dr hab. Łukasz Błaszczak prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Zakład Postępowania Cywilnego

Centrum Mediacji i Arbitrażu

Bud. A, pokój 116

Telefon:
71 3752 380
Email:
lukasz [dot] blaszczak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

czwartek 9:00-11:00

Zdjęcie użytkownika dr hab. Łukasz Błaszczak prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Prof. nadzw. UWr dr hab. Łukasz Błaszczak – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym (opublikowanej w wydawnictwie TNOiK w 2006 roku), zaś w roku 2011 tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010. Redaktor naczelny kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”, pełniący tę funkcję od 2008 r., czyli od początku istnienia czasopisma. Członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika "E-Przegląd Arbitrażowy". Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, na które składają się artykuły oraz opracowania książkowe. Współredaktor i współautor opracowań zbiorowych z zakresu prawa procesowego cywilnego (m.in. „Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych”, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Warszawa 2015;Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego”, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015;Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka-teoria-perspektywy”, red. A. Torbus, Warszawa 2015;Rola biegłego w postępowaniach sądowych”, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Wrocław 2016). Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. W 2008 roku profesor Łukasz Błaszczak został stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, otrzymując roczne stypendium dla wybitnych młodych uczonych będących na początku kariery naukowej i posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Profesor Łukasz Błaszczak specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, w prawie upadłościowym i naprawczym, arbitrażu oraz w prawie zamówień publicznych. Jest autorem i współautorem licznych ekspertyz prawnych, w tym dotyczących zagadnień z prawa upadłościowego, arbitrażu, zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

 

Recenzje w przewodach doktorskich:

1.      Daria Dasewicz-Buchowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

2.      Marta Blok, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski;

3.      Miłosz Jan Kaczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski;

4.      Anna Franusz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

5.      Aleksandra Budniak, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski;

6.      Alicji Szczęśniak, Instytut Nauk Prawnych PAN;

7.      Jarosław Moskała, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski.

8.      Grzegorz Frączek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski;

9.      Tomasz Strumiłło, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódźki;

10.    Bartosz Trocha, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki;

11.    Magdalena Mazur-Bądel, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski;

12.    Paweł Rawczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika;

13.    Marcin Jagodziński, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski;

14.    Anna Banaszewska, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

 

Recenzje w postępowaniach habilitacyjnych. Udział w komisjach:

- recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr Włodzimierza Głodowskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Adama Mickiewicz.

- członek komisji habilitacyjnej dr Ewy Gmurzyńskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski.

- sekretarz komisji habilitacyjnej dr Piotra Gila, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski. 

 

 

Publikacje: 

 

Publikacje naukowe prof. nadzw. UWr dr hab. Łukasza Błaszczaka:

