dr hab. Maciej Marszał prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2044
Email:
maciej [dot] marszal [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

poniedziałek 8.00.-9.00. 

 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Maciej Marszał prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

MACIEJ MARSZAŁ (ur.1968)

absolwent politologii i prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1992 r. zatrudniony w Katedrze Badań Niemcoznawczych UWr., a od 1994 r. asystent w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., w 1999 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Joncy obronił rozprawę doktorską pt. Ideologowie Narodowej Demokracji wobec włoskiego faszyzmu i niemieckiego narodowego socjalizmu 1926-1939 i został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Od tego roku radca prawny i w latach 1999-2003 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe to polska myśli polityczna w okresie międzywojennym wobec ruchów totalitarnych, a w szczególności włoskiego faszyzmu. Od 2004 r. kierownik projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych na temat: Polska myśl polityczna i prawna wobec włoskiego faszyzmu 1922-1939. W 2005 roku organizator i pomysłodawcą ogólnopolskiej olimpiady wiedzy z historii doktryn politycznych i prawnych. W dniach 5-7 listopad 2008 r. z okazji 90- tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizator między narodowej konferencję w Kudowie Zdroju pt. Na szlakach niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna w okresie międzywojennym. W latach 2005-2006 wystąpił z wykładami na temat polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego, a 2008 roku wygłosił wykład na temat "Genezy władzy politycznej" na Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Od 2005 r. nagradzany corocznie nagrodą przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. 15 października 2007 r. uzyskał stopień na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Włoski faszyzm w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie prawa- doktryn politycznych i prawnych. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Jan Baszkiewicz, prof. dr hab. Marek Maciejewski, prof. dr hab. Bogdan Szlachta i prof. dr hab. Ryszard M. Małajny. W latach 2008-2012 prodziekan do spraw studentów administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2004 roku organizator na Uniwersytecie Wrocławskim charytatywnej akcji na pt. Zostań św. polskim Mikołajem polegającą na zbieraniu książek i innych materiałów dydaktycznych dla polskich szkół na Litwie i Ukrainie. Od. 2009 r. członek ogólnopolskiego grantu naukowego pt. Prawo w totalitarnych państwach. W 2010 r. nagrodzony przez Rektora Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie za umacnianie współpracy między uniwersytetami, a także w 2011 r. Uniwersytetem Michała Romerisa w Wilnie za rozwijanie współpracy między uczelniami. Od 2011 r. członek Stowarzyszenia Naukowców Polskich na Litwie w Wilnie. Współpracownik Polskiego Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, a od 2011 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej. 

 

Publikacje: 

Publikacje: 

Autorskie publikacje naukowe w czasopismach krajowych i międzynarodowych:

