Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Maciej Marszał prof. nadzw. UWr

Kontakt: 

pokój 304b, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Telefon:
+48 71 375 2044
Email:
maciej [dot] marszal [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

środa 8.00.-10.00.  

 

 
Działalność naukowa: 
MACIEJ MARSZAŁ (ur.1968)

absolwent politologii i prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1992 r. zatrudniony w Katedrze Badań Niemcoznawczych UWr., a od 1994 r. asystent w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., w 1999 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Joncy obronił rozprawę doktorską pt. Ideologowie Narodowej Demokracji wobec włoskiego faszyzmu i niemieckiego narodowego socjalizmu 1926-1939 i został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Od tego roku radca prawny i w latach 1999-2003 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe to polska myśli polityczna w okresie międzywojennym wobec ruchów totalitarnych, a w szczególności włoskiego faszyzmu. Od 2004 r. kierownik projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych na temat: Polska myśl polityczna i prawna wobec włoskiego faszyzmu 1922-1939. W 2005 roku organizator i pomysłodawcą ogólnopolskiej olimpiady wiedzy z historii doktryn politycznych i prawnych. W dniach 5-7 listopad 2008 r. z okazji 90- tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizator między narodowej konferencję w Kudowie Zdroju pt. Na szlakach niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna w okresie międzywojennym. W latach 2005-2006 wystąpił z wykładami na temat polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego, a 2008 roku wygłosił wykład na temat "Genezy władzy politycznej" na Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Od 2005 r. nagradzany corocznie nagrodą przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. 15 października 2007 r. uzyskał stopień na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Włoski faszyzm w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie prawa- doktryn politycznych i prawnych. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Jan Baszkiewicz, prof. dr hab. Marek Maciejewski, prof. dr hab. Bogdan Szlachta i prof. dr hab. Ryszard M. Małajny. W latach 2008-2012 prodziekan do spraw studentów administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2004 roku organizator na Uniwersytecie Wrocławskim charytatywnej akcji na pt. Zostań św. polskim Mikołajem polegającą na zbieraniu książek i innych materiałów dydaktycznych dla polskich szkół na Litwie i Ukrainie. Od. 2009 r. członek ogólnopolskiego grantu naukowego pt. Prawo w totalitarnych państwach. W 2010 r. nagrodzony przez Rektora Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie za umacnianie współpracy między uniwersytetami, a także w 2012 r. Uniwersytetem Michała Romera w Wilnie za rozwijanie współpracy między uczelniami. Od 2011 r. członek Stowarzyszenia Naukowców Polskich na Litwie w Wilnie. Współpracownik Polskiego Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, a od 2011 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej.

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH
 1. Sympozjum w Terezinie. Muzeum w Terezinie maj 1999r. Komunikat pt. Zamach na Reinharda Heydricha.
 2. Intelektualiści wobec pokoju. Łódź październik 1999r. Komunikat pt. Stanisław Kozicki wobec polityki równowagi europejskiej.
 3. Przez tysiąclecia państwo- prawo-jednostka. Ustroń 17-20 września 2000r. Zjazd Katedr Historyczno-Prawnych. Referat pt. Jerzy Drobnik wobec Niemiec i narodowego socjalizmu (1930-1939).
 4. Prawo Unii Europejskiej. Bruksela 25-26 września 2000r., Konferencja zorganizowana przez Komisję Europejską i Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej. Głos w dyskusji na temat przystosowania polskiego prawa do norm prawnych Unii Europejskiej.
 5. Współczesne doktryny polityczne. Świeradów Zdrój 16-19 październik 2001r. Organizator konferencji i wygłoszony referat pt. Interpretacje włoskiego faszyzmu w polskiej myśli politycznej i prawnej (1922-1926).
 6. Udział w polsko-litewskiej konferencji w Wilnie w dniach 27-30 maja 2002, pt. Polska i Litwa na drodze do wspólnej Europy.
 7. Udział w Zjeździe historycznoprawnym w Augustowie 15-18 września 2002, pt. Wielokulturowość polskiego pogranicza- ludzie, idee prawo. Wygłoszenie referatu pt. Bolszewizm w poglądach Ignacego Czumy.
