Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Łukasz Błaszczak

Kontakt: 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Zakład Postępowania Cywilnego

Centrum Mediacji i Arbitrażu

Bud. A, pokój 116

Telefon:
71 3752 380
Email:
lukasz.blaszczak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje: wtorek godz. 8:30-9:30 
                     środa godz. 17:45-18:45
                 

Działalność naukowa: 

1. Stopnie i tytuły naukowe:
- w 2006 roku stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym” (opublikowanej w wydawnictwie TNOiK w 2006 roku)
- w 2011 roku stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym”, Warszawa 2010
- w 2020 roku tytuł profesora nauk prawnych nadany postanowieniem Prezydenta RP
 
2. Zainteresowanie badawcze:
- czynności procesowe i ich skutki
- relacje między prawem procesowym cywilnym a prawem materialnym
- proces cywilny
- postępowanie dowodowe
- postępowania odrębne
- zasady orzekania
- zasady procesowe
- strony procesowe i uczestnicy postępowania
- przymioty stron procesowych
- środki ochrony prawnej
 
3. Dorobek naukowy:
- autor przeszło 150 publikacji naukowych, na które składają się artykuły oraz opracowania książkowe. 

 a) współautor i współredaktor opracowań zbiorowych z zakresu prawa procesowego cywilnego:
• „Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych”, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Warszawa 2015
•  „Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego”, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015
• „Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka-teoria-perspektywy”, red. A. Torbus, Warszawa 2015
•  „Rola biegłego w postępowaniach sądowych”, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Wrocław 2016
• „Postępowanie cywilne”, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2011
• „Postępowanie cywilne. Meritum”, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2021
• "System Postępowania Cywilnego. Dowody w postępowaniu cywilnym", tom 2, red. Ł. Błaszczak, Warszawa 2021

 
b) autor monografii:
•  „Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym”, Toruń 2006
•  „Sądownictwo polubowne (arbitraż)”, Warszawa 2006
•  „Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym”, Warszawa 2010
•  „Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym”, Wrocław 2017
•  „Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym”, Warszawa 2018
•  „Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (art. 2031 KPC)”, Warszawa 2019
•  „Powództwo oczywiście bezzasadne. Artykuł 191(1) KPC", Warszawa 2021
 
4. Nagrody i wyróżnienia:
- stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - stypendium przyznane za wybitne osiągnięcia naukowe
- kilkukrotnie nagradzany nagrodą Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe
 
5. Redakcja czasopism, członkostwo w radach programowych, inne funkcje:
- Redaktor Naczelny kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”, pełniący tę funkcję od 2008 r., czyli od początku istnienia czasopisma.
- Członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika "E-Przegląd Arbitrażowy".
- Kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
- Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego
 
6. Działalność pozauczelniana:
- arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN
- arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie 
- członek Rady Sądu Polubownego Ultima Ratio
- radca prawny, adwokat - wspólnik spółki prawniczej z siedzibą we Wrocławiu