dr Małgorzata Giełda

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Pokój 404, budynek A

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Telefon:
71 375 25 85
Email:
malgorzata [dot] gielda [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Urlop macierzyński do 01.03 2017 r.

Urlop od 01.03.2017 r. do 19.05.2017 r.

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Małgorzata Giełda
Działalność naukowa: 

Podstawowe płaszczyzny badań:

Nauka administracji.

Polityka administracyjna.

Nauka prawa administracyjnego.

Organizacja i zarządzanie.

Socjologia organizacji z uwzględnieniem socjologii administracji publicznej.

Socjologia prawa.

Szczegółowe zagadnienia badawcze:

Rozwój regionalny.

Kapitał ludzki i kapitał społeczny w administracji publicznej.

Partycypacja, w tym w administracji publicznej.

Pomoc społeczna i socjalna.

Etyka w administracji publicznej.

Współczesne zjawiska wpływające na administrację publiczną (np.: różnorodność kulturowa, społeczeństwo informacyjne, prekariat).

Publikacje: 

M. Giełda, Samorząd terytorialny w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego , [w:] Studia nad samorządem terytorialnym pod red. A. Błasia, Kolonia Limited, Wrocław 2002, s. 47-85

M. Giełda, K. Kwaśnicka, XV-lecie samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej. Konferencja Naukowa, Wrocław 7-8 marca 2005, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, Warszawa 2005, s. 141-151

M. Giełda, Konstrukcja prawna kontraktu wojewódzkiego, [w:] A. Błaś, K. Nowacki (red.), Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35 rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No CCXCV, Seria Prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 212-129

M. Giełda, Idea społeczeństwa obywatelskiego i zasada subsydiarności a umowy administracyjnoprawne [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2008, s. 49-66.

M. Giełda, J. Przedańska, Rozwój regionalny i polityka regionalna w latach 2004-2013 na przykładzie województwa dolnośląskiego [w:] K. Nowacki, R. Ruszano (red.) Prawne problemy regionalizacji w Europie (Legal problems of regionalisation in Europe), Kolonia Limited, Wrocław 2008, s. 275-303.

M. Giełda, Charakter prawny kontraktu wojewódzkiego [w:] K. Nowacki, R. Rusano (red.) Prawne problemy regionalizacji w Europie (Legal problems of regionalisation in Europe), Kolonia Limited, Wrocław 2008, s. 257-274.

M. Giełda, Czy kontrakt wojewódzki jest porozumieniem administracyjnym? [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi pod red. Jerzego Supernata, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 167-175.

M. Giełda, Konstytucyjna zasada ochrony praw nabytych [w:] Aktualne zagadnienia prawa publicznego w Niemczech i w Polsce pod red. Lothara Knoppa i Konrada Nowackiego, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 201-212. 

M. Giełda, Wybrane aspekty kontroli i nadzoru nad kontraktem wojewódzkim, Folia Iuridica Wratislaviensis, Vol. 1, nr 2 (2012), s. 127-144.

M. Giełda, Rola aktów planistycznych w przestrzeni kontraktu wojewódzkiego [w:] Przestrzeń w prawie administracyjnym: III Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, red. nauk. Jan Zimmermann, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 140-145.

M. Giełda, Prekarność i ubóstwo [w:] Ubóstwo w Polsce pod red. Jolanty Blicharz, Lidii Klat-Werteleckiej, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 13-29.