dr hab. Anna Muszyńska prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2356
Email:
anna [dot] muszynska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Konsultacje w sem. zimowym w roku akademickim 2017/2018 będą odbywać się: 

   wtorki - godz. 15.00 - 17.00 (październik 2017 r.)

 

Urlop wypoczynkowy od 27.07.2017 - 1.09.2017 r.; 11.09. - 15.09.2017 r.; 27.10. - 3.10.2017 r.

Konsultacje w dniu 5.09.2017 r. godz. 15.00-17.00;

w dniu 19.09.2017 r. godz. 16.00-18.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Anna Muszyńska prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

 

Dr hab. Anna Muszyńska – profesor nadzwyczajny UWr w Katedrze Prawa Karnego Materialnego.

 

Główne kierunki badań naukowych:

1) kompensacyjne instytucje prawa karnego i związana z ich funkcjonowaniem ochrona prawnych interesów pokrzywdzonego przestępstwem,

2) prawnokarna i kryminologiczna problematyka narkomanii,

3) środki zabezpieczające o charakterze leczniczym.

 

W 2008 r. - uczestnictwo w pracach Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości opracowującej przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r.

Udział w charakterze eksperta w konferencji Ministra Sprawiedliwości nt. Nowe regulacje prawne w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w dążeniu do realizacji celów polityki karnej i zdrowotnej, 29 listopada 2011 r., Warszawa.

16 listopada 2009 r. nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Publikacje: 

Monografie:

Narkomani - sprawcy czynów karalnych, Zakamycze 2004, s. 253.

Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, Warszawa 2010, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 455.

Komentarze, skrypty:

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 2008, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., (współautor: K. Łucarz), s. 900.

A. Muszyńska (w:) Prawo karne. Testy, R. Citowicz, P. Góralski, R. Kokot, K. Liżyńska, K. Łucarz, A. Muszyńska, P. Jakubski, pod red. Z. Sienkiewicz, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 242.

A. Muszyńska (w:) Kodeks karny. Komentarz, część szczególna, pod red. J. Giezka, Warszawa 2014, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., (rozdział: Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (s. 571-618), Przestępstwa przeciwko czci (s. 619-666)), s. 571-666.

Artykuły, glosy, rozdziały w pracach zbiorowych:

Prawnokarne problemy narkomanii w świetle proponowanych zmian legislacyjnych, (w:) Wybrane zagadnienia reformy prawa karnego, pod red. Z. Sienkiewicz, Wrocław 1997, s. 71-79

Działalność profilaktyczna w zakresie narkomanii, Edukacja Dorosłych 1997, nr 4, s. 52-57

Przymusowe leczenie nieletnich narkomanów w świetle obowiązującego prawa, Nowa Szkoła 1997, nr 8, s. 44-47

Środki zabezpieczające o charakterze leczniczym według kodeksu karnego z 1997 r., (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, pod red. L. Boguni, Wrocław 1999, tom IV, s. 111-123

Przeciwdziałanie narkomanii nieletnich w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, pod red. L. Boguni, Wrocław 2000, tom V s. 9-34

Z problematyki poczytalności sprawców uzależnionych od środków odurzających, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, pod red. L. Boguni, Wrocław 2000, t. VI, s. 63-77

Pojęcie dokumentu i jego ochrona w prawie karnym. The notion of document and its protection in criminal law, (w:) Document various specification, pod red. Z. Kegla, Wrocław 2000, nr 1, s. 83-88

Wykonywanie kary pozbawienia wolności przez sprawców uzależnionych od środków odurzających, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, pod red. L. Boguni, Wrocław 2001, tom VII, s. 173-185

Znaczenie dokumentu elektronicznego i jego ochrona w prawie karnym, (w:) Document various specification, pod red. Z. Kegla, Wrocław 2002, nr 12, s. 59-65

Karnoprocesowe i kryminalistyczne problemy przesłuchania w charakterze świadka osoby nieletniej, (w:) Wybrane problemy psychologii sądowej, pod red. M. Szostaka, Przegląd Prawa i Administracji, t. LXXII, Wrocław 2005, s. 179 – 187

Leczenie odwykowe sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem od alkoholu, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, pod red. L. Boguni, Wrocław 2005, t. XVII, s. 45 – 57

Naprawienie szkody według kodeksu wykroczeń (współautor: K. Łucarz), Wojskowy Przegląd Prawniczy 2006, nr 3, s. 108 – 118

Odpowiedzialność osoby prowadzącej holowany pojazd mechaniczny - uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 r., sygn. III KKN 390/01 (współautor: K. Łucarz), Paragraf Na Drodze 2006, nr 6, s. 9-20

Zróżnicowanie leczniczych środków zabezpieczających stosowanych wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem od alkoholu lub innych środków odurzających, Palestra 2007, nr 9-10, s. 82-91

Zasądzenie nawiązki a cywilnoprawne roszczenia pokrzywdzonego przestępstwem, Przegląd Sądowy 2007, nr 2, s. 74-81

Zobowiązanie do naprawienia szkody w postępowaniu w sprawach nieletnich, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2007, z. 2, s. 126-136

Nawiązka jako środek kompensacyjny według kodeksu karnego z 1997 r., Wojskowy Przegląd Prawniczy 2007, nr 2, s. 52-59

Postępowanie w sprawach leczenia osób niepełnoletnich uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających, Przegląd Prawa i Administracji Wrocław 2008, t. LXXV, s. 191-200

Zawieszenie postępowania karnego wobec osoby uzależnionej od środków odurzających według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r., (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, pod red. L. Boguni, Wrocław 2008 r., tom XXII, s. 103-113

Glosa do uchwały z dnia 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06, (współautor: K. Łucarz), Przegląd Sądowy 2008, nr 3, s. 122-130

Refleksje wokół pojęcia środka odurzającego w prawie karnym, (współautor: K. Łucarz), Państwo i Prawo 2008, nr 6, s. 91-102

Znaczenie opinii biegłych psychiatrów w postępowaniu w spawach z ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (w:) Wybrane problemy psychologii sądowej, pod red. M. Szostaka, Przegląd Prawa i Administracji, t. 81, Wrocław 2009, s. 89-97

Realizacja prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego a zasada szybkości postępowania, (współautor: K. Łucarz), Prokuratura i Prawo 2009, nr 10, s. 35-51

Glosa do wyroku SN z dnia 25 października 2007 r.,  III KK 270/07, (współautor: K. Łucarz), Przegląd Sądowy 2009, nr 6, s. 147-157

Problematyka granic odpowiedzialności karnej za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w praktyce sądowej, Palestra 2010, nr 7-8, s. 118-125

Roszczenie o naprawienie szkody w trybie art. 46 k.k. a proces adhezyjny jako formy inicjatywy pokrzywdzonego w zakresie dochodzenia kompensacji na gruncie prawa karnego – wybrane zagadnienia praktyki sądowej, (w:) Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, pod red. Z. Ćwiąkalskiego, G. Artymiak, Warszawa 2010, s. 47-63

Radca prawny jako pełnomocnik w postępowaniu karnym działający „w zakresie roszczeń majątkowych”, Radca Prawny 2010, nr 3, s. 29-35

Realizacja prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego a zasada szybkości postępowania, (współautor: K. Łucarz), (w:) Czas i jego znaczenie w prawie karnym, pod red. J. Warylewskiego, Gdańsk 2010, s. 217-228

Z problematyki środków karnych o charakterze majątkowym, (współautor: K. Łucarz), (w:) Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, pod red. T. Bojarskiego, Lublin 2011, s. 205-220

Mediacja w postępowaniu jurysdykcyjnym w sprawach karnych na tle praktyki sądowej, (w:) Mediacje w społeczeństwie otwartym, pod red. M. Tabernackiej,  R. Raszewskiej-Skałeckiej, Wrocław 2012, s. 72-85 (368)

O możliwości zawieszenia postępowania karnego wobec osób popełniających przestępstwa w związku z używaniem substancji psychoaktywnych, (współautor: K. Łucarz), Ius Novum 2012, nr 4, s. 44-55

Rozwiązania „antykumulacyjne” w zakresie orzekania obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym i cywilnym, (w:) Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, pod red. I. Sepioło, Warszawa 2012, s. 87-94 (477)

Prawne aspekty reglamentacji obrotu tzw. dopalaczami, Homines Hominibus 2012, Nr 1 (8), s. 185-193

Postępowanie wykonawcze w systemie terapeutycznym ze skazanymi uzależnionymi od środków odurzających, (w:) Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym, pod red. A. Kwiecińskiego, Wrocław 2013, s. 107-122

Znaczenie „zachowania się pokrzywdzonego” dla orzeczenia naprawienia szkody – uwagi na tle modelu sprawiedliwości naprawczej, (w:) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora J. Skupińskiego, pod red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowskiej-Hara, J. Kosonogi, H. Kuczyńskiej, Warszawa 2013, s. 97-107

Nawiązka z art. 46 § 2 k.k. orzekana zamiast obowiązku naprawienia szkody, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, pod red. T. Kalisza, Wrocław 2013, t. XXIX, s. 73-85

Wybrane aspekty probacyjnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, pod red. T. Kalisza, Wrocław 2013, s. 61-76

Zasądzenie odszkodowania z urzędu, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, pod red. T. Kalisza, Wrocław 2014, t. XXXI, s. 73-88

O problematyce dowodów nielegalnych w kontekście nowelizacji kodeksu postępowania karnego, (współautor: T. Grajcar), Przegląd Radcowski 2014, nr 2, s. 60-70

Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem w płaszczyźnie wykonawczej – wybrane aspekty, (w:) Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014, pod red. A. Kwiecińskiego, wydawnictwo Beck, Wrocław 2014, s. 31-39

O pojęciu środka odurzającego i metodach jego oznaczania u sprawcy przestępstwa komunikacyjnego, (w:) Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne, pod red. E.W. Pływaczewskiego, W. Filipkowskiego, Z. Rau, Warszawa 2015, s. 391-407 (współautor: K. Łucarz)

Zmiany w polskim prawie karnym – uwagi o modelu sprawiedliwości naprawczej, (w:) 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej, pod red. H. Duszko Jakimko, E. Kozerskiej, Warszawa 2015, s. 384-400 (współautor: K. Łucarz)

Przyczynek do rozważań nad pojęciem „uczestnika w ruchu”, (w:) Problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, pod red. M. Bojarskiego, J. Brzezińskiej, K. Łucarz, Wrocław 2015, s. 294-304 (współautor: K. Łucarz),

Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem – uwagi na tle nowelizacji kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r., (współautor: K. Łucarz), Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2015, nr 3, s. 109-118 (T. XIII/3/2015)

Radca prawny w sprawach karnych po nowelizacji z 2015 r.  – uwagi na tle działania w zakresie roszczeń majątkowych, Radca Prawny 2015, z. 3(4), s. 93-112

Zmiany w zakresie środków karnych o charakterze majątkowym - uwagi na tle nowelizacji z 2015 r., (w:) Księga jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. M. Jabłońskiego, Przegląd Prawa i Administracji 2015, T. C/2, s. 199-214

Umorzenie postępowania karnego według art. 62a ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (współautor: K. Łucarz), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016, LXXVIII, z. 2, s. 137-149

Naprawienie szkody według kodeksu wykroczeń – uwagi na tle unormowań kodeksu karnego po nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 r., (w:) Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, pod red. J. Sawickiego, K. Łucarz, Wrocław 2016, (współautor: K. Łucarz), s. 362-381