Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Paweł Jabłoński

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 512, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2388
Email:
pawel [dot] jablonski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

piątek 17.00-19.00
 

 
Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (WPAiE, UWr. 2008),

Magister filozofii (IF, UWr..2006)

Magister prawa (WPAiE, UWr. 2002).

Od 2008 adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPAiE UWr.

 

PhD in Law: Theory of Law (Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw 2008)

MA in Philosophy (Institute of Philosophy, University of Wroclaw 2006).  

MA in Law (Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw 2002).           

Assistant Professor in the Department of Legal Theory and Philosophy of Law,

Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw

                      

I

Zainteresowania badawcze

Teoria prawa

metateoria, interpretacja prawnicza, argumentacja prawnicza, rozumowania prawnicze, Wróblewski, Dworkin, szacunek dla prawa, wiedza instytucjonalna, granice władzy prawniczej, wolność słowa

Socjologia prawa

Petrażycki, Podgórecki, społeczny odbiór prawa, Fromm

Filozofia hermeneutyczna

Gadamer, Ricoeur, hermeneutyka zaufania, hermeneutyka podejrzeń

 

Research expertise and interests

Theory of Law             

meta-theory, legal interpretation, legal argumentation, legal reasoning, Wróblewski, Dworkin, respect for law, institutional knowledge, limits of juridical power, free speech                      

Sociology of Law        

Petrażycki, Podgórecki, social perception of law, Fromm       

Hermeneutic Philosophy

Gadamer, Ricoeur, hermeneutic of trust, hermeneutic of suspicion

 

II Publikacje (Publications)

A) Autorstwo książek (Books)

 - Jabłoński P., Kaczmarek P. (w druku), Granice władzy prawniczej w perspektywie polskiej tradycji socjologicznej; Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS” (The limits of juridical power in the perspective of Polish sociological tradition; in press; expected: October 2017)

 - Jabłoński P. (2014), Polskie spory o rolę filozofii w teorii prawa, Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Polish disputes about the role of philosophy in the theory of law) (dostępne: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/62954).

B) Podręczniki (Textbooks)

- Gromski W., Jabłoński P., Kaczor J., Paździora M., Pichlak M. (2015, drugie wydanie - 2016), Warsztaty prawnicze. Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Od.Nowa (The law's workshop. Practical logic with elements of legal argumentation).

C) Redakcja książek (Edited volumes)

- Jabłoński P., Włodarczyk R. (red.), (2016), Fromm-aplikacje, Wrocław: X  IW CHIAZM (Fromm-Applications).

- Jabłoński P. (red.), (2011), Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień teorii i filozofii prawa, monograficzny numer: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 312. (Is it the end of the theory of law? Issues in the theory and philosophy of law).

- Jabłoński P., Kaczmarek P., Paździora M., Pichlak M. (red.), (2011), Perspektywy juryscentryzmu, Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (The Perspectives of The Juriscentrism)  (dostępne: http://bibliotekacyfrowa.pl/publication/34272).

D) Artykuły w czasopismach (Journal papers)   

- Jabłoński P. (2016). Na czym polega poznawanie prawa? O konsekwencjach myśli Gadamerowskiej dla edukacji prawniczej, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 3 (8), s. 41-55 (What is getting to know the law? The consequences of Gadamer’s thought for legal education).

- Jabłoński P. (2015). W stronę postanalitycznej filozofii prawa: o konsekwencjach metafilozofii Richarda Rorty'ego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 102, s. 101-120 (Towards a post-analytic philosophy of law. On the consequences of Richard Rorty’s meta-philosophy).

- Jabłoński P. (2014). Dwa sposoby respektowania prawa: rzecz o możliwości aplikacji perspektywy Frommowskiej do badań filozoficznoprawnych, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 96, s. 25-38 (Two kinds of respect for law. On a possibility of application of Fromm’s view into philosophical-legal research).

- Jabłoński P., Pichlak M. (2013). Miejsce refleksji krytycznej w instytucjonalnej wiedzy o prawie, Principia, 57/58, s. 269-295 (The role of critical reflection in the institutional knowledge about law).

