dr Radosław Strugała

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
71 3752 336
Email:
radoslaw [dot] strugala [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Dyżury lipiec-wrzesień

 

4 lipca (wtorek), godz. 9.00. - 11.00.

urlop: 10.07 - 25.08

1 września (piątek), godz. 9.00 - 11.00

7 września (czwartek) godz. 9.00. - 11.00.

13 wrzesnia (środa) godz. 9.00. - 11.00.

20 września (środa) godz. 9.00. - 11.00.

28 września (czwartek) godz. 9.00. - 11.00.

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Radosław Strugała
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

Część ogólna prawa cywilnego oraz prawo zobowiązań, europeizacja oraz rekodyfikacja prawa prywatnego.

 

Dorobek naukowy

 

Monografie:

- Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma, Warszawa 2013.

- Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów, Warszawa 2016 (red. R. Strugała, autorzy: W. Dubis, J. Kuźmicka-Sulikowska, P. Rodziewicz, M.Tenenbaum-Kulig, K. Zagrobelny, R. Stugała)

 

Wybrane artykuły/rozdziały w monografiach: 

- Obliczanie terminów oznaczonych w umowie za pomocą jednostki czasu mniejszej niż doba, Monitor Prawniczy 2017, nr 10

- Komentarz do art. 8 - 51, 106 - 113, 140 - 145, w: Kodeks Cywilny. Księga Pierwsza. Część Ogólna. Projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przyjęty w 2015 r. z komentarzem członków zespołu problemowego KKPC, Warszawa 2017 (red. P. Machnikowski, autorzy: P. Machnikowski, J. Pisuliński, R. Strugała, R. Trzaskowski, F. Zoll)

- Szkoda czysto majątkowa (pure economic loss). Analiza porównawcza i konceptualizacja szkody czysto majątkowej w prawie polskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2017, w druku

- Odpowiedzialność deliktowa wobec osób pośrednio poszkodowanych: podmiotowe granice obowiązku odszkodowawczego w kontekście pojęcia szkody, Studia Prawa Prywatnego 2017, nr 2

- Odpowiedzialność dłużnika w razie wykonywania zobowiązania przez osoby trzecie (art. 474 k.c.) - w druku

- Konstrukcja prawna ochrony dóbr osobistych i naruszenie dobra osobistego przez zaniechanie - w druku

- Wpływ klauzuli integralności (merger) na klauzulę arbitrażową, ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, nr 1

- Umowne terminy zawite – kwalifikacja prawna oraz dopuszczalność ich stosowania, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 3.

- The new EU measures of protecting trade secrets: a step in the right direction?, Scritti di diritto privato europeo ed internazionale 2016, nr 8 - European and International Cross-Border Private and Economic Relationships, and Individual Rights., B. Heiderhof, I. Queirolo (red.)

- Prywatnoprawne skutki naruszenia zakazu nierównego traktowania – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Europejski Przegląd Sądowy 2016, nr 4

- Wysokość kary umownej a możliwość jej miarkowania, Monitor Prawniczy 2016, nr 3.

- Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy związana z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi a ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej, Transformacje Prawa Prywatnego 2015, nr 4

- Porozumienia o formie a nowy Kodeks cywilny, w: Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe, P. Stec, M. Załucki (red.), Kraków 2015

- Off-premises consumer contracts in Poland: selected issues, in Off-premises contracts and consumer protection in law and praxis. Workshop proceedings, M. Selucka (red.), Brno 2015, s. 23 - 31.

- Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2014 r., II CSK 292/13, Rejent 2015, nr 6.

- Umowne ograniczenie prawa do wypowiedzenia bezterminowego zobowiązania o charakterze ciągłym. Uwagi na tle wyroku Sądu

Najwyższego z 13 czerwca 2013 r. (V CSK 391/12), Przegląd Sądowy 2015, nr 4.

- Odstąpienie od umowy z powodu przewidywanego lub zapowiedzianego jej naruszenia,Transformacje Prawa Prywatnego, nr 4, 2014.

- Przedawnienie według projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, Rejent, r. 24, 2014, nr 5 (277), 2014, s. 79 – 104.

- Porozumienie dotyczące wyboru wspólnego europejskiego prawa sprzedaży (CESL), Kwartalnik Prawa Prywatnego, r. 22, z. 4, 2013, s. 945 – 963.

- Merger clauses in contracts governed by Polish law, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, vol 3, No 1, 2013, s. 14 – 27.

- Naprawienie szkody niemajątkowej w reżimie kontraktowym – perspektywa kodyfikacyjna, Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, J. Mazurkiewicz (red.), Wrocław 2013, s. 405 – 412

- Znaczenie prawne klauzul renegocjacyjnych, Monitor Prawniczy, r. 20, nr 22, 2012, s. 1227 – 1230.

- Perspektywa zmian regulacji dużej klauzuli rebus sic stantibus (art. 357(1) k.c.). Uwagi na tle projektu przygotowanego na zlecenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Transformacje Prawa Prywatnego, nr 1, 2012, s. 77 – 89.

- Umowne klauzule alokacji ryzyka nadzwyczajnych okoliczności a art. 357(1) k.c., Przegląd Sądowy, r. 20, nr 7-8, 2011, s. 89 – 99.

- Ingerencja sądu w stosunek zobowiązaniowy na podstawie art. 357(1) k.c., Państwo i Prawo, r. 65, z. 8, 2010, s. 47 – 59.

- komentarz do art. 1034[1] - 1034[4], aktualizacja komentarza do art. 922 - 1031 i 1032 - 1057, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016

- komentarz do art. 8 - 22[1], 25-32, 73 - 116, 1034[1] - 1034[4], w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017

 

 

Inne opracowania:

- w: Zarys prawa cywilnego, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016

- w: Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń, pod. red. J. Kuźmickiej – Sulikowskiej, Warszawa 2013.

- w: Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń, pod. red. J. Kuźmickiej – Sulikowskiej, Warszawa 2015.

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

- Członek kolegium redakcyjnego Wroclaw Review of Law, Administration & Economics

- Recenzent czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego

 

Stypandia/staże naukowe/nagrody

- Nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepsze prace magisterskie WPAiE UWr. w 2009 r.

- Stypendium dla młodych doktorów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego przyznawane w ramach realizacji projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni" finansowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (II i III edycja konkursu)

- Programme in European Private Law for Postgraduates, 2012 i 2013 r.

- Stypendium przyznawane przez Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, 2013 r.

- Grant badawczy WPAiE UWr., 2016

- Udział w prgramie Erasmus Staff Mobility, 2016 r. (wykłady dla studentów Università degli Studi di Bergamo - podstawy polskiego prawa umów, prawo prywatne porównawcze; język wykładowy: włoski)

- Grant badawczy WPAiE UWr., 2017 r.

- Pobyt badawczy w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, 2017 r.

 

Działalność pozauczelniana

- Udział w pracach Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości
   (zespół do spraw przeglądu księgi pierwszej projektu Kodeksu cywilnego)