dr hab. Barbara Mielnik prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 220 budynek A

Telefon:
71 3752335
Email:
barbara [dot] mielnik [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Uwaga

Konsultacje od lipca do września roku akademickim 2016-2017

Lipiec: 21.07.2017 godz. 9.00-11.00

Sierpień 28.08.2016 godz. 9.00-11.00

Wrzesień: 4.09.2017 godz.14.00-15.00, 8.09.2017 godz.10.00-11.00, 11.09.2017 godz. 9.00-11.00,

18.09.2017 godz. 9.00-11.00, 26.09.2017 godz. 9.00-11.00

 

UWAGA: Studenci II roku SNP (w): konsultacje USOS: 8.09.2017 godz. 10.00-11.00, II termin dla osób nie mogących zdawać w terminie wyznaczonym: 11.09.2017 godz. 11.00 sala 216 A
Studenci II roku SNP (Z): konsultacje USOS 9.09.2017 godz. 9.00-10.00, II termin dla osób nie mogących zdawać w terminie wyznaczonym - 16.09.2017 godz. 9.00 sala 216 A

Zdjęcie użytkownika dr hab. Barbara Mielnik prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Stypendia: 1994 Haska Akademia Prawa Międzynarodowego (przyznane przez Radę Europy)
1997 Aberystwyth, Walia, Wielka Brytania
2000 Bochum, Niemcy
2001 Bochum, Niemcy
2002 Graz, Austria
2003 Haga, Holandia
2007 Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
2008 Uniwersytet im. I. Franko we Lwowie
2009 Wykłady w ramach Erasmus Teaching Staff Exchange na University of Wales, Aberystwyth
2012 Wykłady w ramach Erasmus Teaching Staff Exchange na Universidad Autonoma de Madrid.
2013 Wykłady w ramach Erasmus Teaching Staff Exchange na Uniwersytecie M. Romeris
w Wilnie, Litwa
2014 Wykłady w ramach Erasmus Teaching Staff Exchange na Uniwersytecie w Murcii, Hiszpania
2014 Bochum, Niemcy
2015 Wykłady w ramach Erasmus Teaching Staff Exchange na Uniwersytecie Karola w Pradze

Przedmiot zainteresowań: prawo międzynarodowe publiczne, prawo europejskie, miejsce i rola osoby fizycznej we współczesnym prawie międzynarodowym i europejskim, zagadnienie podmiotowości, organizacje międzynarodowe, odpowiedzialność międzynarodowa.

Publikacje: 

Monografie

Obywatelstwo Unii Europejskiej, Wrocław 2000, 155 stron.

Kształtowanie się pozapaństwowej podmiotowości w prawie międzynarodowym, Wrocław 2008, 315 stron.

Prace zbiorowe:

J. Boć, M. Lis, B. Mielnik, K. Wójtowicz, Prawo Europejskie, Regionalne prawo w procesie integracji europejskiej. Część II, Geneza i zmiany jakościowe. Traktaty założycielskie Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej, Wrocław 2002, 220 stron.

B. Mielnik (red.), Status prawny obywatela RP po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Wrocław 2005, 181 stron.

A.Kozłowski, B. Mielnik (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego, Wrocław 2009, 437

B. Mielnik, A. Wnukiewicz – Kozłowska (red), Podmiotowość w prawie międzynarodowym, Wrocław 2013, ss. 63-84

Artykuły:

Podmiotowość osoby fizycznej w prawie międzynarodowym, red. B. Banaszak, Przegląd Prawa i Administracji XXXIX, Wrocław 1997, s. 157 – 178.

Prawa obywatela Unii Europejskiej, Zeszyty Informacyjne Centrum Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Zeszyt 2, Wrocław 1998, s. 115-137.

Status prawny cudzoziemca w RP, w: B. Banaszak, A. Preisner (red), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, CH Beck, 2001, s. 229 - 250,

Ogólny charakter obywatelstwa Unii Europejskiej, w: B. Mielnik (red.), Status prawny obywatela RP po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Wrocław 2005, s. 145-164.

Freedom of movement of workers between the old and the new Member States of the EU, Jurisprudencija, Primeji Lietuvos Narystės Europos Sąjungoje Meati: Teisinės Aktualijos, Mokslo Dariai 72 (64), Vilnius 2005, s. 61-65.

