Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Łukasz Błaszczak prof. nadzw. UWr

Kontakt: 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Zakład Postępowania Cywilnego

Centrum Mediacji i Arbitrażu

Bud. A, pokój 116

Telefon:
71 3752 380
Email:
lukasz [dot] blaszczak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

środa 15:00-17:00, pokój 116

 
Działalność naukowa: 

Prof. nadzw. UWr dr hab. Łukasz Błaszczak – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym (opublikowanej w wydawnictwie TNOiK w 2006 roku), zaś w roku 2011 tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010. Redaktor naczelny kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”, pełniący tę funkcję od 2008 r., czyli od początku istnienia czasopisma. Członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika "E-Przegląd Arbitrażowy". Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, na które składają się artykuły oraz opracowania książkowe. Współredaktor i współautor opracowań zbiorowych z zakresu prawa procesowego cywilnego (m.in. „Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych”, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Warszawa 2015;Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego”, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015;Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka-teoria-perspektywy”, red. A. Torbus, Warszawa 2015;Rola biegłego w postępowaniach sądowych”, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Wrocław 2016). Autor monografii: "Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym", Wrocław 2017 oraz "Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym", Warszawa 2018. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. W 2008 roku profesor Łukasz Błaszczak został stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, otrzymując roczne stypendium dla wybitnych młodych uczonych będących na początku kariery naukowej i posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Profesor Łukasz Błaszczak specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, w prawie upadłościowym i naprawczym, arbitrażu oraz w prawie zamówień publicznych. Jest autorem i współautorem licznych ekspertyz prawnych, w tym dotyczących zagadnień z prawa upadłościowego, arbitrażu, zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

 

Recenzje w przewodach doktorskich:

1.      Daria Dasewicz-Buchowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

2.      Marta Blok, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski;

3.      Miłosz Jan Kaczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski;

4.      Anna Franusz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

5.      Aleksandra Budniak, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski;

6.      Alicji Szczęśniak, Instytut Nauk Prawnych PAN;

7.      Jarosław Moskała, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski.

8.      Grzegorz Frączek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski;

9.      Tomasz Strumiłło, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódźki;

10.    Bartosz Trocha, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki;

11.    Magdalena Mazur-Bądel, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski;

12.    Paweł Rawczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika;

13.    Marcin Jagodziński, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski;

14.    Anna Banaszewska, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski;

15.   Adrianna Wziętal, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski;

16.   Karol Ryszkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński

 

Recenzje w postępowaniach habilitacyjnych. Udział w komisjach:

- recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr Włodzimierza Głodowskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Adama Mickiewicz.

- recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr Hanny Duszko-Jakimko, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski.

- członek komisji habilitacyjnej dr Ewy Gmurzyńskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski.

- sekretarz komisji habilitacyjnej dr Piotra Gila, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski.

 

Wypromowane doktoraty:

- dr Justyna Jasińska, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski (rozprawa doktorska pt.: Charakter prawny powództwa o ustalenie ojcostwa)