dr Dominika Cendrowicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2348
Email:
dominika [dot] cendrowicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje do końca roku akademickiego 2016/17:

21.06, 05.07, 10.07, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09.

godz. 9.15-11.15

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Dominika Cendrowicz
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Prawo administracyjne, nauka administracji, prawo administracyjne porównawcze, samorząd terytorialny, zadania samorządu terytorialnego w sferze socjalnej, pomoc społeczna, sytuacja administracyjnoprawna osoby bezdomnej, zasada pomocniczości w wykonywaniu zadań publicznych, współpraca transgraniczna samorządu terytorialnego.

Publikacje: 

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Osoba bezdomna jako element społecznego otoczenia administracji publicznej, [w:] Administracja a otoczenie społeczne, J. Korczak (red.), Przegląd Prawa i Administracji 2017 [w druku].
 2. Administrative and Legal Regulation of Social Assistance in Poland in connection with the EU Solutions, [w:] Administrative law and science in the European context. Volume II, J. Sługocki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, [w druku].
 3. Social rights and obligations - the relationship between citizens and the administration of social law in Poland, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2017, R. Kusiak-Winter (red.) [w druku].
 4. Wolność jednostki na przykładzie sytuacji prawnej pensjonariusza domu pomocy społecznej, [w:] Wolność w prawie administracyjnym, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2017.
 5. Pomocniczość jako zasada organizacji pomocy społecznej w samorządzie terytorialnym, [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, B. Dolnicki (red.), Warszawa 2016.
 6. Niepewność w pomocy społecznej jako antywartość w prawie administracyjnym, [w:] Antywartości w prawie administracyjnym, A. Błaś (red.), Warszawa 2016.
 7. Ochrona wykorzystywania mienia komunalnego gminy w działalności gospodarczej prowadzonej z udziałem radnych [współautor: K. Rokicka], [w:] Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego - dopuszczalność i granice jej prowadzenia, M. Mączyński, M. Stec (red.), Wolters Kluwer 2016.
 8. Podatność struktury organizacyjnej pomocy społecznej na zmiany w procesie wykonywania zadań publicznych, [w:] Struktury administracji publicznej; metody, ogniwa, więzi, Tom 1, A. Mezglewski (red.), TNOiK 2015.
 9. Ewolucja zadań gminy z zakresu pomocy społecznej, Samorząd Terytorialny 2015, Nr 11.
 10. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej jako unijny instrumnet współpracy transgranicznej w prawie krajowym - wybrane zagadnienia, [w:] Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, R. Kusiak-Winter (red.), Wrocław 2015.
 11. Dywersyfikacja zadań samorządu terytorialnego [współautor: J. Korczak], [w:] Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, T. Bąkowski (red.), Warszawa 2015.
 12. Od opiekuńczości do pomocy społecznej. W kwestii ewolucji opiekuńczej funkcji państwa, [w:] Administracja opiekuńcza, M. Szreniawska (red.), Lublin 2015.
 13. Interwencja kryzysowa jako zadanie publiczne służące umacnianiu poczucia sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych [współautor: A. Szałkiewicz], [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.) Warszawa 2015.
 14. Zasada jawności w postępowaniu w sprawie świadczeń z zakresu pomocy społecznej, [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, B. Dolnicki (red.), Warszawa 2015.
 15. Pomoc społeczna jako dobro publiczne, [w:] Dobra publiczne w administracji, E. Pierzchała, M. Woźniak (red.), Toruń 2014.
 16. Współczesne tendencje i kierunki rozwoju w pomocy społecznej, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom I, J. Sługocki (red.), Szczecin 2014.
 17. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako zadanie samorządu terytorialnego (rozdział V) [współautor: A. Szałkiewicz], [w:] Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego. Studium przypadku, A. Szałkiewicz, A. Kotecka (red.), Łódź 2014.
 18. Przepisy przejściowe w pomocy społecznej, [w:] Ubóstwo w Polsce, J. Blicharz, L. Klat-Wertelecka, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Wrocław 2014.
 19. Procesy kierowania w systemie organizacyjnym pomocy społecznej, [w:] Procesy kierowania w systemie organizacyjnym administracji publicznej, J. Łukasiewicz (red.), Rzeszów 2014.
 20. Sytuacja prawna jednostki we współczesnym demokratycznym państwie prawa a proces prywatyzacji zadań publicznych, Acta Erasmiana. Ze studiów nad prawem, administracją i ekonomią. Tom IV, Wrocław 2014.
 21. Finansowanie świadczeń pomocy materialnej (socjalnej) dla uczniów, Prawo Finansów Publicznych 2014, Nr 1.
 22. Prawne aspekty funkcjonowania wielkopowierzchniowych nieruchomości komercyjnych przeznaczonych do celów handlowych (rozdział VI), [w:] Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce. Geneza rozwoju, funkcjonowanie, współczesne trendy, M. Cicharska (red.), Warszawa 2013.
 23. Pomoc socjalna (materialna) dla uczniów jako zadanie własne gminy, Gubernaculum et Administratio 2013, Nr 7.
 24. Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz osób uzależnionych od środków odurzających bądź psychotropowych (rozdział II), [w:] Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Wybrane zagadnienia prawnoadministracyjne, R. Szałowski (red.), Częstochowa 2013.
 25. Dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego po zmianach, Prawo Finansów Publicznych 2013, Nr 12.
 26. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu województwa, [w:] Województwo, region, regionalizacja – 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, J. Korczak (red.), Wrocław 2013.
 27. Przestrzeń pewności prawnej jednostki w materialnym i procesowym prawie administracyjnym, [w:] Przestrzeń w prawie administracyjnym, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2013 r.
 28. Pewność prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Administracja. Teoria-dydaktyka-praktyka 2012, Nr 3.
 29. Obywatel a administracyjne prawo ustrojowe, Acta Erasmiana. Prace prawnicze. Tom III, Wrocław 2012.
 30. Niepewność i ryzyko w sytuacji prawnej obywatela, Administracja. Teoria-dydaktyka-praktyka 2011, Nr 1.
 31. Formy prawne współpracy transgranicznej w polskim porządku prawnym, Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne 2010, Nr 8.

