dr hab. Marek Kopyściański

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

nr tel. 71 375 2028

pok. 109 C

Email:
marek [dot] kopyscianski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Urlop od dnia 12 lipca 2017 do dnia 31 sierpnia 2017

Zdjęcie użytkownika dr hab. Marek Kopyściański
Publikacje: 

Monografie

 

 1. Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki, monografia Wrocław 2013
 2. Granice ingerencji prawnej w funkcjonowanie alternatywnych systemów obrotu instrumentami finansowymi (MTF), Wrocław 2013

 

Artykuły problemowe

 

 1. Indos pełnomocniczy, Przegląd Prawa Handlowego nr 4 z 1995 r.
 2. Ujednolicanie prawa wekslowego na świecie do drugiej wojny światowej, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - T. 253 z 1996 r.
 3. Kwalifikacja prawna gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy, stanowiących strefę ochronną oraz związane z tym następstwa podatkowe, Nowe Zeszyty Samorządowe nr 5 z 2000 r. (współautor Rafał Kowalczyk)
 4. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości gminnego zakładu budżetowego, Nowe Zeszyty Samorządowe, nr 5 z 2002 r.
 5. "Pożyczki" udzielane z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, Finanse Komunalne nr 12 z 2004 r.
 6. Obowiązki banków przy przelewach transgranicznych, Dom Wydawniczy ABC, serwis elektroniczny 2004 r.
 7. Pośrednictwo ubezpieczeniowe w nowym ustawodawstwie ubezpieczeniowym (w:) Sanacja finansów publicznych w Polsce : aspekty prawne i ekonomiczne : ogólnopolska konferencja naukowa, red. K. Święch, A. Zalcewicz, Szczecin 2005
 8. Ustawowe wymogi dotyczące osób bezpośrednio wykonujących czynności w ramach działalności kantorowej, Dom Wydawniczy ABC, serwis elektroniczny 2005
 9. Ustawowe wymogi związane z podejmowaniem działalności kantorowej, Dom Wydawniczy ABC, serwis elektroniczny 2005
 10. Działalność kantorowa jako działalność gospodarcza, Dom Wydawniczy ABC, serwis elektroniczny 2005
 11. Międzybankowe rozliczenia gospodarcze, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, nr 36 z 2006 r.
 12. Wybrane formy osobistego zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, nr 2 z 2006 r.
 13. Znaczące transakcje wewnątrzgrupowe w konglomeracie finansowym na tle regulacji polskich i unijnych, „Bank i Kredyt” nr 8 z 2006 r. (współautor W. Srokosz)
 14. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenie banku jako formy osobistego zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, Gdańskie Studia Prawnicze, T. 16 z 2007 r.
 15. Wykładnia prowspólnotowa w orzecznictwie ETS (w:) Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, red. H. Litwińczuk, Warszawa 2010 (współautor Katarzyna Kopyściańska)
 16. Opodatkowanie organów władzy publicznej podatkiem od towarów i usług (w:) Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, red. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Warszawa 2010 (współautor Katarzyna Kopyściańska)
 17. Znaczenie rynku Catalyst jako czynnika pobudzającego aktywność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie emisji obligacji komunalnych (w:) Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego, L. Patrzałek (red.), Poznań 2010
 18. Kontrasygnata skarbnika gminy, Kadra Kierownicza w Administracji, nr 2 z 2011 r. (współautor Ł. Błaszczak)
 19. Zlecanie zadań spółkom komunalnym, Kadra Kierownicza w Administracji, nr 3 z 2011 r.
 20. Problematyka opodatkowania dochodów od przychodów z pochodnych instrumentów finansowych, Radca Prawny nr 127-128 z 2012 r.
 21. Rozpoznawanie prowizji za pośrednictwo kredytowe jako „bezpośredni” koszt uzyskania przychodów lub koszt niezwiązany bezpośrednio z przychodami, Radca Prawny nr 130 z 2012 r.
 22. Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne nr 1-2 z 2012 r. (współautor Katarzyna Kopyściańska)
 23. „Granice dopuszczalności stosowania wykładni pozajęzykowej w prawie podatkowym na przykładzie opodatkowania zbiorników wodnych retencyjnych podatkiem od nieruchomości.” Materiały Pokonferencyjne ze Zjazdu Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego Łódź 5-6 czerwca 2012

Artykuły problemowe – publikacje w języku angielskim

 

1. Concept of goods in Polish legislation under the provisions of the act on tax of goods and services, (w:) Common Europe, Ukraine and Poland under Conditions of Globalization and European Integration, red. K. Wilk, A. Hetmańczuk, Poznań 2012