​1.    Maciej Marszał, Współczesne stosunki polsko- niemieckie, w : Zbliżenia. Polska-Niemcy; Wrocław 1993r., nr 2 s. 124-125. 
2.    Maciej Marszał, Polska jako członek Unii Europejskiej- sympozjum w Słubicach, w: Zbliżenia. Polska – Niemcy; Wrocław 1994r.nr 1, s. 144. 
3.    Maciej Marszał, Ustrój federalny RFN we wspólnocie europejskiej(rec.), w: Zbliżenia. Polska – Niemcy; Wrocław 1994r., s. 113. 
4.    Maciej Marszał, Polsko-niemiecka konferencja w Karpaczu, w:  Zbliżenia. Polska – Niemcy; Wrocław 1994r.nr 3, s. 125. 
5.    Maciej Marszał, Niemcy w doktrynie Romana Dmowskiego, w:  Zbliżenia. Polska- Niemcy; Wrocław 1995r.nr 3, s. 66.
6.    Maciej Marszał, “Myśl Narodowa” wobec Niemiec i hitleryzmu (1930-1939), „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”; Wrocław 1995r. nr XIX, 85-101.
7.    Maciej Marszał, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec w świetle polskiej prasy (1989-1991), w: Wybrane problemy historii Polski i Niemiec XIX i XX w. XLIV, nr 346, seria:  Niemcoznawstwo, Wrocław 1996r., nr 6, s. 41-59. 
8.    Maciej Marszał, Przywrócić zdeptane prawo. w: Zbliżenia. Polska –Niemcy; Wrocław 1996r. nr 3, s. 151-152.
10.    Maciej Marszał Karol Stojanowski wobec niemieckiego rasizmu,  Studiach nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi , Wrocław 1997, nr XX, s. 81-100; 
12.    Maciej Marszał Historia polskiej myśli polityczne, Zbliżenia. Polska- Niemcy; Wrocław 1998, s.122; 
13.    Maciej Marszał, Niemcy i narodowy socjalizm w myśli politycznej Stanisław Kozickiego (1926-1939), Studiach nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi , Wrocław 1998, nr XXI, s. 87-124;
14.    Maciej Marszał Sympozjum w Terezinie, Zbliżenia. Polska- Niemcy; Wrocław 1999;
15.     Maciej Marszał Trudny etap stosunków polsko-niemieckich,  Zbliżenia. Polska-Niemcy; Wrocław 2000, nr 1; s. 133-135.
16.    Maciej Marszał Polska myśl polityczna wobec Europy, Zbliżenia. Polska-Niemcy; Wrocław 2000, nr 3, s. 153-154.
17.    Maciej Marszał Polska myśl narodowa wobec ruchu hitlerowskiego, Zbliżania. Polska-Niemcy; Wrocław 2000, nr 3, s. 180-182. 
18.    Maciej Marszał Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm w myśli Romana Rybarskiego(1926-1939), Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi; Wrocław 2001, nr XXIV, s.201-227. 
19.    Maciej Marszał Narodowy socjalizm w myśli politycznej Jerzego Drobnika (1930-1939), (w:) Przez tysiąclecia: państwo- prawo- jednostka, pod. red. A. Lityńskiego i M. Mikołajczyka tom.1. Katowice 2001, s. 267-279.
20.    Maciej Marszał Wizyta członków wrocławskiej Rady Okręgowej Izby Radów Prawnych w Brukseli, Radca Prawny 2001, nr 1/52; s.163-164.  
21.    Maciej Marszał, Konferencja w Słubicach, Zbliżenia.  Polska-Niemcy 2001r., nr 2, s. 183-184.  
22.    Maciej Marszał, Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm w poglądach ideologów Narodowej Demokracji 1926-1939. Wrocław 2001, (monografia) ss. 236
23.    Doktryny polityczne i prawne u progu XXI. Wybrane problemy badawcze. praca pod redakcją Marka Maciejewskiego i Maciej Marszała, Wrocław 2002, ss.512
24.    Maciej Marszał, Interpretacje włoskiego faszyzmu w polskiej myśli politycznej i prawniczej 1922-1926, [w:] Doktryny polityczne i prawne u progu XXI. Wybrane problemy badawcze. praca pod redakcją Marka Maciejewskiego i Maciej Marszała, Wrocław 2002, s.85-100.
25.     Maciej Marszał, Europejska konferencja w Wilnie, Zbliżenia. Polska- Niemcy 2002r., Wrocław, nr 3, s. 171
26.    Maciej Marszał, Z dziejów polskiej myśli zachodniej, Zbliżenia. Polska- Niemcy 2003r., Wrocław, nr 2, s. 184-186. 
27.    Maciej Marszał, Krytyka bolszewizmu w poglądach Ignacego Czumy, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie –Idee- Prawo, pod. red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka, Białystok 2003, s. 595-607. 
29.    Maciej Marszał, Myśl polityczna polskich organizacji faszystowskich w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, pod red.          L. Dubela, Lublin 2003, s. 239-257.
30.    Maciej Marszał, Polscy prawnicy i ekonomiści  wobec włoskich przemian społeczno-gospodarczych w latach 1922-1939, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2609, „Przegląd Prawa i Administracji”, T. 59, Wrocław 2004.ss.155-167.  
31.    
32.    Maciej Marszał, Korporacjonizm Włoch faszystowskich w ocenie polskich prawników i ekonomistów okresu międzywojennego „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” Wrocław 2004, tom 27, 45-58. 
33.    Maciej Marszał, Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod. red. E.  Kundery, M. Maciejewskiego, wyd. Beck, Warszawa 2004., (hasła)
34.    Maciej Marszał, Myśl polityczna Stronnictwa Faszystów Polskich 1925-1926, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, pod. red. E. Olszewskiego, Lublin 2004, ss. 283-293.  
35.      Maciej Marszał, Niemieckie rozliczenie z bezprawiem NRD, Zbliżenia. Polska- Niemcy, Wrocław 2004, nr 1 (37).
36.    Maciej Marszał, Włoski faszyzm w poglądach Jana Zdzitowieckiego do 1939 r., „Przegląd Prawa i Administracji”, T. 73, Wrocław 2005, s. 47-60.  
37.    Maciej Marszał, Układy laterańskie w polskiej myśli w polskiej myśli politycznej i prawnej, [w:] Cuius Regio Eius Religio?, pod. red. G. Górskiego, L. Ćwikły, M. Lipskiej, Lublin 2006, s. 269-288. 
38.    Maciej Marszał, Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod. red. E.  Kundery, M. Maciejewskiego, wyd. Beck,(wyd. 2) Warszawa 2006, (hasła)
39.    Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, pod. red. Macieja Marszała, Jacka Przygockiego, Wrocław 2006. 
40.    Maciej Marszał, Państwo i prawo w poglądach Igancego Czumy, [w:] Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, pod. red. Macieja Marszał i Jacka Przygockiego, Wrocław 2006.
41.    Maciej Marszał, Tomasz Tulejski. Od zasad użyteczności do demokracji. Filozofia polityczna Jeremy Benthama, „Politea. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, nr 4 (2), s. 609-611.
42.    Maciej Marszała, Włoski faszyzm wobec Kościoła katolickiego w polskiej myśli politycznej i prawnej (1922-1939). „Politea. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, nr 2(6), s. 123-160. 
43.    Maciej Marszał, Faszystowski korporacjonizm jako kontynuacja amerykańskiej myśli ekonomicznej w polskich interpretacjach prawnych i politycznych okresu międzywojennego, „Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym” pod. red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Opole 2008, s. 47- 67.
44.    Maciej Marszał, Włoski faszyzm w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939. Prezentacja książki, Czas a trwanie idei politycznych i prawnych, pod. red. K. Chojnickiej, A. Citkowskiej –Kimli, W. Kozuba-Ciembroniewicza, Warszawa 2008;
46.    Maciej Marszał, Polityka imperialna faszystowskich Włoch w polskiej myśli politycznej 1922-1939, „Polska między wschodem z zachodem” pod. red. A. Szczepańskiej, H. Walczaka i A. Wątora, t. I, 2009 r. , s. 55-81.
47.    Maciej Marszał, Faszystowskie państwo i prawo we Włoszech w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” pod. red. M. Maciejewskiego, t. XXXI, Wrocław 2009, s.193-256; 
48.    Maciej Marszał, Absolutyzm ustrojowy w poglądach Ignacego Czumy, w:  Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy, pod. red. S. Ostaszewskiego i J. Szczoty, Lublin 2009, s. 45-56.
49.    Maciej Marszał, Antoni Peretiatkwicz, Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, suplement, tom 10, Lublin 2009; s. 323-324.  
50.    Maciej Marszał, Did Fascism exist in Poland? Polnish politycal thought chronicle in the period of 1918-1939, Visnyk of the Lviv University, Series Law, nr 49, Lviv 2009, s. 41-46.
51.     Maciej Marszał,  Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934-1939, w: Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczno-prawna 1918-1939, pod. red. M. Marszała i M. Sadowskiego Wrocław 2009, s. 159-175;       
52.    Maciej Marszał, Faszystowska kultura i wychowanie we Włoszech w interpretacjach polskich prawników i publicystów w okresie międzywojennym, Kultura i myśl polityczno-prawna pod. red. A. Sylwerstrzaka, D. Szpopera, A. Machnikowskiej, P. Dąbrowskiego, Sopot 2010, s.356-363;  
53.    Maciej Marszał, Polska myśli polityczna i prawna wobec totalitarnego państwa Benito Mussoliniego1922-1939, „Społeczeństwo i władza. Ludzie, instytucje i idee”; pod. red. J. Przygodzkiego i M. Ptaka, Wrocław 2010.s 763-782;  
54.    Maciej Marszał, U źródeł polskiego autorytaryzmu w okresie międzywojennym, Władza w polskiej tradycji politycznej. Idea i praktyka, pod. red J. Kloczkowskiego, Kraków 2010, s.159-190.
55.    Maciej Marszał, Nacjonalizm integralny Zygmunta Wojciechowskiego (1934-1939), O prawie i jego dziejach dwie księgi, Księga II. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Białystok-Katowice 2010, s. 255-262; 
56.    Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, pod. red Macieja Marszała, tom XXXII, Wrocław 2010;
57.    Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, pod. red. Andrzeja Bojko i Macieja Marszała, z. 1,  Wrocław 2010;       
58.    Maciej Marszał, Totalne państwo Benito Mussoliniego w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939, „Krytycy Demokracji”, pod. red. C. Kalita i A. Wielomskiego, Warszawa  2010; s.156-189;  
59.    Maciej Marszał, Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934-1939, Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. Materiały z konferencji w stulecie manifestu Action Francaise 1908-2008, pod. red. J. Bartyzela,  Toruń 2010. (w druku);
60.    Maciej Marszał, Etyczna ocena polityki Benito Mussoliniego przez elity Drugiej Rzeczypospolitej, Moralność a władza jako kategoria myśli politycznej, pod, red. J. Justyńskiego, A. Madeja, Toruń 2011, s. 344-360;
61.    Maciej Marszał, Polska polityka historyczna w ocenie Zygmunta Wojciechowskiego w okresie międzywojennym, „Zeszyty Prawnicze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego” nr 11,4, Warszawa 2011, s. 349-360;
62.     Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, pod. red. Andrzeja Bojko i Macieja Marszała, z. 2,  Lwów 2011;
63.    Maciej Marszał, Ukraïna v polìtičnìj dumcì Ûlìuša Mêroševs'kogo „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze „Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbirnik. - Nr 2 (2011), s. [233]-242;
64.    Maciej Marszał ,Ukraina w myśli politycznej Juliusza Mieroszewskiego,  Wrocławsko- Lwowskie Zeszyty Prawnicze, nr 2, Lwów 2011 s. 243-252; 
65.    Maciej Marszał, Włoski faszyzm w interpretacjach polskich socjalistów (1922-1939) Polskie interpretacje totalitaryzmu i autorytaryzmu / pod red. Marka Maciejewskiego i Macieja Marszała. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - (Acta Universitatis Wratislavienis. „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, s. 99-119;
66.    Maciej Marszał,  Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbìrnik = Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze  red. Andrìj Mihajlovič Bojko/Andrij Bojko, Mačêj Marŝal/Maciej Marszał. Nr 2. - Nr 2 (2011) L'vìv : L'vìs'kij nacìonal'nij unìvêrsitêt ìmênì Ìvana Franka, 2011;
67.    Maciej Marszał Ukraïna v polìtičnìj dumcì Ûlìuša Mêroševs'kogo  Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze = Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbirnik. - Nr 2 (2011), s. 233-242;
68.    Maciej Marszał "Kwestia ukraińska" w myśli politycznej Jana Stanisława Łosia (1918-1939) w: Deržava ì pravo : problemi stanovlennâ ì strategìâ rozvitku : zbìrnik materìalìv V Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (19-20 travnâ 2012 p.). I častina / Sums'ka fìlìâ Harkìvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu vnutrìšnìh sprav. - Sumi : TOV "Drukars'kij dìm "Papìrus", 2012, s. 10-18;

