Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Rafał Cieśla

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 3F, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+71 375 2402
Email:
rafal.ciesla [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

środa: 12:00-13:00

 

Działalność naukowa: 

Rafał Cieśla, dr nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył dwa fakultety na Uniwersytecie Wrocławskim: 1/ Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; 2/ Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej, implementację kryminalistyki dla potrzeb dowodowych postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych. W szczególności w odniesieniu do interdyscyplinarnych, empirycznych badań dokumentów oraz ich wykorzystania w praktyce a także w odniesieniu do dowodu z dokumentu i dowodu z opinii biegłego. Ponadto interesuje się implementacją nowoczesnych technologii w dziedzinie badań dokumentów oraz biometrią i jej praktycznym wykorzystaniem. Autor monografii, artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz referatów o tematyce kryminalistycznej i prawno-dowodowej. Redaktor naukowy kilku monografii wieloautorskich. Współtwórca i prowadzący laboratorium badań dokumentów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik naukowy (2016, 2018, 2020) i współorganizator (od 1996) międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych szerokiej problematyce badań dokumentów, pt. "Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma/Wrocław Symposium of Questioned Document Examination/Simposio di Studi Sulla Scrittura" (19-sta konferencja ON-SITE i ON-LINE, październik 2020, Uniwersytet Wrocławski). Wykonawca i współwykonawca specjalistycznych ekspertyz z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów sporządzonych dla organów wymiaru sprawiedliwości (sądów), organów ścigania (prokuratur, policji) i innych organów administracyjnych prowadzących postępowania dowodowe w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. Ukończył specjalistyczne szkolenia i warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe (organizowane m.in. przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; Foster and Freeman Industry Leading Forensic Science Equipment, Evesham, England) oraz szkolenia m.in. w ramach projektu "Dobra Kadra" i "Symulacji Rozpraw Sądowych". Udzielał specjalistycznych konsultacji w zakresie badań dokumentów Międzynarodowym Sędziom Karnym Misja EULEX, Pristina, Kosovo. Prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty dla sędziów i prokuratorów z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów oraz wykrywania fałszerstw dokumentów. Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach: prawo, administracja i kryminologia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) oraz studiach podyplomowych a także wykłady i konwersatoria dla studentów Wydziału Chemii UWr wykłady dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Stypendia/staże naukowe:
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa Uniwersytetu im. Ivana Franki we Lwowie, 2012, Ukraina.
Wydział Prawa, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, 2012, Kaliningrad, Rosja.
Lithuanian University of Educational Sciences, 2016, Wilno, Litwa.
Granty: Wartość dowodowa technicznych badań dokumentów, NCN, (2005-2006). Polimorficzny skaner do kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów w zakresie submikronowym, NCBiR (2009-2010).
Badania wieku dokumentów oraz ich dowodowe znaczenie, NCN (2011-2014).
Specjalistyczna aparatura do badań dokumentów, MNiSW (2020).
Międzynarodowy grant badawczy European Union - Project HALO (Handwriting Analysis as methodology to defend Learners creativity and reinforce Orientation), Erasmus+ Programme of the European Union Strategic Partnership (2020-2022).
Członkostwo w towarzystwach naukowych:
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Polska.
Romanian Society of Criminology, Forensic and Penitenciary Sciences, Bukareszt, Rumunia.
Societatea Romana de Criminalistica si Criminologie, Cluj-Napoca, Rumunia.
Stowarzyszenie Grafologów Sądowych (Associazione Grafologi Giudiziari), Neapol, Włochy.
Udział w radach naukowych, komitetach naukowych, zespołach recenzentów i redakcjach czasopism:
Członek Rady Redakcji czasopisma: Człowiek i Dokumenty, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Polska.
Członek Zespołu Recenzentów czasopisma: International Journal of Criminal Investigation, Rumunia.
Członek Zespołu Recenzentów czasopisma: Problems of Forensic Sciences, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Polska. 
Członek Zespołu Recenzentów czasopisma: Forensic Chemistry, American Society of Crime Lab Directors, Elsevier BV.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8479-288X