2. Alternative trading systems as a non-regulated market for financial instruments, Wydawnictwo National Mining University Dniepropietrovsk - artykuł po recenzjach, przyjęty do druku, w trakcie cyklu wydawniczego (planowana data publikacji czerwiec 2014)

3. Genesis of institution bill of exchange and bill of exchange lawActa Universitatis Brunensis. Iuridica. Editio Scientia. - Vol. 516 (2015), s. 114-129

 

Inne publikacje

 

Prawniczy słownik wyrazów trudnych, red. J. Boć, Wrocław 2004, opracowanie haseł związanych z obrotem wekslowym.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

 1. Wykorzystanie weksla w obrocie bankowym (w:) Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, pod. red. R. Mastalski, Wrocław 2001
 2. Wybrane problemy prefinansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w:) Finanse samorządów terytorialnych a współfinansowanie projektów europejskich : partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Konferencja Naukowa, red. J.P. Tarno, Zielona Góra-Sulechów 2004
 3. Tworzenie i organizacja banków (w:) Prawo bankowe w zarysie / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół autorski Eugenia Fojcik-Mastalska, Marek Kopyściański, Edyta Rutkowska, Witold Srokosz, Milan Ušák. - Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2677): Wstęp / Eugenia Fojcik-Mastalska.
 4. Postępowanie naprawcze, likwidacyjne i upadłościowe (w:) Prawo bankowe w zarysie / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół autorski Eugenia Fojcik-Mastalska, Marek Kopyściański, Edyta Rutkowska, Witold Srokosz, Milan Ušák. - Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2677): Wstęp / Eugenia Fojcik-Mastalska.
 5. Instrumenty finansowoprawne o charakterze zwrotnym umożliwiające jednostkom Samorządu Terytorialnego realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 2005 rok, red. W. Miemiec, B. Cybulski, Warszawa 2005
 6. Tworzenie i organizacja banków (w:) Prawo bankowe w zarysie / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół autorski Eugenia Fojcik-Mastalska, Marek Kopyściański, Edyta Rutkowska, Witold Srokosz, Milan Ušák. - Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2677).: Wstęp / Eugenia Fojcik-Mastalska.
 7. Postępowanie naprawcze, likwidacyjne i upadłościowe (w:) Prawo bankowe w zarysie / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół autorski Eugenia Fojcik-Mastalska, Marek Kopyściański, Edyta Rutkowska, Witold Srokosz, Milan Ušák. - Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005 (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2677): Wstęp / Eugenia Fojcik-Mastalska.
 8. Prefinansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (w:) Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, red. E. Chojna-Duch, Warszawa 2006
 9. Zdolność jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach obowiązujących limitów zadłużenia (w:) Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, red. W. Miemiec, Wrocław 2006 r.
 10. Tworzenie i organizacja banków (w:) Prawo bankowe w zarysie / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół autorski Eugenia Fojcik-Mastalska, Marek Kopyściański, Edyta Rutkowska, Witold Srokosz, Milan Ušák. - Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2677): Wstęp / Eugenia Fojcik-Mastalska.
 11. Postępowanie naprawcze, likwidacyjne i upadłościowe (w:) Prawo bankowe w zarysie / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół autorski Eugenia Fojcik-Mastalska, Marek Kopyściański, Edyta Rutkowska, Witold Srokosz, Milan Ušák. - Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2677): Wstęp / Eugenia Fojcik-Mastalska.
 12. Tworzenie i organizacja banków (w:) Prawo bankowe / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół aut. Eugenia Fojcik-Mastalska [et al.]. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3113)
 13. Postępowanie naprawcze, likwidacyjne i upadłościowe (w:) Prawo bankowe / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół aut. Eugenia Fojcik-Mastalska [et al.]. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3113)
 14. Procedury bankowe (w:) R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2011
 15. Procedury bankowe (w:) R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013
 16. Alternatywne systemy obrotu instrumentami finansowymi w dyrektywie 2004/39/WE
  (w:) Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Wiesława Miemiec, Krystyna Sawicka, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - (Monografie Lex). - S. [618]-626 - Streszcz. w jęz. ang.
 17. Postulowany zakres nadzoru państwowego nad alternatywnymi systemami obrotu instrumentami finansowymi (w:) XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym : ocena dokonań i wnioski na przyszłość / red. Zbigniew Ofiarski. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, 2014. - S. [737]-744. - Streszcz. w jęz. ang.