 1. Ł. Błaszczak, „Spółka jawna i komandytowa – wybrane zagadnienia na tle procedury cywilnej”, Radca Prawny, nr 1/2003.
 2. Ł. Błaszczak, „Zdolność rejestrowa jako przesłanka uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego na przykładzie osobowych spółek handlowych”, Rejent, nr 9/2004.
 3. Ł. Błaszczak, „Status radcy prawnego w świetle ustawy o swobodzie działalności Gospodarczej”, Radca Prawny, nr 6/2004.
 4. Ł. Błaszczak, „Współuczestnictwo procesowe na przykładzie osobowych spółek handlowych – istota, rodzaje i przypadki jego występowania”, Prawo Spółek, nr 10/2004.
 5. Ł. Błaszczak, „Radca prawny jako przedsiębiorca – refleksje na tle art. 431 KC i art. 4791 KPC”, Monitor Prawniczy, nr 13/2004
 6. Ł. Błaszczak, [w:] „Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego”, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2005. (współ. Ł. Błaszczak).
 7. Ł. Błaszczak, „W nawiązaniu do polemiki – jeszcze raz o statusie radcy prawnego”, Radca Prawny, nr 2/2005.
 8. Ł. Błaszczak, „Dwie nowe skargi”, Rzeczpospolita z dnia 31.01.2005 r., C4.
 9. Ł. Błaszczak, „Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego”, Prawo Spółek, nr 2/2005.
 10. Ł. Błaszczak, „Można skarżyć niezgodne z prawem prawomocne orzeczenie”, Gazeta Prawna, nr 26/2005.
 11. Ł. Błaszczak, „Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia”, Prawo Spółek, nr 4/2005 (współ. M. Szynal).
 12. Ł. Błaszczak, „Handlowa spółka osobowa jako strona procesu cywilnego – analiza wybranych zagadnień procesowych”, Prawo Spółek, nr 9/2005.
 13. Ł. Błaszczak, „Sprawa antymonopolowa jako przykład sprawy administracyjnej oraz sprawy gospodarczej”, Przegląd Sądowy, nr 7-8/2005 (współ. M. Szydło).
 14. Ł. Błaszczak, „Mediacyjne rozwiązywanie sporów”, Rzeczpospolita z dnia 25.08.2005, C4.
 15. Ł. Błaszczak, „Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym”, Toruń 2006, Wydawnictwo Toruńskie TNOiK (monografia).
 16. Ł. Błaszczak, „Postępowanie cywilne. Pytania i tablice. Repetytorium”, pod red. E. Marszałkowskiej – Krześ, Warszawa 2006. (współ. Ł. Błaszczak).
 17. Ł. Błaszczak, „Spółka osobowa prawa handlowego jako strona procesu cywilnego. Wybrane zagadnienia na tle procedury cywilnej”, [w:] Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006.
 18. „Alternatywne formy rozwiązywania sporów – analiza zjawiska na tle prawa polskiego”, [w] Czterdziestolecie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem, Zakamycze 2006.
 19. Ł. Błaszczak, „Sąd polubowny a sąd powszechny – określenie wzajemnych relacji w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego”, [w:] Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości, Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis, Rzeszów 2006.
 20. Ł. Błaszczak, „Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego”, cz. I, Prawo Spółek nr 3/2006.
 21. Ł. Błaszczak, „Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego”, cz. II, Prawo spółek nr 4/2006.
 22. Ł. Błaszczak, „Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym – określenie wzajemnych płaszczyzn”, Prawo Europejskie w praktyce 2006, nr 9.
 23. Ł. Błaszczak, „Prawomocność i wykonalność wyroku sądu polubownego (ogólna charakterystyka)”, Prawo Europejskie w praktyce 2006, nr 11.
 24. Ł. Błaszczak, „Sądownictwo polubowne (arbitraż),” Warszawa 2007, Wydawnictwo C.H. BECK, (współ. M. Ludwik).
 25. Ł. Błaszczak, „Wokół problematyki orzeczeń”, pod red. Łukasza Błaszczak, Toruń 2007, Wydawnictwo TNOiK.
 26. Ł. Błaszczak, „Zapis na sąd polubowny a czynności notarialne (wybrane zagadnienia)”, Rejent, nr 9/2007.
 27. Ł. Błaszczak, „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2005r., I CK 298/05”, Rejent nr 1/2007r.
 28. Ł. Błaszczak, „Orzeczenia nieistniejące (sententia non existens) w sądowym postępowaniu cywilnym”, [w:] Wokół problematyki orzeczeń, pod red. Łukasza Błaszczaka, Toruń 2007.
 29. Ł. Błaszczak, [w:] „Postępowanie cywilne” (podręcznik), pod red. E. Marszałkowskiej – Krześ (współ. Ł. Błaszczak), rozdz. I, v, VII § 24-27, 29-33, XII § 55, XVI, Warszawa 2008.
 30. Ł. Błaszczak, „Charakter prawny umowy o mediację”, ADR Arbitraż i Mediacja 2008, nr 1.
 31. Ł. Błaszczak, „Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (wybrane zagadnienia)”, [w:] Sądy polubowne i mediacja, pod red. Jana Olszewskiego, Warszawa 2008.
 32. Ł. Błaszczak, „Dopuszczalność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym ze względu na wymagania formalne i konstrukcyjne (cz. I)”, Radca Prawny 2008, nr 3.
 33. Ł. Błaszczak, „Dopuszczalność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym ze względu na wymagania formalne i konstrukcyjne (cz. II)”, Radca Prawny 2008, nr 4-5.
 34. Ł. Błaszczak, „Kontrola orzeczenia arbitrażowego ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego”, ADR Arbitraż i Mediacja 2008, nr 3.
 35. Ł. Błaszczak, „Recenzja książki: Sądy polubowne i mediacja, pod red. J. Olszewskiego, Warszawa 2008, ADR Arbitraż i Mediacja 2008, nr 3.
 36. Ł. Błaszczak, „Podmiotowość procesowa jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych struktur organizacyjnych z perspektywy art. 64 k.p.c.”, [w:] Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, red. E. Gniewek, Warszawa 2008.
 37. Ł. Błaszczak, „Uznanie i wykonalność zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle polskiego kodeksu postępowania cywilnego oraz konwencji nowojorskiej”, [w:] Problemy sądownictwa alternatywnego w Ukrainie, Lwów 2008.
 38. Ł. Błaszczak, „Komentarz do przepisów 47928 -47935 k.p.c., art. 81, 84, 115 UOKiK [w:] Komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów”, pod red. Prof. dr hab. Tadeusza Skocznego, Warszawa 2009.
 39. Ł. Błaszczak, „Wzruszalność prawomocnych orzeczeń z powodu niekonstytucyjności aktu normatywnego”, Przegląd Sądowy 2009, nr 2.
 40. Ł. Błaszczak, „Wyrok arbitrażowy nieistniejący w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności (wybrane zagadnienia), ADR Arbitraż i Mediacja 2009, nr 1.
 41. Ł. Błaszczak, „O tzw. ograniczonej samodzielności jurysdykcyjnej sądu cywilnego w procesie cywilnym, [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., Warszawa 2009.
 42. Ł. Błaszczak, „Delokalizacja arbitrażu międzynarodowego – podstawowe założenia i kierunku tego zjawiska”, [w:] Materiały konferencyjne. Przyszłość sądownictwa polubownego na Ukrainie, Lwów 2009.
 43. Ł. Błaszczak, „Sprawa wspólnota jako przykład sprawy cywilnej”, [w:] Współczesne przemiany postępowania cywilnego, pod red. P. Pogonowskiego, P. Ciocha, E. Gapskiej, J. Nowińskiej, Warszawa 2009 (wyd. Wolterskluwers).
 44. Ł. Błaszczak, „Krajowy i zagraniczny wyrok sądu polubownego jako tytuł egzekucyjny (wybrane zagadnienia)”, Problemy Prawa Egzekucyjnego 2009, nr 9.
 45. Ł. Błaszczak, „Instytucja rozszerzonej prawomocności wyroku przepis a art. 7781 k.p.c.”, Problemy Prawa Egzekucyjnego 2009, nr 10.
 46. Ł. Błaszczak, „Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym”, Warszawa 2010, wydawnictwo Wolters Kluwer (monografia).
 47. Ł. Błaszczak, [w:] „Dowody w postępowaniu cywilnym”, pod red. Łukasza Błaszczaka, Krystiana Markiewicza, Ewy Rudkowskiej-Ząbczyk, Warszawa 2010 (wyd. CH BECK), rozdz. I pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; rozdz. IV pkt 6; rozdz. VI pkt 1,2.
 48. Ł. Błaszczak, „Pozycja procesowa prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu nieprocesowym w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (wybrane zagadnienia)”, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Edwarda Gniewka, Warszawa 2010.
 49. Ł. Błaszczak, „Sprawozdanie z Konferencji „Wybrane problemy arbitrażu – forum praktyków”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, nr 4 (współautor Krystian Mularczyk).