- Jabłoński P., Kaczmarek P. (2013). O trzech granicach władzy prawniczej, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 1, s. 93-108 (On three limitations of the juridicial power).

- Jabłoński P. (2011). What a lecturer of ethics can lecture about? On the margins of Zygmunt Bauman's reading, (tłum. B. Setkowicz), Architectus 2 (30), p. 7-10 (dostępne:  http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/30/30_03.pdf).                       

 - Jabłoński P. (2011). Postawa filozoficzna i afilozoficzna w namyśle nad teorią prawa: rzecz o aktualności metateoretycznych ustaleń Jerzego Wróblewskiego Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 312, s. 303-318 (Philosophical and aphilosophical attitude in thinking about the theory of law: about the relevance of Jerzy Wróblewski’s meta-theoretical stance).                                   

-Jabłoński P. (2010). Relacja między Kantowską filozofią teoretyczną i praktyczną w świetle dwóch pierwszych „Krytyk”,  Kwartalnik Filozoficzny,  3 (38), s. 133-154 (The relation between Kant’s theoretical and practical philosophy in the light of the first two „Critiques”).

E) Rozdziały w książkach (Book chapters)

- Jabłoński P., Kaczmarek P. (2017), Wykładnia prawa procesowego cywilnego. W: E. Marszałkowska-Krześ (red.), Meritum. Postępowanie cywilne, (s. 59-129). Warszawa: Wolters Kluwer, (Interpretation of Civil Procedural Law).

- Jabłoński P. (2016). O znaczeniu czynników osobowościowych w procesie stosowania prawa. Aplikacja perspektywy filozoficznej Ericha Fromma. W: Jabłoński P., Włodarczyk R. (red), Fromm-aplikacje, (s. 11-35). Wrocław: X IW CHIAZM, (The importance of personality factors in the process of applying the law. Application of Erich Fromm's philosophical perspective).

- Jabłoński P. (2014), Adama Podgóreckiego hipoteza trójstopniowego działania prawa a wybrane elementy koncepcji Ericha Fromma. W: M. Król, A. Bartczak, M. Zalewska (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 2, (s. 71-81). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (Adam Podgorecki’s hypothesis of a three-stage functioning of the law and some elements from Erich Fromm’s conception).

 - Jabłoński P. (2012), Pytanie o prawo w kontekście konfliktu między hermeneutyką podejrzeń i hermeneutyką zaufania. W: M. Pichlak (red.), Profesjonalna kultura prawnicza, (s. 93-107). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. (Question about law in the context of conflict between hermeneutics of suspicions and hermeneutics of trust).

- Jabłoński P. (2011), O filozoficznym reprezentowaniu prawa: komentarz do metateoretycznych rozważań Artura Kozaka. W: P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak (red.), Perspektywy juryscentryzmu, (s. 173-187). Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Philosophical representation of the law, commentary to Artur Kozak’s  meta-theoretical reflections ).

- Jabłoński P. (2011), Populizm penalny w świetle myśli Ericha Fromma i Zygmunta Baumana. W: J. Skorupka, I. Hayduk-Hawrylak (red.), Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, (s. 253-264). Warszawa: Wolters Kluwer (Penal populism in the light of Erich Fromm and Zygmunt Bauman’s thought).

- Jabłoński P. (2009), Hansa-Georga Gadamera twierdzenie o egzemplarycznym znaczeniu hermeneutyki prawniczej. W: P. Kaczmarek (red.), Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, (s. 201-213). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Hans-Georg Gadamer’s claim about the exemplary significance of legal interpretation).

- Jabłoński P., Kaczmarek P., Paździora M., Pichlak M. (2009), O etyczności prawa, czyli kilka uwag na temat niedemokratycznego strażnika demokracji. W:. K. Liszka, R. Włodarczyk (red.), Kultura demokracji, (s. 61-75). Wrocław: Chiazm (On the ethics of law. A few notes on a non-democratic guardian of democracy).

