dr Andrzej Huchla

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
713752307
Email:
andrzej [dot] huchla [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

we wrześniu:

  5. 09      11 – 13

12. 09      11 – 13

26. 09      11 – 13

 

Zdjęcie użytkownika dr Andrzej Huchla
Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania badawcze

Prawo finansowe, przede wszystkim podatkowe, w tym zwłaszcza ogólne prawo podatkowe i podatki dochodowe.

 

Staże naukowe

Vilniaus Universitetas (Teisės Fakultetas, Valstybinės Teisės Katedra), Wilno, ZSRR, 1990

University of Brighton (College of Social Sciences, School of Education), Brighton, Wielka Brytania, 1994

Masarykova Univerzita (Právnická fakultá, Katedra finančního práva a národního hospodářství), Brno, Republika Czeska, 2014

 

Działalność pozauczelniana

Konsultant podmiotów państwowych i samorządowych w sprawach podatkowych i innych prawnofinansowych.

Doradca podatkowy.

 

Publikacje: 

Artykuł „Samofinansowanie w przepisach wprowadzających reformę gospodarczą”, Organizacja Metody Technika 1983, nr 6, s. 24-30.

 

Artykuł „Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw”, Finanse 1984, nr 9, s. 23-30.

 

Artykuł „Tworzenie i wykorzystywanie funduszu efektów wdrożeniowych w przedsiębiorstwach państwowych”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1986, nr 6, s. 154-159.

 

Referat „Regulacja prawna obciążeń zysku przedsiębiorstw państwowych jako wyraz zmienności tendencji w realizacji reformy gospodarczej” [w:] Aktualne problemy i perspektywy kodyfikacji oraz porządkowania prawa w PRL (materiały z konferencji), Wydawnictwa Filii UW w Białymstoku, Białystok 1987, s. 96-112.

 

Referat „Elementy gospodarki finansowej i opodatkowania spółek” [w:] Spółki w gospodarce narodowej, Oddział TNOiK we Wrocławiu, Wrocław 1987, s. 72-83.

 

Opracowanie „Finansowanie postępu technicznego, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz działalności innowacyjnej” [w:] Raport o stanie prawa finansowego i pożądanych kierunkach jego rozwoju w okresie realizacji II etapu reformy gospodarczej (Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów), Urząd Rady Ministrów, Warszawa 1988, s. 154-160.

 

Artykuł „Zasady budżetowe a cechy budżetu”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 922, Prawo CLIII, Wrocław 1988, s. 63-70.

 

Wybór źródeł z prawa finansowego. Stan prawny na dzień 11 kwietnia 1987 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1988, ss. 424.

 

Referat „Nowe regulacje podatku dochodowego” [w:] Konferencja pt. „Opodatkowanie osób prawnych”, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Drogovia”, Kalisz 1989, s. 31-39.

 

Sprawozdanie „Ewolucja dochodów budżetowych w Polsce (Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Uniwersyteckich Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Finansów. Karpacz 21-23 IX 1989)”, Państwo i Prawo 1990, nr 2, s. 139-140.

 

Artykuł „Prawnofinansowa sytuacja spółek”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1146, Prawo CLXXXIV, Wrocław 1990, s. 43-54.

 

Artykuł „Bank Litwy”, Bank i Kredyt 1991, nr 4, s. 30-33.

 

Wybór źródeł z prawa finansowego. Stan prawny na 1 kwietnia 1992 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, ss. 212.

 

Artykuł „Progresja podatkowa w warunkach inflacji” [w:] Studia z zakresu polityki finansowej i prawa finansowego (pod red. M. Mazurkiewicza), Acta Universitatis Wratislaviensis No 1183, Prawo CLXXXIX, Wrocław 1992, s. 157-166.

 

Opracowanie „Prawo o wydatkach budżetowych” [w:] Studia i Materiały do Raportu o kierunkach pilnych zmian w systemie prawnym RP, tom II Prawo finansowe; Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, Komisja d/s opracowania raportu, Warszawa 1992, s. 21-26.