70.    Maciej Marszał, Włoski faszyzm w poglądach politycznych Wojciecha Korfantego w: „Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim„ pod red. Macieja Marszała i Jacka Przygodzkiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3423). - S. 53-58;
71.    Maciej Marszał Faszyzm i jego oblicza  W: Varia doctrinalia pod red. Łukasza Machaja. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 20). - S. 27-36;
72.    Maciej Marszał Kilka uwag na temat prawa w państwach totalnych w poglądach Szymona Rundsteina (1876-1942)  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - Vol. 59, nr 2 (2012), s. [59]-65;
73.    Maciej Marszał Polska myśl polityczna wobec "kwestii ukraińskiej" w okresie międzywojennym : zarys problematyki   Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych. - Nr 5 (2012), s. [77]-87;
74.    Maciej Marszał Stosunki polityczne faszystowskich Włoch z Trzecią Rzeszą w opinii polskich elit politycznych w latach 1933-1939 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. - [T.] 34, nr 1 (2012), s. 127-151;
75.    Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze = Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbìrnik / red. Andrìj Mihajlovič Bojko/Andrij Bojko, Maciej Marszał / Macêj Maršal. - Nr 3 (2012) Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – ss. 458;
76.    Maciej Marszał "Kwestia ukraińska" w poglądach polskich konserwatystów : 1918-1939 w: Aktual'nì pitannâ reformuvannâ pravovoï sistemi Ukraïni : zbìrnik naukovih statej za materìalami X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencïi m. Luc'k, 7-8 červnâ 2013 r. / uklad.: Voznûk Natalìâ Ìvanìvna [et al.] ; Shìdnoêvropejs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Lesì Ukraïnki. - Luc'k : PrAT "Volins'ka oblasna drukarnâ", 2013. - S. 62-72;
77.    Maciej Marszał, Pol'ska polìtična dumka pro " Ukraïns'ke pitaniâ" v mìžvoěnnij perìod : naris problemi Vìsnik L'vìvskogo Unìversitetu. Serìâ Ûridična. - Vip. 57 (2013), s. [115]-12;

80.    Maciej Marszał  Rzecznicy polsko-ukraińskiego porozumienia 1918-1939,  Maciej Marszał,  w: Na szlakach zgody : Rzecznicy polsko-ukraińskiego porozumienia 1918-1939 = Na šlâhu do zlagodi : virazniki pol's'ko-ukra~:ns'kogo porozum~0inn~1a 1918-1939. Polkowice, 2013. - s. 7-39;
81.    Maciej Marszał, Na szlakach zgody : Rzecznicy polsko-ukraińskiego porozumienia 1918-1939 = Na šlâhu do zlagodi : virazniki pol's'ko-ukra~:ns'kogo porozum~0inn~1a 1918-1939. Polkowice, 2013, 
82.    Maciej Marszał Virazniki pol's'ko-ukra~:ins'kogo porozumena 918-1939; Maciej Marszał,  w: Na szlakach zgody : Rzecznicy polsko-ukraińskiego porozumienia 1918-1939 = Na šlâhu do zlagodi : virazniki pol's'ko-ukra~:ns'kogo porozum~0inn~1a 1918-1939. Polkowice, 2013; s. 23-39; 
83.    Maciej Marszał Diskussiâ o modeli ûrista vo Vtoroj Reči Pospolitoj, M. Maršal
W: Ûridičeskoe obrazovanie : tradicii i novacii : sbornik naučnyh statej / redkol. N. V. Sil'čenko (gl. red.) [et al.] ; Grodnenskij Gosudarstvennyj Universitet im. Ânki Kupaly. - Grodno : GrGU im. Ânki Kupaly, 2013. - S. 65-74;
84.    Maciej Marszał,  Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbìrnik = Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze  red. Andrìj Mihajlovič Bojko/Andrij Bojko, Mačêj Marŝal/Maciej Marszał. Nr 4. - Nr 4 (2013) L'vìv : L'vìs'kij nacìonal'nij unìvêrsitêt ìmênì Ìvana Franka, 2013;
85.    Maciej Marszał, Litwa w myśli politycznej Jerzego Giedroycia, Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbìrnik = Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze  red. Andrìj Mihajlovič Bojko/Andrij Bojko, Mačêj Marŝal/Maciej Marszał. Nr 4. - Nr 4 (2013) L'vìv : L'vìs'kij nacìonal'nij unìvêrsitêt ìmênì Ìvana Franka, 2013; s. s.103-135.
86.    Maciej Marszał, W 15. rocznicę nadania godności honorowej przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego Jerzemu Giedroyciowi w: Śladami Jerzego Giedroycia, pod. red. P. Fiktusa, M. Marszała, Kraków 2014; 
87. Marszał Maciej, Komunizm w poglądach Antoniego Kwiatkowskiego (1920-1939) / Maciej Marszał, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. - [T.] 36, nr 2 (2014), s. [87]-100
88.    Maciej Marszał. Polska myśl konserwatywna wobec „kwestii ukraińskiej” w okresie międzywojennym, „Studia Prawno-Ekonomiczne” Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014;

90. Maciej Marszał, „Kwestia ukraińska” w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego (1918–1939), Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 5, 2014, s.(29 - 48);

91. Maciej Marszał,(red.) Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 5, 2014, ss.320

92. Marszał Maciej, Nauki pomocnicze jako przedmiot dyskusji w nauczaniu prawa w II Rzeczypospolitej / Maciej Marszał// W: Myślenie o polityce i prawie : przedmiot, metoda, praktyka / red. nauk. Iwona Barwicka-Tylek, Agnieszka Czarnecka, Michał Jaskólski, Jacek Malczewski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - S. 299-312.

93. Maciej Marszał, Rodzinna Europa w rozważaniach polsko-litewskich W: "Rodzinna Europa" : europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku,  pod redakcją Pawła Fiktusa, Henryka Malewskiego, Macieja Marszała. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 64). - S. 11-15.

 

 MONOGRAFIE AUTORSKIE I OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE:

 1. Maciej Marszał, Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm w poglądach ideologów Narodowej Demokracji 1926-1939. Wrocław 2001, (monografia) ss. 236
 2. Maciej Marszał, Włoski faszyzm w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939, Wrocław 2007;
 3.  Ignacy Czuma, Absolutyzm ustrojowy. Wybór pism. Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Maciej Marszał, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2003, ss.424. 
 4. Maciej Marszał, Amica Italia. Polscy prawnicy wobec włoskiego faszyzmu 1922-1939. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004,
 5. Maciej Marszał (współ). Pod znakiem swastyki. Polscy prawnicy wobec Trzeciej Rzeszy 1933-1939. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005
 6. Maciej Marszał, W stronę autorytaryzmu. Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934-1939. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 517
 7. Maciej Marszał, Antoni Peretiatkowicz. Cezaryzm demokratyczny. Wybór pism. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył Maciej Marszał, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013;
 8. Maciej Marszał , Sylwia Wójtowicz,  Sprawa ukraińska we wspomnieniach, korespondencji i publicystyce : wybór pism / Stanisław Łoś ; wyboru i redakcji naukowej dokonali, wstępem i przypisami opatrzyli Maciej Marszał i Sylwia Wójtowicz, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2012. - XXI, ss. 410

 

 

WSPÓŁAUTORSKIE PUBLIKACJE NAUKOWE I UDZIAŁ W OPRACOWANIACH ZBIOROWYCH:

