dr Paweł Jabłoński

Pracownik naukowy

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2388
Email:
pawel [dot] jablonski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Terminy konsultacji przeprowadzanych o czasie sesji podawane są w ogłoszeniach.

Zdjęcie użytkownika dr Paweł Jabłoński
Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (UWr. 2008), magister prawa (2002 UWr.) i filozofii (2006 UWr.). Od 2008 adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPAiE UWr.

I Zainteresowania badawcze:

1) Wykładnia prawa, argumentacja prawnicza i granice władzy prawniczej.

2) Metateoria.

3) Wolność słowa.

4) Hermeneutyka filozoficzna.

II Dorobek naukowy po doktoracie:

A) Monografie

1) Fromm-aplikacje (red. razem z R. Włodarczykiem), Wrocław 2016.

2) Polskie spory o rolę filozofii w teorii prawa, Wrocław 2014.

3) Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień teorii i filozofii prawa, (red.), "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo", 312, Wrocław 2011.

4) Perspektywy juryscentryzmu, (red. razem z P. Kaczmarkiem, M. Paździorą i M. Pichlakiem), Wrocław 2011.

B) Artykuły i rozdziały w monografiach:

1) Wykładnia prawa procesowego cywilnego (razem z P. Kaczmarkiem), [w:] E. Marszałkowska-Krześ (red.), Meritum. Postępowanie cywilne, Warszawa 2017.

2) O znaczeniu czynników osobowościowych w procesie stosowania prawa. Aplikacja perspektywy filozoficznej Ericha Fromma, [w:] P. Jabłoński, R. Włodarczyk (red.), Fromm-aplikacje, Wrocław 2016.

3) Na czym polega poznawanie prawa? O konsekwencjach myśli Gadamerowskiej dla edukacji prawniczej, "Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem", 2016, nr 3.

4) W stronę postanalitycznej filozofii prawa: o konsekwencjach metafilozofii Richarda Rorty'ego, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji", t. 102 (2015).

5) Dwa sposoby respektowania prawa: rzecz o możliwości aplikacji perspektywy Frommowskiej do badań filozoficznoprawnych, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji", t. 96 (2014).

6) Adama Podgóreckiego hipoteza trójstopniowego działania prawa a wybrane elementy koncepcji Ericha Fromma, "Jurysprudencja", t. 3 (2014), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 2.

7) Miejsce refleksji krytycznej w instytucjonalnej wiedzy o prawie (razem z M. Pichlakiem) "Principia", t.. 57/58 (2013).

8) O trzech granicach władzy prawniczej, (razem z P. Kaczmarkiem), "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej", 2013, nr 1.

9) Pytanie o prawo w kontekście konfliktu między hermeneutyką podejrzeń i hermeneutyką zaufania, [w:] M. Pichlak (red.), Profesjonalna kultura prawnicza, Warszawa  2012.

10) O filozoficznym reprezentowaniu prawa: komentarz do metateoretycznych rozważań Artura Kozaka, [w:] P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak (red.), Perspektywy juryscentryzmu, Wrocław 2011.

11) Populizm penalny w świetle myśli Ericha Fromma i Zygmunta Baumana, [w:] J. Skorupka, I. Hayduk-Hawrylak (red.), Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, Warszawa 2011.

12) Postawa filozoficzna i afilozoficzna w namyśle nad teorią prawa: rzecz o aktualności metateoretycznych ustaleń Jerzego Wróblewskiego,  "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo", 312, Wrocław 2011.

13) What a lecturer of ethics can lecture about? On the margins of Zygmunt Bauman's reading, "Architectus" 2011, nr 2.

14) Relacja między Kantowską filozofią teoretyczną i praktyczną w świetle dwóch pierwszych Krytyk,  "Kwartalnik Filozoficzny", t. 38, z. 3 (2010).

15) Hansa-Georga Gadamera twierdzenie o egzemplarycznym znaczeniu hermeneutyki prawniczej / Paweł Jabłoński // W: Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej / pod red. Przemysława Kaczmarka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3164). - S. 201-213.

