Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Izabella Gil prof. nadzw. UWr

Kontakt: 

pokój 102, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26 
 

Telefon:
71 3752 357
Email:
izabella [dot] gil [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

​Konsultacje dla studentów stacjonarnych od 2019 r. w piatki w godzinach 13:00-15:00 w pokoju 102.
W dniach 31.01-01.02.2019 r. urlop.
Konsultacje dla studentów zaocznych w semestrze letnim 2018/2019: w dniach zajęć
 

 
Działalność naukowa: 

 Ogólna charakterystyka dorobku naukowego i rozwój naukowy

 1. Etap poprzedzający uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych

W początkowym okresie pracy naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim opublikowałem następujące artykuły:

 • Roszczenia pauliańskie a skarga z art.59 k.c.” - Edukacja Prawnicza 1996, nr 2, s.10-17, Wydawnictwo C.H. BECK, współautor Piotr Gil;
 • „Przesłanki weryfikacji decyzji administracyjnych w trybie sądowo administracyjnym w świetle ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym” Monitor Podatkowy 1996, nr 8, s.239-242, Wydawnictwo C. H. BECK, współautor Piotr Gil;
 • „Wyciąg z ustalonej listy wierzytelności jako tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 170 § 1 Prawa upadłościowego” Monitor Prawniczy 1996, nr 11, s.399-403, Wydawnictwo C. H. BECK, współautor Piotr Gil;
 • „Postępowanie w sprawach podatkowych jako postępowanie szczególne według k.p.a.”  Kupiec Wrocławski 1996, nr 5, współautor Piotr Gil;
 • „Urlopy wypoczynkowe wg nowych zasad” Kupiec Wrocławski 1997, nr 2, s.5-6, współautor Piotr Gil;
 • „Zakres uprawnień i obowiązków organu podatkowego” Kupiec Wrocławski 1997, nr 10, s.4, współautor Piotr Gil;
 •  „Prawnopodatkowe aspekty likwidacji masy upadłości – wybrane zagadnienia” Rejent 1998, nr 5, s.61-74;
 • „Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”  Kupiec Wrocławski 1998, nr 7-8, s.6, współautor Piotr Gil;
 • „Metody wyceny przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 k.c.”  Radca Prawny 1999, nr 1,s.34, współautor Piotr Gil;
 • „Prawnoprocesowe skutki wytoczenia powództwa przeciwko upadłemu po ogłoszeniu upadłości”  Radca Prawny 1999, nr 4, s.77, współautor Piotr Gil;
 • „Wprowadzający do obrotu – jego prawa i obowiązki”  Kupiec Wrocławski 1999, nr 3, s.4, współautor Piotr Gil;
 • „Legitymacja procesowa syndyka masy upadłości”  Radca Prawny  2000, nr 1, s.18;
 • Prawnopodatkowe aspekty przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową”  Monitor Podatkowy  2000, nr 6, s.12, współautor Piotr Gil;
 • „Odpowiedzialność cywilna syndyka - aspekty prawnoprocesowe”  Prawo Spółek  2001, nr 2, s.46.

Jeszcze przed obroną doktoratu przygotowałam materiały do nauki dla studentów w formie skryptów, jako jednej z form pomocy dydaktycznej tj. :

 • „Kazusy z prawa podatkowego” - Zbiór kazusów z prawa podatkowego z cyklu wydawanego przez Edukację Prawniczą w formie książkowej przez Wydawnictwo C.H. BECK,  Warszawa 1997, objętość około 140 s., współautor Piotr Gil;
 • „Wprowadzenie do nowego Prawa upadłościowego i naprawczego” Wydawnictwo STO, Bielsko – Biała 2003, współautor Piotr Gil.

     W okresie poprzedzającym napisanie rozprawy doktorskiej przedmiotem przeprowadzanej przeze mnie analizy było zagadnienie legitymacji procesowej podmiotów występujących w postępowaniach cywilnych zamiast lub obok strony stosunku materialnoprawnego. W efekcie prowadzonych badań naukowych, problematyka ta stała się także przedmiotem opracowania w ramach rozprawy doktorskiej na tle oceny sytuacji prawnej syndyka masy upadłości. Wprawdzie temat rozprawy doktorskiej dotyczył sytuacji prawnej syndyka masy upadłości, ale omówienia praw i obowiązków syndyka dokonałam przede wszystkim w aspekcie procesowym, w tym posiadanej przez niego legitymacji procesowej.

W opublikowanej w 2007r. rozprawie doktorskiej przez wydawnictwo C.H.BECK pt. „Sytuacja prawna syndyka masy upadłości” jeden z rozdziałów właśnie został poświęcony pojęciu i rodzajom legitymacji procesowej oraz sporom doktrynalnym na tle tych zagadnień. Napisana przeze mnie rozprawa doktorska stanowi obszerne (liczące pond 300 str.) studium na temat statusu prawnego i pozycji procesowej syndyka masy upadłości w systemie prawa polskiego. Oprócz problematyki praw i obowiązków syndyka masy upadłości, wynikających z prawa materialnego i procesowego, w pracy podjęte zostały przeze mnie także aspekty jego uprawnień i obowiązków w zakresie prawa publicznego.

Płaszczyzny i kierunki badawcze

Moje dotychczasowe zainteresowania naukowe dotyczą szeroko ujmowanego postępowania cywilnego. Problematyka postępowania likwidacyjnego i upadłościowego stanowiła przedmiot moich zainteresowań już podczas studiów, bowiem pracę magisterską napisałam na temat przekształceń przedsiębiorstw państwowych w trybie postępowania upadłościowego i likwidacyjnego w aspekcie prawnopodatkowym, gdyż była napisana pod naukowym kierownictwem prof. zw. dr hab. Ryszarda Mastalskiego. Natomiast moje badania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego i upadłościowego. Postępowanie cywilne nie stanowi jedynej dziedziny mojej aktywności naukowej. Podejmuję także próby integracji zagadnień z zakresu psychologii w kontekście problematyki czynności procesowych, oceny zachowań świadków i stron w postępowaniu. Nie powinno budzić wątpliwości, że wprowadzone zmiany przepisów postępowania cywilnego w zakresie postępowania dowodowego będą wymagały nie tylko znajomości obowiązujących przepisów prawa, ale niezwykle przydatna i pomocna przy orzekaniu będzie także znajomość psychologii i psychiatrii.

Przedmiotem mojej analizy badawczej stanowiła problematyka związana z ustaleniem, jaką funkcję pełnią syndyk, zarządca przymusowy, zarządca oraz tymczasowy nadzorca sądowy, z jakiego rodzaju legitymacji korzystają, jako podmioty dokonujące czynności w postępowaniu upadłościowym, czy i na jakich zasadach ponoszą odpowiedzialność za dokonywane czynności, a także czy wykonując powierzone im obowiązki działają, jako swoisty zastępca pośredni, czy też w innym charakterze prawnym. W wyniku poczynionych analiz postawiałam tezę, że w przypadku syndyka mamy do czynienia ze swoistą, ale jednak konstrukcją zastępcy pośredniego. Syndyka nie łączy bowiem stosunek pracy ani z upadłym, ani tym bardziej z sądem. Przyznawane przez sąd wynagrodzenie oraz zwrot wydatków stanowi odpowiednik zasądzanych w postępowaniu cywilnym kosztów zastępstwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu i zwrot wydatków poniesionych przez pełnomocników. Syndyk wykonuje swoje czynności w ramach postępowania upadłościowego, nie pełni jednakże roli pełnomocnika, gdyż czynności dokonuje we własnym imieniu, choć na rachunek upadłego. Pełnomocnik działa natomiast w cudzym imieniu i na cudzy rachunek. Ocena statusu prawnego podmiotów sprawujących zarząd masą upadłości wymagała także analizy uregulowań w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej. Stąd też aspekt ten stanowił przedmiot oceny także w rozprawie habilitacyjnej. Roszczenia odszkodowawcze bezpośrednio wobec podmiotów sprawujących zarząd majątkiem dłużnika mogą kierować zarówno wierzyciele upadłego, jak i osoby trzecie, jeżeli ponieśli szkodę wskutek nienależytego wykonywania przez nich obowiązków. Syndyk, jak i zarządca w sprawach dotyczących masy upadłości działają jako zastępcy pośredni.

