prof. dr hab. Marek Szydło

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 517, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

Uprzejmie informuję studentów V roku oraz absolwentów, że podjąłbym się opieki naukowej nad jedną lub dwiema osobami zainteresowanymi rozpoczęciem studiów doktoranckich na naszym Wydziale. Zapraszam bardzo do kontaktu emailowego ze mną w tej sprawie.

Telefon:
+48 71 37 52 515
Email:
marek [dot] szydlo [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Marek Szydło
Działalność naukowa: 

W działalności naukowej zajmuję się szeroko rozumianym prawem publicznym oraz obszarami prawa prywatnego związanymi z prawem publicznym. Moją specjalnością naukową (w sensie formalnym) jest publiczne prawo gospodarcze, w ramach którego w szczególny sposób obejmuję moimi zainteresowaniami: prawo konkurencji; prawo regulacji sektorowej; zagadnienia konstytucji gospodarczej; reglamentację działalności gospodarczej; prawne zagadnienia majątku publicznego; zamówienia publiczne; prawo gospodarki komunalnej; prawo pomocy publicznej; swobody rynku wewnętrznego UE.

 

Ponadto prowadzę też badania naukowe w zakresie prawa spółek, międzynarodowego prawa gospodarczego i sądownictwa międzynarodowego.

Publikacje: 

Artykuły naukowe w czasopismach z listy Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska):

1) M. Szydło, Annotation of Case C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, Common Market Law Review 2009, vol. 46, nr 2, ss. 703-722 (Impact Factor: )

2) M. Szydło, Export restrictions within the structure of free movement of goods. Reconsideration of an old paradigm, Common Market Law Review 2010, vol. 47, nr 3, ss. 753-789 (Impact Factor: 2.194)

3) M. Szydło, Prevention of Forum Shopping in European Insolvency Law, European Business Organization Law Review 2010, vol. 11, nr 2, ss. 253-272 (Impact Factor: 0.36)

4) M. Szydło, The Promotion of Investments in New Markets in Electronic Communications and the Role of National Regulatory Authorities After Commission v Germany, International & Comparative Law Quarterly 2011, vol. 60, nr 2, ss. 533-545 (Impact Factor: 0.962)

5) M. Szydło, Vinter v. United Kingdom: European Court of Human Rights judgment on permissibility of irreducible life sentences, American Journal of International Law 2012, vol. 106, nr 3, ss. 624-630 (Impact Factor: 0.977)

6) M. Szydło, Annotation of Case C-389/08, Base NV and Others v. Ministerraad, Common Market Law Review 2012, vol. 49, nr 3, ss. 1141-1162 (Impact Factor: 3)

7) M. Szydło, National parliaments as regulators of network industries: In search of the dividing line between regulatory powers of national parliaments and national regulatory authorities, International Journal of Constitutional Law 2012, vol. 10, nr 4, ss. 1134–1166 (Impact Factor: 0.506)

8) M. Szydło, Independent Discretion or Democratic Legitimisation? The Relations between National Regulatory Authorities and National Parliaments under EU Regulatory Framework for Network-Bound Sectors, European Law Journal 2012, vol. 18, nr 6, ss. 793-820 (Impact Factor: 0.803)

9) M. Szydło, Principles underlying independence of national data protection authorities: Commission v. Austria, Common Market Law Review 2013, vol. 50, nr 6, ss. 1809-1826 (Impact Factor: 2.043)

10) M. Szydło, Free Life after Life Imprisonment as a Human Right under the European Convention, European Constitutional Law Review 2013, vol. 9, nr 3, ss. 501-512 (Impact Factor: 0.684)

11) M. Szydło, Constitutional Values Underlying Gender Equality on the Boards of Companies: How Should the EU Put These Values Into Practice?, International & Comparative Law Quarterly 2014, vol. 63, nr 1, ss. 167-196 (Impact Factor: 0.554)

12) M. Szydło, Judicial review of decisions made by national regulatory authorities: Towards a more coherent application of EU sector-specific regulation, International Journal of Constitutional Law 2014, vol. 12, nr 4, ss. 930-953 (Impact Factor: 0.667)

13) M. Szydło, Gender Equality on the Boards of EU Companies: Between Economic Efficiency, Fundamental Rights and Democratic Legitimisation of Economic Governance, European Law Journal 2015, vol. 21, nr 1, ss. 97-115 (Impact Factor: 0.482)