16) O etyczności prawa czyli kilka uwag na temat niedemokratycznego strażnika demokracji / Paweł Jabłoński, Przemysław Kaczmarek, Michał Paździora, Maciej Pichlak // W: Kultura demokracji / pod red. Katarzyny Liszki i Rafała Włodarczyka. - Wrocław : Chiazm, 2009. - S. 61-75.

17) O postawie filozoficznej w polskiej ogólnej refleksji nad prawem / Paweł Jabłoński //W: System prawny a porządek prawny / pod red. Olgierda Boguckiego i Stanisława Czepity. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. (766) 692). - S. 253-264.

C) Inne publikacje:

1) Różnica między konstruktywnym a kognitywnym ujęciem idei szacunku jako argument w sporze o zakres wolności słowa / Paweł Jabłoński // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny, 15-19 września 2015, Poznań, UAM : księga streszczeń / pod red. Lidii Godek, Macieja Musiała, Marka Woszczka. - [Poznań] : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015. - S. 270

2) Warsztaty prawnicze. Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej / Włodzimierz Gromski, Paweł Jabłoński, Jacek Kaczor, Michał Paździora, Maciej Pichlak. - [Bielsko-Biała] : Wydawnictwo Od.Nova, 2015.

3) Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2012-2013 / Paweł Jabłoński. - Bibliogr. // Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej. - 2013, nr 2, s. 120-124.

4) Etyka jako granica władzy prawniczej : (hasło pisane razem z P. Kaczmarkiem) W: Leksykon etyki prawniczej : 100 podstawowych pojęć / red. Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. - (Biblioteka Etyki Prawniczej). - S. 84-90.

5) Pojęcie szacunku w filozofii Immanuela Kanta : [streszczenie] / Paweł Jabłoński // W: IX Polski Zjazd Filozoficzny, 17-21 września 2012, Gliwice-Katowice-Wisła : księga streszczeń / pod red. Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka Rąba. - [Gliwice] : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska ; [Katowice] : Instytut Filozofii. Wydział Nauk Społecznych. Uniwersytet Śląski, 2012. - S. 246.

6) Regionalizacja rozumu? Spotkanie prawa i filozofii : (rozmowa Artura Kozaka z Leszkiem Kleszczem) / Artur Kozak, Leszek Kleszcz, Leszek Koczanowicz, Iza Grad, Agnieszka Tiutiunik, Rafał Włodarczyk ; rozm. przepr. Paweł Jabłoński, Michał Paździora ; red. Paweł Jabłoński // W: Perspektywy juryscentryzmu / red. Paweł Jabłoński, Przemysław Kaczmarek, Michał Paździora, Maciej Pichlak. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - S. 23-53. - Bibliogr. - Dostęp także online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/34337.

7) Nowa europejska opowieść : dyskusja / z udziałem Katarzyny Liszki, Rafała Włodarczyka, Pawła Jabłońskiego, Macieja Pichlaka, Anny Barysz, Karoliny Skarbek, Michała Paździory, Agnieszki Tiutiunik, Magdaleny Pancewicz-Puchalskiej ; zred. Katarzyna Liszka i Anna Małczyńska // W: Kultura demokracji / pod red. Katarzyny Liszki i Rafała Włodarczyka. - Wrocław : Chiazm, 2009. - S. 153-176.

III Granty badawcze

1.  Projekt juryscentryzmu Artura Kozaka - geneza teoretyczna i perspektywy zastosowania, numer grantu: 2386/W/KTFP/10.

2. Lokalny a uniwersalny charakter wykładni prawa, numer grantu: 2172/W/KTFP/09, grant finansowany w ramach X konkursu wewnętrznych projektów badawczych.

3. Etyka w kontekście problemu granic władzy prawniczej, numer grantu: 1287/M/KTFP/11.

4.Paula Ricoeura namysł nad znaczeniem sprawiedliwych instytucji, numer grantu: 2231/M/KTFP/12.

IV Pełnione funkcje

1. Współzałożyciel i opiekun Koła Naukowego Filozofii Prawa, działającego od 2005 r.

2. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (w kadencjach: 2009-2012, 2013-2016, 2017-2020)