mgr Artur Kowalczyk

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
artur [dot] kowalczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W semestrze letnim 2016/17

dla studentów dziennych:

wtorki, godz. 15.00-17.00

dla studentów zaocznych:

19 marca, godz. 10.30-11.30

9 kwietnia, godz. 10.30-11.30

30 kwietnia, godz. 10.30-11.30

27 maja, godz. 12.00-13.00

10 czerwca, godz. 12.00-13.00

 

W każdej sprawie można kontaktować się także drogą e-mailową.

 

Działalność naukowa: 

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (praca magisterska pt. „Obowiązek naprawienia szkody jako wyraz idei sprawiedliwości naprawczej” napisana pod kierownictwem dr. Rajnhardta Kokota). Aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W okresie studiów jako członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przez dwa lata zajmował się udzielaniem porad prawnych osadzonym w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień modelowych procesu karnego (także w kontekście prawnoporównawczym), naczelnych zasad procesowych, postępowania przygotowawczego, związków prawa karnego materialnego z procesowym, a poza obszarem postępowania karnego dotyczą m.in. teorii i filozofii prawa.

 

Publikacje: 
  1. Orzekanie karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody w przypadku wielości sprawców, Acta Erasmiana, t. V, Varia, red. M. Sadowski, Wrocław 2013;

  2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2013 r. (V KK 99/12),  Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr 1;

  3. O potrzebie wzmocnienia pozycji oskarżonego, wobec którego złożono wniosek o skazanie w trybie art. 355 k.p.k., (w:) Model dualistyczny czy dwa modele? Kontradyktoryjność a konsensualizm w procesie karnym, red. A. Światłowski, Kraków 2015;

  4. Klasyfikacja i modele odpowiedzialności za drobne czyny bezprawne, (w:) W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione, red. A. Światłowski, Kraków 2016.