Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Piotr Góralski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Piotr Góralski
Kontakt: 

pokój 207, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2673
Email:
piotr [dot] goralski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W semestrze wiosenno - letnim roku akademickiego 2017/2018 konsultacje odbywają się we wtorki, w godz. 13.00 - 15.00

 

Działalność naukowa: 

   Piotr Góralski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, natomiast w 2006 r. ukończył aplikację prokuratorską zakończoną zdanym egzaminem. Od 2017 r. doktor habilitowany. Zajmuje się on zagadnieniami prawa karnego materialnego oraz kryminologii. Obszar zainteresowań badawczych stanowi głównie nauka o sankcjach karnych ( ze szczególnym uwzględnieniem środków zabezpieczających ), problematyka przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej, a także zagadnienie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości powrotnej, zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej. W tym zakresie współpracuje on z pracownikami uniwersyteckich wydziałów prawa w Niemczech. Jest też opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii im. Juliusza Makarewicza oraz członkiem Niemiecko - Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

I. Książki, tłumaczenia, redakcje:

 

-  monografia: Prawne i społeczne aspekty eutanazji, Wydawnictwo "Egis",  Kraków 2008

- udział w opracowaniu zbiorowym: Prawo karne. Testy pod red. Zofii Sienkiewicz, Wydawnictwo ,,LexisNexis’’, Warszawa 2010

- tłumaczenie: Konsultacja językowa i naukowa pracy E. Tuora - Schwierskott, Niemiecki kodeks karny. Tekst przepisów wraz z tłumaczeniem na język polski, Wydawnictwo ,,DEIurePL’’, wyd. I Regensburg 2013; wyd. II Regensburg 2016

- monografia: Środki zabezpieczające w polskim prawie karnym, Wydawnictwo ,,Instytut Wydawniczy EuroPrawo’’, Warszawa 2015

- redakcja naukowa pracy zbiorowej: Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym, Wydawnictwo ,,Instytut Wydawniczy EuroPrawo’’, Warszawa 2016

- tłumaczenie: Konsultacja językowa i naukowa pracy E. Tuora - Schwierskott, Niemiecka ustawa o postępowaniu sądowym w sprawach nieletnich. Tekst przepisów wraz z tłumaczeniem na język polski, Wydawnictwo ,,DEIurePL'', Berlin 2017

- redakcja naukowa pracy zbiorowej: Wybrane problemy ustawowej regulacji środków karnych oraz środków zabezpieczających, Wydawnictwo ,,Instytut Wydawniczy EuroPrawo’’, Warszawa 2017

- tłumaczenie: Konsultacja językowa i naukowa pracy E. Tuora - Schwierskott, Niemiecka ustawa o międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych. Tekst przepisów wraz z tłumaczeniem na język polski oraz słownikiem wyrażeń ustawowych, Wydawnictwo ,,DEIurePL'', Berlin 2018

- tłumaczenie: Konsultacja językowa i naukowa pracy E. Tuora - Schwierskott, Niemiecka ustawa o wykroczeniach. Tekst przepisów wraz z tłumaczeniem na język polski oraz słownikiem wyrażeń ustawowych, Wydawnictwo ,,DEIurePL'', Berlin 2018

 

 

II. Artykuły naukowe opublikowane w języku polskim:

 

- Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary w k.k. z 1997 r. na tle polskich kodyfikacji karnych z lat 1932 i 1969 r., Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. VIII pod red. L. Boguni, Wrocław 2001

 - Uwagi dotyczące zasad odpowiedzialności za zabójstwo eutanatyczne w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. IX pod red. L. Boguni, Wrocław 2001

 - O ewolucji negatywnej prewencji ogólnej w polskim ustawodawstwie karnym, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. X pod red. L. Boguni, Wrocław 2002

 - Oceny prawnokarne przedawkowania przez lekarza analgetyków (art. 150 k.k.), Prawo i Medycyna 2003 nr 13

 - Pomoc i namowa do samobójstwa w poglądach doktryny oraz danych statystycznych, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XIII pod red. L. Boguni, Wrocław 2003