 

Opracowanie „Prawo o niepodatkowych dochodach budżetowych” [w:] Studia i Materiały do Raportu o kierunkach pilnych zmian w systemie prawnym RP, tom II Prawo finansowe; Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, Komisja d/s opracowania raportu, Warszawa 1992, s. 27-32.

 

Artykuł „Opodatkowanie dochodów na Litwie”, Przegląd Prawa i Administracji XXX, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1524, Wrocław 1993, s. 141-148.

 

Teksty ustaw do nauki prawa finansowego. Stan prawny na 1 września 1993 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, ss. 256.

 

Glosa do uchwały pełnego składu Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1993 r. (III AZP 36/92), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1994, nr 5, s. 303-306.

 

Artykuł „Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych”, Monitor Podatkowy 1995, nr 2, s. 33-36.

 

Kazus z rozwiązaniem „Ulgi mieszkaniowe w podatku dochodowym od osób fizycznych”, Edukacja Prawnicza 1995, nr 4, s. 87-88.

 

Artykuł „Wszczęcie postępowania podatkowego”, Doradca Podatnika 1995, nr 25, s. 19-21.

 

Glosa do uchwały Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1994 r. (W.11/93), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1995, nr 4, s. 236-238.

 

Glosa do wyroku NSA z dnia 29 października 1993 r. (SA/Gd 399/93), Monitor Prawniczy 1995, nr 10, s. 313-314.

 

Artykuł „System budżetowy Litwy”, Przegląd Prawa i Administracji XXXI, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1688, Wrocław 1995, s. 17-32.

 

Artykuł „Roczne zeznanie w podatku dochodowym od osób fizycznych”, Monitor Podatkowy 1996, nr 3, s. 65-69.

 

Prawo finansowe. Źródła. Stan prawny na dzień 11 maja 1996 r., wyd. Kolonia, Wrocław 1996, ss. 240.

 

Glosa do wyroku NSA z dnia 20 maja 1994 r. (III SA 1124/93), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1996, nr 2, s. 206-208.

 

Komentarz do wyroku NSA z dnia 3 marca 1993 r. (SA/Po 561/93), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1996, nr 3, s. 298-299.

 

Głos w dyskusji „Problemy wynikające z samoobliczania podatku” (s. 67-68) [w:] Podatki w orzecznictwie sądowym. Zjazd Katedr Prawa Finansowego Wigry `95, KiK, Warszawa 1996, ss. 148.

 

Głos w dyskusji „Reguły międzyczasowe dla potrzeb prawa podatkowego” (s. 85-86) [w:] Podatki w orzecznictwie sądowym. Zjazd Katedr Prawa Finansowego Wigry `95, KiK, Warszawa 1996, ss. 148.

 

Komentarz do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - stan prawny na 1 stycznia 1996 r. [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - ustawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. II/C/1-II/C/133 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - akty wykonawcze, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. II/D/1-II/D/2 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - akty wykonawcze, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. II/D/6-II/D/7 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - akty wykonawcze, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. II/D/18-II/D/19 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - akty wykonawcze, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. II/D/23-II/D/25 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń 1od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - akty wykonawcze, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. II/D/54-II/D/55 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń 1od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym - stan prawny na 1 stycznia 1996 r. [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - akty wykonawcze, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. II/D/83-II/D/84 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Artykuł „Stwierdzanie nieważności uchwał budżetowych gmin”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1900, Prawo CCLIII, Wrocław 1996, s. 55-67.

 

Hasła encyklopedyczne (75) [w:] Leksykon prawniczy, pod red. U. Kaliny-Prasznic, Atla 2, Wrocław 1997, ss. 406.

 

Opracowanie „Postępowanie podatkowe przed organami gmin” [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 r. Zagadnienia ustrojowe i prawno-finansowe, pod redakcją W. Miemiec i B. Cybulskiego, Municipium, Warszawa 1997, s. 395-404.

 

Glosa do wyroków NSA: z dnia 8 grudnia 1994 r. (SA/P 1818/94) i z dnia 28 grudnia 1994 r. (SA/Ka 1160-1161/94), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1997, nr 2, s. 187-191.

 

Komentarz do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - stan prawny na 1 stycznia 1997 r. [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - ustawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. II/C/1-II/C/164 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - akty wykonawcze, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. II/D/23-II/D/25 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym - stan prawny na 1 stycznia 1997 r. [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - akty wykonawcze, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. II/D/82-II/D/84 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Komentarz do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - stan prawny na 1 stycznia 1998 r. [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - ustawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998, s. II/C/1-II/C/193 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 września 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - akty wykonawcze, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998, s. II/D/6 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - akty wykonawcze, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998, s. II/D/152-II/D/154 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998, ss. 200.

 

Opinia „Analiza prawna nt. możliwości finansowania ze środków publicznych działań z zakresu ochrony środowiska (w tym edukacji ekologicznej) realizowanych przez pozarządowe organizacje ekologiczne” (współautorstwo z J. Jendrośką i T. Tatomirem), Zielone brygady. Pismo ekologów 1998, nr 5, s.

 

Odpowiedzi na pytania egzaminu na doradcę podatkowego:

Właściwość organów w sprawach zobowiązań podatkowych w I i II instancji, Przegląd Podatkowy 1998, nr 5, s. 20-21;

Szczególne środki dowodowe w postępowaniu podatkowym. Proszę wyjaśnić zasadność odrębnej regulacji, Przegląd Podatkowy 1998, nr 5, s. 21;

Jakie przesłanki wyznaczają zdolność organu podatkowego do prowadzenia postępowania podatkowego w konkretnej sprawie?, Przegląd Podatkowy 1998, nr 5, s. 21;

Proszę omówić warunki przesłuchania strony w charakterze świadka, Przegląd Podatkowy 1998, nr 5, s. 22;

Na czym polega instytucja doręczenia zastępczego?, Przegląd Podatkowy 1998, nr 5, s. 22-23;

Jaką funkcję pełnią w postępowaniu podatkowym protokoły i adnotacje?, Przegląd Podatkowy 1998, nr 5, s. 23;

Zakres właściwości rzeczowej i miejscowej NSA, Przegląd Podatkowy 1998, nr 6, s. 22;

Warunki, tryb i termin wniesienia skargi do sądu administracyjnego, Przegląd Podatkowy 1998, nr 6, s. 22-23;

Jakie są przesłanki uchylenia zaskarżonej decyzji przez NSA?, Przegląd Podatkowy 1998, nr 6, s. 23;

Kiedy sąd administracyjny oddala skargę i jakie są następstwa takiego wyroku?, Przegląd Podatkowy 1998, nr 6, s. 23;

Wymagania formalne, jakim powinna odpowiadać skarga do NSA, Przegląd Podatkowy 1998, nr 7, s. 22;

Uprawnienia autokontrolne organu, którego działanie lub bezczynność zostały zaskarżone. Charakter i zakres tych uprawnień oraz charakter aktu lub czynności podjętej w trybie autokontroli, Przegląd Podatkowy 1998, nr 7, s. 22;

Podatki ciążące na osobie prawnej prowadzącej działalność gospodarczą, Przegląd Podatkowy 1998, nr 8, s. 23-24;

Koszty uzyskania przychodu w podatkach dochodowych (różnice, podobieństwa), Przegląd Podatkowy 1998, nr 9, s. 19-20;

Podatki ciążące na spółce nie mającej osobowości prawnej prowadzącej działalność gospodarczą, Przegląd Podatkowy 1998, nr 9, s. 20;

Ulgi w podatkach dochodowych, Przegląd Podatkowy 1998, nr 9, s. 24;

Unormowania dotyczące reklamy w ustawach o podatkach dochodowych i w ustawie o podatku od towarów i usług, Przegląd Podatkowy 1998, nr 10, s. 22;

Opodatkowanie podatkiem dochodowym spółki mającej osobowość prawną i jej wspólników będących osobami fizycznymi, Przegląd Podatkowy 1998, nr 10, s. 22-23;