 50. Ł. Błaszczak, „Wspomnienie o Profesorze Włodzimierzu Berutowiczu”, [w:] Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (1945-2010), pod. red. L. Lehmann i M,. Maciejewskiego, Wrocław 2010.
 51. Ł. Błaszczak, Podrozdział Międzynarodowe postępowanie cywilne, [w:] „Postępowanie cywilne. Pytania i tablice. Repetytorium”, pod red. E. Marszałkowskiej – Krześ, Warszawa 2011.
 52. Ł. Błaszczak, Podrozdział Elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie międzynarodowe [w:] „Postępowanie cywilne”, pod red. E. Marszałkowskiej – Krześ (współ. Ł. Błaszczak).
 53. Ł. Błaszczak, „Recenzja książki: E. Gapska, Wady orzeczeń sądowych”, Polski Proces Cywilny 2011, nr 3.
 54. Ł. Błaszczak, „Lex mercatoria, zasady prawa oraz zasady słuszności jako podstawy orzekania przez sąd arbitrażowy”, E-Przegląd Arbitrażowy 2011, nr 1(4).
 55. Ł. Błaszczak, „Kontrola wyroku sądu polubownego sprawowana przez sąd powszechny”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, nr 1. (współautor E. Marszałkowska-Krześ).
 56. Ł. Błaszczak, „Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia”, Polski Proces Cywilny 2012, nr 2 (współ. Joanna Kuźmicka-Sulikowska).
 57. Ł. Błaszczak, „Postępowanie o stwierdzenie wykonalności krajowego i zagranicznego wyroku sądu polubownego (wybrane zagadnienia)”, Radca Prawny 2012, nr czerwiec.
 58. Ł. Błaszczak, „Zdatność arbitrażowa z art. 1157 k.p.c. a spory o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał w spółkach kapitałowych”, Radca prawny 2012, nr lipiec-sierpień.
 59. Ł. Błaszczak, „Mediacja a inne alternatywne formy rozwiązywania sporów (wybrane zagadnienia)”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, nr 2.
 60. Ł. Błaszczak, „Tytuły egzekucyjne z art. 299 i art. 280 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z rozporządzeń Rady (WE): nr 207/2009 i nr 6/2002 w kontekście regulacji polskiego prawa procesowego cywilnego”. Część I, Polski Proces Cywilny 2012, nr 3.
 61. Ł. Błaszczak, „Tytuły egzekucyjne z art. 299 i art. 280 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z rozporządzeń Rady (WE): nr 207/2009 i nr 6/2002 w kontekście regulacji polskiego prawa procesowego cywilnego”. Część II, Polski Proces Cywilny 2012, nr 4
 62.  „Recenzja książki: Paweł Wrześniewski, Charakter prawny zapisu na sąd polubowny, Warszawa 2011”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, nr 3;
 63. Ł. Błaszczak, „Wybrane przypadki orzeczeń nieistniejących (sententia non existens) w procesie cywilnym na przykładzie orzecznictwa Sądu Najwyższego”, Radca prawny 2012/ nr październikowy;
 64. Ł. Błaszczak, „Annulment and enforcement of arbitral awards in Poland”, ASA Bulletin. Association Suisse de ľArbitrage Schweiz, Volume 30, No 3, 2012, s. 564-585.
 65. Ł. Błaszczak, „Moc wiążąca wyroków Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniach sądowych związanych ze zwrotem wadium”, Iustitia 2013/ nr 1(11);
 66. Ł. Błaszczak, „Spółka komandytowo-akcyjna i jej wspólnicy w postępowaniu egzekucyjnym. Wybrane zagadnienia”, [w:] Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, pod red. J. Frąckowiaka, Wrocław 2013;
 67.  Ł. Błaszczak, „Forma, treść i skutki zapisu na sąd polubowny”, [w:] Alternative Methods of Legal Disputes Resolving (ADR), Lwów 2012 (wydrukowany w maju 2013 r.);
 68. Ł. Błaszczak, [w:] Postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2013. (rozdział: I; IV; VI § 24-27, 29, 31-33, 34 pkt I-IV; XII § 58-59; XIV; XVII; XIX § 106 pkt III; XXI § 122-126). Monografia – łącznie: 173 stron mojego autorstwa;
 69. Ł. Błaszczak, “General Principles of Law and Equity as a Basis for Decision-Making in Arbitration”, Comparative Law Review. Nicolaus Copernicus Univesity 2013, nr 15 (współautor. J. Kolber);