- Jabłoński P. (2008), O postawie filozoficznej w polskiej ogólnej refleksji nad prawem. W: O. Bogucki, S. Czepita (red.) System prawny a porządek prawny, (s. 253-264). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (On a philosophical approach in the Polish theory of law).

- Jabłoński P. (2007), O przydatności rad Odo Marquarda we współczesnym namyśle nad prawem. W: M. Błachut (red.), Ponowoczesność, (s. 55-66). Wrocław: Kolonia Limited, (Odo Marquard’s guidance and its utility in the modern reflection about law).

- Jabłoński P. (2006), Hermeneutyczne zadania filozofii prawa. W: A. Sulikowski (red.), W poszukiwaniu podstaw prawa, (s. 217-231). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Hermeneutic tasks of the philosophy of law).

- Jabłoński P. (2005), Ericha Fromma nauka o potrzebie odpowiedzi. W:: I. Błocian, R. Saciuk (red.), Poznać człowieka. Szkice z antropologii psychoanalizy, (s. 248-262). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (Erich Fromm’s precept about the need of answer).

- Jabłoński P. (2004), Szkic portretu przywódcy w oparciu o teorię Ericha Fromma.  W: I. Błocian, R. Saciuk (red.), Gabinet luster. Psychoanalityczne krytyki poznania, (s.36-62). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (Sketch to portrait of the leader in light of  Erich Fromm’s theory).

F) Hasła (Encyclopedia Entries)

Jabłoński P., Kaczmarek P. (2013), Etyka jako granica władzy prawniczej. W: P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej: 100 podstawowych pojęć, (s. 84-90). Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck (Ethics as a limit of juridical power).

G) Inne (Other)

- Jabłoński P. (2013), Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2012-2013, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2, s. 120-124 (Department of Theory and Philosophy of Law, University of Wroclaw: Academic and Didactic Performance Report for years 2012-2013).

- (2011) Regionalizacja rozumu? Spotkanie prawa i filozofii. Rozmowa Artura Kozaka z Leszkiem Kleszczem. (Dyskusja prowadzona przez Pawła Jabłońskiego i Michała Paździorę). W: P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak (red.), Perspektywy juryscentryzmu, (s. 23-53). Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Regionalism of reason? Encounter of law and philosophy. Discussion between Artur Kozak and Leszek Kleszcz) (Dostępne: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/34337).

- (2009) Nowa europejska opowieść - dyskusja z udziałem Katarzyny Liszki, Rafała Włodarczyka, Pawła Jabłońskiego, Macieja Pichlaka, Anny Barysz, Karoliny Skarbek, Michała Paździory, Agnieszki Tiutiunik, Magdaleny Pancewicz-Puchalskiej. W: K. Liszka, R. Włodarczyk (red.), Kultura demokracji, (s. 153-176). Wrocław: Chiazm. (New European Tale – discussion with the participation of Katarzyna Liszka, Rafał Włodarczyk, Paweł Jabłoński, Maciej Pichlak, Anna Barysz, Karolina Skarbek, Michał Paździora, Agnieszka Tiutiunik, Magdalena Pancewicz-Puchalska).

III Granty badawcze

1.  Projekt juryscentryzmu Artura Kozaka - geneza teoretyczna i perspektywy zastosowania, numer grantu: 2386/W/KTFP/10.

2. Lokalny a uniwersalny charakter wykładni prawa, numer grantu: 2172/W/KTFP/09, grant finansowany w ramach X konkursu wewnętrznych projektów badawczych.

3. Etyka w kontekście problemu granic władzy prawniczej, numer grantu: 1287/M/KTFP/11.

4.Paula Ricoeura namysł nad znaczeniem sprawiedliwych instytucji, numer grantu: 2231/M/KTFP/12.

IV Pełnione funkcje

1. Współzałożyciel i opiekun Koła Naukowego Filozofii Prawa, działającego od 2005 r.

2. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (w kadencjach: 2009-2012, 2013-2016, 2017-2020)