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej jako podatnicy podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych, Przegląd Podatkowy 1998, nr 10, s. 23;

Inwalida II grupy - podatnik nie zwolniony od podatku od towarów i usług, nabył, od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, używany przez 5 miesięcy od dnia zakupu u wytwórcy, samochód. Wskaż skutki, jakie w zakresie obciążeń daninami publicznymi wywoła ta umowa u nabywcy i zbywcy, Przegląd Podatkowy 1998, nr 10, s. 24;

Łączne zobowiązanie pieniężne, Przegląd Podatkowy 1998, nr 10, s. 24-25.

 

Artykuł „Wszczęcie postępowania podatkowego według ordynacji”, Przegląd Podatkowy 1998, nr 11, s. 29-31.

 

Opracowanie „Przychody należne” [w:] Poradnik podatnika. Podatki dochodowe w praktyce, Wiedza i Praktyka, Aktualizacja Grudzień 1998 (10), s. P 05/001-05/014 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Hasła encyklopedyczne (127) [w:] Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, C. H. Beck, Warszawa 1999, ss. 982.

 

Artykuł „Następcy prawni w Ordynacji podatkowej”, [w:] Studia nad Ordynacją podatkową (pod red. B. Brzezińskiego i C. Kosikowskiego), TNOiK „Dom Organizatora” Toruń, Łódź-Toruń 1999, s. 145-165.

 

Artykuł „Oszacowanie w przepisach podatkowych”, Monitor Podatkowy 1999, nr 1, s. 30-33.

 

Glosa do wyroku NSA z dnia 13 grudnia 1996 r. (SA/Ł 2683/96), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1999, nr 1, s. 90-95.

 

Glosa do wyroku NSA z dnia 24 marca 1994 r. (SA/Ka 2223/93), wyroku SN (IAPiUS) z dnia 3 października 1996 r. (II URN 25/96) i uchwały SN (IAPiUS) z dnia 24 października 1996 r. (II UZP 19/96), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1999, nr 2, s. 190-193.

 

Komentarz do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - stan prawny na 1 stycznia 1999 r. [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - ustawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. II/C/1-II/C/210 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999, ss. 212.

 

Hasła encyklopedyczne (72) [w:] Leksykon prawniczy, pod red. U. Kaliny-Prasznic, Wydanie II uzupełnione i poszerzone, Atla 2, Wrocław 1999, ss. 624.

 

Artykuł „Rozliczanie w czasie podatku dochodowego od osób prawnych”, Kwartalnik Prawa Podatkowego 1999, nr 2, s. 51-69.

 

Komentarz do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - stan prawny na 1 stycznia 2000 r. [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - ustawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. II/C/1-II/C/210 (ss. 222) (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Komentarz do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - stan prawny na 1 stycznia 2000 r. [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Zryczałtowany podatek dochodowy - ustawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. II/E/1-II/E/49 (ss. 117) (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Komentarz do wyroków NSA: z dnia 23 września 1998 r. (III SA 2391/98) i z dnia 26 marca 1999 r. (III SA 5154/98), Przegląd Podatkowy 2000, nr 3 - Wybór orzeczeń NSA w sprawach podatkowych, s. 3-4.

 

Głos w dyskusji „Nieprzestrzeganie «zasad podatkowych» w procesie tworzenia polskiego prawa podatkowego” [w:] Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków. Katedra Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Finansowego, Kraków 21-23 października 1999 r., pod red. A. Kosteckiego, Zakamycze, Kraków 2000, s. 88-91.

 

Zryczałtowany podatek dochodowy. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000, ss. 208.

 

Dział III. Zobowiązania podatkowe, s. 96-303; [w:] C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla, Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, ss. 797.

 

Artykuł „Niccoló Paganini we Wrocławiu”, Rocznik Wrocławski nr 6, Wrocław 2000, s. 291-309.

 

Hasła encyklopedyczne (173) [w:] Encyklopedia prawa (Wydanie drugie zaktualizowane i poszerzone), red. U. Kalina-Prasznic, C. H. Beck, Warszawa 2000, ss. 1388.

 

Opinia prawna „Regulowanie zobowiązań podatkowych w szczególny sposób”, Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie prawne 2000, nr 5, poz. 52, s. 40-45.

 

Opinia prawna „Charakter prawny jednorazowej opłaty z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym”, Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie prawne 2000, nr 6, poz. 61, s. 36-41.

 

Komentarz do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - stan prawny na 1 stycznia 2001 r. [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - ustawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001, s. II/C/1-II/C/225 (ss. 227) (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Komentarz do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - stan prawny na 1 stycznia 2001 r. [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Zryczałtowany podatek dochodowy - ustawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001, s. II/E/1-II/E/49 (ss. 117) (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz (Wydanie III), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001, ss. 280.

 

Opinia prawna „Sprzedaż należności z tytułu podatku od nieruchomości”, Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie prawne 2001, nr 3, poz. 33, s. 74-76.

 

Opinia „Umorzenie niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej z budżetu państwa”, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2001, nr 2, s. 123-131.

 

Artykuł „Świadczenia, do których stosuje się Ordynację podatkową” [w:] Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska (pod red. R. Mastalskiego), Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2001, s. 257-267.

 

Glosa do wyroku NSA z dnia 26 września 2000 r. (SA/Bk 407/00), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2001, nr 4, s. 385-389.

 

Sprawozdanie „Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Marka Mazurkiewicza”, Przegląd Uniwersytecki 2001, nr 11 (68), s. 10.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych (Rozdział V), s. 137-160 [w:] Zarys systemu prawa podatkowego, Praca zbiorowa pod red. Z. Ofiarskiego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2001, ss. 361.

 

Hasła encyklopedyczne opracowane dla Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Państwowego Wydawnictwa Naukowego, Tom 1 (2), Tom 3 (1), Tom 4 (1), Tom 5 (3), Warszawa 2001; Tom 7 (4), Tom 12 (2), Warszawa 2002; Tom 14 (2), Tom 16 (2), Warszawa 2003; Tom 21 (1), Tom 22(1), Warszawa 2004;

 

Komentarz do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - stan prawny na 1 stycznia 2002 r. [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - ustawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. II/C/1-II/C/225 (ss. 239).

 

Dział III. Zobowiązania podatkowe, s. 89-285; [w:] C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla, Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, ss. 768.

 

Glosa II do wyroku NSA z dnia 2 października 2001 r. (SA/Gd 831/00), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2002, nr 5, s. 509-512.

 

Komentarz do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - stan prawny na 1 stycznia 2003 r. [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Podatek dochodowy od osób prawnych - ustawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. II/C/1-II/C/259 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Komentarz do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - stan prawny na 1 stycznia 2003 r. [w:] Biblioteka podatkowa (red. naukowa W. Goronowski), Zryczałtowany podatek dochodowy - ustawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. II/E/1-II/E/123 (wydawnictwo wymiennokartkowe).

 

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz (Wydanie 4), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, ss. 276.

 

Dział III. Zobowiązania podatkowe, s. 109-353; [w:] C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla, Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz (Wydanie III), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, ss. 764.

 

Odpowiedzialność podatkowa (Rozdział XI, pkt 11.5.4), s. 508-519; Podatek zryczałtowany (Rozdział XI, pkt 11.8.3.), s. 561-564; Podatek dochodowy od osób prawnych (Rozdział XI, pkt 11.8.4.), s. 565-577 [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, ss. 837.

 

Dział III. Zobowiązania podatkowe, s. 109-353; [w:] C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla, Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz (Wydanie III zaktualizowane), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, ss. 813.

 

Hasła encyklopedyczne (173) [w:] Encyklopedia prawa (Wydanie trzecie zaktualizowane i poszerzone), red. U. Kalina-Prasznic, C. H. Beck, Warszawa 2004, ss. 1112.

 

Referat „Pobór podatków przez płatników w polskim prawie podatkowym” [w:] The Problems of the Financial Law Evolution in Central and Eastern Europe within the Integration Processes (proceedings of the international scientific conference, 23-24 September 2004 in Vilnius), Vilnius-Białystok 2004, opublikowany na płycie komputerowej dołączonej do książki; streszczenie w jęz. angielskim „Withholding Agent and Taxpayer in the Polish Tax Law”, s. 41.

 

Hasła encyklopedyczne (157) [w:] Mała Encyklopedia Prawa, red. U. Kalina-Prasznic, C. H. Beck, Warszawa 2005, ss. 859.

 

Artykuł „Obliczenie podatku jako czynność płatnika” [w:] W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 159-165.

 

Artykuł „Pobranie podatku jako czynność płatnika” [w:] Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne. Ogólnopolska konferencja naukowa, red. K. Święch, A. Zalcewicz, PPH ZAPOL, Szczecin 2005, s. 123-128.

 

Referat „Płatnik w Ordynacji podatkowej” [w:] Procedury podatkowe - gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu?, pod red. H. Dzwonkowskiego, Biblioteka Monitora Podatkowego, C. H. Beck, Warszawa 2005, s. 167-172.

 

Odpowiedzialność podatkowa (Rozdział XI, pkt 11.5.4), s. 543-553; Podatek zryczałtowany (Rozdział XI, pkt 11.8.3.), s. 590-583; Podatek dochodowy od osób prawnych (Rozdział XI, pkt 11.8.4.), s. 594-606 [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego (Wydanie II), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, ss. 900.

 

Referat „Zobowiązanie płatnika” [w:] „Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie w gosudarstvah Centraľnoj i Vostočnoj Evropy”. Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (Финансовое правотворчество и правоприменение в государствах Центральной и Восточной Европы: Матерялы Международной научно-практической конференции), wyd. Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Ânki Kupaly (Гродненский государтвеннй университет им. Янки Купалы), Grodno (Гродно) 2006, s. 161-165.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych (Rozdział V, § 12), s. 245-255 [w:] A. Buczek, H. Dzwonkowski, L. Etel, J. Gliniecka, J. Glumińska-Pawlic, A. Huchla, W. Miemiec, Z. Ofiarski, J. Serwacki, M. Zdebel, Z. Zgierski, Prawo podatkowe, wyd. C. H. Beck (seria Zarys prawa), Warszawa 2006, ss. 521.

 

Hasła encyklopedyczne (173) [w:] Encyklopedia prawa (Wydanie czwarte zaktualizowane i poszerzone), red. U. Kalina-Prasznic, C. H. Beck, Warszawa 2007, ss. 1085.

 

Referat (w języku rosyjskim) „Èlastičnost` konstrukcii nalogov: na izbrannyh primerah iz pol`skogo nalogovogo prava” („Эластичность конструкции налогов: на избранных примерах из польского налогового права“) [w:] Sovremennye problemy teorii nalogovogo prawa (Современные проблемы теории налогового правa) - The Modern Problems of Tax Law Theory. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii. Voronež, 4 – 6 sentâbrâ 2007 goda (Материалы международной научной конференции. Воронеж, 4 – 6 сентября 2007 года), pod red. M. V. Karasëwoj (под ред. М. В. Карасëвой) , Izdatel`stwo Voronežskogo gosudarstvennogo universteta (Издательство Воронежского государственного университета) Voronež (Воронеж; Woroneż) 2007, s. 118 – 120.

 

Podatek zryczałtowany (Rozdział XI, pkt 11.9.3.), s. 560-563; Podatek dochodowy od osób prawnych (Rozdział XI, pkt 11.9.4.), s. 563-573 [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego (3. wydanie), WoltersKluwer Polska, Warszawa 2008, ss. 866.

 

Opinia prawna „Możliwości przekazywania przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego składników mienia na realizację przez inne podmioty zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego”, Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie prawne 2008, nr 4, poz. 65, s. 42-46.

