dr hab. Michał Bernaczyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48713752311,
sekretariat katedry (tel. i faks): +48713752332
Email:
michal [dot] bernaczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Semestr zimowy 2016/2017 (od 1 października 2016 do 22 lutego 2017)

każdy czwartek 11:15 - 13:15 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, Dni Rektorskich, godzin dziekańskich itp.*)

pokój nr 412 (bud. "A", IV piętro)

 

Semestr letni 2016/2017 (od 22 lutego do 30 września 2017):

każdy wtorek 9:25 - 11:25 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, Dni Rektorskich, godzin dziekańskich itp.*)

pokój nr 412 (bud. "A", IV piętro)

 

* w razie wątpliwości co do organizacji roku akademickiego proszę zajrzeć na stronę http://uni.wroc.pl/studenci/organizacja-roku-akademickiego lub skontaktować się ze mną przed planowaną wizytą na dyżurze.

Zdjęcie użytkownika dr hab. Michał Bernaczyk
Działalność naukowa: 

 

Pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego od 1.11.2007 r.

Zajmuję się problematyką konstytucyjnego statusu jednostki ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji, wolności jej pozyskiwania i rozpowszechniania. Jestem autorem oraz współautorem kilkudziesięciu prac (artykułów, monografii) z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka opublikowanych w Polsce i zagranicą. Współpracuję z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. 

Pomijając badania własne w ramach działalności Katedry dotychczas brałem udział w charakterze wykonawcy w następujących projektach badawczych finansowanych odpowiednio przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki :

1) Projekt badawczy własny nr NN 110058236 "Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym" zarejestrowany przez U.Wr. pod numerem 4206/PB/KPKo/09 (okres realizacji 2009-2011)

2) Projekt badawczy własny nr N N 110 333140 "Prawo do informacji i wolność pozyskiwania informacji we współczesnym państwie demokratycznym. Analiza prawnoporównawcza" zarejestrowany przez U.Wr. pod numerem 4495/PB/KPKo/11 (okres realizacji 2011-2013).

Uzyskałem nagrodę Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe.

Działalność pozauczelniania

Ukończyłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i wykonuję zawód radcy prawnego. Jestem ekspertem zewnętrznym Biura Analiz Sejmowych. W latach 2013-2015 pełniłem funkcję stałego doradcy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu VII kadencji.

Publikacje: 

Prawo konstytucyjne:

 1. M. Bernaczyk, Demokratyczna partycypacja dziecka według klauzuli „rozwoju zdolności" na przykładzie prawa do informacji publicznej (w:) Paweł Kuczma (red.), Aktualne wyzwania demokracji partycypacyjnej w Polsce i na świecie, Polkowice 2017 

 2. M. Bernaczyk, Uprawniony i zobowiązany. Redefinicja czy konkretyzacja? (artykuł rozdziału VI w książce:) Praktyczne i teoretyczne aspekty wykonywania prawa petycji pod redakcją Ryszarda Balickiego i Mariusza Jabłońskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, ISBN 978-83-61370-63-5, s. 389-403. Książka dostępna pod adresem http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=65399&from=publication

 3. M. Bernaczyk, Postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia petycji (rozdział VII w książce:) Praktyczne i teoretyczne aspekty wykonywania prawa petycji pod redakcją Ryszarda Balickiego i Mariusza Jabłońskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, ISBN 978-83-61370-63-5, s. 447-469. Książka dostępna pod adresem http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=65399&from=publication

 4. M. Bernaczyk, Obowiązywanie prawa UE w polskim porządku prawnym w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4.06.2014 (II UK 565/13). Problematyka delegowania pracowników tymczasowych (opublikowany w:) Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP pod redakcją Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej, Wrocław 2015 (ISBN 978-83-61370-35-2), s. 351-368. Test dostępny pod adresem: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=64518&from=publication
 5. M. Bernaczyk, Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014, monografia (ISBN 978-83-7666-344-9), 488 stron.
 6. M. Bernaczyk, U. Muszalska, Ewolucja prawa do informacji w Japonii. Od shiru kenri do Joho Kokai Ho (opublikowy w:) Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki. Prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi pod redakcją Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej, Wrocław 2014 (ISBN 978-83-61370-90-1), s. 67-86. Tekst dostępny pod adresem: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=59064&from=publication
 7. M. Bernaczyk, Konstytucyjne obowiązki państwa do podejmowania działań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jednostki[w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria e-Monografie, nr 45, Wrocław 2014, ISBN 978-83-61370-74-1, s. 755-772. Tekst dostępny pod adresem: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/52298
 8. M. Bernaczyk, Funkcja prawa do informacji w polskim porządku prawnym [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria e-Monografie, nr 45, Wrocław 2014, ISBN 978-83-61370-74-1, s. 363-393. Tekst dostępny pod adresem:http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/52298
 9. M. Bernaczyk, komentarz do art. 3 (uwagi 12-27), 4, 5 (uwagi 1-2) (w:) Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Komentarz pod redakcją Pawła Kuczmy, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2013, ISBN 978-83-7285-702-6.
 10. M. Bernaczyk, Wpływ Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na działalność orzeczniczą polskich organów wymiaru sprawiedliwości [w:] Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce - wybrane problemy pod redakcją M. Jabłońskiego, S. Jarosz-Żukowskiej , Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, ISSN 0239-6661, s. 133-142.
 11. B. Banaszak, M. Bernaczyk, Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, monografia, ISBN 978-83-7666-174-2, 282 s.

 12. M. Bernaczyk, rozdział 'Constitutional Judiciary', s. 178-191 [w:] Bogusław Banaszak, Ryszard Balicki, Michał Bernaczyk, Izabela Joanna Biśta, Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska, Artur W. Preisner; Łukasz Żukowski, 'Poland'. In International Encyclopaedia of Laws: Constitutional Law, edited by André Alen & David Haljan. Alphen aan den Rijn, NL, Kluwer Law International, 2012, ISBN 978-90-654-4944-3.

 13. M. Bernaczyk, [współaut. B. Banaszak], Konsultacje społeczne i prawo do informacji o procesie prawotwórczym na tle Konstytucji RP oraz postulatu "otwartego rządu", Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, rok VIII nr 4 (43) / 2012, s. 16-39.

 14. M. Bernaczyk, Konstytucyjne prawo do informacji o działalności posłów i senatorów a zakres przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej, "Przegląd Sejmowy", nr 3(110) z 2012 r., s. 41-66.

 15. M. Bernaczyk, [współaut. B. Banaszak], Open Government in Poland: The Current Situation and Its Perspectives, European Public Law, Vol. 17, Issue 2, June 2011, ISSN 1354-3725, s. 261-275.

 16. M. Bernaczyk, Konstytucyjny status samorządu adwokatów i radców prawnych wobec postulatu unifikacji zawodów, [w:] J. Sobczak, T. Gardocka (red.), Zawody prawnicze, Toruń 2010, ISBN 9788376117690, s. 161-193.

 17. M. Bernaczyk, Pojęcie publicznych praw podmiotowych w świetle Konstytucji RP [Rozdział IX w książce:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010, Wyd. C.H. Beck, s. 232-281.

 18. M. Bernaczyk, Procedura zmiany Konstytucji RP a gwarancje ochrony wolności i praw jednostki [Rozdział VIII w książce:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010, Wyd. C.H. Beck, s. 201-231.

 19. M. Bernaczyk, Krzysztof Wygoda, Znaczenie i skutki nowelizacji art. 99 Konstytucji RP [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Pod redakcją Bogusława Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego, Wrocław 2010, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3234, s. 105-124.

 20. M. Bernaczyk, Problematyka konstytucjonalizacji samorządów zawodowych (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP) na przykładzie samorządu adwokatów i radców prawnych [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Pod redakcją Bogusława Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego, Wrocław 2010, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3234, s. 171-203.

 21. M. Bernaczyk, Paweł Kuczma, Jawność działania władz publicznych jako zasada ustroju Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Pod redakcją Bogusława Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego, Wrocław 2010, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3234, s. 205-222.

 22. M. Bernaczyk, Premier decyduje o losie Szefa CBA, Rzeczpospolita - Prawo co dnia, nr z 23.10.2009

 23. M. Bernaczyk, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące wymogów fiskalnych pism procesowych w sprawach cywilnych, Radca Prawny nr 3 (maj-czerwiec) z 2009 r., s. 16-29.

 24. M. Bernaczyk, tłumaczenie artykułu "Rola Prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego rządu w kształtowaniu ustaw Kongresu", Anne Wagner-Findeisen, Przegląd Legislacyjny nr 1(63) z 2008 roku, s. 108-140.
 25. M. Bernaczyk, Prawo do informacji publicznej traci wyłącznie polityczny charakter, Rzeczpospolita, Prawo co dnia, nr 127 z dnia 1 czerwca 2007 roku,
 26. M. Bernaczyk, Prawnicze spory o obywatelskie nieposłuszeństwo, Rzeczpospolita - Prawo co dnia, Nr 55 z 6.03.2006,
 27. B. Banaszak, M. Bernaczyk (red.), Praktyczne i teoretyczne aspekty prawa konstytucyjnego. Międzynarodowa konferencja, Wrocław 16-18 marca 2006 r., Wrocław 2006, ISSN 0239-6661, ISBN 83-229-2704-5,
 28. M. Bernaczyk, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2.10.2002 roku K.48/01, Przegląd Prawa i Administracji, Nr 63 z 2004 roku, opubl. także w Systemie Informacji Prawnej Lex.
 29. M. Bernaczyk, Roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w ujęciu podmiotowym na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Prawa i Administracji, Nr 67 z 2005 roku.
 30. M. Bernaczyk, Użytkowanie wieczyste własności nierówne. Między konstytucją, ustawami, orzecznictwem a doktryną, Rzeczpospolita - Prawo co dnia, Nr 28 z dnia 3.02.2005
 31. M. Bernaczyk, Egzamin za horyzontem, Rzeczpospolita - Prawo co dnia, Nr 241, z dnia 13.10.2004 roku.
 32. M. Bernaczyk, B. Banaszak, Podstawowe obowiązki jednostki w prawie ponadnarodowym, Zeszyty Naukowe BWST w Żywcu, Nr 3 Tom I, Żywiec 2004, s. 57-65.

Prawo do informacji publicznej i ochrony danych osobowych:

 1. M. Bernaczyk, Słowo wstępne, czyli komu i po co prawo do informacji? (w:) Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji pod redakcją Szymona Osowskiego i Bartosza Wilka, Warszawa 2016, ISBN 978-83-926510-6-2, s. 8-36. Cyfrowa książka na licencji Creative Commons do pobrania pod adresem http://informacjapubliczna.org/analizy/glosy-wybranych-orzeczen-dotyczacych-prawa-informacji/
 2. M. Bernaczyk, rozdział I pt. "Orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące ograniczeń jawności w sferze prywatnoprawnej" (w:) "Jawność i jej ograniczenia" pod redkacją naukową Grażyny Szpor - "Postępowanie sądowe. Tom 8" pod redakcją Jacka Gołaczyńskiego, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7680-6, Seria Monografie Prawnicze, s. 1-34.
 3. B. Banaszak, M. Bernaczyk, Czy informacja czyni nasze życie lepszym? Uwagi o instrumentalnym charakterze prawa do informacji publicznej (w:) A. Wudarski (red.), W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne. Księga Jubileuszowa dedykowana Romuladowi Derbisowi, Frankfurt nad Odrą - Częstochowa - Osnabruck 2014, ISBN 978-83-7455-373-5, ss. 859-881.
 4. M.Bernaczyk, Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Zarys instytucji, Wrocławskie Studia Sądowe. Kwartalnik, nr 4/2012 (5), rok II, październik-grudzień, ISSN 2084-0454, s. 5-23 [opubl. w styczniu 2013 r.].
 5. M.Bernaczyk, Informacja przestrzenna jako informacja publiczna i jej ponowne wykorzystywanie, (w:) Problemy planistyczne. Wiosna 2012 seminarium szkoleniowe objęte patronatem honorowym MInistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wrocław 21-22 maja 2012 r., nr 1/12, Oficyna Wydawnicza ZOIU, Wrocław 2012, ISBN 978-83-89838-21-6, s. 97-104.
 6. M. Bernaczyk, Zakres czasowy udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (w:) "Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego", nr 44 z 28 października 2011 r.
 7. M. Bernaczyk, Informacja publiczna o działalności sądów powszechnych - rozwiązania praktyczne, "Na Wokandzie. Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości", nr 5(8)/2011 r., s. 26-29, ISSN 2081-4582, do pobrania na stronie www.nawokandzie.ms.gov.pl
 8. M. Bernaczyk, Potrzeba budowy elektronicznej bazy orzecznictwa sądów powszechnych, "Na Wokandzie. Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości", nr 2(5)/2011 r., s. 54-56, ISSN 2081-4582, do pobrania na stronie www.nawokandzie.ms.gov.pl
 9. M. Bernaczyk, Elektroniczny dostęp do informacji publicznej w sądach powszechnych - mylne przekonania, zaniedbywane obowiązki, "Na Wokandzie. Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości", nr 2(5)/2011 r., s. 51-53, ISSN 2081-4582, do pobrania na stronie www.nawokandzie.ms.gov.pl
 10. M. Bernaczyk, Udostępnianie informacji publicznych w postaci elektronicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, [rozdział V w:] J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, Warszawa 2010, ss. 243-258.
 11. M. Bernaczyk, Dostęp do informacji o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska. Wybrane zagadnienia. Ustawodawstwo i orzecznictwo [w:] Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia, kwartalnik 34/2009, s. 79-89.
 12. M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business, 2008. ISBN 9788375269260. Monografia. Publikacja dofinansowa ze środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu Electronic Communications Legal Expertise Transfer (ECLET), nr kontraktu MTKD-CT-2004-002635 wykonywanego przez CBKE na Uniwerystecie Wrocławskim w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej.
 13. M. Bernaczyk, Głos w dyskusji [w:] Dostęp do informacji publicznej - rozwój czy stagnacja, Materiały z konferencji zorganizowanej 6 czerwca 2006 r. w Warszawie przez Instytut Nauk Prawnych PAN, Naczelny Sąd Administracyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008, s. 124-126. ISBN 83-923258-8-8-5.
 14. M. Bernaczyk, Wniesienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej drogą elektroniczną. Praktyczne problemy, e-Administracja nr 6 (listopad-grudzień)/2007.
 15. M. Bernaczyk, Pytania prawne: kwestia publikacja danych osobowych kandydatów do pracy w administracji publicznej na łamach BIP, IT w administracji. Miesięcznik informatyków i menadżerów IT sektora publicznego, nr 1/1 (listopad 2007 roku), s. 55,
 16. M. Bernaczyk, Błędy związane z redagowaniem BIP, Miesięcznik informatyków i menadżerów IT sektora publicznego, nr 1/1 (listopad 2007 roku), s. 56-59,
 17. M. Bernaczyk, Problem dalszego wykorzystywania herbów i innych symboli samorządowych opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej, wersja elektroniczna artykułu: e-Biuletyn Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Problemów Komunikacji Elektronicznej WPAiE U.Wr. nr 4 z 2007 roku.
 18. M. Bernaczyk, M. Jabłoński, Wnioskowy tryb udostępniania informacji publicznej, Wydanie monograficzne - Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego, nr 12/810 z 24 marca 2007. Wersja elektroniczna dostępna pod adresem: http://www.wspolnota.org.pl/index.php?option=com_ewspolnota&task=toc&rok=2007&numer=12
 19. M. Bernaczyk, M. Jabłoński, Wdrażanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Komercjalizacja informacji publicznej (część II), e-Administracja nr 1/2007, s. 2-15,
 20. M. Bernaczyk, Nadużycie prawa do informacji, Wspólnota. Pismo samorządu terytorialnego, nr 3/801, 20.01.2007, s. 32-34,
 21. M. Bernaczyk, M. Jabłoński, Wdrażanie ustawy o dostępie do informacji publicznej (część I), e-Administracja nr 6/2006, s. 2-19,
 22. M. Bernaczyk (współautor), Biała Księga Nowego BIP, M. Bukowski (red.), Dokument opublikowany przez Departament Informatyzacji MSWiA, Warszawa 2006,
 23. D. Adamski, M. Bernaczyk, Znaczenie dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego dla ustawy o dostępie do informacji publicznej, e-Administracja nr 2/2006,
 24. M. Bernaczyk, M. Jabłoński, Udostępniania informacji publicznej w świetle kontroli NIK, e-Administracja nr 2/2006,
 25. Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji, M. Bernaczyk, M. Jabłoński, K. Wygoda, Wrocław 2005, monografia, ISSN 0239-6661, ISBN 83-229-2629-4.

