Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Piotr Góralski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Piotr Góralski
Kontakt: 

pokój 207, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2673
Email:
piotr [dot] goralski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W semestrze wiosenno- letnim roku akademickiego 2018/2019 konsultacje odbywają się we środy, godz. 13.00 - 15.00, pok. 207, bud. A WPAiE

 

 
Działalność naukowa: 

  
Piotr Góralski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, natomiast w 2006 r. ukończył aplikację prokuratorską zakończoną zdanym egzaminem. Od 2017 r. doktor habilitowany. Zajmuje się on zagadnieniami prawa karnego materialnego oraz kryminologii. Obszar zainteresowań badawczych stanowi głównie nauka o sankcjach karnych ( ze szczególnym uwzględnieniem środków zabezpieczających ), problematyka przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej, a także zagadnienie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości powrotnej, zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej. W tym zakresie współpracuje on z pracownikami uniwersyteckich wydziałów prawa w Niemczech. Jest też opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii im. Juliusza Makarewicza oraz członkiem Niemiecko - Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pobyt naukowo - dydaktyczny na uczelni zagranicznej  w ramach ErasmusTeaching Staff Mobility połączony z uzyskaniem grantu:
- Uniwersytet w Regensburgu ( czerwiec 2011, czerwiec 2013 )
- Uniwersytet w Kolonii ( listopad 2015 )
- Uniwersytet w Augsburgu ( lipiec 2017, wrzesień 2018 )

 

I. Książki:
1. monografia: Prawne i społeczne aspekty eutanazji, Wydawnictwo "Egis",  Kraków 2008
2. monografia: Środki zabezpieczające w polskim prawie karnym, Wydawnictwo ,,Instytut Wydawniczy EuroPrawo’’, Warszawa 2015

II. Redakcje:
1. redakcja naukowa pracy zbiorowej: Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym, Wydawnictwo ,,Instytut Wydawniczy EuroPrawo’’, Warszawa 2016
2. redakcja naukowa pracy zbiorowej: Wybrane problemy ustawowej regulacji środków karnych oraz środków zabezpieczających, Wydawnictwo ,,Instytut Wydawniczy EuroPrawo’’, Warszawa 2017
3. redakcja naukowa pracy zbiorowej ( red.  P. Góralski, A. Muszyńska ) Współczesne przekształcenia sankcji karnych - zagadnienia teorii, wykładni i praktyki stosowania, Wydawnictwo ,,Instytut Wydawniczy EuroPrawo’’, Warszawa 2018

III. Tłumaczenia:
1. Konsultacja językowa i naukowa pracy E. Tuora - Schwierskott, Niemiecki kodeks karny. Tekst przepisów wraz z tłumaczeniem na język polski, Wydawnictwo ,,DEIurePL’’, wyd. I Regensburg 2013; wyd. II Regensburg 2016, wyd. III Berlin 2018.
2. Konsultacja językowa i naukowa pracy E. Tuora - Schwierskott, Niemiecka ustawa o postępowaniu sądowym w sprawach nieletnich. Tekst przepisów wraz z tłumaczeniem na język polski, Wydawnictwo ,,DEIurePL'', Berlin 2017
3. Konsultacja językowa i naukowa pracy E. Tuora - Schwierskott, Niemiecka ustawa o międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych. Tekst przepisów wraz z tłumaczeniem na język polski oraz słownikiem wyrażeń ustawowych, Wydawnictwo ,,DEIurePL'', Berlin 2018
4. Konsultacja językowa i naukowa pracy E. Tuora - Schwierskott, Niemiecka ustawa o wykroczeniach. Tekst przepisów wraz z tłumaczeniem na język polski oraz słownikiem wyrażeń ustawowych, Wydawnictwo ,,DEIurePL'', Berlin 2018

