mgr Konrad Lipiński

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2994
Email:
konrad [dot] lipinski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

Magister prawa (2014, praca magisterska pt. Dogmatyczna struktura prowokacji w polskim prawie karnym przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Giezka), doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego, aplikant adwokacki.

Zainteresowania naukowe: zagadnienia nauki o przestępstwie, w szczególności dogmatycznej struktury przestępstwa oraz form popełnienia czynu zabronionego, obiektywne i subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej.

Publikacje: 

Artykuły naukowe:

  1. Granice dowodowej aktywności adwokata - pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego w znowelizowanym procesie karnym (w:) Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015 (współautor: P. Zagiczek)
  2. Zwiększenie stopnia narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia jako przesłanka przypisania skutku przestępstwa z art. 160 k.k. (w:) Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym, red. P. Góralski, Warszawa 2016
  3. Kilka uwag o zawinionym wprawieniu się sprawcy czynu zabronionego w stan niepoczytalności lub poczytalności ograniczonej, "Palestra Świętokrzyska" 2016, nr 35-36 (współautor: J. Giezek)
  4. Klauzula uadekwatniająca przesłanki niedopuszczalności dowodu w postępowaniu karnym (art. 168a k.p.k.),"Prokuratura i Prawo" 2016, nr 11
  5. Wypadek mniejszej wagi jako uprzywilejowany typ czynu zabronionego (w:) Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, red. J. Giezek, J. Brzezińska, Warszawa 2017
  6. Ochrona małoletnich a populizm penalny. Uwagi na marginesie prezydenckiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego oraz finalnego brzmienia ustawy, "Monitor Prawniczy" 2017, nr 10
  7. O kryteriach przypisania biernego udziału w bójce lub pobiciu, "Palestra" 2017, nr 7-8
  8. Strona podmiotowa pomocnictwa do czynu zabronionego znamiennego wyłącznie zamiarem bezpośrednim, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2017, z. 2
  9. Zasada domniemania niewinności - próba spojrzenia materialnoprawnego, "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" 2017, t. XLI (praca przyjęta do druku)

Pozostałe:

  1. Sprawozdanie z konferencji pt. "Kodeks etyki adwokackiej – analiza jurydyczna i aksjologiczna", Wrocław, 22 kwietnia 2016 r., "Palestra" 2016, nr 9 (współautor: P. Zagiczek)