E-Government:

 1. M. Bernaczyk, Pomysłowość jest legalna, Computerworld z 17.09.2006,
 2. M. Bernaczyk, Dobre prawo czy e-prawo?,
  Computerworld z 16.08.2006, s. 24,
 3. M. Bernaczyk, Elektroniczne dzienniki urzędowe,
  e-Administracja nr 4/2006, s. 66-71,
 4. M. Bernaczyk, M. Jendra, Jak wnosić e-podania?, Gazeta Samorządu i Administracji Nr 3 (203) z 6.02.2006 lutego, s. 36,
 5. M. Bernaczyk, Z e-podaniem do urzędu nieprędko. Ustawa o informatyzacji, Rzeczpospolita - Prawo co dnia z 13.06.2005, Nr 141,
 6. M. Bernaczyk, Interaktywna obsługa obywatela. Serwisy internetowe, Rzeczpospolita - Prawo co dnia z 6.07.2005, Nr 156,
 7. M. Bernaczyk, Urzędowy falstart informatyczny, Rzeczpospolita - Prawo co dnia z 17.11.2005, Nr 268.

Varia:

 1. M. Bernaczyk, Opinia zlecona przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (BAS - 104/14) z 11 marca 2014 r. Czy wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągniecie do odpowiedzialności karnej stanowi informację publiczną, która może być udostępniona przez Kancelarię Sejmu w trybie dostępu do informacji publicznej?”, dostępna pod adresem http://informacjapubliczna.org.pl/11,968,opinia_dra_michala_bernaczyka_s...

 2. M. Bernaczyk, omówienie najważniejszych zmian w polskim systemie prawnym w sekcji "Poland" (w:) kwartalnik "The International Lawyer: Year in Review 2011", ISSN 0020-7810, wydawca: American Bar Association

 3. M. Bernaczyk, Opinia o ustawie z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustawy ,www.informacjapubliczna.org.pl
 4. M. Bernaczyk, Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustawy (druk sejmowy Sejmu VI kadencji 4434) , www.informacjapubliczna.org.pl
 5. B. Banaszak, M. Bernaczyk, Opinia prawna o ustawie z dnia 24 czerwca 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Kancelaria Senatu RP, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, OE-141, lipiec 2010, ss. 14.http://www.senat.gov.pl/k7/dok/opinia/2010/oe-141.pdf
 6. M. Bernaczyk, Recenzja książki: Prawo informacji, prawo do informacji pod redakcją Wojciecha Góralczyka jun.,
  Prawo Mediów Elektronicznych Biuletyn Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE U.Wr., dodatek do Monitora Prawniczego z 15.11.2007, nr 22 z 2007 roku, s. 62-67 (wersja elektroniczna artykułu: e-Biuletyn Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Problemów Komunikacji Elektronicznej, nr 1 z 2007 roku).