IV. Artykuły naukowe opublikowane w języku polskim:
1. Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary w k.k. z 1997 r. na tle polskich kodyfikacji karnych z lat 1932 i 1969 r., Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. VIII pod red. L. Boguni, Wrocław 2001
2. Uwagi dotyczące zasad odpowiedzialności za zabójstwo eutanatyczne w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. IX pod red. L. Boguni, Wrocław 2001
3. O ewolucji negatywnej prewencji ogólnej w polskim ustawodawstwie karnym, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. X pod red. L. Boguni, Wrocław 2002
4. Oceny prawnokarne przedawkowania przez lekarza analgetyków (art. 150 k.k.), Prawo i Medycyna 2003 nr 13
5. Pomoc i namowa do samobójstwa w poglądach doktryny oraz danych statystycznych, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XIII pod red. L. Boguni, Wrocław 2003
6. P. Góralski, R. Kokot, Uwagi na temat znamion zabójstwa eutanatycznego, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XV pod red. L. Boguni,, Wrocław 2004
7. Piotr Góralski, Wojciech Leppert, Jacek Łuczak, Wybrane problemy opieki paliatywnej i eutanazji w opiniach lekarzy i studentów medycyny, Polska Medycyna Paliatywna 2005 nr 2
8. Eutanazja: legalizacja możliwa, lecz prawnie skomplikowana i społecznie wątpliwa, Rzeczpospolita 2007 nr 67, dod. "Prawo co dnia", s. C 4
9. Eutanazja: nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla podwyższenia sankcji, Rzeczpospolita 2007 nr 130, dod. "Prawo co dnia", s. C 6
10. Polskie prawo karne wobec problemu eutanazji, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXII pod red. Leszka Boguni, Wrocław 2008
11. Równość wobec prawa nie oznacza równych kar, Rzeczpospolita 2008, nr 141, dod. "Prawo co dnia", s. C 7
12. O wątpliwościach dotyczących "okoliczności wyłączającej ukaranie sprawcy czynu zabronionego" jako przesłance zastosowania przepadku tytułem środka zabezpieczającego, Przegląd Sądowy 2009 nr 11 - 12
13. Związek przyczynowy w prawie karnym na tle orzecznictwa sądowego, Prokuratura i Prawo 2009 nr 6
14. Dualizm czy monizm: o proporcji celów sprawiedliwościowych i prewencyjnych w sankcjach karnych (w:) Zasada proporcjonalności w prawie karnym pod red. Teresy Dukiet - Nagórskiej, Warszawa 2010
15. Izolacyjne środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw seksualnych a prawa człowieka  (w:) Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 pod red. Jerzego Jaskierni, Toruń 2010
16. O konieczności przestrzegania założeń koncepcyjno-funkcjonalnych dotyczących środków zabezpieczających oraz środków karnych w Kodeksie karnym z 1997 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011 nr 1
17. O zagadnieniu racjonalnej kryminalizacji i penalizacji pedofilii w polskim prawie karnym, Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXVII pod red. Leszka Boguni, Wrocław 2011
18. Uwagi na marginesie ustawy legalizującej eutanazję na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga, Palestra 2011 nr 7 - 8
19. Między nihilizmem a populizmem - prawo karne sprawcy (w:) Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, pod red. Iwony Sepioło, Warszawa Wydaw. C. H. Beck, 2012
20. Przekształcenia koncepcji środków zabezpieczających w polskim prawie karnym (w:) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XXVIII pod red. L. Boguni, Wrocław 2012
21. Stosowanie środków zabezpieczających po orzeczeniu kary i środków karnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2012 nr 2
22. Środki zabezpieczające stosowane wobec tzw. kolaborantów biernych w polskim ustawodawstwie karnym lat 1944-1946, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2013 nr 2
23. Ocena proponowanych zmian w przepisach kodeksu karnego dotyczących środków zabezpieczających, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014 nr 1
24. Środki zabezpieczające a zakaz "reformationis in peius", Prokuratura i Prawo 2014 nr 2
25. Środki zabezpieczające a zasada "lex severior retro non agit", Ius Novum 2014 nr 1
26. Stosowanie środków zabezpieczających wobec sprawców czynów karalnych popełnianych w ramach poszczególnych form stadialnych i zjawiskowych, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXXI pod red. T. Kalisza, Wrocław 2014
27. Zagadnienie odpowiedniego stosowania dyrektyw wymiaru kary do środków zabezpieczających (art. 56 Kodeksu karnego), Przegląd Sądowy 2014 nr 2
28. Uwagi o typach kwalifikowanych przestępstwa udziału w ugrupowaniach przestępczych ( art. 258 k.k. ) (w:) Wybrane zagadnienia typizacji przestępstw zmodyfikowanych pod red. J. Brzezińskiej, Wrocław 2014
29. Uwagi dotyczące zasad odpowiedzialności osób nieletnich za popełnione czyny karalne  (w:) Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa prof. Zofii Sienkiewicz pod red. M. Bojarskiego, K. Łucarz i J. Brzezińskiej, Wrocław 2015
30. Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych (część I), Nowa kodyfikacja prawa karnego pod red. T. Kalisza, t. XXXV, Wrocław 2015
31. Środki zabezpieczające stosowane względem przestępców z zaburzeniami osobowości, Nowa kodyfikacja prawa karnego pod red. T. Kalisza, t. XXXVII, Wrocław 2015
32. Wykładnia znamion zabójstwa eutanatycznego ( art. 150 k.k. ) w świetle orzecznictwa sądowego (w:) Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym pod red. P. Góralskiego, ,,Instytut Wydawniczy EuroPrawo'', Warszawa 2016
33. Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych (część II ), Nowa kodyfikacja prawa karnego pod red. T. Kalisza, t. XXXIX, Wrocław 2016
34. Przestępstwo brania udziału w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym o charakterze zbrojnym w poglądach doktryny, orzecznictwie sądowym oraz danych statystycznych. Część I - Formy działalności związków zbrojnych oraz ich kryminalizacja w latach 1918 - 1997, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2016 nr 3
35. Przestępstwo brania udziału w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym o charakterze zbrojnym w poglądach doktryny, orzecznictwie sądowym oraz danych statystycznych. Część II - Problematyka regulacji udziału w zorganizowanej grupie lub związku o charakterze zbrojnym w kodeksie karnym z 1997 r., Wojskowy Przegląd Prawniczy 2016 nr 4
36. Reforma unormowań poświęconych środkom zabezpieczającym z dnia 20 lutego 2015 r., Część I, Palestra 2017 nr 4
37. Reforma unormowań poświęconych środkom zabezpieczającym z dnia 20 lutego 2015 r., Część II, Palestra 2017 nr 5
38. Ogólne zasady stosowania środków zabezpieczających przed i po nowelizacji k.k. z dnia 20 lutego 2015 r. ( w: ) Wybrane problemy ustawowej regulacji środków karnych oraz środków zabezpieczających pod red. P. Góralskiego, Wydawnictwo ,,Instytut Wydawniczy EuroPrawo’’, Warszawa 2017
39. Środek zabezpieczający w formie elektronicznej kontroli miejsca pobytu sprawcy czynu karalnego, Część I, Prokuratura i Prawo 2017 nr 9
40. Środek zabezpieczający w formie elektronicznej kontroli miejsca pobytu sprawcy czynu karalnego, Część II, Prokuratura i Prawo 2017 nr10
41. Koncepcja tzw. wolnościowych środków zabezpieczających - założenia teoretyczne oraz problemy wykładni i stosowania w praktyce ( w: ) Współczesne przekształcenia sankcji karnych - zagadnienia teorii, wykładni i praktyki stosowania, pod red. P. Góralskiego i A. Muszyńskiej, Wydawnictwo ,,Instytut Wydawniczy EuroPrawo’’, Warszawa 2018
42.Podstawowe problemy wykładni przepisów poświęconych środkowi zabezpieczającemu w postaci terapii uzależnień (art. 93a § 1 pkt 3 k.k.), Przegląd Sądowy 2018 nr 7-8
43. Terapia sprawców czynów zabronionych jako forma środka zabezpieczającego ( art. 93a § 1 pkt 2 k.k. ), Prokuratura i Prawo 2019 nr 2
 
V. Artykuły naukowe opublikowane w języku niemieckim:
1.Die Sterbehilfe im polnischen Strafrecht, Deutsch - Polnische Juristen - Zeitschrift 2008 nr 1
2. Die Anwendungsvoraussetzungen der Maßregel der Sicherung vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Deutsch -Polnische Juristen-Zeitschrift 2010 nr 4
3. Das System der Strafsanktionen im polnischen Strafrecht, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2011 nr 4 i 2012 nr 1
4. Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität im polnischen Strafrecht, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2013 nr 3
5. Die Drogenkriminalität in Polen – Geschichte, Gegenwart und Zukunftsprognose, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2016 nr4
6. Die Maßregeln der Sicherung in polnischen und in deutschen Strafvorschriften. Die Einführung in die Problematik, Vergleich und Änderungsvorschläge, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2017 nr 2
7. Die elektronische Überwachung des Aufenthaltsortes als die Vollzugsform der Freiheitsstrafe, Strafmaßnahmen und Maßregeln der Sicherung im polnischen und deutschen Strafrecht, Teil I, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2017 nr 3
8. Die elektronische Überwachung des Aufenthaltsortes als die Vollzugsform der Freiheitsstrafe, Strafmaßnahmen und Maßregeln der Sicherung im polnischen und deutschen Strafrecht, Teil II, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2017 nr 4

VI. Opracowanie testów do nauki prawa karnego
 udział w opracowaniu zbiorowym: Prawo karne. Testy pod red. Zofii Sienkiewicz, Wydawnictwo ,,LexisNexis’’, Warszawa 2010