Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Artur Kozłowski prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Artur Kozłowski prof. nadzw. UWr
Kontakt: 

pok. 104 C

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

 

room 104 C

Faculty of Law, Administration and Economics

Wroclaw University

ul. Uniwersytecka 22-26

PL 50-145 Wrocław

Telefon:
+48 71 3752117
Email:
artur [dot] kozlowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: piątek (15.02.), godz. 9.00 - 11.00, pok. 104C;
office hours: Friday (15.02.), 09.00 - 11.00, room 104C.

 

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

 

  1. Zainteresowania badawcze: prawo międzynarodowe publiczne, w szczególności źródła prawa międzynarodowego oraz rozstrzyganie sporów międzynarodowych.

  2. Dorobek naukowy:                                                                                                                                                                                     a) monografie:                                                                                                                                                                                                                                     - Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu, Warszawa 2002, ss. 208.                                                                - Estoppel jako zasad ogólna prawa międzynarodowego, Warszawa 2009, ss. 388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    b) artykuły / rozdziały w monografiach / hasła encyklopedyczne:

- Europejska Konferencja Administracji Poczt i Telekomunikacji (CEPT) - ogólne zagadnienia konstytucyjne; Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 39 (1997), s. 79-111.

- Zarys regulacji i kontroli telekomunikacji w Republice Federalnej Niemiec w świetle Ustawy telekomunikacyjnej (TKG 1996), Przegląd Prawa i Administracji UWr, t. XL, Wrocław 1998, s. 55-79.

- Z zagadnień interpretacyjnych prawa Wspólnot Europejskich, [w:] M. Lis, B. Mielnik (red.), Wybrane problemy integracji europejskiej, zeszyt nr 2, Zeszyty Informacyjne Centrum Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 84-101.

- Kontrowersje wokół prawnomiędzynarodowego charakteru Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), [w:] J. Kolasa, A. Kozłowski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, Wrocław 2003, s. 189-209.

- Gospodarowanie widmem częstotliwości radiowych w legislacji Unii Europejskiej, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Wrocław, 25 – 27 czerwca 2003 r., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, pp. 286 – 289.

- Problem interpretacji traktatów w świetle wzajemnych relacji między prawem międzynarodowym i prawem Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Przegląd Prawa Europejskiego, 2 (16) 2004, s. 60 – 73.

- Interpretation of Treaties in the Light of the Relationship between International Law and the Law of the European Communities (European Union), Polish Yearbook of International Law, vol. 26 (2002-2003), s. 115-133.

- Prawnomiędzynarodowy charakter Konstytucji dla Europy, (w:) S. Dudzik, Konstytucja dla Europy – przyszły fundament Unii Europejskiej, Kraków 2005, s. 369-383.

- Autonomia walidacyjna prawa wspólnotowego, Przegląd Prawa Europejskiego, 1/2 (23/24) 2006, s. 75-94.

- Estoppel w prawie wspólnotowym, [w:] C. Mik (red.), Zasady ogólne prawa wspólnotowego, Toruń 2007, s. 315-347.

- Interpretacja systemowa prawa międzynarodowego, [w:] J. Kolasa, A. Kozłowski (red.) Rozwój prawa międzynarodowego – jedność czy fragmentacja?, Wrocław 2007, s. 171-205.

- Rozważania nad odpowiedzialnością państwa za naruszenie zasady dobrej wiary, [w:] A. Kozłowski, B. Mielnik (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego, Wrocław 2009, s. 217-234.

- Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, [w:] J. Kolasa (red.), Współczesne sądownictwo międzynarodowe, t. 1, Zagadnienia instytucjonalne, Wrocław 2009, s. 13-45.

- Konstrukcja prawna tytułu historycznego do terytorium w prawie międzynarodowym – zarys problemu, Wł. Czapliński (red.), Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich na progu XXI wieku, Warszawa 2010, s. 38-71.

- Wpływ sądownictwa międzynarodowego na rozwój prawa międzynarodowego, [w:] J. Kolasa (red.), Współczesne sądownictwo międzynarodowe, t. 2, Wybrane zagadnienia prawne, Wrocław 2010, s. 49-94.

- The Legal Construct of Historic Title to Territory in International Law, Polish Yearbook of International Law, vol. XXX (2010), s. 61-100.

- Award on Jurisidiction, Arbitrality and Suspension (Eureko B.V. v. the Slovak Republic, PCA Case no. 2008-13) – Intra-EU Jurisdictional Objection, (w:) Jurisdictional Competition of International Courts and Tribunals, edited by B. Krzan, WUWr 2012, ss. 367-390.

- W. Gromski, J. Kolasa, A. Kozłowski, K. Wójtowicz, A. Treter, Analiza regulacji europejskich dotyczących rozliczeń międzyoperatorskich, Wrocław 1998, ss. 174 (rozdział IV Analiza warunków przyłączenia sieci telekomunikacyjnych w Republice Federalnej Niemiec, s. 133-152; rozdział V Analiza warunków przyłączenia sieci telekomunikacyjnych w Szwajcarii, s. 153-166).

- W. Gromski, J. Kolasa, A. Kozłowski, K. Wójtowicz, Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2004, ss. 384 (rozdział VI Gospodarowanie widmem częstotliwości radiowych, ss. 182 – 233).

 

3. Granty / projekty badawcze:

- projekt badawczy KBN pt. Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne w społeczeństwie informacyjnym (nr 5 H02A 034 21), 2001-2003; główny wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa.

- projekt badawczy KBN pt. Współczesne sądownictwo międzynarodowe (nr N N 110 198134); 2008-2010; wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa.

- grant N N110 062339  Powszechne prawo międzynarodowe jako podstawa wyrokowania w arbitrażu międzynarodowym (2010-09.2013); NCN; kierownik projektu.

- grant 2011/03/B/HS5/00695, Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego (główny wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa, NCN, 2011 – 2014.

 

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:

- redaktor naczelny Wroclaw Review of Law, Administration & Economics;

- członek Rady Naukowej Folia Iuridica Wratislaviensis;

- Law and State, Editorial Council, Kazakh Humanities and Law University, Astana;

- współredaktor serii wydawniczej Ius inter Gentes;

- Corresponding Editor (International Legal Materials);

- członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupa Polska;

- członek Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, American Society of International Law, European Society of International Law.

 

5. Stypendia/staże:

- Uniwersytet w Lipsku (1995-1996), stypendium naukowe, Gemeinschaft zur Förderung von Studienaufenthalten polnischer Studierender in Deutschland e.V.);

- Haska Akademia Prawa Międzynarodowego (2001);

- Ruhr-Universität (1997, 2001), wymiana akademicka;

- Uniwersytet Roberta Schumana w Strasburgu (2003), maittre de conférence;

- Kazachski Uniwersytet Humanisyczno-Prawniczy w Astanie (2011, 2012, 2014) – wykłady.

 

6. Nagrody:

- nagroda im. Profesora Manfreda Lachsa (2005) za książkę „Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu” (najlepszy debiut książkowy w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego).

- nagroda im. Profesora Manfreda Lachsa (2011) za książkę „Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego” (kolejna publikacja książkowa danego autora).

- wyróżnienie w XLVI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” (2011) na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie.