Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Radosław Strugała

Kontakt: 

pokój 115, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

 

Telefon:
71 3752 336
Email:
radoslaw [dot] strugala [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W semestrze letnim

piątki godz. 13.00 - 15.00

oraz 

24.02.(nd.): 10.00-11.00
31.03. (nd.): 12.00-13.00
12.05.(nd.): 13.00-14.00
19.05.(nd.): 10.30-11.30
8.06. (sb.): 10.30-11.30

  

 

 

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

Część ogólna prawa cywilnego oraz prawo zobowiązań, europeizacja oraz rekodyfikacja prawa prywatnego.

 

Dorobek naukowy

 

Monografie/rozdziały w monografiach:

- Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma, Warszawa 2013

- Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów, Warszawa 2016 (red. R. Strugała, autorzy: W. Dubis, J. Kuźmicka-Sulikowska, P. Rodziewicz, M.Tenenbaum-Kulig, K. Zagrobelny, R. Stugała)

- Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów, Wyd. 2, Warszawa 2018 (red. R. Strugała, autorzy: W. Dubis, J. Kuźmicka-Sulikowska, P. Rodziewicz, M.Tenenbaum-Kulig, K. Zagrobelny, R. Stugała)

- Komentarz do art. 8 - 51, 106 - 113, 140 - 145, w: Kodeks Cywilny. Księga Pierwsza. Część Ogólna. Projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przyjęty w 2015 r. z komentarzem członków zespołu problemowego KKPC, Warszawa 2017 (red. P. Machnikowski, autorzy: P. Machnikowski, J. Pisuliński, R. Strugała, R. Trzaskowski, F. Zoll)

- Komentarz do art. 1034[1] - 1034[4], aktualizacja komentarza do art. 922 - 1031 i 1032 - 1057, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016

- Komentarz do art. 8 - 22[1], 25-32, 73 - 116, 1034[1] - 1034[4], w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017

- Odpowiedzialność deliktowa za tzw. szkody pośrednie („szkody refleksowe”) wspólników i akcjonariuszy – próba alternatywnego podejścia

- Zasada odpowiedzialności za szkodę spowodowaną nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych (art. 82 RODO)

- The legal effects of merger clauses from the Polish perspective: the problem of interpretation of contracts and beyond, w: La contrattazione transnazionale nel mercato globale (red. M. Foglia, autorzy: Giuditta Cordero-Moss, S. Patti, G. Vettori, M. Foglia, R. Strugała, P. Rodziewicz), Milano 2018

- Off-premises consumer contracts in Poland: selected issues, w: Off-premises contracts and consumer protection in law and praxis. Workshop proceedings, M. Selucka (red.), Brno 2015, s. 23 - 31

- The new EU measures of protecting trade secrets: a step in the right direction?, Scritti di diritto privato europeo ed internazionale 2016, nr 8 - European and International Cross-Border Private and Economic Relationships, and Individual Rights., w: B. Heiderhof, I. Queirolo (red.)

Wybrane artykuły: 

- Forma dokumentowa czynności prawnej (oświadczenia woli) - wybrane zagadnienia, Klinika 2018, nr 24

- Podstawowe problemy odpowiedzialności za szkodę spowodowaną nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych. RODO a odpowiedzialność odszkodowawcza, Monitor Prawniczy 2018, nr 17

- Obliczanie terminów oznaczonych w umowie za pomocą jednostki czasu mniejszej niż doba, Monitor Prawniczy 2017, nr 10

- Szkoda czysto majątkowa (pure economic loss). Analiza porównawcza i konceptualizacja w prawie polskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2017, z. 3

- Odpowiedzialność deliktowa wobec osób pośrednio poszkodowanych: podmiotowe granice obowiązku odszkodowawczego w kontekście pojęcia szkody, Studia Prawa Prywatnego 2017, nr 2

- Odpowiedzialność dłużnika w razie wykonywania zobowiązania przez osoby trzecie (art. 474 k.c.), Przegląd Sądowy 2017, nr 11/12

- Naruszenie praw osobistych przez zaniechanie. Konstrukcja prawna, Tranformacje Prawa Prywatnego 2018, z. 3

- Wpływ klauzuli integralności (merger) na klauzulę arbitrażową, ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, nr 1

- Umowne terminy zawite – kwalifikacja prawna oraz dopuszczalność ich stosowania, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 3.

- Prywatnoprawne skutki naruszenia zakazu nierównego traktowania – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Europejski Przegląd Sądowy 2016, nr 4

- Wysokość kary umownej a możliwość jej miarkowania, Monitor Prawniczy 2016, nr 3.

- Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy związana z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi a ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej, Transformacje Prawa Prywatnego 2015, nr 4

- Porozumienia o formie a nowy Kodeks cywilny, w: Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe, P. Stec, M. Załucki (red.), Kraków 2015

- Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2014 r., II CSK 292/13, Rejent 2015, nr 6

- Umowne ograniczenie prawa do wypowiedzenia bezterminowego zobowiązania o charakterze ciągłym. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2013 r. (V CSK 391/12), Przegląd Sądowy 2015, nr 4

- Odstąpienie od umowy z powodu przewidywanego lub zapowiedzianego jej naruszenia,Transformacje Prawa Prywatnego, nr 4, 2014

- Przedawnienie według projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, Rejent, r. 24, 2014, nr 5 (277), 2014, s. 79 – 104

- Porozumienie dotyczące wyboru wspólnego europejskiego prawa sprzedaży (CESL), Kwartalnik Prawa Prywatnego, r. 22, z. 4, 2013, s. 945 – 963

- Merger clauses in contracts governed by Polish law, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, vol 3, No 1, 2013, s. 14 – 27

- Naprawienie szkody niemajątkowej w reżimie kontraktowym – perspektywa kodyfikacyjna, Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, J. Mazurkiewicz (red.), Wrocław 2013, s. 405 – 412

- Znaczenie prawne klauzul renegocjacyjnych, Monitor Prawniczy, r. 20, nr 22, 2012, s. 1227 – 1230

- Perspektywa zmian regulacji dużej klauzuli rebus sic stantibus (art. 357(1) k.c.). Uwagi na tle projektu przygotowanego na zlecenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Transformacje Prawa Prywatnego, nr 1, 2012, s. 77 – 89

- Umowne klauzule alokacji ryzyka nadzwyczajnych okoliczności a art. 357(1) k.c., Przegląd Sądowy, r. 20, nr 7-8, 2011, s. 89 – 99

- Ingerencja sądu w stosunek zobowiązaniowy na podstawie art. 357(1) k.c., Państwo i Prawo, r. 65, z. 8, 2010, s. 47 – 59

Inne opracowania:

- w: Zarys prawa cywilnego, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016

- w: Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń, pod. red. J. Kuźmickiej – Sulikowskiej, Warszawa 2013

- w: Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń, pod. red. J. Kuźmickiej – Sulikowskiej, Warszawa 2015

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

- Członek kolegium redakcyjnego Wroclaw Review of Law, Administration & Economics

- Recenzent czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego

 

Stypandia/staże naukowe/nagrody/granty

- Nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepsze prace magisterskie WPAiE UWr. w 2009 r.

- Stypendium dla młodych doktorów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego przyznawane w ramach realizacji projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni" finansowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (II edycja konkursu)

- Stypendium dla młodych doktorów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego przyznawane w ramach realizacji projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni" finansowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (III edycja konkursu)

- Programme in European Private Law for Postgraduates, 2012 i 2013 r.

- Stypendium przyznawane przez Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, 2013 r. - realizajca projektu dotyczącego projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie Wspólnych Europejskich przepisów dotycząych sprzedaży (CESL)

- Grant badawczy dla "młodych doktorów" WPAiE UWr., 2016

- Udział w prgramie Erasmus Staff Mobility, 2016 r. (wykłady dla studentów Università degli Studi di Bergamo - podstawy polskiego prawa umów, prawo prywatne porównawcze; język wykładowy: włoski)

- Grant badawczy dla "młodych doktorów" WPAiE UWr., 2017 r.

- Kwerenda w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, 2017 r.

- Grant uzyskany w ramach projektu STaRs - Supporting Talented Researchers, przyznany przez Uniwersytet w Bergamo, Włochy w 2017 r.

- Grant NCN, projekt OPUS pt. „Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI w. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii”, wykonawca (kierownik: prof. dr hab. Piotr Machnikowski), realizacja projektu od 2018 do 2021

Działalność pozauczelniana

- Udział w pracach Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości (zespół do spraw przeglądu księgi pierwszej projektu Kodeksu cywilnego), 2013 - 2015 r.
- Sporządzanie opinii prawnych (m.in. dla organizacji zrzeszających przedsiębiorców)
- Współpraca z kancelariami prawnymi
- Działalność szkoleniowa (w tym prowadzenie zajęć dla aplikantów OIRP we Wrocławiu z zakresu prawa umów)