 1. Maciej Marszał, (wsp.) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-1995;  Wrocław 1996r. 
 2.  Maciej Marszał (wsp.) Wysiedlenie Niemców i osadnictwo ludności polskiej na obszarze Krzyżowa- Świdnica (Kreisau- Schweidnitz) w latach 1945-1948. Wybór dokumentów, Wrocław 1997; 
 3. Maciej Marszał (współ). Pod znakiem swastyki. Polscy prawnicy wobec Trzeciej Rzeszy 1933-1939. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005
 4. Maciej Marszał, Magdalena Gawin. Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego (1880-1952), Kraków 2005, s. 487-490. 
 5. Maciej Marszał (współautor)  Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, (wyd. III), wyd. Beck, Warszawa, 2009;
 6. Maciej Marszał, Olgierd Grott Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” pod. red. M. Maciejewskiego, t. XXXI, Wrocław 2009, s.445- 448;    
 7. Maciej Marszał (współredaktor), Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczno-prawna 1918-1939, Wrocław 2009, ss. 465
 8. Maciej Marszał (współautor), Na szlakach Niepodległej- słowo wstępne, w: Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczno-prawna 1918-1939, pod. red. M. Marszała i M. Sadowskiego Wrocław 2009, s. 11-20
 9. Maciej Marszał, Andrzej Bojko, Słowo wstępne, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, z. 1, Wrocław 2010, s. 3-6.;    
 10. Maciej Marszał  Joanna Sondel-Cedarmas, Gabriele D’Annuzio u źródeł ideologicznych włoskiego faszyzmu , „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” pod. red. Macieja Marszała, tom XXXII, Wrocław 2010; s. 415-419;
 11. Maciej Marszał, Marek Maciejewski, Ustrój i prawo nazistowskie w poglądach prawników Drugiej Rzeczypospolitej, Totalitaryzmy XX wieku. Idee, instytucje, interpretacje, pod. red. W. Kozuba-Ciembroniewicza, H. Kowalskiej-Strus, B. Szlachty, M. Kiwior- Filo,  Kraków 2010, s. 319-352 ;
 12. Marszał Maciej, Jacek Srokosz, Rzymianie czy barbarzyńcy z dyskusji nad reformą studiów prawniczych w Polsce w latach 1931-1937, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji, t, 83, 2010, s. 263-286; 
 13. Maciej Marszał,; Przemysław Dąbrowski : Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego : studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897-1918., (rec.) Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 85 (2011), s. 307-311. 
 14. Maciej Marszał (współ. Z M. Maciejewskim),  Polskie interpretacje totalitaryzmu i autorytaryzmu, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011;
 15. Maciej Marszał (współredaktor z Jackiem Przygodzkim), Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim,  Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – ss.150;
 16. Maciej Marszał , Sylwia Wójtowicz,  Sprawa ukraińska we wspomnieniach, korespondencji i publicystyce : wybór pism / Stanisław Łoś ; wyboru i redakcji naukowej dokonali, wstępem i przypisami opatrzyli Maciej Marszał i Sylwia Wójtowicz, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2012. - XXI, ss. 410;
 17.  Maciej Marszał, Jacek Srokosz, Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia  Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze = Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbìrnik. - Nr 3 (2012), s. 55-66;
 18. Maciej Marszał, Jacek Srokosz, Ukraïna v polìtičnìj dumcì Ĉži Gêdrojca", s. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze = Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbìrnik. - Nr 3 (2012), s. 67-79;
 19.  Śladami Jerzego Giedroycia, pod. red. P. Fiktusa, M. Marszała, Kraków 2014; ss. 219;
 20.  Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, pod red. M. Maciejewskiego, M. Marszała, M. Sadowskiego ISBN 978-83-61370-54-3, Wrocław 2014, ss. 646;
 21. Maciej Marszał (współautor) "Rodzinna Europa" : europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 571 s.

 

RECENZJE WYDAWNICZE, DOKTORSKIE I HABILITACYJNE

 1. Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość, pod. red. J. Koredczuka, Wrocław 2008, ss. 301;
 2. Narodowa Demokracja wobec nazizmu i Trzeciej Rzeszy, (recenzja) „Kwartalnik Historyczny” nr 2/ 2008 s. 167- 172;
 3. Roman Dmowski i jego współpracownicy, pod. red. M. Białokura, M. Patelskiego i A. Szczepaniaka, Toruń 2008;
 4. G. Ławnikowicz, Idea niezawisłości sędziowskiej w porządku prawnym i myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej, Toruń 2008.
 5. Pro Scientia et Disciplina, Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pod. red. H. Groszyka, J. Kostrubca i M. Grochowskiego, Warszawa 2009.
 6. Positive law in Contemporary Legal Systems, The Materrials of the International Scientific Conference. Brest-Opole 2009, 15-17 April 2009, pod red. Borysa Lepieszko i Dariusza Walencika Brest 2009. 
 7. Z dziejów skarbowości, pod. red. R. Wojciechowskiego, Wrocław 2009.
 8. Pozycja prawna kobiet w dziejach, pod red. S. Rogowskiego, Wrocław 2010;
 9. Recenzja rozprawy doktorskiej Mgra Sebastiana Ziembickiego pt. Państwo i społeczeństwo w doktrynie Roberta Owena, listopad 2010.
 10. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Hasiewicz, Nurty narodowo socjalizmu w Niemczech w latach 1918-1344, grudzień 2011 r.
 11. Nauka i nauczanie prawa w dziejach, pod red. T. Kruszewskiego, Wrocław 2011;
 12. Zeszyty Acta Erazmiana, pod red. M. Sadowskiego i P. Szymańca, Wrocław 2011;
 13. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Radosława Wojtyszyna, Doktryna polityczna i prawna Murraya Newtona Rothbarda, grudzień 2012;
 14. Recenzja książki Rodzina i jej prawa, pod. red Jarosława Rominkiewicza, Wrocław 2012;
 15. Annales Universitatis Maria Curie –Skłodowska Zeszyt 1 (2012) vol. LIX Lublin 2012;
 16. Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Artura Jezioro pt. Polityczny i ustrojowy wymiar funkcjonowania Rzeczypospolitej Krakowskie, Kraków, październik 2012;
 17. Recenzja wydawnicza książki dr Artura Łuszczyńskiego pt. Myśl polityczno-prawna Tomasza G. Masaryka jako rodzaj mitu państwowego Rzeszów 2013.
 18. Recenzja wydawnicza książki Kazimierza Michała Ujazdowskiego pt.  Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej Kraków 2013.
 19. Recenzja wydawnicza artykułów do Studiów Prawno-Ekonomicznych LXXXV Uniwersytet Łódzki (2013) pod red. Anna Pikulska-Radomska,
 20. Recenzja rozprawy doktorskiej Mgr Małgorzaty Kuźbidy  pt. Koncepcja narodu i państwa w myśli ukraińskich partii politycznych w latach 1917-1918, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Jagielloński.2013
 21. Recenzja wydawnicza książki dr Jacka Srokosza pt. W stronę silnego państwa. Koncepcje ustrojowe prawników obozu rządzącego w Polsce 1926-1939, Opole 2013,
 22. Recenzja wydawnicza książki pt. Samorząd terytorialny. Zasady-Finanse – Marketing pod red. Marka Stycha, Częstochowa 2013
 23. Recenzja wydawnicza książki pt. Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne pod red. Ewy Kozerskiej, Piotra Sadowskiego i Andrzeja Szymańskiego, Opole 2013.
 24. Recenzja wydawnicza zeszytów naukowych Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Gubernaculum administratio, pod. red Ewy Wójcickiej, Częstochowa 2013.  
 25. Recenzja wydawnicza Artura Łuszczyńskiego Myśl polityczno- prawna Tomasza G. Masaryka jako rodzaj mitu państwowego, Uniwersytet Marii  Curie –Skłodowskiej w Lublinie 2013;
 26. Recenzja artykułu pt. Konserwatyzm bez metafizyki. Casus międzywojennej refleksji Konstantego Grzybowskiego złożonego do czasopisma „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ” Kraków 2013,
 27. Recenzja wydawnicza Rocznika  Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Nr 10, 2013
 28.  Recenzje naukowe w Narodowym Centrum Nauki w Programie PRELUDIUM 2013
 29.  Recenzje naukowe w Narodowym Centrum Nauki programie OPUS 2013
 30.  Recenzje naukowe w Narodowym Centrum Nauki w programie MAJESTRO 2013
 31.  Recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Artura Łuszczyńskiego Myśl polityczno- prawna Tomasza G. Masaryka jako rodzaj mitu państwowego, Uniwersytet Marii  Curie –Skłodowskiej w Lublinie 2013,
 32.  Recenzja wydawnicza książki Adama Sulikowskiego pt. Posthumanizm a   prawodawstwo Opole 2013.
 33. Recenzja wydawnicza artykuły Marcina Jędrysiaka pt. Krym ukraiński? Stosunki między Ukrainą a Krymem w latach 1917-1918, Wrocław 2013,
 34. Recenzja wydawnicza  artykułu Jerzego Korczaka, pt. Współadministrowanie jako forma ochrony praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej, Częstochowa 2013,
 35. Recenzja wydawnicza książki pod redakcją Mariana J. Ptaka pt. Samorząd i samorządność w przeszłości i teraźniejszości, Wrocław 2013,
 36. Recenzja wydawnicza książki pod red. Rafała Wojciechowskiego pt. Mediacja i Arbitraż. Zagadnienia praktyczne, t. 3. Poznań 2013.
 37. Recenzja wydawnicza książki Grzegorza Ławnikowicza pt.  Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu. Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego UMCS Lublin 2013.
 38. Recenzja wydawnicza książki pod red. Marka Stycha pt. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Częstochowa 2013; 
 39. Recenzja wydawnicza rozdziałów w Studiach Prawno-Ekonomicznych, tom LXXXIX, Łódź 2013;
 40. Recenzent dorobku naukowego w przewodzie habilitacyjnym dr Artura Łuszczyńskiego zakończony kolokwium habilitacyjnym 14 lutego 2014 r. na Uniwersytecie Marii  Curie –Skłodowskiej w 12 lutego 2014r.  w Lublinie.  
 41. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Mrozowskiej, pt. Znaczenie zagłady Romów dla kształtowania się ich tożsamości po II wojnie światowej obronionej na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego 22 września 2014r.
 42. Recenzja artykułów do „Politei” Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ” Kraków 2014,
 43. Recenzja wydawnicza rozdziałów w Studiach Prawno-Ekonomicznych, tom LXXXX, Łódź 2014;
 44. Recenzja wydawnicza STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA czasopisma naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2014;
 45. Recenzje artykułów dla Studenckich Prac Prawniczych, Adminstratywistycznych i Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski 2014;
 46.  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agaty Grudzińskiej, pt. Koncepcje prawne Aleksandra Mogilnickiego. Prawo i prawnicy, obronionej na Wydziale Praw i Administracji UMCS 7 stycznia 2015 r.
 47. Recenzja Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rok 2014, tom 13/14 Wilno 2014;
 48. Recenzja wydawnicza książki pod redakcją Andrzeja Paska, Dziecko i jego pozycja prawna w dziejach Wrocław 2014;

