Sąd Administracyjny, 2007. - s. 21-54.

14. Konstytucyjnoprawne aspekty ochrony tajemnicy komunikowania się w Internecie, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, t. 78 (2008), s. 11-29

15. Zasady zmiany konstytucji Republiki Tureckiej, w: Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. Radosław Grabowski, Sabina Grabowska, s. 348-358.

16. Der Bürgerrechtsbeauftragte in Polen und der Ombudsmann in der Europäischen Union : die Rolle des BRB betreff Beschwerde bei Anwendung gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften vonseiten nationaler Verwaltungen und Schutz der Rechte von Bürgern der EU (wspólnie: z B. Banaszakiem),  w: Der Einfluss des Gemeinschaftsrechts auf das Recht der Mitgliedstaaten der EU : Tagungsband zum wissenschaftlichen Symposium in Kligenthal-Elsass 2005, pod red. Agnieszka Malicka, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, Acta Universitatis Wratislaviensis. EU-Recht und Mitgliedstaatliches Recht), s.109-124.

17. Das polnische Modell der Kooperation von Regierung und Parlament im Bereich des Gemeinschaftsrechts, Osteuropa Recht, Jg. 55, H. 3 (2009), s. [269]-278

18. "Wartości konstytucyjne" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (wspólnie z K. Działochą), w: Studia z prawa konstytucyjnego : księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Skrzydle / kom. red. Jerzy Posłuszny, Jerzy Buczkowski, Krzysztof Eckhardt. - Przemyśl-Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2009. - S. [81]-112.

19. Właściwość Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dawnych aktów nacjonalizacyjnych i wywłaszczeniowych oraz nowego ustawodawstwa restytucyjnego - sprawy polskie, Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. Własność : idea, instytucje, ochrona, 2009, z. 3, s. 194-219.

20. Charakter i znaczenie wolności i praw jednostki wyrażonych w Rozdziale I Konstytucji RP, w: Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, red. Mariusz Jabłoński ; Wydawnictwo C. H. Beck, 2010, s. [107]-140. - Bibliogr.

21. Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Turcji, w: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, pod red. Sabiny Grabowskiej i Radosława Grabowskiego. – Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - s. [332]-347.

22. Problem horyzontalnego stosowania norm konstytucyjnych dotyczących wolności i praw jednostki w świetle Konstytucji RP, w: Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, red. Mariusz Jabłoński, Warszawa Wydawnictwo C. H. Beck, 2010, s. [178]-210.

23. Suwerenność państwowa a integracja walutowa w dobie kryzysu : perspektywy dla Polski, (wspólnie z Ł. Żukowskim, w: Normalność i kryzys : jedność czy różnorodność : refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym : część II projektu "Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego" – wartości, red. nauk. Jerzy Oniszczuk, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. [421]-438.

24. W sprawie pożądanych zmian polskiego modelu skargi konstytucyjnej, w: Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, pod red. Bogusława Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3234), s. 251-281.

25. W sprawie prac nad ustawą wdrażającą dyrektywy "równościowe" Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego (wspólnie z M. Jabłońskim), Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 82 (2010), s. 111-138

26. Postanowienia tymczasowe w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, t. 87 (2011), s. [69]-90

27. Constitutional approach to minorities (współnie z M. Jabłońskim), w: Constitutional Law, Poland / ed. by André Alen [and] David Haljan ; Bogusław Banaszak [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012. - (International Encyclopaedia of Laws), s. 241-242.

28. Constitutional Relations between Church and State, w: Constitutional Law, Poland / ed. by André Alen [and] David Haljan ; Bogusław Banaszak [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012. - (International Encyclopaedia of Laws), s. 275-278.

29. Organization of the Judiciary Branch / Sylwia Jarosz-Żukowska // W: Constitutional Law, Poland / ed. by André Alen [and] David Haljan ; Bogusław Banaszak [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012. - (International Encyclopaedia of Laws). - S. 161-173. - The monograph "Poland" is an integral part of "Constitutional Law" in the "International Encyclopaedia of Laws" series. - Tyt. w żywej paginie: Constitutional Law - Suppl. 99 (September 2012). - Tekst przedrukowano również w: Constitutional Law in Poland. Alphen aan den Rijn, 2012.

30. Protection of Rights and Liberties (wspólnie z M. Jabłońskim), w: Constitutional Law, Poland / ed. by André Alen [and] David Haljan ; Bogusław Banaszak [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012. - (International Encyclopaedia of Laws), s. 243-249.

31. The Tribunal Of State, w: Constitutional Law, Poland / ed. by André Alen [and] David Haljan ; Bogusław Banaszak [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012. - (International Encyclopaedia of Laws), s. 174-177.

32. Koncepcja "minimum prawa obywatelskiego" wyrażonego w normie programowej : uwagi na tle art. 68 Konstytucji RP, w: W służbie dobru wspólnemu : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, pod red. Ryszarda Balickiego, Małgorzaty Masternak-Kubiak. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012, s. [212]-225.