 8. Udział w Zjeździe historyków doktryn politycznych i prawnych w Krasnobrodzie  w dniach 27-30 września 2002 roku, pt. Instytucje polityczno-prawne jako źródło doktryn politycznych i prawnych. Wygłoszenie referatu pt. Działalność i myśl polityczna Stronnictwa Faszyzmu Polskich i Związku Faszystów Polskich w Drugiej Rzeczypospolitej.
 9. Udział w konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński, w Krakowie w dniach 12 grudnia 2002 roku, pt. Monarchia czy republika ? Wygłoszenie komunikatu na temat suwerenności narodu.
 10. Udział w konferencji w dniach 21-23 maja 2003 roku w Łodzi pt. Ekstremizm, zorganizowanej przez prof. dr hab. Edwarda Olszewskiego. Wygłoszenie referatu pt. Polski faszyzm w latach Drugiej Rzeczypospolite.
 11. Udział w Zjeździe historyków doktryn politycznych i prawnych w Sulejowie w dniach w 19-22 września 2003 roku pt. Własność w doktrynach politycznych i prawnych. Wygłoszenie referatu pt. Polscy prawnicy i ekonomiści wobec włoskiego korporacjonizmu w Drugiej Rzeczpospolitej.
 12. Zorganizowanie panelu dyskusyjnego pt. Rola prezydenta w konstytucjach RP z udziałem członków Ośrodka Myśli Politycznej Wrocław maj 2004.
 13. Zorganizowanie w Wilnie wraz z Uniwersytetem Romera konferencji naukowej pt. Polska i Litwa wspólne sąsiedztwo. Wilno 9-13 maja 2005 r.
 14. Zorganizowanie w maju 2006r. w Kudowie Zdroju konferencji z okazji 50- lecia polskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków i udział  i wygłoszenie referatu pt. Myśl polityczna Ignacego Czumy,
 15. Udział w Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin 20-23 września 2006r., pt. Cuius Regio Eius Religio?. Wygłoszenie referatu pt. Układy laterańskie w polskiej myśli w polskiej myśli politycznej i prawnej.
 16. Udział w konferencji zorganizowanej w dniach 13-14 października 2006 r. przez Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie pt. Patriotyzm Polaków. Głos w dyskusji.
 17. Udział w konferencji zorganizowanej w dniu 12 grudnia 2007 roku przez Akademię Podlaską w Siedlcach pt. Krytycy demokracji i wygłoszenie referatu na temat Totalne państwo Benito Mussoliniego w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939.
 18. Udział w konferencji zorganizowanej przez Katedrę Historii Doktryn Politycznych Prawnych i Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 18 kwietnia 2007 roku pt. Problem własności w ujęciu historyczno-prawnym. Wygłoszenie referatu pt. Faszystowski korporacjonizm jako kontynuacja amerykańskiej myśli ekonomicznej w polskich interpretacjach prawnych i politycznych okresu  międzywojennego;
 19. Wygłoszenie referatu pt. Imperialna polityka faszystowskich Włoch w ocenie polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-9139 na konferencji naukowej pt. Polska między Wschodem a Zachodem. Konferencja zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, 5-6 październik 2007 r.;   
 20. Wygłoszenie referatu pt. Nazistowski ustrój i prawo  w interpretacjach polskich międzywojennych prawników na międzynarodowej konferencji pt. U źródeł totalitaryzmu. Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Jagiellońsko z  okazji 90- tej rocznicy rewolucji październikowej w Rosji w październiku 2007 r.;
 21. Wygłoszenie referatu pt. Absolutyzm ustrojowy na konferencji naukowej pt. Życie i twórczość Ignacego Czumy, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dniu 29 X 2007 r.;
 22. Współorganizowanie i udział w dyskusji w międzynarodowej konferencji pt. Zmiany w prawie w krajach europejskich, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Iwana Franko we Lwowie w kwietniu 2008 r.;  
 23. Współorganizowanie i udział w dyskusji w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Polska i Litwa w Unii Europejskiej w dniu 22 maja 2008 r. na Uniwersytecie im. Michała Romera w Wilnie z okazji dni Uniwersytetu Wrocławskiego w Wilnie w dniach 22-24 maja 2008 r.;  
 24. Wygłoszenie referatu pt. Faszystowska kultura i wychowanie we Włoszech w interpretacjach polskich prawników i publicystów w okresie międzywojennym na międzynarodowym zjeździe Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych pt. Kultura i myśl polityczno- prawna w dniach 29-31 maja 2008 r. przez Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Gdańskiego;    
 25. Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. - w stulecie manifestu Action Francaise 1908-2008,  23-24 października 2008 r. wygłoszenie referatu pt. Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934-1939;
 26. Wygłoszenie referatu pt. Totalne państwo Benito Mussoliniego w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939 na konferencji pt. Społeczeństwo i władza, ludzie, instytucje i idee zorganizowanej przez Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w Kliczkowie w październiku 2008 r.;
 27. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Kudowa Zdrój 5-7 listopad 2008 r.;
 28. Wygłoszenie referatu pt. Nacjonalizm integralny w Drugiej Rzeczypospolitej na międzynarodowej konferencji z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Kudowa Zdrój 5-7 listopad 2008 r.
 29. Udział w Europejskim Zjeździe Dziekanów Prawa (ELFA) we Friburgu w Szwajcarii pt. Konwergencja edukacji prawnej. Studia doktoranckie w Europie w dniach 12-14 lutego 2009 r.
 30. Wygłoszenie referatu na konferencji pt. „Nauczanie prawa. Od starożytności do współczesności” zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego pt. Rzymianie czy barbarzyńscy? Z dyskusji nad reformą studiów prawniczych w Polsce, Strzelin 7-8 maj 2009.
 31. Zorganizowanie Dni Uniwersytetu Iwana Franko we Lwowie na Uniwersytecie Wrocławskim 4-5 czerwca 2009 r.
 32. Zorganizowanie konferencji pt. Polska i Ukraina w drodze do wspólnej Europy w ramach Dni Uniwersytetu Iwana Franko na Uniwersytecie Wrocławskim i wygłoszenie referatu pt. Polskie idee jedności europejskiej do 1939 r. 5 czerwca 2009 roku.
 33. Wygłoszenie referatu na konferencji pt. Moralność i polityka zorganizowanej przez Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. Benito Mussolini w ocenach polskich elit w okresie międzywojennym. 24-26 września 2009r.
 34. Zorganizowanie i wygłoszenie referatu pt. Rzymianie czy barbarzyńcy. Z dyskusji nad modelem studiów prawniczych w Drugiej Rzeczypospolitej na Zjeździe Dziekanów październik 2009r.
 35. Wygłoszenie referaty na konferencji na temat „Polskich modeli władzy politycznej” pt. U źródeł polskiego autorytaryzmu w okresie międzywojennym, zorganizowanej , przez Ośrodek Myśli Politycznej i Uniwersytet Jagielloński, październik 2009.
 36. Wygłoszenie referatu pt. Kilka uwag na temat prawa w państwach totalnych w poglądach Szymona Rundsteina (1876-1942) na seminarium naukowym zorganizowanym przez Centrum Badań Holokaustu UJ, Instytut Europeistyki UJ, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, w Auli Domu Gościnnego UJ w Przegorzałach pt.  Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat poświęconej pamięci  Henryka Sławika w 65. rocznice śmierci polskiego dyplomaty w dniach19-20 listopada 2009;
 37. Udział i zabranie głosu w dyskusji w Europejskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Prawa (ELFA) w Lublinie (Słowenie), luty 2010;
 38. Wygłoszenie na zebraniu pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. „Wspomnienia o tragicznie zmarłym Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Profesorze Lechu Kaczyńskim” w dniu 15 kwietnia 2010 roku.
 39. Organizator Dni Uniwersytetu Wrocławskiego na Narodowym Uniwersytecie Iwana Fanki we Lwowie w czerwcu 2010;
 40. Współorganizator konferencji „Polska i Ukraina na drodze do wspólnej Europy” podczas Dni Uniwersytetu Wrocławskiego na Narodowym Uniwersytecie Iwana Fanki we Lwowie w czerwcu 2010;
 41. Wygłoszenie referatu pt. Polska polityka historyczna w ocenie Zygmunta Wojciechowskiego, konferencja zorganizowana przez Katedrę Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zegrze wrzesień 2010,
 42. Prezentacja Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na Uniwersytecie Ust Kmiennogorsku i Uniwersytecie w Astanie w Kazachstanie, wrzesień 2010;
 43. Udział i głos w dyskusji w Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Prawa zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie we wrześniu 2010;
 44. Udział w inauguracji Centrum Holokaustu i Badań nad Totalitaryzmem w Krakowie, Kraków Przegorzały, październik 2010.
 45. Współorganizator międzynarodowej konferencji „Polskie interpretacji autorytaryzmu i totalitaryzmu” zorganizowanej przez Katedrę Doktryn Politycznych i Pranych Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz 7-9 grudnia 2010;
 46. Wygłoszenie referatu pt. Włoski faszyzm w interpretacjach polskich socjalistów podczas międzynarodowej konferencji „Polskie interpretacji autorytaryzmu i totalitaryzmu” zorganizowanej przez Katedrę Doktryn Politycznych i Pranych Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz 7-9 grudnia 2010;
 47. Zorganizowanie 65-lecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 15 grudnia 2010 r.
 48. Udział i zabranie głosu w dyskusji w Europejskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Prawa (ELFA) w Warszawie, luty 2011;
 49. Wygłoszenie komunikatu na konferencji poświęconej dorobkowi naukowemu Profesora Kulczyckiego temat Współpracy polskich prawników z Wydziałem Prawa na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie, 29 kwietnia 2011 r.
 50. Wygłoszenie referatu na Zjeździe Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych w Kazimierzu Dolnym w 22-24 września 2011 r. pt. Polskie elity wobec włoskiego faszyzmu  1922-1939;
 51. Wystąpienie na temat Polskich idei europejskich do 1939 roku w Domu Polskim w Wilnie dla na zebraniu członków Stowarzyszenia Polskich Naukowców na Litwie 20 października 2011r.
 52. Wygłoszenie referatu pt. Wrocław i Dolny Śląsk w myśli politycznej Jana Ludwika Popławskiego na konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie pr. Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl Zachodnia –realizacja –koncepcje do 1989 roku, Szczecin 21 październik 2011 r.   
 53. Zorganizowanie z okazji 200- lecia Uniwersytetu Wrocławskiego konferencji pt „Wybitni prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim” Polanica Zdrój 27-28 października  2011 r.;
 54. Wygłoszenie referaty pr. Włoski faszyzm w poglądach Wojciecha Korfantego 1922-1939, na konferencji  z okazji 200- lecia Uniwersytetu Wrocławskiego pt „Wybitni prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim” Polanica Zdrój 27-28 października  2011r;
 55. Wygłoszenie referatu pt. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców 1918-1939, na XII Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej na Uniwersytecie im, Tarasa Szewczenki w Kijowie w dniu 20 kwietnia 2012 r.
 56. Organizacja II Dni Uniwersytetu im. Iwna Franki we Lwowie na Uniwersytecie Wrocławskim, maj 2012;
 57. Zorganizowanie i czynny udział w międzynarodowej konferencji pt. Współczesne tendencje nauczania prawa na Uniwersytecie im, Iwana Franki we Lwowie i Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski maj 2012; 
 58.  Wygłoszenie referatu pt. Polska myśl polityczna i prawna wobec kwestii ukraińskiej 1918- 1939, na Zjeździe Katedr Historii Państwa i Prawa, Uniwersytet Łódzki wrzesień 2012;
 59. Zorganizowanie i wygłoszenie referatu pt. Rzecznicy polsko-ukraińskiego porozumienia w okresie międzywojennym na Zjeździe Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych w Szklarskiej Porębie, październik 2012r.;
 60. 25 stycznia 2013 r. zorganizowanie i czynny udział w konferencji pt. Deregulacja zawodów prawniczych a spór o model prawnika w Rzeczpospolitej Polskiej. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej wraz z Katedrą Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod patronatem honorowym dra Jarosława Gowina – Ministera Sprawiedliwości RP, prof. Marka Bojarskiego - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Włodzimierza Gromskiego – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat medialny nad konferencją objęli: Forum Prawnicze, Palestra oraz Rejent a patronat organizacyjny wydawnictwo C.H. Beck. Prowadzenie konferencji wraz ze słowem wstępny;
 61. 26 stycznia 2013 r. zorganizowanie i prowadzenie panelu dyskusyjnego z byłym ambasadorem RP na Litwie prof. Janem Widackim na temat: Współczesne stosunki polsko-litewskie”;     
 62. 5 lutego 2013 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na wygłoszenie referatu na temat: Stosunki polsko-ukraińskie w dwudziestoleciu międzywojennym;
 63. 25 marca 2013 r. zorganizowanie panelu dyskusyjnego z ks. Andrzej Michaliszyn - proboszcz Parafii Greckokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego we Wrocławiu na temat” Czym różni się Kościół Rzymsko-Katolicki od Kościoła Grekokatolickiego;
 64. 14 maja 2013 r. zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowe pt. Śladami Jerzego Giedroycia z okazji 15 - lecia przyznania tytułu doctora honoris causa Jerzemu Giedroyciowi przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzenie konferencji;
 65. 7-8 czerwca 2013 r. czynny udział w międzynarodowej konferencji pt. Aktualne zagadnienia reformy prawa w systemie Ukrainyzorganizowanej przez Uniwersytet im. Łesi Ukraińki w Łucku na Ukrainie. Wygłoszenie referatu w j. ukraińskim na temat:    „Kwestii ukraińskiej w poglądach polskich konserwatystów 1918-1939”;
 66. 24 czerwca 2013 r. zorganizowanie seminarium naukowego poświęconego indyjskiej myśli politycznej z dr Shri Janardan Dwivedi - nauczycielem i wykładowcą na Uniwersytecie w Delhi, członkiem Sądu Uniwersytetu Jawaharlal Nehru, byłym Przewodniczącym Departamentu Kształcenia oraz Departamentu Mediów na temat modernizacji Indii;
 67. 24 września 2013 r. czynny udział w XVI Dolnośląskim Festiwalu Nauki wygłoszenie wykładu pt. Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia;
 68. 25-26 września 2013 r. czynny udział w międzynarodowej konferencji pt. Współczesne tendencje nauczania prawa zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie na Białorusi. Wygłoszenie referatu pt. „Spór o model kształcenia prawnika w Rzeczpospolitej Polskiej”;
 69. 18-20 września 2013 r. czynny udział w XII Zjeździe Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych pt. Wolność w doktrynach politycznych i prawnych zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w Uniejowie. Wygłoszenie referatu pt. „Koncepcja „cezaryzmu demokratycznego” Antoniego Peretiatkowicza”;  
 70. 7-8 października 2013 r. czynny udział  w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Galicyjska Wspólnota” w ramach I Polsko-Ukraińskiego Festiwalu „Nasza Galicja” zorganizowanej w Krakowie przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana i Urząd Miasta Lwowa. Wygłoszenie referatu na temat dziedzictwa politycznego Galicji na przełomie XIX i XX wieku;
 71. 7 listopad 2013 r. zorganizowanie studenckiej konferencji w Srebnej  Górze pt. Śladami Napoleona na Śląsku.
 72. Zorganizowanie i prowadzenie w dniu 24 stycznia 2014 r. we Wrocławskim Centrum Akademickim wykładu  red. Wołodymira Pavliva oraz dr Bogdan Dobruckiego na temat: Nowa wspólnota galicyjska;   
 73. Zorganizowanie we Wrocławskim Centrum Akademickim dniu 7 lutego 2014 r. wykładu dr hab. prof. Uł Kazimierza Michała Ujazdowskiego dotyczący tematu: Czy demokracja może być skuteczna - na przykładzie V Republiki Francuskiej;
 74. Zorganizowanie we Wrocławskim Centrum Akademickim w dniu 21 marca 2014 r. miał miejsce wykład prof. Anny Wolf – Powęskiej poświęcony tematowi: Kto włada naszą pamięcią zbiorową?
 75. Zorganizowanie i wygłoszenie referatu inauguracyjnego w dniach 2 - 3 marca 2014 r. na I Środkowoeuropejskim Forum Młodych Prawników Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego konferencji pt. ,Tendencje rozwojowe w prawie Krajów Europy Środkowo - Wschodniej;
 76. Zorganizowanie w dniu 19 marca 2014 r. spotkania ze studentami z prof. Henrykiem Ratajczakiem – byłym Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz byłym Dyrektorem Stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu poświęcone współpracy prof. Henryka Ratajczaka z Jerzym Giedroyciem;
 77. Zorganizowanie w dniu 15 maja 2014 r. spotkania ze studentami  poświęconemu systemowi polityczno – prawnemu Kazachstanu; 
 78. Zorganizowanie w dniach 9 – 11 kwietnia 2014 r. w Wilnie międzynarodowej konferencji pt. Rodzinna Europa – europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku. Konferencja była finansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz odbyła się pod patronatem JE Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP na Litwie. Partnerami konferencji był  Dom Kultury Polskie w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku – filia w Wilnie oraz Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 79. Wygłoszenie referatu pt. Kwestia ukraińska w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego na zorganizowanej w dniach 9 – 11 kwietnia 2014 r. w Wilnie międzynarodowej konferencji zatytułowaną Rodzinna Europa – europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku. Konferencja była sponsorowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz odbyła się pod patronatem JE Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP na Litwie.
 80. Udział w dyskusji i przedstawienie sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej na Ogólnopolskim w dniach 8-10 czerwca 2014 r. na XI Zjeździe Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych pt. Myśl polityczno-prawna. Teoria i metodologia.
 81.  Wygłoszenie referatu pt. Jerzy Giedroyc : O Litwie i Litwinach na międzynarodowej Konferencji naukowej  pt. THE DYNAMICS OF THE LITHUANIAN - POLISH RELATIONS na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie zorganizowanej w dniach 19 września 2014r. przez Wydział Politologii Uniwersytetu w Kownie.
 82. 22 września 2014 r. czynny udział w XVII Dolnośląskim Festiwalu Nauki wygłoszenie wykładu pt. Litwa w myśli politycznej Mariana Zdziechowskiego;
 83. Wygłoszenie referatu na XXV Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Prawa „Nauczanie i nauka prawa” w dniach 22-25 września 2014r, pt.Nauki pomocnicze jako przedmiot sporów w dyskusji w Drugiej Rzeczypospolitej;
 84. Wygłoszenie referatu pt. „Rasizm przeciw Słowiańszczyźnie” w myśli politycznej Karola Stojanowskiego, na międzynarodowej konferencji pt. Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu zorganizowanej w dniach 10-12 października 2014r. przez Katedrę Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 85. Zorganizowanie we Wrocławskim Centrum Akademickim dniu 24 października 2014r. wykładu prof. dr hab. Marii Zmierczak pt. Czy możliwa jest totalitarna demokracja?
 86. Zorganizowanie 26 listopada 2014 r. studenckiej konferencji w ramach Studenckiego Koła Naukowego Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo-Wschodniej działającego przy Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Kłodzku pt. Śladami Napoleona na Śląsku. Twierdza Kłodzka. 
 87. Zorganizowanie i prowadzenie w dniu  3 grudnia 2014 r. w ramach Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej seminarium naukowego z dr Rafałem Czachorem pt. Perspektywy przetrwania parapaństw kaukaskich.
 88. Zorganizowanie, prowadzenie i wygłoszenie słowa wstępnego na ogólnopolskiej konferencji pt. Siła konserwatyzmu. W 70. rocznicę śmierci Adolfa Bocheńskiego, która odbyła 9 grudnia 2014 r. się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 89. Zorganizowanie i prowadzenie w dniu 17 grudnia 2014 r. w ramach Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej seminarium naukowego z udziałem  opiekunem zbiorów polskich w Instytucie Hoovera w USA Zbigniewem Stanczykiem pt.  Instytut Hoovera jako światowy ośrodek badań na krajami Europy Środkowo – Wschodniej.
 90. Zorganizowanie i prowadzenie w dniu 11 lutego 2015 r. w ramach Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej seminarium naukowego z udziałem dr hab. prof. UW Adama Bosiackiego pt. Czy istnieje prawo Europy Środkowej ? .
 91. Zorganizowanie i wygłoszenie wykładu inauguracyjnego na międzynarodowej konferencji pt. II Środkowoeuropejskie Forum Młodych Prawników. Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w dniach 22-23 kwietnia 2015r.