 

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. Sympozjum w Terezinie. Muzeum w Terezinie maj 1999r. Komunikat pt. Zamach na Reinharda Heydricha.
 2. Intelektualiści wobec pokoju. Łódź październik 1999r. Komunikat pt. Stanisław Kozicki wobec polityki równowagi europejskiej.
 3. Przez tysiąclecia państwo- prawo-jednostka. Ustroń 17-20 września 2000r. Zjazd Katedr Historyczno-Prawnych. Referat pt. Jerzy Drobnik wobec Niemiec i narodowego socjalizmu (1930-1939).
 4. Prawo Unii Europejskiej. Bruksela 25-26 września 2000r., Konferencja zorganizowana przez Komisję Europejską i Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej. Głos w dyskusji na temat przystosowania polskiego prawa do norm prawnych Unii Europejskiej.
 5. Współczesne doktryny polityczne. Świeradów Zdrój 16-19 październik 2001r. Organizator konferencji i wygłoszony referat pt. Interpretacje włoskiego faszyzmu w polskiej myśli politycznej i prawnej (1922-1926).
 6. Udział w polsko-litewskiej konferencji w Wilnie w dniach 27-30 maja 2002, pt. Polska i Litwa na drodze do wspólnej Europy.
 7. Udział w Zjeździe historycznoprawnym w Augustowie 15-18 września 2002, pt. Wielokulturowość polskiego pogranicza- ludzie, idee prawo. Wygłoszenie referatu pt. Bolszewizm w poglądach Ignacego Czumy.
 8. Udział w Zjeździe historyków doktryn politycznych i prawnych w Krasnobrodzie  w dniach 27-30 września 2002 roku, pt. Instytucje polityczno-prawne jako źródło doktryn politycznych i prawnych. Wygłoszenie referatu pt. Działalność i myśl polityczna Stronnictwa Faszyzmu Polskich i Związku Faszystów Polskich w Drugiej Rzeczypospolitej.
 9. Udział w konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński, w Krakowie w dniach 12 grudnia 2002 roku, pt. Monarchia czy republika ? Wygłoszenie komunikatu na temat suwerenności narodu.
 10. Udział w konferencji w dniach 21-23 maja 2003 roku w Łodzi pt. Ekstremizm, zorganizowanej przez prof. dr hab. Edwarda Olszewskiego. Wygłoszenie referatu pt. Polski faszyzm w latach Drugiej Rzeczypospolite.
 11. Udział w Zjeździe historyków doktryn politycznych i prawnych w Sulejowie w dniach w 19-22 września 2003 roku pt. Własność w doktrynach politycznych i prawnych. Wygłoszenie referatu pt. Polscy prawnicy i ekonomiści wobec włoskiego korporacjonizmu w Drugiej Rzeczpospolitej.
 12. Zorganizowanie panelu dyskusyjnego pt. Rola prezydenta w konstytucjach RP z udziałem członków Ośrodka Myśli Politycznej Wrocław maj 2004.
 13. Zorganizowanie w Wilnie wraz z Uniwersytetem Romera konferencji naukowej pt. Polska i Litwa wspólne sąsiedztwo. Wilno 9-13 maja 2005 r.
 14. Zorganizowanie w maju 2006r. w Kudowie Zdroju konferencji z okazji 50- lecia polskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków i udział  i wygłoszenie referatu pt. Myśl polityczna Ignacego Czumy,
 15. Udział w Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin 20-23 września 2006r., pt. Cuius Regio Eius Religio?. Wygłoszenie referatu pt. Układy laterańskie w polskiej myśli w polskiej myśli politycznej i prawnej.
 16. Udział w konferencji zorganizowanej w dniach 13-14 października 2006 r. przez Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie pt. Patriotyzm Polaków. Głos w dyskusji.
 17. Udział w konferencji zorganizowanej w dniu 12 grudnia 2007 roku przez Akademię Podlaską w Siedlcach pt. Krytycy demokracji i wygłoszenie referatu na temat Totalne państwo Benito Mussoliniego w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939.
 18. Udział w konferencji zorganizowanej przez Katedrę Historii Doktryn Politycznych Prawnych i Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 18 kwietnia 2007 roku pt. Problem własności w ujęciu historyczno-prawnym. Wygłoszenie referatu pt. Faszystowski korporacjonizm jako kontynuacja amerykańskiej myśli ekonomicznej w polskich interpretacjach prawnych i politycznych okresu  międzywojennego;
 19. Wygłoszenie referatu pt. Imperialna polityka faszystowskich Włoch w ocenie polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-9139 na konferencji naukowej pt. Polska między Wschodem a Zachodem. Konferencja zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, 5-6 październik 2007 r.;   
 20. Wygłoszenie referatu pt. Nazistowski ustrój i prawo  w interpretacjach polskich międzywojennych prawników na międzynarodowej konferencji pt. U źródeł totalitaryzmu. Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Jagiellońsko z  okazji 90- tej rocznicy rewolucji październikowej w Rosji w październiku 2007 r.;
 21. Wygłoszenie referatu pt. Absolutyzm ustrojowy na konferencji naukowej pt. Życie i twórczość Ignacego Czumy, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dniu 29 X 2007 r.;
 22. Współorganizowanie i udział w dyskusji w międzynarodowej konferencji pt. Zmiany w prawie w krajach europejskich, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Iwana Franko we Lwowie w kwietniu 2008 r.;  
 23. Współorganizowanie i udział w dyskusji w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Polska i Litwa w Unii Europejskiej w dniu 22 maja 2008 r. na Uniwersytecie im. Michała Romera w Wilnie z okazji dni Uniwersytetu Wrocławskiego w Wilnie w dniach 22-24 maja 2008 r.;  
 24. Wygłoszenie referatu pt. Faszystowska kultura i wychowanie we Włoszech w interpretacjach polskich prawników i publicystów w okresie międzywojennym na międzynarodowym zjeździe Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych pt. Kultura i myśl polityczno- prawna w dniach 29-31 maja 2008 r. przez Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Gdańskiego;    
 25. Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. - w stulecie manifestu Action Francaise 1908-2008,  23-24 października 2008 r. wygłoszenie referatu pt. Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934-1939;
 26. Wygłoszenie referatu pt. Totalne państwo Benito Mussoliniego w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939 na konferencji pt. Społeczeństwo i władza, ludzie, instytucje i idee zorganizowanej przez Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w Kliczkowie w październiku 2008 r.;
 27. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Kudowa Zdrój 5-7 listopad 2008 r.;
 28. Wygłoszenie referatu pt. Nacjonalizm integralny w Drugiej Rzeczypospolitej na międzynarodowej konferencji z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Kudowa Zdrój 5-7 listopad 2008 r.
 29. Udział w Europejskim Zjeździe Dziekanów Prawa (ELFA) we Friburgu w Szwajcarii pt. Konwergencja edukacji prawnej. Studia doktoranckie w Europie w dniach 12-14 lutego 2009 r.
 30. Wygłoszenie referatu na konferencji pt. „Nauczanie prawa. Od starożytności do współczesności” zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego pt. Rzymianie czy barbarzyńscy? Z dyskusji nad reformą studiów prawniczych w Polsce, Strzelin 7-8 maj 2009.
 31. Zorganizowanie Dni Uniwersytetu Iwana Franko we Lwowie na Uniwersytecie Wrocławskim 4-5 czerwca 2009 r.
 32. Zorganizowanie konferencji pt. Polska i Ukraina w drodze do wspólnej Europy w ramach Dni Uniwersytetu Iwana Franko na Uniwersytecie Wrocławskim i wygłoszenie referatu pt. Polskie idee jedności europejskiej do 1939 r. 5 czerwca 2009 roku.
 33. Wygłoszenie referatu na konferencji pt. Moralność i polityka zorganizowanej przez Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. Benito Mussolini w ocenach polskich elit w okresie międzywojennym. 24-26 września 2009r.
 34. Zorganizowanie i wygłoszenie referatu pt. Rzymianie czy barbarzyńcy. Z dyskusji nad modelem studiów prawniczych w Drugiej Rzeczypospolitej na Zjeździe Dziekanów październik 2009r.
 35. Wygłoszenie referaty na konferencji na temat „Polskich modeli władzy politycznej” pt. U źródeł polskiego autorytaryzmu w okresie międzywojennym, zorganizowanej , przez Ośrodek Myśli Politycznej i Uniwersytet Jagielloński, październik 2009.
 36. Wygłoszenie referatu pt. Kilka uwag na temat prawa w państwach totalnych w poglądach Szymona Rundsteina (1876-1942) na seminarium naukowym zorganizowanym przez Centrum Badań Holokaustu UJ, Instytut Europeistyki UJ, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, w Auli Domu Gościnnego UJ w Przegorzałach pt.  Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat poświęconej pamięci  Henryka Sławika w 65. rocznice śmierci polskiego dyplomaty w dniach19-20 listopada 2009;
 37. Udział i zabranie głosu w dyskusji w Europejskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Prawa (ELFA) w Lublinie (Słowenie), luty 2010;
 38. Wygłoszenie na zebraniu pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. „Wspomnienia o tragicznie zmarłym Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Profesorze Lechu Kaczyńskim” w dniu 15 kwietnia 2010 roku.
 39. Organizator Dni Uniwersytetu Wrocławskiego na Narodowym Uniwersytecie Iwana Fanki we Lwowie w czerwcu 2010;
 40. Współorganizator konferencji „Polska i Ukraina na drodze do wspólnej Europy” podczas Dni Uniwersytetu Wrocławskiego na Narodowym Uniwersytecie Iwana Fanki we Lwowie w czerwcu 2010;
 41. Wygłoszenie referatu pt. Polska polityka historyczna w ocenie Zygmunta Wojciechowskiego, konferencja zorganizowana przez Katedrę Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zegrze wrzesień 2010,
 42. Prezentacja Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na Uniwersytecie Ust Kmiennogorsku i Uniwersytecie w Astanie w Kazachstanie, wrzesień 2010;
 43. Udział i głos w dyskusji w Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Prawa zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie we wrześniu 2010;
 44. Udział w inauguracji Centrum Holokaustu i Badań nad Totalitaryzmem w Krakowie, Kraków Przegorzały, październik 2010.
 45. Współorganizator międzynarodowej konferencji „Polskie interpretacji autorytaryzmu i totalitaryzmu” zorganizowanej przez Katedrę Doktryn Politycznych i Pranych Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz 7-9 grudnia 2010;
 46. Wygłoszenie referatu pt. Włoski faszyzm w interpretacjach polskich socjalistów podczas międzynarodowej konferencji „Polskie interpretacji autorytaryzmu i totalitaryzmu” zorganizowanej przez Katedrę Doktryn Politycznych i Pranych Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz 7-9 grudnia 2010;
 47. Zorganizowanie 65-lecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 15 grudnia 2010 r.
 48. Udział i zabranie głosu w dyskusji w Europejskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Prawa (ELFA) w Warszawie, luty 2011;
 49. Wygłoszenie komunikatu na konferencji poświęconej dorobkowi naukowemu Profesora Kulczyckiego temat Współpracy polskich prawników z Wydziałem Prawa na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie, 29 kwietnia 2011 r.
 50. Wygłoszenie referatu na Zjeździe Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych w Kazimierzu Dolnym w 22-24 września 2011 r. pt. Polskie elity wobec włoskiego faszyzmu  1922-1939;
 51. Wystąpienie na temat Polskich idei europejskich do 1939 roku w Domu Polskim w Wilnie dla na zebraniu członków Stowarzyszenia Polskich Naukowców na Litwie 20 października 2011r.
 52. Wygłoszenie referatu pt. Wrocław i Dolny Śląsk w myśli politycznej Jana Ludwika Popławskiego na konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie pr. Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl Zachodnia –realizacja –koncepcje do 1989 roku, Szczecin 21 październik 2011 r.   
 53. Zorganizowanie z okazji 200- lecia Uniwersytetu Wrocławskiego konferencji pt „Wybitni prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim” Polanica Zdrój 27-28 października  2011 r.;
