dr Rajnhardt Kokot

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2398
Email:
rajnhardt [dot] kokot [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

  wtorek, godz. 15.00 - 17.00

Zdjęcie użytkownika dr Rajnhardt Kokot
Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień prawnokarnej ochrony życia i zdrowia człowieka oraz problematyki ustawowego i sądowego wymiaru kary. Ich wyrazem są publikacje naukowe poświęcone tym zagadnieniom oraz inne formy realizacji badań naukowych (m.in. organizacja konferencji naukowych, referaty wygłaszane w trakcie zjazdów naukowych, udział w dyskusjach środowiskowych, opieka nad Kołem Naukowym Prawa Karnego Materialnego, wykłady monograficzne).

Publikacje: 

Autor monografii poświęconej prawnokarnej ochronie życia (Zabójstwo kwalifikowane, Wrocław 2001) oraz komentarza do Kodeksu Karnego (Kodeks Karny. Komentarz, Część szczególna, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, pod red. R. Stefańskiego, wyd. Beck, Warszawa 2011). Niektóre opublikowane w ostatnim czasie prace naukowe: Z problematyki odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce lekarskiej, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2009, nr 24; Nadzwyczajny wymiar kary – kilka uwag i kontrowersji, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2009, nr 25; Populizm penalny i jego przejawy w Polsce (red.), Wrocław 2009; Idea sprawiedliwości naprawczej z perspektywy projektowanych zmian kodeksu karnego, Ius Novum 2013, nr 2; O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r., Część I, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2013, nr 29; O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r., Część II, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2013, nr 30; Kilka uwag o ochronie życia poczętego w kontekście projektowanych zmian kodeksu karnego, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2014, nr 31.