 92. Współzorganizowanie międzynarodowej konferencji pt. III Kongres Lituanistów, w dniach 13-14 maja 2015r
 93. wygłoszenie wykładu w dniu 4 maja 2015 r. na Uniwersytecie Romerisa w Wilnie pt. O pojęciu totalitaryzmu w ramach programu Erazmus 2015 r.;
 94. udział i wygłoszenie referatu w dniu 22 września 2015r.  na Dolnośląskim Festiwalu Nauki pt. Ukraina w myśli politycznej Mariana Zdziechowskiego;   
 95. wygłoszenie referatu dniu 23 września 2015r. na III Ogólnopolskim Kongresie  Politologii w Krakowie pt. Recepcja teorii suwerenności Jeana-Jacquesa Rousseau’a w polskiej myśli prawnej W Drugiej Rzeczpospolitej;
 96. zorganizowanie i prowadzenie dnia 4 listopada 2015 r. na WPAiE UWr spotkania pt.  Przestępczość zorganizowana i jej ściganie w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej podczas, którego wykład wygłosił Mgr Mieczysław Śledź z Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu;
 97. zorganizowanie i prowadzenie dnia 6 listopada 2015r. we Wrocławskim Centrum Akademickim spotkania z Mgr Mieczysławem Śledziem z Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu pt. Wymiar Sprawiedliwości wobec przestępczości zorganizowanej;
 98. zorganizowanie i prowadzenie w dniu 18 listopada 2015r. w Walimiu studenckiej konferencji naukowej pt. Polityka Gospodarcza III Rzeczy na terenach Dolnego Śląska, w którym udział brali członkowie pracowni oraz SKN Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Giedroycia;
 99. Zorganizowanie i prowadzenie w dniu 19 listopada 2015r. ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Samorząd w myśli politycznej i prawnej w której udział wzięli uczeni z wielu ośrodków naukowych w Polsce. 
 100. Zorganizowanie i wygłoszenie wykładu inauguracyjnego na międzynarodowej konferencji pt. III Środkowoeuropejskie Forum Młodych Prawników. Modele edukacji prawniczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, konferencja międzynarodowa, Wrocław, 21 kwietnia 2016 r.
 101. Zorganizowanie i wygłoszenie wykładu inauguracyjnego na międzynarodowej konferencji pt. „Ukraińska myśl polityczna i prawna XX wieku”, konferencja międzynarodowa, Wrocław, 27 kwietnia 2017
 102. Zorganizowanie i wygłoszenie wykładu inauguracyjnego na  konferencji pt. „Prawne aspekty poszukiwania skarbów w Polsce”, konferencja ogólnopolska, Wrocław, 2 czerwca 2017 r.
 103. Wygłoszenie referatu pt. „Idea rewolucji narodowej w myśli polskiego ruchu narodowego 1918-1939, na XVI Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych. Rewolucjonizm i ewolucjonizm w doktrynach polityczno-prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego19-22 września 2017 roku 
 104. Udział i wygłoszenie referatu w dniu 25 września 2017r.  na Dolnośląskim Festiwalu Nauki pt. Polityka II Rzeczypospolitej wobec Ukraińców 1918-1939.
CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I REDAKCJACH CZASOPISM NAUKOWYCH
 1. Od 2012 r. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej,
 2. Redaktor naczelny „Wrocławsko- Lwowskich Zeszytów Prawniczych”
 3. Kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej przy Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 4. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo- Wschodniej im. Jerzego Giedroycia,  
 5. Od 2013 r. stały recenzent (ekspert) w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie,  
 6. Udział w Komitecie Redakcyjnym Socialiniai Tyrimai. Social Research czasopismo wydawane przez Slauliai University w Republice Litewskiej,
 7. Udział w Komitecie Redakcyjnym Ekonomika Ir Vadyba: Atualijos Ir Perspektyvos czasopismo wydawane przez Slauliai University w Republice Litewskiej
 8.  Udział w Komitecie Redakcyjnym Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski wydawany przez Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.
 9. Wykonawca w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki pt. Prawo w państwach totalitarnych,
 10. Kierownik projektu badawczego w Dolnośląskiej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach pt.  Polska i Ukraina w XX wieku,
 11. członek w Ośrodku Myśli Politycznej przy UJ w Krakowie 
 12.  członek Stowarzyszenia Naukowców Polskich na Litwie. 