 70. Ł. Błaszczak, „Zbieg roszczeń ex contractu i ex delicto ma tle art 443 k.c.”, Transformacje Prawa Prywatnego 2013, nr 3 (współautor J. Kuźmicka-Sulikowska);
 71. Łukasz Błaszczak, „Egzekucja z rachunku bankowego – wybrane zagadnienia”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(37)/2013;
 72. Łukasz. Błaszczak, „Charakter prawny bankowego tytułu egzekucyjnego” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 6(38)/2013;  
 73.  Ł. Błaszczak, „Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego”, Kocierz 26-29 września 2013 r., Polski Proces Cywilny 2014, nr 1(14),
 74.  Ł. Błaszczak, „Klauzula generalna „dobrych obyczajów” z art. 3 k.p.c.”, Polski Proces Cywilny 2014, nr 2(15),
 75.   Ł. Błaszczak, „Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle art. 1215 k.p.c. oraz konwencji nowojorskiej. Wybrane zagadnienia”, Opolskie studia Administracyjno-Prawne XII/2, rok 2014.
 76. Ł. Błaszczak, „Wadliwość czynności procesowych stron i uczestników. Obecny model i propozycja zmian w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego”, [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s.173-219, łącznie stron 47 mojego autorstwa
 77. Ł. Błaszczak, [w:] Ł. Błaszczak, R. Sikorski, M. Zachariasiewicz, K. Zawiślak, G. Żmij, „Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”, red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Wrocław 2014, ss. 284-390, łączna liczba stron 106 mojego autorstwa (monografia).  
 78. Ł. Błaszczak, [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, Warszawa 2014, (komentarz do art. 81 (wspólnie z M. Bernatem), art. 84, art. 115, wprowadzenie do KPC, do art. 47928 KPC (wspólnie z M. Bernattem), art. 47929 KPC, art. 47930 KPC, art. 47931a  KPC (wspólnie z M. Bernattem), art. 47932 KPC, art. 47933 KPC (wspólnie z M. Bernattem), art. 47935 KPC, art. 11 ZmOKiKU (wspólnie z M. Bernattem). Łączna liczba stron: ss. 1035-1055 (wspólnie z M. Bernattem); ss. 1064-1070; ss. 1483-1490; ss.1491-1513 (wspólnie z M. Bernattem); ss. 1514-1517; ss. 1518-1526 (wspólnie z Bernattem); ss. 1527-1528.
 79. Ł. Błaszczak, [w:] BIAŁA KSIĘGA. Propozycja zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce, red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, M. Zachariasiewicz, Warszawa-Katowice-Kraków-Wrocław-Poznań2014, ss. 11-80.  
 80. Łukasz Błaszczak, Problematyka dochodzenia roszczeń o zwrotnie należnie zatrzymanego wadium w procesie cywilnym. Uwagi na marginesie art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, Radca Prawny Zeszyty Naukowe nr 1/ 2014 , ss. 43-71
 81. Ł. Błaszczak, [w:] Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2015, rozdz. 1 pkt 1-9 (ss.1-91); rozdz. 4 pkt 8 (ss. 491-507); rozdz. 6 (ss. 559-618 współautorstwo z B. Kaczmarek-Templin) (łączna liczba stron: 166)
 82. Ł. Błaszczak, The Arbitral Tribunaľs Competence to Establish the Rules and Manner of the Conduct of Arbitral Proceedings under the Polish Code of Civil Procedure and a Number of Arbitral Rules, [w:] THE CHALLENGES AND THE FUTURE OF COMMERCIAL AND INVESTMENT ARBITRATION. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, pod red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Warszawa 2015, ss. 127-145.
 83. Ł. Błaszczak, Wątpliwości wokół rozumienia pojęcia oferty i dokumentów do niej dołączonych na gruncie prawa zamówień publicznych i wynikające z tego konsekwencje w relacjach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą (uwagi de lege lata i de lege ferenda), Radca Prawny Zeszyty Naukowe nr 2(3)/2015 , ss. 9-28 (współaut. Dorota Cisek)
 84. Ł. Błaszczak, [w:] POLISH ARBITRATION LAW, red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Warszawa 2014 (drukiem maj/2015), ss. 313-429.
 85. Ł. Błaszczak, [w:] Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice. red. Izabella Gil, Warszawa 2015, ss. 1-14; ss. 46-79; ss. 414-432.
 86. Ł. Błaszczak, O kompetencji (prawnej) stron i metodzie dokonywania czynności procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Rozprawa o metodzie prawa i polityki. Zeszyt VIII, Wrocław 2014 (drukiem maj/2015), ss. 77-99.
 87. Ł. Błaszczak, Problematyka sprawy cywilnej i drogi sądowej w kontekście zagadnienia sprawy konstytucyjnej i domniemania drogi sądu powszechnego z art. 177 Konstytucji, [w:] Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015, ss. 3-54 (redakcja całego opracowania).
 88. Ł. Błaszczak, Słowo wstępne, [w:] Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015, ss. XLIII-XLIV (redakcja całego opracowania).
 89. Ł. Błaszczak, Wątpliwości wokół czynności sądowych w razie śmierci strony pozwanej po wniesieniu przeciwko niej pozwu, ale przed doręczeniem jej odpisu, Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr 3.
 90. Ł. Błaszczak, Postępowanie sądowe w sprawach mediacyjnych, [w:] Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka-teoria-perspektywy, red. A. Torbus, Warszawa 2015, ss. 273-323.
 91. Ł. Błaszczak, E. Marszałkowska-Krześ, Przymioty procesowe stron i uczestników postępowania nieprocesowego niezbędne do dochodzenia ochrony prawnej na drodze sądowej. Wybrane zagadnienia, Studia Prawno-Ekonomiczne 2015, tom XCV, ss. 11-31.
 92. Ł. Błaszczak, Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej, Przegląd Prawa i Administracji. Acta Uniwersitatis Wratislaviensis No 3661, Wrocław 2015, tom C, część 1, ss. 419-433.
 93. Ł. Błaszczak, Charakter prawny zażalenia na postanowienia
  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  w świetle kodeksu postępowania cywilnego, Studia Prawno-Ekonomiczne 2015, tom XCVI.
 94. Ł. Błaszczak, Problematyka umów dowodowych w sądowym postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego ad hoc, [w:] Rola biegłego w postępowaniach sądowych, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Wrocław 2016.
 95. Łukasz Błaszczak, Słowo wstępne, [w:] Rola biegłego w postępowaniach sądowych, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Wrocław 2016 (wyd. Presscom).
 96. Ł. Błaszczak, [w:] System Prawa Pracy. Procesowe Prawo Pracy, tom VI, red. K. Baran, Warszawa 2016 (autorstwo: rozdział 6 ss. 145-189; rozdział 26 ss. 813-837).
 97. Ł. Błaszczak, Charakter prawny powództwa o zmianę płci. Dylematy na gruncie prawa procesowego cywilnego, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Kobieta w prawie i polityce. Zeszyt IX, Wrocław 2015, ss. 131-157.
 98. Ł. Błaszczak, Stan sprawy w toku a zawisłość sprawy – analiza o ocena dotychczasowej regulacji, [w:] Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, Sopot 2016, ss.145-187.
 99. Ł. Błaszczak, Recenzja książki pt. Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym autorstwa Aleksandry Budniak-Rogali, Wrocław 2015, Polski Proces Cywilny 2016, nr 4, ss.730-738.
 100.  Ł. Błaszczak, [w:] Meritum. Postępowanie cywilne, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2016.
 101.  Ł. Błaszczak, Pojęcie i znaczenie ciężaru dowodu w procesie cywilnym, [w:] Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie cywilnym, red. W. Jasiński, J. Skorupka, Warszawa 2017, ss. 16-53.
 102.  Ł. Błaszczak, Arbitration as an instrument of support for business transactions, CENTRAL EUROPEAN REVIEW OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 1, No. 1, March 2017, ss. 41-63.
 103.  Ł Błaszczak, Znaczenie interesu prawnego w poszukiwaniu ochrony prawnej w procesie cywilnym na przykładzie poszczególnych rodzajów powództw, [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Warszawa 2016, ss. 35-81.
 104. Ł. Błaszczak, Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym, Wrocław 2017, ss. 1-307 (monografia)