33. Praktyka udostępnienia informacji publicznej - kwestie sporne (wspólnie z M. Jabłońskim), Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji. - T. 89 (2012), s. [87]-95

34. Verbot der Wiederholung verfassungswidriger Normen : Bemerkungen zur Praxis der Umsetzung von Entscheidungen des polnischen Verfassungsgerichtshofs durch den Gesetzgeber / Sylwia Jarosz-Żukowska. - Bibliogr. // Osteuropa Recht. - Jg. 58, H. 4 (2012), s. [56]-72

35. Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez polskiego ustawodawcę - problemy proceduralne, w: Prawo w służbie państwu i społeczeństwu : prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, pod red. Bogusława Banaszaka, Mariusza Jabłońskiego, Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - s. 81-103.

36. Powtórna niekonstytucyjność prawa w Polsce : uwagi na tle praktyki i doktryny niemieckiej, Przegląd Sejmowy, R. 21, nr 1 (2013), s. [9]-34

37. Wykonywanie orzeczeń sądu konstytucyjnego na tle praktyki i doktryny prawnej Niemiec i Austrii / Sylwia Jarosz-Żukowska, w: Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa, pod red. Kazimierza Działochy, Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. [389]-459.

38. Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w działalności ustawodawczej Senatu RP, w: Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa, pod red. Kazimierza Działochy, Sylwii Jarosz-Żukowskiej, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013,  s. 132-215.

39. Wyrok interpretacyjny Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa stosowania procedur z art. 190 ust. 4 Konstytucji RP (wspólnie z M. Jabłońskim), w: Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce : wybrane problemy, pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. [257]-274.

40. Wywłaszczenie faktyczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, red. Andrzej Bator, Mariusz Jabłoński, Marek Maciejewski, Krzysztof Wójtowicz, Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013,  Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 42), s. [83]-99.

41. Gwarancja ochrony własności i innych praw majątkowych, w: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, pod red. Mariusza Jabłońskiego, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 45), s. 531-559.

42. Prawo do nauki i jego gwarancje (wspólnie z Ł. Żukowskim, w: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, pod red. Mariusza Jabłońskiego, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 45), s. 631-658.

43. Prawo do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, pod red. Mariusza Jabłońskiego, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 45), s. 659-707.

44. Prawo do skargi konstytucyjnej, w: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, pod red. Mariusza Jabłońskiego, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 45), s. 827-852.

45. Wolność badań naukowych i nauczania / Sylwia Jarosz-Żukowska, Łukasz Żukowski // W: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym / pod red. Mariusza Jabłońskiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, (e-Monografie ; nr 45), s. 709-740.

46. Wolność akademicka w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych, w: Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki : prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi, pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, (e-Monografie ; nr 50), s. 219-238.

Recenzje

1. Finanse publiczne w Konstytucji RP i praktyce prawnej : artykuł recenzyjny, (wspólnie z K. Działochą), rec. pracy: Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Cezary Kosikowski, Państwo i Prawo, R. 59, z. 10 (2004), s. 94-99

2. B. Wieser, A. Stolz: Vergleichendes Verwaltungsrecht in Ostmitteleuropa. Grundriss der Verwaltungsordnungen Polens, Tschechiens, der Slowakei und Ungarns, Wien 2004 : [recenzja], (wspólnie z K. Działochą) Państwo i Prawo. - R. 60, z. 1 (2005), s. 104-108

3. Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, pod red. K. Skotnickiego, K. Winiarskiego. Częstochowa 2004 : [recenzja], Państwo i Prawo, R. 60, z. 6 (2005), s. 101-103

4.Daniel Eryk Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Warszawa, 2011 : [recenzja], Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 87 (2011), s. [165]-174

 

Hasła encyklopedyczne/leksykony

1. Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ; sł. wstępne Janusz Kochanowski, Warszawa : C. H. Beck, 2008, rozdział III „Ochrona praw człowieka” 88 haseł, 4 hasła wspólnie z B. Banaszakiem, 5 haseł wspólnie z M. Jabłońskim

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny, pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009 (hasła: inne prawa majątkowe; ochrona dziedziczenia; ochrona własności; organ administracji publicznej; organ państwowy; organy kontroli państwowej i ochrony prawa; prawo do dziedziczenia; prawo do własności; wywłaszczenie)

Inne

1. Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP : (Ogólnopolska konferencja naukowa, Wrocław, 25-26 XI 2004) (wspólnie z T. Zalasińskim), Państwo i Prawo, R. 60, z. 3 (2005), s. 113-116

2. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP" (25-26 listopada 2004 r., Wrocław), wspólnie z T. Zalasińskim, Przegląd Sejmowy, R. 13, z. 1 (2005), s. 210-222

3. Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa : (konferencja naukowa, Wrocław, 27 XI 2012) – wspólnie z M. Haczkowską, Państwo i Prawo, R. 68, nr 5 (2013), s. 123-126

Redakcje/współredakcje

1. Prawo w służbie państwu i społeczeństwu : prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, (wspólnie z B. Banaszakiem i M. Jabłońskim), Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - 507 s.

2. Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa (wspólnie z K. Działochą), Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. - 520 s.

3. Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce : wybrane problemy (wspólnie z M. Jabłońskim), Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - 274 s.

4. Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki : prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi (wspólnie z M. Jabłońskim), Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 50), s. 219-238.