 54. Wygłoszenie referaty pr. Włoski faszyzm w poglądach Wojciecha Korfantego 1922-1939, na konferencji  z okazji 200- lecia Uniwersytetu Wrocławskiego pt „Wybitni prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim” Polanica Zdrój 27-28 października  2011r;
 55. Wygłoszenie referatu pt. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców 1918-1939, na XII Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej na Uniwersytecie im, Tarasa Szewczenki w Kijowie w dniu 20 kwietnia 2012 r.
 56. Organizacja II Dni Uniwersytetu im. Iwna Franki we Lwowie na Uniwersytecie Wrocławskim, maj 2012;
 57. Zorganizowanie i czynny udział w międzynarodowej konferencji pt. Współczesne tendencje nauczania prawa na Uniwersytecie im, Iwana Franki we Lwowie i Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski maj 2012; 
 58.  Wygłoszenie referatu pt. Polska myśl polityczna i prawna wobec kwestii ukraińskiej 1918- 1939, na Zjeździe Katedr Historii Państwa i Prawa, Uniwersytet Łódzki wrzesień 2012;
 59. Zorganizowanie i wygłoszenie referatu pt. Rzecznicy polsko-ukraińskiego porozumienia w okresie międzywojennym na Zjeździe Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych w Szklarskiej Porębie, październik 2012r.;
 60. 25 stycznia 2013 r. zorganizowanie i czynny udział w konferencji pt. Deregulacja zawodów prawniczych a spór o model prawnika w Rzeczpospolitej Polskiej. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej wraz z Katedrą Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod patronatem honorowym dra Jarosława Gowina – Ministera Sprawiedliwości RP, prof. Marka Bojarskiego - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Włodzimierza Gromskiego – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat medialny nad konferencją objęli: Forum Prawnicze, Palestra oraz Rejent a patronat organizacyjny wydawnictwo C.H. Beck. Prowadzenie konferencji wraz ze słowem wstępny;
 61. 26 stycznia 2013 r. zorganizowanie i prowadzenie panelu dyskusyjnego z byłym ambasadorem RP na Litwie prof. Janem Widackim na temat: Współczesne stosunki polsko-litewskie”;     
 62. 5 lutego 2013 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na wygłoszenie referatu na temat: Stosunki polsko-ukraińskie w dwudziestoleciu międzywojennym;
 63. 25 marca 2013 r. zorganizowanie panelu dyskusyjnego z ks. Andrzej Michaliszyn - proboszcz Parafii Greckokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego we Wrocławiu na temat” Czym różni się Kościół Rzymsko-Katolicki od Kościoła Grekokatolickiego;
 64. 14 maja 2013 r. zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowe pt. Śladami Jerzego Giedroycia z okazji 15 - lecia przyznania tytułu doctora honoris causa Jerzemu Giedroyciowi przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzenie konferencji;
 65. 7-8 czerwca 2013 r. czynny udział w międzynarodowej konferencji pt. Aktualne zagadnienia reformy prawa w systemie Ukrainyzorganizowanej przez Uniwersytet im. Łesi Ukraińki w Łucku na Ukrainie. Wygłoszenie referatu w j. ukraińskim na temat:    „Kwestii ukraińskiej w poglądach polskich konserwatystów 1918-1939”;
 66. 24 czerwca 2013 r. zorganizowanie seminarium naukowego poświęconego indyjskiej myśli politycznej z dr Shri Janardan Dwivedi - nauczycielem i wykładowcą na Uniwersytecie w Delhi, członkiem Sądu Uniwersytetu Jawaharlal Nehru, byłym Przewodniczącym Departamentu Kształcenia oraz Departamentu Mediów na temat modernizacji Indii;
 67. 24 września 2013 r. czynny udział w XVI Dolnośląskim Festiwalu Nauki wygłoszenie wykładu pt. Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia;
 68. 25-26 września 2013 r. czynny udział w międzynarodowej konferencji pt. Współczesne tendencje nauczania prawa zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie na Białorusi. Wygłoszenie referatu pt. „Spór o model kształcenia prawnika w Rzeczpospolitej Polskiej”;
 69. 18-20 września 2013 r. czynny udział w XII Zjeździe Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych pt. Wolność w doktrynach politycznych i prawnych zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w Uniejowie. Wygłoszenie referatu pt. „Koncepcja „cezaryzmu demokratycznego” Antoniego Peretiatkowicza”;  
 70. 7-8 października 2013 r. czynny udział  w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Galicyjska Wspólnota” w ramach I Polsko-Ukraińskiego Festiwalu „Nasza Galicja” zorganizowanej w Krakowie przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana i Urząd Miasta Lwowa. Wygłoszenie referatu na temat dziedzictwa politycznego Galicji na przełomie XIX i XX wieku;
 71. 7 listopad 2013 r. zorganizowanie studenckiej konferencji w Srebnej  Górze pt. Śladami Napoleona na Śląsku.
 72. Zorganizowanie i prowadzenie w dniu 24 stycznia 2014 r. we Wrocławskim Centrum Akademickim wykładu  red. Wołodymira Pavliva oraz dr Bogdan Dobruckiego na temat: Nowa wspólnota galicyjska;   
 73. Zorganizowanie we Wrocławskim Centrum Akademickim dniu 7 lutego 2014 r. wykładu dr hab. prof. Uł Kazimierza Michała Ujazdowskiego dotyczący tematu: Czy demokracja może być skuteczna - na przykładzie V Republiki Francuskiej;
 74. Zorganizowanie we Wrocławskim Centrum Akademickim w dniu 21 marca 2014 r. miał miejsce wykład prof. Anny Wolf – Powęskiej poświęcony tematowi: Kto włada naszą pamięcią zbiorową?
 75. Zorganizowanie i wygłoszenie referatu inauguracyjnego w dniach 2 - 3 marca 2014 r. na I Środkowoeuropejskim Forum Młodych Prawników Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego konferencji pt. ,Tendencje rozwojowe w prawie Krajów Europy Środkowo - Wschodniej;
 76. Zorganizowanie w dniu 19 marca 2014 r. spotkania ze studentami z prof. Henrykiem Ratajczakiem – byłym Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz byłym Dyrektorem Stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu poświęcone współpracy prof. Henryka Ratajczaka z Jerzym Giedroyciem;
 77. Zorganizowanie w dniu 15 maja 2014 r. spotkania ze studentami  poświęconemu systemowi polityczno – prawnemu Kazachstanu; 
 78. Zorganizowanie w dniach 9 – 11 kwietnia 2014 r. w Wilnie międzynarodowej konferencji pt. Rodzinna Europa – europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku. Konferencja była finansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz odbyła się pod patronatem JE Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP na Litwie. Partnerami konferencji był  Dom Kultury Polskie w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku – filia w Wilnie oraz Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 79. Wygłoszenie referatu pt. Kwestia ukraińska w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego na zorganizowanej w dniach 9 – 11 kwietnia 2014 r. w Wilnie międzynarodowej konferencji zatytułowaną Rodzinna Europa – europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku. Konferencja była sponsorowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz odbyła się pod patronatem JE Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP na Litwie.
 80. Udział w dyskusji i przedstawienie sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej na Ogólnopolskim w dniach 8-10 czerwca 2014 r. na XI Zjeździe Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych pt. Myśl polityczno-prawna. Teoria i metodologia.
 81.  Wygłoszenie referatu pt. Jerzy Giedroyc : O Litwie i Litwinach na międzynarodowej Konferencji naukowej  pt. THE DYNAMICS OF THE LITHUANIAN - POLISH RELATIONS na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie zorganizowanej w dniach 19 września 2014r. przez Wydział Politologii Uniwersytetu w Kownie.
 82. 22 września 2014 r. czynny udział w XVII Dolnośląskim Festiwalu Nauki wygłoszenie wykładu pt. Litwa w myśli politycznej Mariana Zdziechowskiego;
 83. Wygłoszenie referatu na XXV Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Prawa „Nauczanie i nauka prawa” w dniach 22-25 września 2014r, pt.Nauki pomocnicze jako przedmiot sporów w dyskusji w Drugiej Rzeczypospolitej;
 84. Wygłoszenie referatu pt. „Rasizm przeciw Słowiańszczyźnie” w myśli politycznej Karola Stojanowskiego, na międzynarodowej konferencji pt. Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu zorganizowanej w dniach 10-12 października 2014r. przez Katedrę Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 85. Zorganizowanie we Wrocławskim Centrum Akademickim dniu 24 października 2014r. wykładu prof. dr hab. Marii Zmierczak pt. Czy możliwa jest totalitarna demokracja?
 86. Zorganizowanie 26 listopada 2014 r. studenckiej konferencji w ramach Studenckiego Koła Naukowego Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo-Wschodniej działającego przy Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Kłodzku pt. Śladami Napoleona na Śląsku. Twierdza Kłodzka. 
 87. Zorganizowanie i prowadzenie w dniu  3 grudnia 2014 r. w ramach Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej seminarium naukowego z dr Rafałem Czachorem pt. Perspektywy przetrwania parapaństw kaukaskich.
 88. Zorganizowanie, prowadzenie i wygłoszenie słowa wstępnego na ogólnopolskiej konferencji pt. Siła konserwatyzmu. W 70. rocznicę śmierci Adolfa Bocheńskiego, która odbyła 9 grudnia 2014 r. się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 89. Zorganizowanie i prowadzenie w dniu 17 grudnia 2014 r. w ramach Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej seminarium naukowego z udziałem  opiekunem zbiorów polskich w Instytucie Hoovera w USA Zbigniewem Stanczykiem pt.  Instytut Hoovera jako światowy ośrodek badań na krajami Europy Środkowo – Wschodniej.
 90. Zorganizowanie i prowadzenie w dniu 11 lutego 2015 r. w ramach Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej seminarium naukowego z udziałem dr hab. prof. UW Adama Bosiackiego pt. Czy istnieje prawo Europy Środkowej ? .
 91. Zorganizowanie i wygłoszenie wykładu inauguracyjnego na międzynarodowej konferencji pt. II Środkowoeuropejskie Forum Młodych Prawników. Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w dniach 22-23 kwietnia 2015r.
 92. Współzorganizowanie międzynarodowej konferencji pt. III Kongres Lituanistów, w dniach 13-14 maja 2015r
 93. wygłoszenie wykładu w dniu 4 maja 2015 r. na Uniwersytecie Romerisa w Wilnie pt. O pojęciu totalitaryzmu w ramach programu Erazmus 2015 r.;
 94. udział i wygłoszenie referatu w dniu 22 września 2015r.  na Dolnośląskim Festiwalu Nauki pt. Ukraina w myśli politycznej Mariana Zdziechowskiego;   
 95. wygłoszenie referatu dniu 23 września 2015r. na III Ogólnopolskim Kongresie  Politologii w Krakowie pt. Recepcja teorii suwerenności Jeana-Jacquesa Rousseau’a w polskiej myśli prawnej W Drugiej Rzeczpospolitej;
 96. zorganizowanie i prowadzenie dnia 4 listopada 2015 r. na WPAiE UWr spotkania pt.  Przestępczość zorganizowana i jej ściganie w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej podczas, którego wykład wygłosił Mgr Mieczysław Śledź z Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu;
 97. zorganizowanie i prowadzenie dnia 6 listopada 2015r. we Wrocławskim Centrum Akademickim spotkania z Mgr Mieczysławem Śledziem z Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu pt. Wymiar Sprawiedliwości wobec przestępczości zorganizowanej;
 98. zorganizowanie i prowadzenie w dniu 18 listopada 2015r. w Walimiu studenckiej konferencji naukowej pt. Polityka Gospodarcza III Rzeczy na terenach Dolnego Śląska, w którym udział brali członkowie pracowni oraz SKN Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Giedroycia;
 99. Zorganizowanie i prowadzenie w dniu 19 listopada 2015r. ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Samorząd w myśli politycznej i prawnej w której udział wzięli uczeni z wielu ośrodków naukowych w Polsce. 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I REDAKCJACH CZASOPISM NAUKOWYCH

 1. Od 2012 r. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej,
 2. Redaktor naczelny „Wrocławsko- Lwowskich Zeszytów Prawniczych”
 3. Kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej przy Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 4. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo- Wschodniej im. Jerzego Giedroycia,  
 5. Od 2013 r. stały recenzent (ekspert) w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie,  
 6. Udział w Komitecie Redakcyjnym Socialiniai Tyrimai. Social Research czasopismo wydawane przez Slauliai University w Republice Litewskiej,
 7. Udział w Komitecie Redakcyjnym Ekonomika Ir Vadyba: Atualijos Ir Perspektyvos czasopismo wydawane przez Slauliai University w Republice Litewskiej
 8.  Udział w Komitecie Redakcyjnym Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski wydawany przez Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.
 9. Wykonawca w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki pt. Prawo w państwach totalitarnych,
 10. Kierownik projektu badawczego w Dolnośląskiej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach pt.  Polska i Ukraina w XX wieku,
 11. członek w Ośrodku Myśli Politycznej przy UJ w Krakowie 
 12.  członek Stowarzyszenia Naukowców Polskich na Litwie. 
 13. Stały recenzent zeszytów naukowych  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
 14. Organizator organizowanej od 2004 r. akcji charytatywnej Zostań Świętym Polskim Mikołaj podaruj dziecku książkę na Kresach,polegającej na zbieraniu pomocy naukowych dla dzieci uczęszczających o polskich szkół na terytorium Ukrainy i Litwy.
 15. Członek Rady Naukowej Roczników Stowarzyszenia Naukowców Polskich Litwy

STAŻE, WIZYTY STUDUJNE I STYPENDIA ZAGRANICZNE

 1. Wyjazd naukowo-dydaktyczny w ramach programu ERAZMUS na Uniwersytet Romerisa w Wilnie w ramach programu Erazmus sierpień- wrzesień 2011 wygłoszenie referatu w język angielskim dla studentów na temat Faszyzm w Europie krajach Europy Środkowo-wschodniej;
 2. Wygłoszenie w na Uniwersytecie Romerisa Wilnie w ramach europejskiego programu Erazmus wykładu na temat Polskich koncepcji europejskich 3-10  września 2011;
 3. Wygłoszenie referatu na Uniwersytecie Romerisa Wilnie w ramach europejskiego programu Erazmus na temat Myśli politycznej paryskiej ”Kultury” wobec Ukrainy, 22 wrześnie 2011 r.
 4. Wyjazd na staż naukowy w ramach wymiany naukowej między Uniwersytetem Wrocławskim a Narodowym Uniwersytetem Iwana Franki we Lwowie na Wydział Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie i przeprowadzenie badań naukowych na temat stosunków polsko-ukraińskich w okrasie międzywojennym. Wrzesień 2012;
 5. Wyjazd naukowy w ramach programu ERAZMUS w dniach 2 -5 maja 2013 r. Program Erasmus, Wygłoszenie wykładu w języku angielskim pt. (5godz.) Jerzy Giedroyc Political Ideas, Uniwersytet im. Mykolasa Romerisa w Wilnie, Litwa;
 6. Udział zespołowym projekcie badawczym krajowym (grant „Prawo w totalitaryzmie. Aspekty teorii i praktyki”) Narodowe Centrum Nauki, Kierownik projektu: Prof. dr Marek Maciejewski 2011-2013. Wykonawca
 7. Wyjazd na staż naukowy w ramach wymiany naukowej między Uniwersytetem Wrocławskim a Narodowym Uniwersytetem Iwana Franki we Lwowie na Wydział Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie i przeprowadzenie badań naukowych na temat stosunków polsko-ukraińskich w okrasie międzywojennym. Wrzesień 2013;
 8. Wizyta studyjna 2-6 września 2013 r. w ramach projektu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni realizowana na Uniwersytecie Ivana Franki we Lwowie (szczebel centralny) oraz na Wydziale Prawa i Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ivana Franki we Lwowie;
 9. 2 -9 maja 2014 r. Program Erasmus, Wygłoszenie wykładu w języku angielskim pt. (5godz.) Marian Zdziechowski Political Ideas, Uniwersytet im. Mykolasa Romerisa w Wilnie, Litwa
 10. Staż naukowy w ramach programu „Kapitał Ludzki”  w ramach projektu „Rozwój potencjału oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego  szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni zrealizowany we Lwowie w dniach od czerwca do września 2014 r. na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie;
 11. Stypendium naukowe Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie Fundacji Lanskorońskich przyznane na badania w Rzymie 2014/2015;
 12. maj/czerwiec 2015 r. staż naukowy w Rzymie ze środków przyznanych przez Polską Akademię Umiejętności;  

PROMOTOR UKOŃCZONYCH PRAC DOKTORKISCH

1. Dr Jacek Srokosz, Koncepcje ustrojowe polskich prawników obozu rządowego w Polsce 1926-1934 Uniwersytet Wrocławski 2010;

2. Dr Barbara Pawełko Myśl polityczno-prawna wileńskich krajowców 1918-1945

Uniwersytet Wrocławski 2012;

3. Dr Tomasz Chłopecki  Myśl polityczna i prawna obozu rządzącego w Polsce w latach 1935 – 1939 Uniwersytet Wrocławskie 2014;