14) M. Szydło, How to reconcile national support for renewable energy with internal market obligations? The task for the EU legislature after Ålands Vindkraft and Essent, Common Market Law Review 2015, vol. 52, nr 2, ss. 489–510 (Impact Factor: 1.824)

15) M. Szydło, Reduction of Life Sentences Imposed by International Criminal Tribunals after the Galić Decision. Is There Need for Further Improvement?, Journal of International Criminal Justice 2015, vol. 13, nr 5, ss. 1099-1120 (Impact Factor: 0.542)

16) M. Szydło, Continuing the judicial gambling saga in Berlington, Common Market Law Review 2016, vol. 53, s. 1089-1105 (Impact Factor: 2.318)

17) M. Szydło, The Independence of Data Protection Authorities in EU Law: Between the Safeguarding of Fundamental Rights and Ensuring the Integrity of the Internal Market, European Law Review 2017, vol. 41, s. 369-387 (Impact Factor: 0.310)

Impact Factor podany zgodnie z rokiem opublikowania.

 

Monografie naukowe:

1) M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki (Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, ss. 383)

2) M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, ss. 300)

3) M. Szydło, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej (Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2005, ss. 235)

4) M. Szydło, Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją (Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2006, ss. 576)

5) M. Szydło, Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości (Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007, ss. 473)

6) M. Szydło, Konkurencja regulacyjna w prawie spółek (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 303)

7) M. Szydło, Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 312)

8) M. Szydło, Prawo konkurencji a regulacja sektorowa (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ss. 330)

9) M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ss. 279)

10) M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe (Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Wrocław 2011, ss. 277)

11) M. Szydło, Zakaz łączenia mandatu parlamentarnego. Studium prawne (Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warszawa-Poznań 2012, ss. 408).

12) M. Szydło, Krajowy parlament jako regulator sektorów sieciowych (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 360)

13) M. Szydło, Prawna koncepcja zamówienia publicznego (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, ss. 259)

 

Niektóre inne publikacje naukowe:

1) M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 558)

2) M. Szydło, Emigration of Companies under the EC Treaty: Some Thoughts on the Opinion of the Advocate General in the Cartesio Case, European Review of Private Law 2008, vol. 16, nr 6, s. 973-994

3) M. Szydło, Sector-Specific Regulation and Competition Law: Between Convergence and Divergence, European Public Law 2009, vol. 15, nr 2, s. 257-275

4) M. Szydło, The notion of COMI in European insolvency law, European Business Law Review 2009, vol. 20, nr 5, s. 747-766

5) M. Szydło, Contracts beyond the scope of the EC procurement Directives – who is bound by the requirement for transparency?, European Law Review 2009, vol. 34, nr 5, s. 720-737

6) M. Szydło, Regulatory Exemptions for New Gas Infrastructure. A Key Challenge for European Energy Policy, European Energy and Environmental Law Review 2009, vol. 18, nr 5, s. 254-269

7) M. Szydło, The right of companies to cross-border conversion under the TFEU Rules on Freedom of Establishment, European Company and Financial Law Review 2010, vol. 7, nr 3, s. 414-443

8) M. Szydło, The Process of Granting Exclusive Rights in the Light of Treaty Rules on Free Movement, German Law Journal 2011, vol. 12, nr 7, s. 1408-1445

9) M. Szydło, Extra-Territorial Application of the European Convention on Human Rights after Al-Skeini and Al-Jedda, International Criminal Law Review 2012, vol. 12, nr 2, s. 271-291

10) M. Szydło, EU Legislation on Driving Licences:  Does it Accelerate or Slow Down the Free Movement of Persons?, German Law Journal 2012, vol. 13, nr 3, s. 345-369

11) M. Szydło, Towards More Coherent Application of the EU Regulatory Framework for Energy through the Judicial Review of Decisions of National Regulatory Authorities, International Energy Law Review 2013, vol. 32, nr 5, s. 215-227

12) M. Szydło, Spółki komunalne jako podmioty prawa publicznego w znowelizowanym prawie zamówień publicznych, Samorząd Terytorialny 2016, nr 12, s. 62-71

13) M. Szydło, Przymusowa restrukturyzacja instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych a konstytucyjne prawo do sądu, Zeszyty Prawnicze BAS 2016, nr 4, s. 9-28

14) M. Szydło, Komentarz do art. 17; Komentarz do art. 22; Komentarz do art. 31 ust. 3 [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 424-464, 595-634, 770-818