Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Rafał Cieśla

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 3F, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+71 375 2402
Email:
rafal.ciesla [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

czwartek: 11:15-13:15
25.02.2024r.: 14.15-15.15
02.03.2024r.: 14.15-15.15
23.03.2024r.: 11.15-12.15
24.03.2024r.: 14.15-15.15
06.04.2024r.: 14.15-15.15
20.04.2024r.: 14.15-15.15
27.04.2024r.: 12.15-13.15

 

Działalność naukowa: 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8479-288X
https://www.researchgate.net/profile/Rafal-Ciesla

Scopus Author ID: 57219324001
Web of Science ResearcherID/Clarivate: IQT-4133-2023

Rafał Cieśla, dr nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył dwa fakultety na Uniwersytecie Wrocławskim: 1/ Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; 2/ Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej, implementację kryminalistyki dla potrzeb dowodowych postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych. W szczególności w odniesieniu do interdyscyplinarnych, empirycznych badań technicznych dokumentów oraz badań pismoznawczych i ich wykorzystania w praktyce, a także w odniesieniu do dowodu z dokumentu i dowodu z opinii biegłego. Ponadto interesuje się implementacją nowoczesnych technologii w dziedzinie badań dokumentów, oględzin miejsca zdarzenia oraz biometrią i jej praktycznym wykorzystaniem. Realizuje projekty dydaktyczne (Kryminalistyka na "wirtualnej sali zbrodni") oraz naukowo-badawcze z zakresu profesjonalnego wykorzystania technologii Virtual Reality/Immersive Reality (VR/IR) w procesie kształcenia uniwersyteckiego. Autor monografii, artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz referatów o tematyce kryminalistycznej i prawno-dowodowej. Redaktor naukowy kilku monografii wieloautorskich. Współtwórca i prowadzący laboratorium badań dokumentów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik naukowy (2016, 2018, 2020, 2022, 2024) i współorganizator (od 1996) międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych szerokiej problematyce badań dokumentów, pt. "Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma/Wrocław Symposium of Questioned Document Examination/Simposio di Studi Sulla Scrittura" (21 konferencja hybrydowa IN-PERSON i ON-LINE, czerwiec 2024, Uniwersytet Wrocławski). Wykonawca i współwykonawca specjalistycznych ekspertyz z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów sporządzonych dla organów wymiaru sprawiedliwości (sądów), organów ścigania (prokuratur, policji) i innych organów administracyjnych prowadzących postępowania dowodowe w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. Ukończył specjalistyczne szkolenia i warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe (organizowane m.in. przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; Foster and Freeman Industry Leading Forensic Science Equipment, Evesham, England; Renishaw. Apply Innovation, England/USA) oraz szkolenia m.in. w ramach projektu "Dobra Kadra" i "Symulacji Rozpraw Sądowych". Udzielał specjalistycznych konsultacji w zakresie badań dokumentów Międzynarodowym Sędziom Karnym Misja EULEX, Pristina, Kosovo. Prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty dla sędziów i prokuratorów z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów oraz wykrywania fałszerstw dokumentów. Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach: prawo, administracja i kryminologia, kryminologia prawnicza (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych oraz wieczorowych) oraz studiach podyplomowych a także wykłady i konwersatoria dla studentów Wydziału Chemii UWr (kierunek chemia i toksykologia sądowa) a także prowadzi wykłady dla studentów "Uniwersytetu Trzeciego Wieku" na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2022 roku został zaproszony jako Keynote Speaker przez Uniwersytet RIMT w Indiach do wygłoszenia wykładu on-line nt. "Elements of Questioned Document Examination". W 2022 roku otrzymał Dyplom Honorowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bukareszcie afiliowany także przez Wydział Prawa Uniwersytetu Babes-Bolyai w Cluj-Napoca za wkład w międzynarodowy rozwój nauki kryminalistyki w szczególności w obszarze badań dokumentów. W roku 2023 został zaproszony przez Romanian Association of Forensic Sciences w Bukareszcie do wygłoszenia referatu jako Keynote Speaker, nt. Wykorzystania współczesnych nieinwazyjnych metod badawczych w wykrywaniu fałszerstw dokumentów historycznych, International Conference on Forensic Sciences, Forensic Sciences - The Main Pillar of Judicial Probation in Criminal and Civil Trial, Titu Maiorescu University, Bucharest, Romania.    

Stypendia/staże naukowe:

Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa Uniwersytetu im. Ivana Franki we Lwowie, 2012, Ukraina.
Wydział Prawa, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, 2012, Kaliningrad, Rosja.
Lithuanian University of Educational Sciences, 2016, Wilno, Litwa.

Granty:

Wartość dowodowa technicznych badań dokumentów, NCN, (2005-2006).
Polimorficzny skaner do kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów w zakresie submikronowym, NCBiR (2009-2010).
Badania wieku dokumentów oraz ich dowodowe znaczenie, NCN (2011-2014).
Wirtualna Sala Zbrodni, Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska, (2019-2022).
Elektroniczne akta, Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska, (2019-2023).
Specjalistyczna aparatura do badań dokumentów, MNiSW (2020).
Międzynarodowy grant badawczy European Union - Project HALO (Handwriting Analysis as methodology to defend Learners creativity and reinforce Orientation), Erasmus+ Programme of the European Union Strategic Partnership (2020-2023).
Aparatura badawcza do analizy śladów kryminalistycznych, MEiN (2023-2024).

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Polska.
Romanian Society of Criminology, Forensic and Penitenciary Sciences, Bukareszt, Rumunia.
Societatea Romana de Criminalistica si Criminologie, Cluj-Napoca, Rumunia.
Stowarzyszenie Grafologów Sądowych (Associazione Grafologi Giudiziari), Neapol, Włochy.

Udział w radach naukowych, komitetach naukowych, zespołach recenzentów i redakcjach czasopism:

Członek Rady Redakcji czasopisma: Człowiek i Dokumenty, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Polska.
Członek Komitetu Naukowego czasopisma: Gralologia Medica, Centro Internazionale di Grafologia Medica, CIGME, Rome, Italy.
Redaktor tematyczny (Kryminalistyka) czasopisma: Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, WPAE, Uniwersytet Wrocławski.   
Członek Zespołu Recenzentów czasopisma: Studia Prawnicze, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych, Warszawa.
Członek Zespołu Recenzentów czasopisma: International Journal of Criminal Investigation, Rumunia.
Członek Zespołu Recenzentów czasopisma: Problems of Forensic Sciences, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Polska.
Członek Zaspołu Recenzentów czasopisma: An International Journal Expert Systems With Applications, Elsevier BV.
Członek Zespołu Recenzentów czasopisma: Forensic Chemistry, American Society of Crime Lab Directors, Elsevier BV. 
Członek Zespołu Recenzentów czasopisma: Heritage Science, SNAPP, Springer Nature.
Członek Zespołu Recenzentów czasopisma: Science & Justice, Elsevier BV.