dr Piotr Rodziewicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Email:
piotr [dot] rodziewicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

KONSULTACJE WE WRZEŚNIU 2017 r. 

 

- 01.09. 2017 r. (piątek) godz. 12:00 - 14:00 

- 08.09.2017 r. (piątek) godz. 12:00 - 14:00 - konsultacje się nie odbędą urlop wypoczynkowy w okresie 08.09.- 13.09.2017 r.

- 14.09.2017 r. (czwartek) godz. 10:00 - 12:00 

- 18.09. 2017 r. (poniedziałek) godz. 12:00 - 14:00 

- 29.09. 2017 r. (piątek) godz. 11:00 - 13:00 

 

W sprawach pilnych proszę o kontakt drogą mailową. 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Piotr Rodziewicz
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

prawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowe postępowanie cywilne

 

Projekty badawcze:

Udział w pracach badawczych w ramach projektu „Measuring Justice Costs and Quality - eMCOD" który był realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej Civil Justice 2007-2013 przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr, Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems,Univerity of Tilburg (Holandia), Autonomous University of Barcelona (Hiszpania), Institute of Advanced Legal Studies, University of London (Wielka Brytania), The Claim Room.com (Wielka Brytania), Bulgarian Institute for Legal Initiatives (Bułgaria), University of Haifa (Izrael);

 

Stypendia:

Udział w The Programme in European Private Law for Postgraduates round 2011/2012

 

Działalność pozauczelniana:

adwokat - kierownik oddziału kancelarii radców prawnych i adwokatów we Wrocławiu;

udział w pracach Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. implementacji  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych;

 

 

Publikacje: 

Monografie:

1) P. Rodziewicz, Stwierdzenie treści oraz zastosowania prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 307 + I - XXXV. 

 

Komentarze/rozdziały w monografiach:

1) P. Pęcherzewski, P. Rodziewicz, ODR and Trans - Border Disputes [w:] Costs and Quality of Online Dispute Resolution: A Handbook for Measuring the Costs and Quality of ODR, pod red. M. Gramatikova, Maklu Uitgevers 2012, s. 39 - 50. 

2) P. Rodziewicz, komentarz do przepisów art. 20 - 34, art. 63, art. 67 - 73, art. 77 - 78 [w:] J. Gołaczyński (red.), Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejkiego i Rady (UE) nr 1215/2012, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 115 - 159, 274 - 278, 285 - 300, 313 - 314. 

3) J. Gołaczyński, P. Rodziewicz, Rozporządzenie UE dotyczące zajęcia rachunków bankowych [w:] Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi: księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej, pod red. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, Sopot  2016, s. 111-126.

4) P. Rodziewicz, Wybór prawa właściwego (klauzula wyboru prawa) [w:] Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów, pod red. R. Strugały, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 332 – 343. 

5) P. Rodziewicz, Klauzule jurysdykcyjne (prorogacyjna i derogacyjna) [w:] Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów, pod red. R. Strugały, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 344 - 353.

6) P. Rodziewicz, Klauzula dotycząca właściwości miejscowej sądu (prorogatio fori) [w:] Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów, pod red. R. Strugały, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 354 - 358. 

7) P. Rodziewicz, Klauzula zakazu konkurencji [w:] Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów, pod red. R. Strugały, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 387 - 394.

8) P. Rodziewicz, Zapewnienia i oświadczenia (representation and warranties) [w:] Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów, pod red. R. Strugały, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 397 - 401.

9) P. Rodziewicz, List intencyjny (letter of intent) [w:] Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów, pod red. R. Strugały, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 434 - 437.

10) P. Rodziewicz, Rozdział XLVI. Międzynarodowa pomoc prawna [w:] Meritum postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej - Krześ, Warszawa 2017, s. 1612 - 1645.

11) P. Rodziewicz, Rozdział LV. Sprawy spadkowe [w:] Meritum postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej - Krześ, Warszawa 2017,s. 1799 - 1829.

12) P. Rodziewicz, LVI. Prawo pomocy po wejściu Polski do Unii Europejskiej [w:] Meritum postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej - Krześ, Warszawa 2017,s. 1832 - 1842. 

13) P. Rodziewicz, Marketing usług bankowych a ochrona konsumenta, jako uczestnika loterii i konkursów promocyjnych organizowanych przez banki - w druku. 

 

Artykuły, glosy, sprawozdania:

1) P. Rodziewicz, Ochrona praw do znaku towarowego w świetle punktu 4 Jednolitych Zasad Rozwiązywania Sporów o nazwy domen internatowych ICANN, Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych, nr 1/2011, s. 48 - 53. 
2) P. Rodziewicz, Autonomia woli stron w zakresie prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych w świetle Protokołu haskiego, Europejski Przegląd Sądowy, nr 7/2011, s. 13 - 19. 
3) J. Gołaczyński, P. Rodziewicz, Prawo właściwe dla własności i innych praw rzeczowych w świetle nowej regulacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, Monitor Prawniczy nr 22/2011, s. 1197 - 1204. 

4) P. Rodziewicz, Wpływ ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego Tom 8, pod red. M. Pazdana, Katowice 2011, s. 57. 

5) P. Rodziewicz, Kilka uwag o skutku pozytywnym prawomocności materialnej wpisu do księgi wieczystej, Palestra nr 3-4/2012, s. 92 - 100. 

6) P. Rodziewicz, Czy istnieje potrzeba wprowadzenia instrumentu prawnego dotyczącego online dispute resolution (ODR) w zakresie rozstrzygania sporów wynikłych z transgranicznych transakcji handlu elektronicznego? Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych, nr 1/2012, s. 39 - 44. 

7) P. Rodziewicz, Jednolite przepisy dotyczące umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawarte w projekcie tzw. instrumentu opcjonalnego a konieczność ustalenia statutu pomocniczego [w:] Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego, Wrocław 2012, s. 347 - 359. 

8) P. Rodziewicz, Arbitraż inwestycyjny w stosunkach polsko - ukraińskich, Wrocławsko - Lwowskie Zeszyty Prawnicze 3, pod red. A. Bojko, M. Marszał, Wrocław 2012 r., s. 123 - 145 (artykuł w j. polskim, tłumaczenie na j. ukraiński).

9) P. Rodziewicz, Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Rzeczpospolitej Polskiej, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego T. 17, pod red. M. Pazdana, Katowice 2015, s. 125 - 160.

10) P. Rodziewicz, Oświadczenia wiedzy po nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 10.07.2015 r., Wrocławskie Studia Sądowe, Numer Specjalny (2) 2016, s. 88 - 104. 

11) P. Rodziewicz, Prawo prywatne oraz prawo publiczne z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego - w druku. 

12) P. Rodziewicz, Prawo właściwe dla pełnomocnictwa oraz formy pełnomocnictwa do zawarcia umowy o arbitraż - w druku.

13) P. Rodziewicz, Uniform law on electronic contracts as a step forward in elimination barriers of electronic commerce - w druku. 

14) P. Rodziewicz, sprawozdanie z konferencji: Struktura kodeksu cywilnego (Ogólnopolska konferencja naukowa, Wrocław, 14.10.2016 r.), Państwo i Prawo, nr 4 2017, s. 134 - 137.

15) P. Rodziewicz, Is there a need to introduce a uniform legal instrument on the ascertainment of the content and application of foreign law?  - w druku 

 

Materiały dydaktyczne:

1) P. Rodziewicz, Rozdział I: Kazusy 1-5, Rozdział II: Kazusy 1-7, Rozdział III: Kazusy 1-9, Rozdział IV: Kazusy 16 - 22, Rozdział V: Kazusy 1-6; Rozdział VII: Kazusy 5-6; Rozdział VIII: Kazusy 1-10; Rozdział X: Kazusy 1-10 [w:] Kazusy z prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, pod red. J. Gołaczyński, P. Pęcherzewski, Wrocław 2012.

