Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Radosław Strugała prof. UWr

Kontakt: 

pokój 115, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

 

Telefon:
71 3752 336
Email:
radoslaw.strugala [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Semestr letni:

Poniedziałki godz. 13.30 - 15.30

Konsultacje 29.04. odbędą się online, po uprzednim uzgodnieniu mailowo. 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze - część ogólna prawa cywilnego, prawo zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej (deliktowej i kontraktowej), rekodyfikacja oraz europeizacja prawa prywatnego.

Radosław Strugała był stypendystą Max Planck Institut w Hamburgu (2013 r.) oraz włoskiego Uniwersytetu w Bergamo (program stypendialny „STaRs – Supporting Talented Researchers”, 2017 r. oraz 2021 r.), uczestnikiem, a następnie wykładowcą międzynarodowego programu „PEPP” – the Programme in European Private Law for Postgraduates. Prowadził też wykłady w ośrodkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ Programme, Staff Mobility for Teaching (język wykładowy: angielski i włoski).

Prowadził (jako kierownik projektu) badania w projekcie „Prywatnoprawne środki zapobiegania naruszeniom RODO. Odpowiedzialność odszkodowawcza i nie tylko” (projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka”), a także działalność popularyzującą zagadnienia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną naruszeniem RODO (np. w ramach warsztatów dla pracowników Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu - "Training Seminar. Data Protection & Litigation").

Uczestniczył (jako wykonawca) w projekcie „Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI w. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii” (projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki).  

Jako wykładowca studiów podyplomowych (na kierunku "Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym") od 2020 r. współpracuje z organizującym te studia Uniwersytetem Jagiellońskim. Stale współpracuje również z włoskim uniwersytetem w Bergamo (jako wykładowca Emerging Technologies Law).

 
Kilkukrotnie realizował projekty badawcze uzyskując przyznawane przez WPAE granty finansowane w ramach dotacji celowej MNiSW na działalność służącą rozwojowi młodych naukowców, w 2020 i 2021 r. - laureat jednego z konkursów ogłoszonych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Jego monografia habilitacyjna została nagrodzona drugą nagrodą w konkursie na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne "Państwa i Prawa".

Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Wroclaw Review of Law, Administration & Economics", a także ELI - European Law Institute (od lutego 2020 r.) oraz stowarzyszenia Amnesty International (od lutego 2017 r.)

W latach 2010 – 2013 odbywał aplikację radcowską. Obecnie prowadzi wykłady dla aplikantów pierwszego roku (OIRP we Wrocławiu).

Od 2013 do 2015 r., jako członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, uczestniczył w pracach legislacyjnych. Jest współautorem uzasadnienia do projektu będącego rezultatem tych prac.