 1. Problematyka legitymacji procesowej

                Problematyka legitymacji procesowej stanowi przedmiot przeprowadzanych badań naukowych, zarówno w odniesieniu do dział działań syndyka, jak też innych podmiotów uczestniczących w postępowaniu cywilnym, których czynności analizowałam w aspekcie procesowym, jak i w aspekcie materialnoprawnym.

           

Celem pogłębienia tej problematyki uczestniczyłam w konferencjach w tym m.in. :

- Międzynarodowej Konferencji na temat „Prawo sądowe cywilne – wyzwania dla Europy” (Lublin 17-18.10.2008r.), organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji;

- Konferencji Naukowej „Perspektywy rozwoju sądownictwa arbitrażowego” (Katowice 20-21.11.2008 r.), organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego;

 - Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego (Serock k./Warszawy 24-27.09.2009 r.), którego tematyką było „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego”, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Krajową Radą Sądownictwa.

 

Efektem prac związanych z analizą zagadnienia legitymacji procesowej było  opublikowanie następujących opracowań, artykułów i recenzji :

 • Charakter prawny nakazów zapłaty” [w:] Wokół problematyki orzeczeń, red. Ł.Błaszczak, Toruń 2007 (wydawnictwo TNOiK);
 • Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych” Monitor Prawniczy 2007, nr 7, współautor E.Marszałkowska – Krześ;
 • „Nadużycia prawa do posługiwania się formą osoby prawnej – recenzja” Rejent 2010, nr 3, współautor P.Gil;
 • „Wpływ wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności na prawo własności” Rejent 2010, nr 12, współautor E. Marszałkowska-Krześ;
 • „Legitymacja procesowa państwowych inspektorów pracy w sporach pracowniczych” , Przegląd Sądowy 2011, nr 4, str. 88-101;
 • „Czynności prawne dokonane przez członka zarządu spółki, którego mandat wygasł”, Przegląd Sądowy 2012, nr 4, str.51-58;
 •  „Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, jako jedna z form ochrony prawnej udzielonej większej liczbie podmiotów” Wrocławsko – Lwowskie Zeszyty Prawnicze, t.III, Wrocław, 2012, s.10 (współautor E.Marszałkowska – Krześ);
 •    „Postępowanie cywilne. Pytania i tablice. Repetytorium”, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2006, (współautor I.Gil - pytania 14-15 –str.9-10, pyt.64-70 – str.43-47, pyt.476-530 – str.297-335, pyt.572-575 – str.370-373, pyt.579-580 – str. 375-376);
 • Postępowanie cywilne”, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2008, (współautor I.Gil - rozdziały III – str.33-44, IV – str.45-50, VII § 28 – str.112-120, VII § 34 – str.144-147);
 • Specyfika postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, w: Z Zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, Z.Kubot, T.Kuczyński (red.), Warszawa 2011, s.414-423, współautora E.Marszałkowska – Krześ.
 • Postępowanie cywilne”, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2011, (współautor I.Gil - rozdziały III – str.43-49, VI § 28 – str.117-126, VI § 34 PKT.V – str.153-155, VI § 3 – str.157-160);

W każdym z powyższych opracowań analizowana była problematyka związana z zagadnieniem strony w znaczeniu sensu largo, która zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie ze względu na jej złożoność wzbudza różnego rodzaju wątpliwości interpretacyjne. Podejmowanie tej tematyki pozwala nie tylko na zwrócenie uwagi na niejasności legislacyjne, ale także na formułowanie wniosków de lege ferenda, co niewątpliwie przyczynia się do wprowadzania postulowanych zmian w przepisach, które nie w pełni regulują zwłaszcza zagadnienia udziału w postępowaniu cywilnym stron w znaczeniu formalnym.  

 1.  Zagadnienia z zakresu postępowania upadłościowego

 Zagadnienia związane z upadłością stanowiły dodatkowy przedmiot moich zainteresowań naukowych i zawodowych, gdzie miałam możliwość zweryfikowania założeń i rozwiązań teoretycznych podczas współpracy z syndykami i likwidatorami, wykonując zawód radcy prawnego oraz prowadząc szkolenia.

Wówczas też zainteresowałam się regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej Nr 146/2000 z dnia 29 maja 2000r. o postępowaniu w sprawach niewypłacalności (obowiązującego od 1.05.2004r., tj. od wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej). Przedmiotem moich prac badawczych były już wówczas zasady i tryb postępowania w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach niewypłacalności, które zakładają całkowite lub częściowe odebranie majątku dłużnika oraz ustanowienie syndyka. W ramach analiz prawnoporównawczych przedmiotem uczyniłam regulacje zawarte w niemieckiej ustawie „Insolventzrecht” oraz w prawie francuskim.

 

Wynikiem prac badawczych nad problematyką z zakresu postępowania upadłościowego było m.in. publikacja następujących artykułów, jak i opracowań :

 • Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej”, [w:] Czterdziestolecie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem, Zakamycze 2006, str.57-68;
 •  „Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania cywilnego” Monitor Prawniczy 2007, nr 21;
 •  „Skutki prawne zbycia przedsiębiorstwa upadłej spółki kapitałowej prawa handlowego jako całości w postępowaniu upadłościowym” Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Currenda 2011, nr 8-9, str.69-88;  
 • „Za i przeciw upadłości z możliwością zawarcia układu” FENIX, Czasopismo Krajowej Izby Syndyków 2011, nr 6 (7), str. 24-32 , współautor P.Gil;
 •  „Zasadnicze kierunki zmian KPC wprowadzone przez przepisy ustawy z 16.9.2011r. (dodatek specjalny)”,Edukacja Prawnicza 2012, nr 3, s.I-XXXIV, współautor E.Marszałkowska – Krześ, P.Gil;

 

      Na dotychczasowy dorobek naukowy, poza opublikowanymi artykułami, składają się również opracowania książkowe, a wśród nich wskazać należy na:

    „Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych” E.Marszałkowska – Krześ, I.Gil, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011, str. 19-168;

                Powyższe opracowanie, jak i opublikowane artykuły poruszają zagadnienia z zakresu postępowania upadłościowego, które z racji ostatnio dokonanej nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze przyczyniają się do ustalenia i oceny prawidłowości wprowadzonych zmian legislacyjnych.

 

 Postępowanie zabezpieczające, klauzulowe i egzekucyjne

 

 Kolejnym moim zagadnieniem badawczym była problematyka zabezpieczeń i egzekucji w kontekście skuteczności i wykonalności orzeczeń sądowych, którą zajęłam się po obronie pracy doktorskiej. Tematowi temu poświęciłam wiele uwagi, gdyż w polskim obrocie prawnym jest on swoistą "piętą Achillesa" szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Skuteczność podejmowanych przez strony i organy egzekucyjne działań, zmierzających do przymusowego wykonania obowiązków wynikających z tytułów wykonawczych nadal wymaga podejmowania działań zmierzających do skonstruowania instrumentów prawnych zapewniających skuteczność i wykonalność wydawanych orzeczeń. Szczególnym obszarem moich prac badawczych było postępowanie klauzulowe, które zasadniczo poprzedza przeprowadzenie egzekucji.

               

                W efekcie prac badawczych w tym zakresie powstało ciekawe  opracowanie, którego celem była prezentacja i omówienie tytułów egzekucyjnych (zarówno sądowych, jak i pozasądowych), charakteru prawnego postępowania klauzulowego, warunków jego wszczęcia, prowadzenia i zakończenia, a także środków prawnych służących do weryfikacji wydanych w tym postępowaniu rozstrzygnięć tj. :

 • Postępowanie klauzulowe” -Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, str.282- współautor Piotr Gil.

 

 Problematyka ta nadal stanowi obszar moich zainteresowań, dlatego staram się uczestniczyć we wszystkich organizowanych konferencjach z tego zakresu, w tym ostatnio uczestniczyłam m.in. w :

- Konferencji na temat „Zastaw w prawie polskim. Teraźniejszość i przyszłość” (25-26.11.2010r. Wrocław), zorganizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego;

- Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej (organizowanej przez Wrocławską Izbę Adwokacką (Karpacz 13-15 kwiecień 2012).

 

                Prace związane z analizą postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego i upadłościowego zaowocowały  m.in. opublikowaniem następujących artykułów i recenzji :

 •  „Zasady orzekania o kosztach postępowania zabezpieczającego”, [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., red. H.Dolecki i K.Flaga – Gieruszyńska, Warszawa 2009, str.161-170;
 •  „Zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego” Prawo Europejskie w praktyce, 2011, nr 12, str.77-84, współautor P.Gil;
 •  „Zasadnicze kierunki zmian KPC wprowadzone przez przepisy ustawy z 16.9.2011r. (dodatek specjalny)”,Edukacja Prawnicza 2012, nr 3, s.I-XXXIV, współautor E.Marszałkowska – Krześ, P.Gil;
 •  „Upadek zabezpieczenia udzielonego w postępowaniu karnym”[w:] Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, red. T.Kalisz, Wrocław 2011.

 

Analizując wszystkie powyższe zagadnienia z zakresu szeroko ujmowanego postępowania cywilnego, uznałam, że warto podjąć się próby łącznego opracowania tych zagadnień. Prace nad rozprawą rozpoczęłam w zasadzie już po rozprawie doktorskiej tj. w 2007 r. a zakończyłem w czerwcu 2012r. Materiały zebrane do rozprawy stanowiły nie tylko dorobek polskiego piśmiennictwa, ale i również doktryny niemieckiej i francuskiej.

 Zakres moich zainteresowań naukowych koncentrujący się na powyższych trzech obszarach badawczych spowodował, iż postanowiłam podjąć starania w zakresie napisania opracowania poruszającego wszystkie te aspekty i znalezienie sposobu na zachowanie majątku dłużnika w przypadku zagrożenia niewypłacalnością.

   

 1. Ważniejsze osiągnięcia naukowe i charakterystyka dorobku naukowego
 1. 1. Publikacje

MONOGRAFIE

1. "Postępowanie zabezpieczające"/ Sopot: Currenda, 2017, 384 s./ ISBN 978-83-65966-00-1/ seria naukowa pod red. Kingi Flagi - Gieruszyńskiej, Anny Machnikowskiej, Grzegorza Sikorskiego;
2. "Postępowanie zabezpieczajace na etapie poprzedzajacym ogłoszenie upadłości/ Warszawa/ Wydawnictwo LexisNexis 2012/;
3. Sytuacja prawna syndyka masy upadłości/ Warszawa, Wydawnictwo C.H. BECK 2007;

 

Na dotychczasowy dorobek naukowy, poza opublikowanymi artykułami, składają się również opracowania książkowe, które stanowią podstawowy fundament mojego dorobku naukowego.
Wśród nich wskazać należy na:

• „Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego”, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2005 (jako współautor wraz z : E.Marszałkowską – Krześ, J.Łopatowską – Rynkowską, E.Rudkowską – Ząbczyk, Ł. Błaszczakiem);

• „Postępowanie cywilne. Pytania i tablice. Repetytorium”, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2006, (współautor I.Gil - pytania 14-15 –str.9-10, pyt.64-70 – str.43-47, pyt.476-530 – str.297-335, pyt.572-575 – str.370-373, pyt.579-580 – str. 375-376);

• „Postępowanie cywilne”, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2008, (współautor I.Gil - rozdziały III – str.33-44, IV – str.45-50, VII § 28 – str.112-120, VII § 34 – str.144-147, X – str.211- 237, XIII § 69-71 – str.327-342, XVII – str.471-491, XVIII – str. 492-521, XIX – str.522-598, XX § 121 – str.617-636);

Postępowanie klauzulowe” -Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, str.282- współautor Piotr Gil.

• „Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice”, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2011, (współautor I.Gil - pytania 553-572 –str.351-367);

• „Postępowanie cywilne”, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2011, (współautor I.Gil - rozdziały IX str.338-255, XIII § 69 str.349-364, XIII § 71-75 str. 365-402, XVIII str.552-573, XIX str.574-604, XX str.605-685, XXI § 125 str.695-699  i § 127 str. 703-724;

„Kodeks postępowania cywilnego. Prezentacje” E.Marszałkowska – Krześ, I.Gil, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010;

 

Poza pracami opublikowanymi w języku polskim jestem współautorem opracowania książkowego wydanego w języku angielskim pt. :

 • „Code of civil procedure. Presentations” I.Gil (współautor E.Marszałkowska – Krześ), Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011;

Ponadto, w ramach zespołów badawczych opracowałam zagadnienia dotyczące procedury cywilnej w formie komentarzy tj. :

 • Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - komentarz, pod red. J.Gołaczyńskiego, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012  (współautor I.Gil – str. )
 • Kodeks postępowania cywilnego – komentarz on line” red. E.Marszałkowska – Krześ, C.H.BECK

Publikacje 2013 rok :

- "Dochodzenie roszczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "/ Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil // W: Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach / pod red. Józefa Frąckowiaka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3461). - s. [726]-739

Publikacje 2014 rok :

- Legal and procedural protection of participants in proceedings for the disclosure of assets / Izabella Gil
// W: Obywatel - państwo - społeczność międzynarodowa = Citizen - state - international community / redaktorzy: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - (Monografie Prawnicze ). - S. 225-239;

- Specyfika prowadzenia egzekucji z innych wierzytelności : zagadnienia wybrane / Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil
// W: Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi : księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka / [red. nauk. Jarosław Świeczkowski]. - [Sopot : Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski [i] Wolff], 2014. - S. [303]-317;

- Władza dyskrecjonalna a ciężar wspierania postępowania i działania z dobrymi obyczajami / Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil
// W: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.)/ red. nauk. Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus ; aut. Aneta M. Arkuszewska et al. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - S. 783-804;

- Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące postępowania egzekucyjnego / Izabella Gil , Paweł Szklarz  - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja Prawnicza. - 2014, nr 10, s. 3-8; 

- Dopuszczalność wszczęcia postępowania pojednawczego w przypadku istnienia zapisu na sąd polubowny / Izabella Gil. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - [T.] 12, [nr] 2 (2014), s. [61]-75;

- Zasady orzekania o kosztach w postępowaniu upadłościowym / Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil // W: Aequitas sequitur legem : księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin profesora Andrzeja Zielińskiego / aut. Białecki Marcin [et al. ; red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Grzegorz Jędrejek]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - S. 345-356. - Bibliogr. - Recenzja naukowa: prof. UO dr hab. Dariusz Szostek;

- „Władza dyskrecjonalna a ciężar wspierana postępowania i działania z dobrymi obyczajami”, I.Gil, E. Marszałkowska - Krześ, (uwaga – E.Marszałkowska – Krześ część I, I.Gil część II) w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s.783-804, wyd. CH Beck. Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Marciniak/;

- Nowy model postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego Moduł 3./ Opracowanie materiałów on line 2014r. recenzowanych przez prof. dr hab. E.Marszałkowską – Krześ z przedmiotu: Postępowanie dowodowe. Prawo gospodarcze  dla sędziów w ramach: „Warsztaty dla sędziów i asystentów z europejskiego prawa gospodarczego” oraz „Prawa dowodowego” - na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu Systemowego „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007- 2013 Priorytet V „Dobre rządzenie”, działanie 5.3 „Wsparcie na rzecz Strategii Lizbońskiej/ 3 arkusze

Publikacje 2015 rok : 

- "Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice "/ Izabella Gil (red.) ; autorzy: Katarzyna Balicka, Anna Banaszewska, Łukasz Błaszczak, Oliwia Borysiak-Zalewska, Aleksandra Budniak, Piotr Gil, Marcin Jagodziński, Elwira Marszałkowska-Krześ, Magdalena Mazur-Bądel, Małgorzata Mickiewicz-Kawalec, Marta A. Nowocień, Mirosław Piechowiak, Aleksander Sikorski, Agnieszka Skorupka, Michał J. Skorupka, Ewa Stradowska, Dariusz Urbanowicz, Oliwia Żurawińska. - Stan prawny na styczeń 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015. - 496 s.;

- Ciężar uprawdopodobnienia podstaw do udzielenia zabezpieczenia - "de lege lata" i "de lege ferenda" / Izabella Gil
// W: Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego = Amendment to the Civil Procedure Code / redaktor naukowy Agnieszka Góra-Błaszczykowska. - Sopot : Currenda, 2015. - S. 199-220.

- Egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 1064 1 - 1064 13 k.p.c.) nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym dłużnika / Izabella Gil // W: Współczesne problemy postępowania cywilnego : zbiór studiów / redakcja naukowa Kinga Flaga-Gieruszyńska, Aleksandra Klich. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. [356]-371

- Sądowy wymiar sprawiedliwości czy sprawiedliwość wymierzana przez sąd? / Izabella Gil // w: Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego / red. nauk. Łukasz Błaszczak. - Wrocław : Presscom, 2015. - (Prawo procesowe. Biblioteka). - S. [327]-336.

- Znaczenie i skutki zabezpieczeń rzeczowych w przypadku ogłoszenia upadłości / Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil
// w: Wokół rekodyfikacji Prawa cywilnego : prace jubileuszowe / red. nauk. Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2015. - S. 253-269. 

- Zbycie przez syndyka składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości : zagadnienia wybrane / Izabella Gil. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 100/1 (2015), s. [433]-442. - Tom posiada własny tytuł: Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ;

Publikacje 2016 rok : 

- Następstwo procesowe – zagadnienia wybrane i polemiczne/ Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil //w: Non omnis moriar Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane/ pod redakcją naukową Jacka Gołaczyńskiego Jacka Mazurkiewicza Jarosława Turłukowskiego Daniela Karkuta/ Warszawa 2015/ s. 610-621 (ukazało się w 2016);

Upadłość konsumencka po nowelizacji z 2014 roku - wybrane zagadnienia/ Izabella Gil// w: Konsument wobec wyzwań współczesności . Aspekty prawa materialnego i procesowego/ redakcja naukowa Kinga Flaga - Gieruszyńska, Dariusz Szostek/ Katowice 2015/ s. 60-66 (ukazało sie w 2016r.);

Model środków odwoławczych/ Izabella Gil//: w: System prawa pracy. Tom VI Procesowe prawo pracy/ red. nauk. Krzysztof W. Baran/ Warszawa 2016: Wydawnictwo: Wolters Kluwer, s. 702-713; 

- Wysokość i tryb egzekucji opłaty stosunkowej w przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela/ Izabella Gil, Elwira Marszałkowska - Krześ// w: Księga jubileuszowa z okazji X - lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constantans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi/ red. nauk. Kinga Flaga - Gieruszyńska/ Sopot 2016/ Currenda, s. 89-100;  

- Sprzedaż  w postępowaniu egzekucyjnym w formie licytacji elektronicznej/ Izabella Gil/ w: Media elektroniczne – współczesne problemy prawne/ red. nauk. Kinga Flaga - Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek/ Warszawa 2016, Wydawnictwo: C.H. BECK, s.  79-87;

Przejście ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy wzajemnej na osobę trzecią – zagadnienia materialnoprawne i procesowe// Izabella Gil, Bartosz Ziajka// Edukacja Prawnicza z 2016r. Nr 3, s.31;

- Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego – rozdział 8 i Podmioty postępowania upadłościowego – rozdział 26 // w: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6 / red. nauk. Redakcja:  Anna Hrycaj, Andrzej Jakubecki, Antoni Witosz/ Warszawa 2016/ BECK s. 267- 316 oraz s.885-944;

- Postępowanie zabezpieczające jako instrument kształtowania bezpieczeństwa prawnego/ Izabella Gil/ w: Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian/ Redakcja: Anna Chabasińska, Zbigniew Czachór/ Warszawa 2016/ Difin/ s. 203-2015;

- Rada wierzycieli /Izabella Gil/ w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw 2.0/ Redakcja: redakcją Anna Hrycaj, Piotr Filipiak, M Geromin i Bartosz Groele / Warszawa 2016/ Wydawnictwo: C. H. BECK / s.25-34/

- Cel i funkcja postępowania upadłościowego/ Izabella Gil/ w: Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy/ Redakcja: Elwira Marszałkowska - Krześ, Izabella Gil, Łukasz Błaszczak/ Sopot 2016/ Wdawnictwo: CURRENDA/ s. 489-496/;

Ciężar twierdzenia i dowodzenia w postępowaniu cywilnym i upadłościowym - w aspekcie zasady czynnego udziału stron / Izabella Gil/ w: Zasady postępowan sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji/ Redakcja: Damian Gil, Ewa Kruk/ Wydawnictwo KUL/ Lublin 2016/s.145-158/;

 Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna za niedopełnienie obowiązku terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości/ Elwira Marszałkowska - Krześ, Izabella Gil/ w: Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe/ Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu/ Tom II/ Redakcja: Katarzyna Łucarz, Janusz Sawicki/ wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego/ Wrocław 2016, s.74-84/; 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego - 50-lecie  Kodeksu postępowania cywilnego - doświadczenia i perspektywy, Wrocław 18-20.09.2015 r./ Izabella Gil, Aleksandra Klich/ Polski Proces Cywilny 2016 Nr 4 (25)/ Wydawnictwo Wolters Kluwer 2016, s. 738-751/;

Publikacje 2017 rok : 

1) - "Postępowanie o wyjawienie majątku "(rozdział XLI ); oraz "Czynności egzekucyjne" (rozdział XLII.2. A-B) oraz / Izabella Gil //w: Meritum. Postępowanie cywilne/ pod redakcją naukową Elwiry Marszałkowskiej - Krześ/ Warszawa 2017/ Wydawnictwo Wolters Kluwer/ zrecenzowanej przez S. Cieślaka/ s. 1169 -1187;

2) - "Czynności egzekucyjne" (rozdział XLII.2. A-B) / Izabella Gil //w: Meritum. Postępowanie cywilne/ pod redakcją naukową Elwiry Marszałkowskiej - Krześ/ Warszawa 2017/ Wydawnictwo Wolters Kluwer/ zrecenzowanej przez S. Cieślaka/ s. 1224-1227;

3) - "Zbieg egzekucji" (rozdział XLII.3)  / Izabella Gil //w: Meritum. Postępowanie cywilne/ pod redakcją naukową Elwiry Marszałkowskiej - Krześ/ Warszawa 2017/ Wydawnictwo Wolters Kluwer/ zrecenzowanej przez S. Cieślaka/ s. 1248 - 1252;

4) - "Zawieszenie postępowania egzekucyjnego" (rozdział XLII.4)  / Izabella Gil //w: Meritum. Postępowanie cywilne/ pod redakcją naukową Elwiry Marszałkowskiej - Krześ/ Warszawa 2017/ Wydawnictwo Wolters Kluwer/ zrecenzowanej przez S. Cieślaka/ s. 1252-1260;

5) - "Egzekucja z ruchomości" (rozdział XLIII.1)  / Izabella Gil //w: Meritum. Postępowanie cywilne/ pod redakcją naukową Elwiry Marszałkowskiej - Krześ/ Warszawa 2017/ Wydawnictwo Wolters Kluwer/ zrecenzowanej przez S. Cieślaka/ s. 1397-1410;

6) - "Egzekucja przez zarzad przymusowy nad przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym dłużnika" (rozdział XLII.3)  / Izabella Gil //w: Meritum. Postępowanie cywilne/ pod redakcją naukową Elwiry Marszałkowskiej - Krześ/ Warszawa 2017/ Wydawnictwo Wolters Kluwer/ zrecenzowanej przez S. Cieślaka/ s. 1525-1541;

7) -  "Ograniczenia zdolności procesowej w dsprawach cywilnych wynikające z chorób psychicznych" (rozdział 18) / Izabella Gil//w: Problematyka osob z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty medyczne i prawne/ pod redakcja naukową Kingi Flagi - Gieruszyńskiej, Beaty Karakiewicz, Aleksandry Klich/ Sopot 2017/ s. 349 - 371;

8) - "Zmiany w KPC wprowadzone ustawą z 10.7.2015 r. - najistotniejsze zmiany w postępowaniu rozpoznawczym" / Izabella Gil// w: Edukacja Prawnicza Nr 2(167) rok akademicki 2016/2017/ s.45-49;

9) "Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym" /Izabella Gil//w: E-obywatel, E-sprawiedliwość, E-usługi/ pod redakcją naukową Kingi Flagi - Gieruszyńskiej, Jacka gołaczyńskiego, Dariusza Szostek/ Warszawa 2017/ s. 297-309;

10) "Prejudycjalnośc orzeczeń wydawanych w postepowaniu cywilnym - wybrane zagadnienia"/w: IUS EST A IUSTITIA APPELLATUM. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu/ /pod redakcją naukową Michała Tomalak, Komitet redakcyjny: Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maksymilian Pazdan/ Warszawa 2017/s.155-164;

11) "Wpływ ogłoszenia upadłości na majątek upadłego dłużnika"/ Izabella Gil/w: Własność w prawie i gospodarce"/pod redakcją naukową Urszuli Kaliny - Prasznic/ Wrocław 2017/s. 237-246; 

12) Komentarz  od art. 747 do art. 754[1] k.p.c./ Izabella Gil/w: Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz/ pod redankcją naukową Zbigniewa Szczurka/ Sopot 2017/ s. 51-67;

13) "Ograniczenia prawa wyboru komornika sądowego do dokonania czynności egzekucyjnych i wykonywania pozostałych zadań"/ Izabella Gil/w: Cechą sprawiedliwości jest nie krzywdzić ludzi. Księga pamiątkowa ku czci Zenona Knypla/ pod redakcją naukoważ  Zbigniewa Szczurka, Grzegorza Sikorskiego/ Sopot 2017. Currenda/ s.33 - 42; 

14) "Wpływ wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych na obrot nieruchomościami rolnymi"/ E. Marszałkowska - Krześ, I.Gil/ w: "Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej"/ pod redakcją naukową Pawła Ksieżak, Joanny Mikołajczak/ Warszawa 2017/ Wolters Kluwer/ s. 223 -235;  

15) "Wpływ ogłoszenia upadłości i wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych na cywilne postępowania egzekucyjne i zabezpieczające"/ Biuletyn Polskiego Towarzystwa ekonomicznego NR 2 (77) 2017 ISSN 1507-1383/s.94-102/;

16) "Ciężar twierdzenia i dowodzenia w aspekcie dobrych obyczajów"/I.Gil, E. Marszałkowska - Krześ/w: Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej/ pod redakcją naukową Damiana Gil/ Wydawnitwo KUL, Lublin 2016/ - ukazało się w 2017/ s.29-44/;

17) "Wpływ złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na cywilne postępowania zabezpieczające i egzekucyjne" / I. Gil, B. Ziajka/ w: Transformacje postępowania ywilnego w postępowaniach wykonawczych/ pod redakcja naukową Izabelli Gil/ Wydawnictwo CURRENDA/ Sopot 2017/s. 181 - 197/;

18) "Postępowanie zabezpieczające" (pytania od 458-482)"/ Izabella Gil/ w:Postępowanie cywilne. Skrypty BECKA/ pod redakcją naukową Izabelli Gil/ wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2017/ s. 357-369/;

19) "Relacje postępowania egzekucyjnego do postępowania restrukturyzacyjnego oraz współpraca komornika sądowego i zarządcy ustanowionego w postępowaniu sanacyjnym"/ Izabella Gil/w: Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego. Zbiór studiów/ pod redakcją naukową Kingi Flagi - Gieruszyńskiej, Izabell Gil, Agnieszki Góry - Błaszczykowskiej/ Wydawnictwo CURRENDA/ Warszawa 2017/ s.199 -214/;
Publikacje 2018 rok: 

1) "Specyfika świadczeń wypłacanych przez spółkę z o.o. członkom zarządu z tytułu pełnionych funkcji w organach spółki"  / Izabella Gil/ współautor Bartosz Ziajka/ w: Edukacja Prawnicza Nr 2(17o) rok akademicki 2017/2018/ s.43-50 (0,5 arkusza);
2) "Zaskarżenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie podziału zysku - wybrane problemy dowodowe"/ Izabella Gil/ w: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiazywania/ pod redakcją naukową Józefa Frąckowiaka/ Warszawa 2018/ Wolters Kluwer/ s.837 - 856/ 0,5 arkusza/ISBN 978-83-8124-552-4/;
3) "Legitymacja procesowa prokuratora do wszczęcia i udziału w postępowaniu zabezpieczającym na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości"/ Izabella Gil/ w: Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemi prawnym/ od redakcją naukową Kingi Flagi - Gieruszyńskiej, Izabell Gil, Agnieszki Góry - Błaszczykowskiej/ Wydawnictwo CURRENDA/ Gdańsk 2018/ monografia zrecenzowana przez E. Marsząłkowską - Krześ oraz A. Zielińskiego;
4) Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne
W: Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej / red. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Izabella Gil/ Sopot : Currenda, 2018, s. 353-376;
5) "Prejudycjalność, a moc wiążąca orzeczeń sądów cywilnych w postępowaniu upadłościowym" / Izabella Gil, Piotr Gil/ w; ARS IN VITA.ARS IN IURE. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu/ pod redakcją naukową Anny Barańskiej, Sławomira Cieślaka/ Wydawnictwo C.H. BECK/ Warszawa 2018/s. 715-730/0,5 arkusza/;
6) "Wykorzystanie w praktyce protokołu stanu faktycznego sporządzanego przez komornika sądowego"/ Izabella Gil/ Elwira Marszałkowska - Krześ /w: Przegląd Prawa Egzekucyjnego/ Suplement nr 2/2018/ Currenda/ s.29-53/; 1 arkusz/;
7) "Obowiązki komornika sądowego w zakresie ustalenia majątku dłużnika"/ str. 587w: Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu
Agnieszka Laskowska-Hulisz (redaktor naukowy), Joanna May (redaktor naukowy), Marek Mrówczyński (redaktor naukowy)/ Wydawnictwo Wolters Kluwer/ Warszawa 2018/ s. 587 - 596/ 0,5 arkusza/;

Redakcja w opracowaniach monograficznych i podręcznikach
w 2017 r.:

I- Redakcja części II Postępowanie rozpoznawcze. Proces, części III Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie nieprocesowe, części IV Postępowanie zabezpieczające, części V Postępowania wykonawcze, części VI Postępowanie egzekucyjne, Izabella Gil //w: Meritum. Postępowanie cywilne/ pod redakcją naukową Elwiry Marszałkowskiej - Krześ/ Warszawa 2017/ Wydawnictwo Wolters Kluwer/ zrecenzowanej przez S. Cieślaka/;

II - Redakcja naukowa opracowania - Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach wykonawczych /  Wydawnictwo CURRENDA/ Sopot 2017 / monografia zrecenzowana przez E. Marszałkowską - Krześ oraz K. Flagę - Gieruszyńską;

III - Redakcja naukowa opracowania - Postępowanie cywilne. Skrypty BECKA/ Wydawnictwo C.H. BECK / Warszawa 2017/ zrecenzowanej przez E. Marszałkowską - Krześ oraz K. Flagę - Gieruszyńską;

IV - Redakcja naukowa opracowania - Postępowanie cywilne w dobie przemian/ Wydawnictwo Wolters Kluwer/ Warszawa 2017/monografia zrecenzowana przez E. Marszałkowską - Krześ;

V Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego. Zbiór studiów/ pod redakcją naukową Kingi Flagi - Gieruszyńskiej, Izabell Gil, Agnieszki Góry - Błaszczykowskiej/ Wydawnictwo CURRENDA/ Gdańsk 2017/ monografia zrecenzowana przez Vytautas Nekrosius oraz G. Jędrejek;

w 2018 r.

 • Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej / red. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Izabella Gil
  Sopot : Currenda, 2018, 395 s.
  ISBN 978-83-65966-16-2

  (autorów: 3) 4,00 pkt / 3 autorów = 1,33 pkt

 • Postępowanie cywilne jako procesowa gwarancja praw chronionych konstytucyjnie
  Wrocław, 2018, 245 s.
  (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  ISBN 978-83-66066-05-2
  http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95320
  (autorów: 2) 4,00 pkt / 2 autorów = 2,00 pkt
 • Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika : wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym / red. Izabella Gil, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Kinga Flaga-Gieruszyńska
  Sopot : Currenda, 2018, 377 s.
  ISBN 978-83-65966-07-0

 

Recenzje do opracowań książkowych:

- Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne/ Tom I/ red. nauk. Jakub M. Łukasiewicz, Iwona Ramus/ Toruń 2015/ Wydawnictwo: Adam Marszałek

- Prawo alimentacyjne. Zagadnienia materialne/ Tom II/ red. nauk. Jakub M. Łukasiewicz, Iwona Ramus/ Toruń 2015/ Wydawnictwo: Adam Marszałek
Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, autorstwa Macieja Mulińskiego Wydawnictwo Currenda, Sopot 2018;

Organizacja konferencji naukowych

- W dniach 27-28 październik 2012r. uczestniczyłam w organizacji i przygotowaniu konferencji organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Prawa Cywilnego, Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego i  Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Cywilnego Porównawczego i Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Opolskiego na temat „Mediacja i Arbitraż”, gdzie wygłosiłam referat na temat „Skutki prawne ogłoszenia upadłości dla zapisu na sąd polubowny

- W dniach 18-20 września 2015r. organizacja i przygotowanie Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego „50-lecie Kodeksu postępowania cywilnego – doświadczenia i perspektywy” organizowowanego przez Zakład Postępowania Cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

- W dniach 1-2 października 2016 r. organizacja i przygotowanie Ogólnopolskiej Konferencji "Postępowanie cywilne w dobie przemian"  organizowowanej przez Zakład Postępowania Cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

- organizacja ogólnopolskiej /"Niewypłacalność - skutki materialne i procesowe" organizowanej przez Zakład Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz  Katedrę Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego wraz z Katedrą Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, która odbyłą się w dniu 3.06.2017r. we Wrocławiu/

 1. Współpraca krajowa i międzynarodowa. Nagrody i wyróżnienia.
  1. Udział w konferencjach i seminariach naukowych

     Od chwili podjęcia aktywności naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim uczestniczyłam w wielu ogólnopolskich konferencjach naukowych. Na niektórych z nich wygłosiłam referaty, które następnie zostały opublikowane.

Pierwszą konferencją, w której uczestniczyłam była konferencja naukowa, zorganizowana przez Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego przy współudziale Izby Notarialnej we Wrocławiu na temat „Ustanie podmiotowości gospodarczej”, która odbyła się w dniach 15-17.10.1997r., na której przedstawiłam referat na temat „Prawnopodatkowe aspekty likwidacji masy upadłości”.

Następnie wzięłam udział  w konferencji naukowej, zorganizowanej przez Ogólnopolską Federację Syndyków i Sanatorów w Kołobrzegu w listopadzie 2003r., gdzie aktywnie uczestniczyłam w omówieniu projektu ustawy o syndykach.

W dniach 14-24.03.2004r. brałam udział w zorganizowanym przez Jurystę Sp. z o.o. w Warszawie seminarium w Honolulu dot. rozstrzygania sporów w sprawach drobnych w świetle prawa amerykańskiego, gdzie wygłosiłam referat na temat „Wybrane zagadnienia międzynarodowego postępowania cywilnego”, a także miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym w Sądzie Federalnym, na którym omówiona została problematyka karteli, syndykatów i prawa upadłościowego.

Uczestniczyłam także w Konferencji Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego (7-9.10.2005r. Zakopane). W materiałach pokonferencyjnych opublikowałam artykuł pt. „Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej”, [w:] Czterdziestolecie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem, Zakamycze 2006.

       Kolejną konferencją, w której brałam aktywny udział była Konferencja Naukowa „Arbitraż i Mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości”, zorganizowaną przez Uniwersytet Rzeszowski (22-23 września 2006 r.). Na konferencji tej wygłosiłam referat pt. „Mediacja w postępowaniu cywilnym i sądowo – administracyjnym – zagadnienia prawnoporównawcze”, który został opublikowany w materiałach pokonferencyjnych.

      Odnotować w tym miejscu należy także uczestnictwo w Konferencji Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego, przygotowanej przez Uniwersytet Szczeciński, Katedrę Postępowania Cywilnego (Szczecin-Niechorze 28-30.09.2007 r.). W materiałach pokonferencyjnych opublikowałem opracowanie pt. „Zasady orzekania o kosztach postępowania zabezpieczającego”. 

      Następnie uczestniczyłam w Niemiecko – Polskim forum prawniczym (w Görlitz 20.10.2007r.), zorganizowanym wspólne przez Rechts Anwalts Kammer Sachen, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu,  gdzie wygłosiłam referat na temat „Rodzaje egzekucji i uznawanie zagranicznych tytułów egzekucyjnych w Polsce” .

2. Wygłoszenie referatu w języku polskim na konferencji naukowej -krajowej 

- Wykorzystanie w pracy sędziego i asystenta zasobów elektronicznych na przykładzie NAVIGATORA/ Dyskrecjonalna władza sędziego/ 13-16.05.2013r./ Wrocław;

- Kierunki rozwoju postępowania upadłościowego/ Współczesne problemy prawa cywilnego procesowego. Doświadczenia polskie i litewskie/ 9.04.2014r./Szczecin;

- Znaczenie i skutki zabezpieczeń rzeczowych w przypadku ogłoszenia upadłości/ 50 –lat Kodeksu cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji prawa cywilnego, 15-16.04.2014r./ Kraków;

- Zasady koncentracji materiału procesowego. System dyskrecjonalnej władzy sędziego/ Postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych i karnych/ 6-8.05.2014r./ Kołobrzeg;

- Postępowanie arbitrażowe – głos w dyskusji/ Dochodzenie roszczeń przed sądami polubownymi/ 16.05.2014r./ Wrocław;

- Ciężar uprawdopodobnienia podstaw do udzielenia zabezpieczenia/ Nowy Kodeks postępowania cywilnego – wnioski i postulaty w zakresie postępowania dowodowego/ 12.05.2014r. / Warszawa

w 2016r.

- 6.04. - 7.04.2016r. Opole - Konferencja "Forum Prawa Mediów Elektronicznych - Europa cyfrowa", referat na temat: "Sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym w drodze licytacji elektronicznej";

- 9.04-10.04.2016r. Długopole - Zdrój "Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjno - Szkoleniowe Adwokatury" , referat na temat "Wrześniowe zmiany Kodeksu postępowania cywilnego";

- 25.04.2016r. Sandomierz - Konferencja organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie  KUL w Stalowej Woli, pt. Zasady postępowań sądowych w świetle ostatnich nowelizacji", referat na temat: "Ciężar twierdzenia i dowodzenia w postępowaniu cywilnym i upadłościowym - w aspekcie zasady czynnego udziału stron";

- 26.04. - 27.04.2016r. Sandomierz - Koneferencja organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie  KUL w Stalowej Woli, - Konferencja z cyklu - Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości - nt. "Węzłowe problemy dowodzenia w perspektywie porównawczej", referat wspólny z prof. dr hab. E. Marszałkowska - Krześ na temat: " Ciężar twierdzenia i dowodzenia w aspekcie dobrych obyczajów";

- 6.06.2016r. Warszawa - konferencja organizowana przez Uniwersytet SWPS w Warszawie - Aktualne problemy wykonywania zawodu komornika sądowego - referat nt. "Ustalenie przez komornikaskładników majątkowych dłużnika";

- 1- 2.10.2016 r. moderowanie panelu na Ogólnopolskiej Konferencji "Postępowanie cywilne w dobie przemian"  organizowowanej przez Zakład Postępowania Cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

- 16.11.2016 r. Szczecin - konferencja organizowana przez Uniwersytet w Szczecinie Wydział Prawa i Administracji - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Postępowanie egzekucyjne i inne postępowania wykonawcze" - referat nt. "Współpraca komornika sądowego i syndyka w postępowaniu restrukturyzacyjnym"; moderowanie panelu; 

- 25.11.2016 r. Pawłowice - referat pt. " Postępowanie wykonawcze z Kodeksu postępowania cywilnego, po zmianie z 8.09.2016r. " - dla Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział we Wrocławiu;

- 9.12.2016 r. - referat pt. „Relacje postępowania zabezpieczającego w postępowaniu arbitrażowym i postępowania zabezpieczającego w postępowaniu rozpoznawczym przed sądem państwowym”, konferencja „Mediacja i arbitraż – aktualne wyzwania i problemy”, Poznań o II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydział Prawa uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;

w 2017r.

- 20.03.2017 r. Warszawa - referat pt. 'Wpływ ogłoszenia upadlości i wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych na cywilne postępowania egzekucyjne i zabezpieczające"/ Konferencja organizowana przez Uniwersytet Wrocławski oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów" ;

- 3-5.04.2017 r. Szczecin - referat "Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym" / Konferencja - 3 Forum Prawa Mediów Elektronicznych;

- 24.04.2017 r. Sandomierz - referat " Elektronizacja postepowania egzekucyjnego" / Konferencja organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedre Prawa Karnego i postępowania Karnego/ pt. "W kierunku odformalizowania postępowania sądowego. perspektywy a rzeczywistość."; 

-  25.04.2017 r. Sandomierz - referat " Zaskarżanie rozstrzygnięć na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości" / Konferencja organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedre Prawa Karnego i postępowania Karnego/ pt. "Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VII nt "Problemy kontroli decyzji procesowych"; 

- 12.05.2017 r. Warszawa - referat "Zakres i zasady zaspokojenia wierzycieli w przypadku upadłości konsumenckiej" / Konferencja organizowana przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnoscią Uczelni Łazarskiego  

/ pt. "Upadłość konsumencka. Aksjologia, funkcje i wykładnia funkcjonalna";

- 3.06.2017 r. Wrocław - moderowanie panelu I na konferencji ogólnopolskiej /"Niewypłacalność - skutki materialne i procesowe" organizowanej przez Zakład Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz  Katedrę Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego wraz z Katedrą Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego/;

- 18 grudnia 2017 r. - referat Prymat postępowań restrukturyzacyjnych przed postępowaniem upadłościowym/ Ogólnopolska Konferencja naukowa "Prawo restrukturyzacyjne - ocena po dwóch latach funkcjonowania"  Uczelnia Łazarskiego;
 

w 2018 r.

- 10-11.04.2018 r. Wrocław - referat pt. " Dochodzenie roszczeń w aspekcie zapewnienia ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z RODO"/ Konferencja organizowana przez Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Szczeciński / Konferencja - 4 Forum Prawa Mediów Elektronicznych;
- 18.05.2018 r. Poznań - moderowanie panelu - Istota i charakter prawny bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym/ Konferencja organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwerystet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademię Restrukturyzacji/na teamt "Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym"
- 19.05.2018 r. Opole - referat pt. "Zarzut przedawnienia jako forma obrony pozwanego" / Konferencja ogólnopolska organizowana przez Wydziła Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polski Związek Firm Deweloperskich/"Finansowanie przedsięwziecia deweloperskiego oraz terminy w działalności deweloperskiej"/;
- 16.06.2018 r. Gdańsk - referat pt. „Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego dłużnika”/ ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogólnokrajowej konferencji pt. „Postępowanie upadłościowe: najlepsze praktyki, bariery oraz propozycje usprawnień" /;
- 17.10.2018 r. Kielce - referat "Skutki prawne i ekonomiczne projektowanych zmian legislacyjnych dotyczących możliwości oddłużania osób fizycznych prowadzących działalnośc gospodarczą w przypadku ogłoszenia upadłości" / ogólnopolska konferencja naukowa "Działalność gospodarcza w dobie przemian - aspekty prawne ekonomiczne i etyczne" organizowana przez WPAiZ Uniwersytetu w Kielcach/;
 - 30.11.2018 r. Warszawa - moderowanie panelu - Bezskutecznośc czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli / ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Instytut Prawa upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie;
- 10.12.2018 r. Warszawa - referat pt. "Pojęcie sprawy gospodarczej i odrębności postępowania w sprawach gospodarczych według projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilengo"/ ogólnopolska konferencja naukowa "Postępowanie cywilne u progu zmian" organizowana przez WPiA Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie/; 

3. Wygłoszenie referatu w języku polskim na konferencji naukowej - zagranicznej 

w 2016r.

-13.05.2016r. Wrocław - Międzynarodowa Konferencja organizowana przez WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, "Unijne i krajowe prawa spadkowe. Zalety, wykładnia, wątpliwości, wady" , referat na temat: "Prawa i obowiązki spadkobierców w przypadku ogłoszenia upadłości spadkodawcy";

7.10.2016r. Łodź - Miedzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt. "Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej",   referat wspólny z prof. dr hab. E. Marszałkowska - Krześ na temat: " Wpływ wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych na obrót nieruchościami rolnymi";

 

Udział w szkoleniach

W lipcu 2007r. uczestniczyłam w szkoleniu - legal English cours in Miami, organizowanym przez Crcow’s Law Society of  Legal Advisers and AMCOM 121 School of English for Professionals, tutored by Dade County Bar Association, gdzie miałam okazję brać udział w rozprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego.

 

Nagrody i wyróżnienia :

 1. 22.11.2006r. nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2005r.;
 2.  15.11.2011r. nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2010r.;
 3. 15.11.2018 r. nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2017r.;

VI. Sporządzona i przesłana recenzja doktoratu

W roku 2016:

 1. Hanna Heimrath, "Protokoły upadłościowe jako instrument współpracy w transgranicznym postępowaniu upadłościowym",  WPAiE UWr;
 2.  Marcin Drabik, "Postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika", WPAiE UWr;
 3. Jakub Szynkarek, "Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym w sprawach o naruszenie praw autorskich", WPAiE UWr;
 4. D. Averkienė, "Procedural time limits:  a precondition for fair and  effective civil proceedings", Uniwersystet w Wilnie.

W roku 2017:

1. Adam Olszewski pt. „Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w polskim prawie upadłościowym” - napisanej pod naukowym kierownictwem promotora prof. dr hab. prof. M. Steca;

Uniwerystet Jagielloński (styczeń 2017r.);

2.Paweł Wrzaszcz pt. Status prawny wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym” – napisanej pod naukowym kierownictwem promotora dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. nadzw. KUL (maj 2017 r.); 

W roku 2018:
1. Oliwia Żurawińska - pt. Unieważnienie małżeństwa cywilnego i stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego - napisanej pod naukowym kierownictwem prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej - Krześ (październik 2018 r.)

VII. Promotor w zakończonych przewodach doktorskich:

w roku 2017:

1. dr Marty Nowocień (13.02.2017 r.) „Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie”.

 

VIII. Udział w komisjach habilitacyjnych:

w roku 2017:

sekretarz w komisji habilitacyjnej dr hab. Piotra Marcina Wiórka (UWr); 

w roku 2018:
członek komisji habilitacyjnej dr Tadeusza Zembrzuskiego (UW); 

 

IX. Działalność dydaktyczna i organizacyjna na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

Zasadniczą formą mojej działalności dydaktycznej było i pozostaje nadal prowadzenie:

- zajęć dla studentów studiów stacjonarnych, studentów zaocznych i wieczorowych studiów niestacjonarnych na WPAiE UW w formie ćwiczeń oraz wykładów z postępowania cywilnego; 

- seminariów dla studentów studiów stacjonarnych i studentów zaocznych studiów niestacjonarnych na WPAiE UW ;

- egzaminów (w formie pisemnej, ustnej i testów) dla studentów studiów stacjonarnych i studentów zaocznych studiów niestacjonarnych na WPAiE UW;

- wykładów fakultatywnych z postępowania upadłościowego i rejestrowego dla studentów studiów stacjonarnych i studentów zaocznych studiów niestacjonarnych na WPAiE UW;

- konwersatoriów z cywilnego postępowania zabezpieczającego dla studentów studiów stacjonarnych i studentów wieczorowych studiów niestacjonarnych na WPAiE UW;

- konwersatoriów z cywilnego postępowania egzekucyjnego dla studentów studiów stacjonarnych i studentów wieczorowych studiów niestacjonarnych na WPAiE UW;

- zajęć z procedury cywilnej i egzekucji z nieruchomości na Studiach Podyplomowych Prawa i Gospodarki Nieruchomościami organizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim;

- zajęć ze stosunku egzekucji administracyjnej do egzekucji sądowej na Studiach Podyplomowych Prawa Egzekucji Administracyjnej organizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim;

Jestem sekretarzem Rady Instytutu Prawa Cywilnego WPAiE UW, co umożliwia współuczestniczenie w podejmowaniu czynności organizacyjnych i naukowo – badawczych także z zakresu moich zainteresowań naukowych.

Zostałam powołana w skład Zespołu do spraw Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz zespołu wydawniczego na WPAiE UW. 

Udział w programie ERASMUS+ na Uniwersytecie MYKOLAS ROMERIS UNIWERSITY w Wilnie 24.09.2018 r. - 28.09.2018 r. 

VII. Działalność dydaktyczna poza WPAiE UW

Celem umożliwienia jak największego zainteresowania problematyką szeroko ujmowanego postępowania cywilnego i upowszechniania wyników prowadzonych badań naukowych z zakresu postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego i upadłościowego podejmowałam także innego rodzaju formy aktywności szkoleniowej. W szczególności poprzez szkolenia aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu oraz radców prawnych i adwokatów.   

Za swoją działalność dydaktyczno – szkoleniową na rzecz aplikantów radcowskich i radców prawnych na mocy uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 24.05.2007r. zostałam nagrodzona srebrną odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Obecnie oprócz szkoleń dla radców prawnych z zakresu postępowania cywilnego prowadzę także wykłady szkoleniowe dla adwokatów (w tym zorganizowane przez : Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie  15 październik 2011; Okręgową Radę Adwokacką w Wałbrzychu organizuje w dniach 10-13 maja 2012 r. w Kudowie Zdroju; Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu w dniach 27 czerwica 2012r, 10 października 2012r.).

Realizowane lub współrealizowane projekty, obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, na realizację których środki badania zostały przyznane przez podmioty krajowe, inne niż Uniwersytet Wrocławski w ramach postępowań konkursowych :

- Pełnienie funkcji zastępcy Kierownika Projektu w ramach programu „Sprawność i efektywność postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych – aspekty teoretyczne i praktyczne” / rozpoczęto realizację 110.2014r. okres 18 miesięcy do 30.04.2016r./WPAiE Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Statystyki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego;

- prowadzenie wykładów w 2013r. oraz 2014 r. w ramach Projektu Systemowego "PWP  Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management"  realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007- 2013 Priorytet V "Dobre rządzenie", działanie 5.3 "Wsparcie na rzecz Strategii Lizbońskiej" (nr postępowania: 26/2/2012);
- prowadzenie wyykładów z zakresu postępowania upadłościowego dla sędziów i prokuratorów w ramach projektu „Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe”/ Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie; 
 

Dotychczasowy przebieg pracy na Uniwersytecie Wrocławskim

Po zakończeniu studiów doktoranckich zostałam zatrudniona na Uniwersytecie Wrocławskim w 2002r. w Zakładzie Postępowania Cywilnego na stanowisku asystenta, a następnie, po obronie doktoratu, na podstawie mianowania od 1 lutego 2006r. pracuję w charakterze adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1  kwietnia 2016r. zatrudniona zostałam na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Wrocławskim.