Sprawozdania i relacje:

 1. Europejska współpraca terytorialna dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Czech i Niemiec, Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 29 maja 2015 r., Relacja z konferencji, Samorząd Terytorialny 2016, Nr 3.
 2. The final Phaedra Conference - enforcing privacy: lessons from current implementations and perpectives for the future (Cracov, 12 December 2014), Wroclaw Review of Law, Administration & Economics No 1 (2014): Issue 1, vol. 4.
 3. Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej. II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 21-22 listopada 2013r., Relacja z konferencji, Samorząd Terytorialny 2014, Nr 5.
 4. Sprawozdanie z II Konferencji Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Wrocław, 21-22 listopada 2013 r., Studia Prawa Publicznego 2014, Nr 1.

Referaty:

 1. Prawa i obowiązki socjalne - stosunki pomiędzy obywatelami i administracją pomocy socjalnej, konferencja międzynarodowa: Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec / Aktuelle forschungsschwerpunkte in den verwaltungswissenschaften in Deutschland und in Polen, Wrocław, 21-22 X 2016.
 2. Wolność jednostki na przykładzie sytuacji prawnej pensjonariusza domu pomocy społecznej, VII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów Wolność w prawie administracyjnym, Kraków 4-5 VI 2016 r.
 3. Od opiekuńczości do pomocy społecznej. W kwestii ewolucji opiekuńczej funkcji państwa, konferencja ogólnopolska: Administracja opiekuńcza, Lublin, 29 V 2015.
 4. Interwencja kryzysowa jako zadanie publiczne służące umocnieniu poczucia sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych [współautor: A. Szałkiewicz], konferencja ogólnopolska: Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Łódź, 26 XI 2014 r.
 5. Dywersyfikacja zadań samorządu terytorialnego [współautor: J. Korczak], konferencja międzynarodowa: Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, Gdańsk-Karlskrona, 13-15 VI 2014 r.
 6. Procesy kierowania w systemie organizacyjnym pomocy społecznej, konferencja ogólnopolska: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, Mąchocice Kapitulne, 30-31 V 2014 r.
 7. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu województwa, II wydziałowa konferencja kół naukowych WPAE: Województwo, region, regionalizacja – 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Wrocław, 21-22 XI 2013 r.
 8. Pomoc społeczna jako dobro publiczne, konferencja ogólnopolska: Dobra publiczne w administracji, Opole, 21 VI 2013 r.
 9. Informatyzacja w działalności administracji publicznej na przykładzie zmodernozowanego Systemu Informacji Oświatowej, konferencja ogólnopolska: Człowiek Technologia Gospodarka - Wirtualizacja Człowieka, Wrocław, 14 III 2013 r.

Granty:

 1. Grant wewnętrzny, finansowany z dotacji celowej MNiSW, na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich [w roku akademickim 2016/17, 2015/16, 2014/15 i 2013/14].

Stypendia:

 1. Stypendium w ramach VI i VII edycji konkursu stypendialnego realizowanego w ramach projektu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni.