Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Monika Drela

Kontakt: 

pokój 107, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
monika [dot] drela [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Środa 10.00-12.00
Wednesdays 10.00-12.00

24.02. godz. 8.45-9.45
02.03. godz.14.15-15.15
12.05. godz. 17.45-18.45
18.05. godz. 10.45-11.45
08.06. godz. 11.15-12.15

 

 
Działalność naukowa: 

Referaty:

1. "Definicja zabytku nieruchomego w prawie polskim i prawie francuskim" - konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 14.04.2008 r., Gostyń, organizaror: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

2. "Rozpowszechnianie wyglądu muzealiów, co wolno dyrektorowi muzeum" - warsztat Zarządzanie muzeum, 26-27.03.2009 r., Warszawa, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Fundacja Stefana Batorego.

3. "Formy ochrony zabytków a wyrównanie szkody doznanej przez właściciela nieruchomości" - 18.02.2010 r.Warszawa, - konferencja Prawna ochrona zabytków, organizator: Wydział Prawa SWPS

4. "Odpowiedzialnośd kontraktowa za sporządzenie wadliwej opinii o autentyczności dzieła - uwagi na tle prawa cywilnego i prawa autorskiego", 15.06.2010 r., Opole, konferencja - Nielegalny rynek zabytków i nieuczciwe praktyki w obrocie dziełami sztuki, organizatorzy: Uniwersytet Opolski - Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej - Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Izba Celna w Opolu

5. "Odpowiedzialność antykwariusza za sprzedanie wadliwego (fałszywego) dzieła i o gwarancjach",16.10.2010 r., Warszawa, VI Konferencja - Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku, Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich

6. "Zastaw na licencji" 25-26.11.2010 r., Wrocław, konferencja pt. Zastaw w prawie polskim. Teraźniejszość i przyszłość, organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

7. "Roszczenie o zmniejszenie hipoteki "17-18.11.2011 r. Wrocław, konferencja pt. Hipoteka po nowlizacji, organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

8. "Dobro kultury jako towar konsumpcyjny-problemy w stosowaniu przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej", 28.11.2011 r., Wrocław, Ogólnopolska konferencja pt. Współczesne problemy ochrony prawnej dziedzictwa kultury, organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

9. "Umowa o zwiedzanie wystawy", 4-5.10.2012 r., Brzeg, ogólnopolska konferencja Kolekcje - Wystawy - Muzealia, organizatorzy: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu http://issuu.com/wpia_uo/docs/programzabytki2012

10. "Kazusy w egzaminach na aplikacje prawnicze", 9.12.2012, Wrocław, konferencja  pt Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy, organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

11. "Decyzja o czasowym zajęciu zabytku nieruchomego", 22-23.04.2013, Gdańsk-Gdynia, konferencja Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”10 lat obowiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.Rozważania de lege lata i de lege ferenda”, organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

12."Działalność gospodarcza instytucji kultury", 24-25.10.2013 r., Bydgoszcz,Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Problematyka pr awna ochrony zabytków i rynku sztuki”organizowana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

13. "Muzealia znalezione - czyli o nabyciu własności dzieła sztuki o nieustalonej proweniencji"  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne”, 9-10.04.2014 r., Poznań, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ), przy udziale Koła Naukowego Obrotu Dziełami Sztuki i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Van Meegeren”, https://www.facebook.com/muzeakonferencja;

14. "Legal forms of historical monuments protection in Polish and French law", wykłady w dniach: 24 i 25 lipca 2014 r., Moskwa, International Summer Law School - International and domestic legal aspects of the cultural heritage protection. Organizaror: The Russian Law Academy of the Russian Federation Ministry of Justice;

15. "Współczesne problemy ochrony dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym", 12-13.09.2014 r., konferencja Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym, Wrocław, organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

16."Nowe technologie w medycynie a zasada winy jako podstawa odpowiedzialności cywilnej lekarza, Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza, Ogólnopolska Konferencja naukowa studencko-doktorancka zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Biomedycznego przy współpracy Naukowego Koła Cywilistów Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 17 kwietnia 2015 r na Uniwersytecie Wrocławskim; http://medium.dilnet.wroc.pl/index.php/maj-2015/761-wydarzyo-si-qhipokra...

17. "Klauzula wyboru prawa obcego w umowach sprzedaży dzieła sztuki", Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona zabytków i obrót dziełami sztuki w Unii Europejskiej,organizowana przez Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim (CEJM) w dniach 18-19 maja 2015 r. na Uniwersytecie Wrocławskim http://cejm.uni.wroc.pl/645/ogolnopolska-konferencja-naukowa-ochrona-zab...

18. "Problematyka części składowych zabytku w kontekście tworzenia przepisów dotyczących obrotu zabytkami", Zjazd Prawo-Dziedzictwo-Sztuka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 30.11.2016 - 2.12.2016 r.

19. "Utwory zależne jako współczesne formy udostępniania muzealiów - aspekty prawne", Ogólnopolska Konferenja Naukowa - Muzea - Teoria i Praktyka. Być albo nie być we współczesnym świecie", 15.05.2017 r., organizowana przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

20. "Model ewidencji twórców ludowych jako narzędzie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego" - Ochrona dziedzictwa kulturowego - zadania, priorytety, narzędzia, 17.12.2017 r. Rzeszów, Ogólnopolska konferencja kultury http://www.konferencjakultury.pl, organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.