 - P. Góralski, R. Kokot, Uwagi na temat znamion zabójstwa eutanatycznego, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XV pod red. L. Boguni,, Wrocław 2004

 - Piotr Góralski, Wojciech Leppert, Jacek Łuczak, Wybrane problemy opieki paliatywnej i eutanazji w opiniach lekarzy i studentów medycyny, Polska Medycyna Paliatywna 2005 nr 2

- Eutanazja: legalizacja możliwa, lecz prawnie skomplikowana i społecznie wątpliwa, Rzeczpospolita 2007 nr 67, dod. "Prawo co dnia", s. C 4

 - Eutanazja: nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla podwyższenia sankcji, Rzeczpospolita 2007 nr 130, dod. "Prawo co dnia", s. C 6

 - Polskie prawo karne wobec problemu eutanazji, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXII pod red. Leszka Boguni, Wrocław 2008

 - Równość wobec prawa nie oznacza równych kar, Rzeczpospolita 2008, nr 141, dod. "Prawo co dnia", s. C 7

  - O wątpliwościach dotyczących "okoliczności wyłączającej ukaranie sprawcy czynu zabronionego" jako przesłance zastosowania przepadku tytułem środka zabezpieczającego, Przegląd Sądowy 2009 nr 11 - 12

 - Związek przyczynowy w prawie karnym na tle orzecznictwa sądowego, Prokuratura i Prawo 2009 nr 6

  - Dualizm czy monizm: o proporcji celów sprawiedliwościowych i prewencyjnych w sankcjach karnych (w:) Zasada proporcjonalności w prawie karnym pod red. Teresy Dukiet - Nagórskiej, Warszawa 2010

 - Izolacyjne środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw seksualnych a prawa człowieka  (w:) Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 pod red. Jerzego Jaskierni, Toruń 2010

 - O konieczności przestrzegania założeń koncepcyjno-funkcjonalnych dotyczących środków zabezpieczających oraz środków karnych w Kodeksie karnym z 1997 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011 nr 1

 - O zagadnieniu racjonalnej kryminalizacji i penalizacji pedofilii w polskim prawie karnym, Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXVII pod red. Leszka Boguni, Wrocław 2011

 - Uwagi na marginesie ustawy legalizującej eutanazję na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga, Palestra 2011 nr 7 - 8

 - Między nihilizmem a populizmem - prawo karne sprawcy (w:) Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, pod red. Iwony Sepioło, Warszawa Wydaw. C. H. Beck, 2012

 - Przekształcenia koncepcji środków zabezpieczających w polskim prawie karnym (w:) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XXVIII pod red. L. Boguni, Wrocław 2012

 - Stosowanie środków zabezpieczających po orzeczeniu kary i środków karnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2012 nr 2

 - Środki zabezpieczające stosowane wobec tzw. kolaborantów biernych w polskim ustawodawstwie karnym lat 1944-1946, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2013 nr 2

 - Ocena proponowanych zmian w przepisach kodeksu karnego dotyczących środków zabezpieczających, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014 nr 1

 - Środki zabezpieczające a zakaz "reformationis in peius", Prokuratura i Prawo 2014 nr2

- Środki zabezpieczające a zasada "lex severior retro non agit", Ius Novum 2014 nr 1

 - Stosowanie środków zabezpieczających wobec sprawców czynów karalnych popełnianych w ramach poszczególnych form stadialnych i zjawiskowych, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXXI pod red. T. Kalisza, Wrocław 2014

 - Zagadnienie odpowiedniego stosowania dyrektyw wymiaru kary do środków zabezpieczających (art. 56 Kodeksu karnego), Przegląd Sądowy 2014 nr 2

- Uwagi o typach kwalifikowanych przestępstwa udziału w ugrupowaniach przestępczych ( art. 258 k.k. ) (w:) Wybrane zagadnienia typizacji przestępstw zmodyfikowanych pod red. J. Brzezińskiej, Wrocław 2014

- Uwagi dotyczące zasad odpowiedzialności osób nieletnich za popełnione czyny karalne  (w:) Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa prof. Zofii Sienkiewicz pod red. M. Bojarskiego, K. Łucarz i J. Brzezińskiej, Wrocław 2015

- Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych (część I ), Nowa kodyfikacja prawa karnego pod red. T. Kalisza, t. XXXV, Wrocław 2015

- Środki zabezpieczające stosowane względem przestępców z zaburzeniami osobowości, Nowa kodyfikacja prawa karnego pod red. T. Kalisza, t. XXXVII, Wrocław 2015

- Wykładnia znamion zabójstwa eutanatycznego ( art. 150 k.k. ) w świetle orzecznictwa sądowego (w:) Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym pod red. P. Góralskiego, ,,Instytut Wydawniczy EuroPrawo'', Warszawa 2016

- Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych (część II ), Nowa kodyfikacja prawa karnego pod red. T. Kalisza, t. XXXIX, Wrocław 2016

- Przestępstwo brania udziału w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym o charakterze zbrojnym w poglądach doktryny, orzecznictwie sądowym oraz danych statystycznych. Część I - Formy działalności związków zbrojnych oraz ich kryminalizacja w latach 1918 - 1997, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2016 nr 3

- Przestępstwo brania udziału w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym o charakterze zbrojnym w poglądach doktryny, orzecznictwie sądowym oraz danych statystycznych. Część II - Problematyka regulacji udziału w zorganizowanej grupie lub związku o charakterze zbrojnym w kodeksie karnym z 1997 r., Wojskowy Przegląd Prawniczy 2016 nr 4

- Reforma unormowań poświęconych środkom zabezpieczającym z dnia 20 lutego 2015 r., Część I, Palestra 2017 nr 4

- Reforma unormowań poświęconych środkom zabezpieczającym z dnia 20 lutego 2015 r., Część II, Palestra 2017 nr 5

- Ogólne zasady stosowania środków zabezpieczających przed i po nowelizacji k.k. z dnia 20 lutego 2015 r. ( w: ) Wybrane problemy ustawowej regulacji środków karnych oraz środków zabezpieczających pod red. P. Góralskiego, Wydawnictwo ,,Instytut Wydawniczy EuroPrawo’’, Warszawa 2017

- Środek zabezpieczający w formie elektronicznej kontroli miejsca pobytu sprawcy czynu karalnego, Część I, Prokuratura i Prawo 2017 nr 9

- Środek zabezpieczający w formie elektronicznej kontroli miejsca pobytu sprawcy czynu karalnego, Część II, Prokuratura i Prawo 2017 nr 10

 

 

III. Artykuły naukowe opublikowane w języku niemieckim:

 

- Die Sterbehilfe im polnischen Strafrecht, Deutsch - Polnische Juristen - Zeitschrift 2008 nr 1

 - Die Anwendungsvoraussetzungen der Maßregel der Sicherung vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Deutsch -Polnische Juristen-Zeitschrift 2010 nr 4

 - Das System der Strafsanktionen im polnischen Strafrecht, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2011 nr 4 i 2012 nr 1

 - Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität im polnischen Strafrecht, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2013 nr 3

- Die Drogenkriminalität in Polen – Geschichte, Gegenwart und Zukunftsprognose, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2016 nr4

- Die Maßregeln der Sicherung in polnischen und in deutschen Strafvorschriften. Die Einführung in die Problematik, Vergleich und Änderungsvorschläge, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2017 nr 2

- Die elektronische Überwachung des Aufenthaltsortes als die Vollzugsform der Freiheitsstrafe, Strafmaßnahmen und Maßregeln der Sicherung im polnischen und deutschen Strafrecht, Teil I, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2017 nr 3

- Die elektronische Überwachung des Aufenthaltsortes als die Vollzugsform der Freiheitsstrafe, Strafmaßnahmen und Maßregeln der Sicherung im polnischen und deutschen Strafrecht, Teil II, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2017 nr 4