 

Wygłoszone referaty: 

1) "Prawo właściwe dla ochrony dóbr osobistych i praw autorskich w Internecie" w ramach prac Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego

2) "ODR w sprawach transgranicznych" na konferencji pt. "Badanie kosztów i dostępu do wymiaru sprawiedliwości na przykładzie procedur rozstrzygania sporów online (ODR)", która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

3) "Do we need an uniform legal instrument on Online Dispute Resolution (ODR) for cross - border electronic commerce transactions?" na międzynarodowej konferencji pt. "Comparative Aspects of Recent Legal Research in Eastern and Central Europe", która odbyła się na Mykolas Romeris University w Wilnie

4) "Jednolite przepisy dotyczące umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawarte w projekcie tzw. instrumentu opcjonalnego a konieczność ustalenia statutu pomocniczego" na konferencji pt. "10 lat Prawa Nowych Technologii we Wrocławiu", która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

5) "Oświadczenia wiedzy po nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 10.07.2015 r." na konferencji naukowej pt. ”Dowody i postępowanie dowodowe po nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r.", która odbyła się 17.03.2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

6) „Przenikanie się prawa prywatnego oraz prawa publicznego z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Instytucje prawa prywatnego w służbie prawa publicznego – nadużycie czy konieczność?”, która odbyła się w dniu 22.04.2016 r. na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

7) „Złożenie oświadczenia spadkowego przez przedstawiciela ustawowego małoletniego z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego” na międzynarodowej konferencji naukowej pt.  „Unijne i krajowe prawo spadkowe. Zalety, wykładnia, wątpliwości, wady”, która odbyła się 13.05.2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

8) „Marketing usług bankowych a ochrona konsumenta jako uczestnika loterii i konkursów promocyjnych organizowanych przez banki” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywa, która odbyła się w dniach 19-20.05.2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

9) „Uniform law on electronic contracts as a step forward in elimination barriers of electronic commerce” w ramach kongresu organizowanego przez komisję Organizacji Nardów Zjednoczonych ds. międzynarodowego prawa handlowego (UNCITRAL), który odbył się w dniach 04.07. – 06.07.2017 r. w Wiedniu (Austria)

10)  "Is there a need to introduce a uniform legal instrument on the ascertainment of the content and application of foreign law?" w ramach 7th Journal of Private International Law Conference, która odbyła się w dniach 03.-05.08.2017 r. w Rio de Janeiro (Brazylia) 

11) Komunikat w trakcie Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego pt. "Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego", która odbyła się w dniach 14.-16.09.2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

 

Udział w  konferencjach naukowych: 

1) 25.11. - 26.11.2016 r. Cyberspace Conference 2016, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy 

2) 24.02.2017 r. PILIM Conference - Private International Law: Embracing Diversity, University of Edinburgh, Wielka Brytania

3) 10.03.2017 r. Konferencja pt. "Uznanie dziecka z perspektywy krajowej, prawnoporównawczej i kolizyjnej", Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Polska  

4) 23.06.2017 r. Konferencja Naukowa nt.: „Odpowiedzialność za długi spadkowe”, Warszawa, Polska

5) 04.07. – 06.07.2017 r. kongres z okazji 50 - lecia komisji Organizacji Nardów Zjednoczonych ds. międzynarodowego prawa handlowego (UNCITRAL), Wiedeń, Austria

6) 03.08. - 05.08.2017 r. 7th Journal of Private International Law Conference, Rio de Janeiro (Brazylia) 

 

Prowadzone zajęcia: 

rok akademicki 2016/2017

1) prawo prywatne międzynarodowe 

2) private international law 

3) prawo rzeczowe i spadkowe 

4) podstawy prawa cywilnego 

5) prawo cywilne I

6) prawo cywilne II

7) prawo cywilne III 

8) klinika prawa

9) umowy międzynarodowego przewozu 

 

rok akademicki 2015/2016

1) prawo prywatne międzynarodowe 

2) podstawy prawa cywilnego 

3) prawo cywilne I

4) prawo cywilne - część ogólna i prawo zobowiązań 

5) umowy w obrocie gospodarczym

6) obsługa prawniczych baz danych 

7) techniki informacji i komunikacji