 

Komentarz do art. 10, 27, 34, 50 (autor), komentarz do art. 2, 3, 5, 8, 15, 16, 18, 23, 24 (współautor z J. Blicharz) [w:] J. Blicharz, A. Huchla, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Wolters Kluwer (seria Praktyczne komentarze), Warszawa 2008, ss. 372.

 

Referat (w języku rosyjskim) Sistema nalogovogo kontrolâ w Pol`še („Система налогового контроля в Польше”) [w:] Finansovaâ sistema Rosii: opyt i perspektivy pravovogo regulirovaniâ. Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Krasnojarsk 4-5 sentâbrâ 2008 g. (Финансовая система Росии: опыт и перспективы правового регулирования. Материалы международной научно-практической конференции. Красноярск, 4 – 5 сентября 2008 г). Izdatel`sko-poligrafičeskij kompleks Sibirskogo federal`nogo universiteta (Издательско-полиграфический комплекс Сибирского федеральнго университета), Krasnoârsk (Красноярск; Krasnojarsk) 2008, s. 380-382.

 

Artykuł „Podstawa opodatkowania jako element konstrukcji podatku” [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, pod red. Wiesławy Miemiec, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2009, s. 218-225.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych (Rozdział XII, § 3), s. 196-203 [w:] Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, C. H. Beck (seria Skrypty Becka), Warszawa 2010, ss. 298.

 

Opinia prawna „Opodatkowanie gruntów rolnych i leśnych podatkiem od nieruchomości”, Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie prawne 2010, nr 1, poz. 3, s. 20-25.

 

Opinia prawna „Możliwości zastosowania ulg w spłacie w odniesieniu do kwot wpłat pochodzących z opłat za wycięcie drzew na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska”, Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie prawne 2010, nr 2, poz. 28, s. 49-54.

 

Opinia prawna „»Względy techniczne« jako przesłanka uznania nieruchomości za niezwiązaną z prowadzeniem działalności gospodarczej”, Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie prawne 2010, nr 3, poz. 46, s. 36-45.

 

Artykuł „Ciężary i świadczenia publiczne a podatki w świetle art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, pod red. P. J. Lewkowicza i J. Stankiewicza, Temida 2, Białystok 2010, s. 138-148.

 

Referat „»Kryzysowe« uzasadnienie zmian przepisów podatkowych w Polsce” [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego – Public Finance and Financial Law in the Context of Financial Crisis In Central and Eastern Europe – Publíční fínansi í fínansove pravo Centraľnoї í Shídnoї vropi v umovah fínansovoї krizi (Публiчнi фiнанси i фiинансове право Центральної i Схiдної Эвропи в умовах фiнансової кризи), pod red. E. Ruśkowskiego i I. Zaweruchy, Temida 2, Białystok-Lwów 2010, s. 439-442 (streszczenie w jęz. angielskim s. 443).

 

Referat (w języku angielskim) “Tax facilitations for business taxpayers in Poland” [w:] Aktuálni otázky financí a finančniho práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích středni a východní Europy po roce 2010. Soubor odborných statí z IX. mezinárodní vědecké konference – Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion and economic growth in the countries of Central and Eastern Europe after 2010. Collection of papers from the IXth International Scientific Conference – Aktual`nye problemy finansov i finansovogo prava s točki zreniâ fiscal`nogo i monetarnogo pooŝreniâ hozâjstvennogo rosta v stranah srednej i vostočnoj Evropy. Kompleks special`nyh statej iz IX meždunarodnoj naučnoj konferencji (Актуальные проблемы финансов и финансового права с точки зрения фискального и монетарного поощрения хозяйственного роста в странах средней и восточной Европы после 2010 года. Комплекс специальных статей из IX международной научной конференции), red. R. Boháč, Leges, Praha 2010, s. 213-216.

 

Referat „Prawo podatkowe Unii Europejskiej w interpretacjach ministra finansów” [w:] Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego, Warszawa 10-11 czerwca 2010 r., pod red. H. Litwińczuk, "Oficyna Prawa Polskiego" - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka [2010], s. 429-439.