Udział pozapaństwowych podmiotów w rozwoju prawa międzynarodowego, w: J. Kolasa, A. Kozłowski, Rozwój prawa międzynarodowego – jedność czy fragmentacja?, Wrocław 2007, s. 39-64.

Stolica Apostolska i Watykan – podmiotowość w prawie międzynarodowym, w: B. Banaszak, Przegląd Prawa i Administracji tom LXXVI, Wrocław 2008, s. 185 -202.

Podstawowe założenia projektu tzw. Konstytucji Europejskiej, w: E. Kozerska, T. Scheffler (red), Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej, Wrocław 2008, s. 111-122.

Mediacja przy międzynarodowych organizacjach gospodarczych, w: H. Jakimko, S. Stadniczenko (red.), Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce, Opole 2008, ss. 269-180 )

A Right to Citizenship in International and Polish Law, (tekst wygłoszony podczas konferencji w Pitesti, Rumunia w kwietniu 2008 r., tekst oddany do druku).

Zagadnienie prawnomiędzynarodowej podmiotowości Unii Europejskiej. Stan prawny przed i po Traktacie Reformującym (Przegląd Prawa Publicznego marzec 2009 nr 3, ss. 41-53)

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnoty Andyjskiej, w: J. Kolasa (red.), Współczesne sądownictwo międzynarodowe. Zagadnienia instytucjonalne, tom I, Wrocław 2009, ss. 255-287

System rozstrzygania sporów w Północnoamerykańskiej Strefie Wolnego Handlu, , w: J. Kolasa (red.), Współczesne sądownictwo międzynarodowe. Zagadnienia instytucjonalne, tom I, Wrocław 2009, ss. 359-383

National Law and its Influence on the Immunity of Members of the European Parliament, w: EU Law and Member States Law. Legal Questions from the Border Zone between Community Law and Domestic Law (Kliengenthal 2008), Pitesti 2009, ss. 191-201.

Wolność mediów w pracach wybranych organizacji międzynarodowych, w: E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, Toruń 2010, ss. 457- 471.
Zasada poszanowania obywatelstwa polskiego i zapewnienia opieki obywatelowi przebywającemu poza granicami kraju, w: M. Jabłoński: Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, tom I – Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, C.H. Beck 2010, ss. 470-508
Rola amicus curiae w sądownictwie międzynarodowym, w: J. Kolasa (red.), Współczesne sądownictwo międzynarodowe. Wybrane zagadnienia prawne, tom II, Wrocław 2010, ss. 123-154

Integracja subregionalna na przykładzie Wspólnoty Andyjskiej, w: Przegląd Prawa i Administracji LXXXVI Mariusz Jabłoński, Dagmara Kornobis-Romanowska (red.), Wrocław 2011, ss.

Cooperation between National Courts and the Court of Justice of the Andean Community, w: B. Krzan (ed.), Jurisdictional Competition of International Courts and Tribunals, Wrocław 2012, ss.303 – 326.

Podmiotowość a efektywność, w: B. Mielnik, A. Wnukiewicz – Kozłowska (red.), Podmiotowość w prawie międzynarodowym, Wrocław 2013, ss. 63-84

Tolerancja religijna, a rytualny ubój zwierząt w Unii Europejskiej w: P. Jaskóła, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, Opole 2014, ss. 287-302

Unia Narodów Południowoamerykańskich – UNASUR - nowy projekt integracyjny, w: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów spółczesnego świata, Bydgoszcz-Katowice 2014, ss. 200-218

Międzynarodowy Komitet Olimpijski, w: D. Kornobis – Romanowska (red.), Sport w prawie europejskim, współczesne wyzwania dla teorii i praktyki, Warszawa 2014, ss. 211-229

Inne:

Wpływ obywateli Unii Europejskiej na instytucje Wspólnot (Materiały szkoleniowe Fundacji im. Roberta Schumana, 1999)

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji: „Obywatelstwo i tożsamość narodowa w kontekście integracji europejskiej, red. B. Banaszak, Przegląd Prawa i Administracji XLII, Wrocław 1999, s. 274-276.

The Concept of the ‘Legislative Act’ – A Comment on the Paper Presented by Aleksander Tuerk, w: P. Dann, M. Rynkowski (eds.), The Unity of the European Constitution, Max - Planck Institute, Heidelberg 2006, s. 171- 174.
Funkcjonalna koncepcja podmiotowości prawnomiędzynarodowej organizacji międzynarodowych a kompetencje domniemane (E. Dynia (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata, Rzeszów 2009), ss. 193 -197.