 13. Stały recenzent zeszytów naukowych  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
 14. Organizator organizowanej od 2004 r. akcji charytatywnej Zostań Świętym Polskim Mikołaj podaruj dziecku książkę na Kresach,polegającej na zbieraniu pomocy naukowych dla dzieci uczęszczających o polskich szkół na terytorium Ukrainy i Litwy.
 15. Członek Rady Naukowej Roczników Stowarzyszenia Naukowców Polskich Litwy
STAŻE, WIZYTY STUDUJNE I STYPENDIA ZAGRANICZNE
 1. Wyjazd naukowo-dydaktyczny w ramach programu ERAZMUS na Uniwersytet Romerisa w Wilnie w ramach programu Erazmus sierpień- wrzesień 2011 wygłoszenie referatu w język angielskim dla studentów na temat Faszyzm w Europie krajach Europy Środkowo-wschodniej;
 2. Wygłoszenie w na Uniwersytecie Romerisa Wilnie w ramach europejskiego programu Erazmus wykładu na temat Polskich koncepcji europejskich 3-10  września 2011;
 3. Wygłoszenie referatu na Uniwersytecie Romerisa Wilnie w ramach europejskiego programu Erazmus na temat Myśli politycznej paryskiej ”Kultury” wobec Ukrainy, 22 wrześnie 2011 r.
 4. Wyjazd na staż naukowy w ramach wymiany naukowej między Uniwersytetem Wrocławskim a Narodowym Uniwersytetem Iwana Franki we Lwowie na Wydział Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie i przeprowadzenie badań naukowych na temat stosunków polsko-ukraińskich w okrasie międzywojennym. Wrzesień 2012;
 5. Wyjazd naukowy w ramach programu ERAZMUS w dniach 2 -5 maja 2013 r. Program Erasmus, Wygłoszenie wykładu w języku angielskim pt. (5godz.) Jerzy Giedroyc Political Ideas, Uniwersytet im. Mykolasa Romerisa w Wilnie, Litwa;
 6. Udział zespołowym projekcie badawczym krajowym (grant „Prawo w totalitaryzmie. Aspekty teorii i praktyki”) Narodowe Centrum Nauki, Kierownik projektu: Prof. dr Marek Maciejewski 2011-2013. Wykonawca
 7. Wyjazd na staż naukowy w ramach wymiany naukowej między Uniwersytetem Wrocławskim a Narodowym Uniwersytetem Iwana Franki we Lwowie na Wydział Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie i przeprowadzenie badań naukowych na temat stosunków polsko-ukraińskich w okrasie międzywojennym. Wrzesień 2013;
 8. Wizyta studyjna 2-6 września 2013 r. w ramach projektu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni realizowana na Uniwersytecie Ivana Franki we Lwowie (szczebel centralny) oraz na Wydziale Prawa i Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ivana Franki we Lwowie;
 9. 2 -9 maja 2014 r. Program Erasmus, Wygłoszenie wykładu w języku angielskim pt. (5godz.) Marian Zdziechowski Political Ideas, Uniwersytet im. Mykolasa Romerisa w Wilnie, Litwa
 10. Staż naukowy w ramach programu „Kapitał Ludzki”  w ramach projektu „Rozwój potencjału oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego  szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni zrealizowany we Lwowie w dniach od czerwca do września 2014 r. na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie;
 11. Stypendium naukowe Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie Fundacji Lanskorońskich przyznane na badania w Rzymie 2014/2015;
 12. maj/czerwiec 2015 r. staż naukowy w Rzymie ze środków przyznanych przez Polską Akademię Umiejętności;  
PROMOTOR UKOŃCZONYCH PRAC DOKTORSKICH

1. Dr Jacek Srokosz, Koncepcje ustrojowe polskich prawników obozu rządowego w Polsce 1926-1934 Uniwersytet Wrocławski 2010;

2. Dr Barbara Pawełko Myśl polityczno-prawna wileńskich krajowców 1918-1945

Uniwersytet Wrocławski 2012;

3. Dr Tomasz Chłopecki  Myśl polityczna i prawna obozu rządzącego w Polsce w latach 1935 – 1939 Uniwersytet Wrocławskie 2014;

4. Dr Marta Mackiewicz, Myśl spoleczno-polityczna Ludiwka Abramowicza, Uniwersytet Wrocławski 2016