 

Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny (Część II, Rozdział II, punkt 4), s. 88-90; Podmioty zobowiązań podatkowych i ich odpowiedzialność (Część III, Rozdział V, punkt 2), s. 190-197; Istota i specyfika postępowania podatkowego (Część III, Rozdział VI, punkt 1), s. 214-217; Przebieg postępowania podatkowego (Część III, Rozdział VI, punkt 3), s. 221-234; Podatek dochodowy od osób fizycznych (Część III, Rozdział VII, punkt 1), s. 248-254; Podatek dochodowy od osób prawnych (Część III, Rozdział VII, punkt 2; współautor z P. Borszowskim), s. 254-264 [w:] Prawo finansowe, pod red. R. Mastalskiego i E. Fojcik-Mastalskiej, Wolters Kluwer, Seria akademicka, Warszawa 2011, ss. 636.

 

Podatnik versus organ podatkowy, pod red. P. Borszowskiego, A. Huchli i E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria Studia Finansowoprawne Nr 2, wyd. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2011, ss. 226.

 

Artykuł „Wykładnia przepisów prawa podatkowego jako narzędzie konkretyzacji zobowiązań podatkowych” [w:] Podatnik versus organ podatkowy, pod red. P. Borszowskiego, A. Huchli i E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria Studia Finansowoprawne Nr 2, wyd. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2011, s. 51-57.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych (Rozdział XII, § 3), s. 200-207 [w:] Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego (wydanie 2), C. H. Beck (seria Skrypty Becka), Warszawa 2012, ss. 306.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych (Rozdział V, § 31), s. 241-251 [w:] Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, wyd. C. H. Beck (seria Podręczniki Prawnicze), Warszawa 2012, ss. 510.

 

Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny (Część II, Rozdział II, punkt 4), s. 106-108; Podmioty zobowiązań podatkowych i ich odpowiedzialność (Część III, Rozdział V, punkt 2), s. 224-231; Istota i specyfika postępowania podatkowego (Część III, Rozdział VI, punkt 1), s. 250-253; Przebieg postępowania podatkowego (Część III, Rozdział VI, punkt 3), s. 258-272; Podatek dochodowy od osób fizycznych (Część III, Rozdział VII, punkt 1), s. 287-293; Podatek dochodowy od osób prawnych (Część III, Rozdział VII, punkt 2; współautor z P. Borszowskim), s. 294-305, Pojęcie i rodzaje opłat publicznych (Część V, Rozdział III, punkt 2.2.1), s. 463-466 [w:] Prawo finansowe, pod red. R. Mastalskiego i E. Fojcik-Mastalskiej, 2. wydanie poszerzone i uaktualnione, Wolters Kluwer, Seria akademicka, Warszawa 2013, ss. 736.

 

Hasła encyklopedyczne (77) w redakcyjnym tłumaczeniu na język niemiecki [w:] Lexikon des polnischen rechts, K. Napierała, W. Plesiński (Hrsg.), wyd. C. H. Beck, Warszawa 2013, ss. XXIV+544.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych (Rozdział V, § 31), s. 246-256 [w:] Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego (2. wydanie), wyd. C. H. Beck (seria Podręczniki Prawnicze), Warszawa 2013, ss. XXII+520.

 

Współredakcja: Podatkowy slalom przedsiębiorcy, pod red. P. Borszowskiego i A. Huchli, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria Studia Finansowoprawne Nr 3, wyd. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, ss. 175.

 

Artykuł „Kształtowanie się kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy w podatku dochodowym od osób prawnych” [w:] Podatkowy slalom przedsiębiorcy, pod red. P. Borszowskiego i A. Huchli, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria Studia Finansowoprawne Nr 3, wyd. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 61-71.

 

Artykuł „Niepodatkowe należności budżetowe w ustawie o finansach publicznych i w ordynacji podatkowej” [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, pod red. W. Miemiec i K. Sawickiej, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 257-268.