dr Monika Drela

Pracownik naukowy

Kontakt: 
Telefon:
71 3752 365
Email:
monika [dot] drela [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

urlop do 10 września

 

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Monika Drela
Działalność naukowa: 

Referaty:

1. "Definicja zabytku nieruchomego w prawie polskim i prawie francuskim" - konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 14.04.2008 r., Gostyń, organizaror: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

2. "Rozpowszechnianie wyglądu muzealiów, co wolno dyrektorowi muzeum" - warsztat Zarządzanie muzeum, 26-27.03.2009 r., Warszawa, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Fundacja Stefana Batorego.

3. "Formy ochrony zabytków a wyrównanie szkody doznanej przez właściciela nieruchomości" - 18.02.2010 r.Warszawa, - konferencja Prawna ochrona zabytków, organizator: Wydział Prawa SWPS

4. "Odpowiedzialnośd kontraktowa za sporządzenie wadliwej opinii o autentyczności dzieła - uwagi na tle prawa cywilnego i prawa autorskiego", 15.06.2010 r., Opole, konferencja - Nielegalny rynek zabytków i nieuczciwe praktyki w obrocie dziełami sztuki, organizatorzy: Uniwersytet Opolski - Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej - Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Izba Celna w Opolu

5. "Odpowiedzialność antykwariusza za sprzedanie wadliwego (fałszywego) dzieła i o gwarancjach",16.10.2010 r., Warszawa, VI Konferencja - Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku, Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich

6. "Zastaw na licencji" 25-26.11.2010 r., Wrocław, konferencja pt. Zastaw w prawie polskim. Teraźniejszość i przyszłość, organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

7. "Roszczenie o zmniejszenie hipoteki "17-18.11.2011 r. Wrocław, konferencja pt. Hipoteka po nowlizacji, organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

8. "Dobro kultury jako towar konsumpcyjny-problemy w stosowaniu przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej", 28.11.2011 r., Wrocław, Ogólnopolska konferencja pt. Współczesne problemy ochrony prawnej dziedzictwa kultury, organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

9. "Umowa o zwiedzanie wystawy", 4-5.10.2012 r., Brzeg, ogólnopolska konferencja Kolekcje - Wystawy - Muzealia, organizatorzy: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu http://issuu.com/wpia_uo/docs/programzabytki2012

10. "Kazusy w egzaminach na aplikacje prawnicze", 9.12.2012, Wrocław, konferencja  pt Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy, organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

11. "Decyzja o czasowym zajęciu zabytku nieruchomego", 22-23.04.2013, Gdańsk-Gdynia, konferencja Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”10 lat obowiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.Rozważania de lege lata i de lege ferenda”, organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

12."Działalność gospodarcza instytucji kultury", 24-25.10.2013 r., Bydgoszcz,Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Problematyka pr awna ochrony zabytków i rynku sztuki”organizowana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

13. "Muzealia znalezione - czyli o nabyciu własności dzieła sztuki o nieustalonej proweniencji"  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne”, 9-10.04.2014 r., Poznań, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ), przy udziale Koła Naukowego Obrotu Dziełami Sztuki i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Van Meegeren”, https://www.facebook.com/muzeakonferencja;

14. "Legal forms of historical monuments protection in Polish and French law", wykłady w dniach: 24 i 25 lipca 2014 r., Moskwa, International Summer Law School - International and domestic legal aspects of the cultural heritage protection. Organizaror: The Russian Law Academy of the Russian Federation Ministry of Justice;

15. "Współczesne problemy ochrony dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym", 12-13.09.2014 r., konferencja Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym, Wrocław, organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

16."Nowe technologie w medycynie a zasada winy jako podstawa odpowiedzialności cywilnej lekarza, Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza, Ogólnopolska Konferencja naukowa studencko-doktorancka zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Biomedycznego przy współpracy Naukowego Koła Cywilistów Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 17 kwietnia 2015 r na Uniwersytecie Wrocławskim; http://medium.dilnet.wroc.pl/index.php/maj-2015/761-wydarzyo-si-qhipokra...

 

17. "Klauzula wyboru prawa obcego w umowach sprzedaży dzieła sztuki", Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona zabytków i obrót dziełami sztuki w Unii Europejskiej,organizowana przez Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim (CEJM) w dniach 18-19 maja 2015 r. na Uniwersytecie Wrocławskim http://cejm.uni.wroc.pl/645/ogolnopolska-konferencja-naukowa-ochrona-zab...

 

Publikacje: 

1.Dobro kultury jako przedmiot ochrony prawnorzeczowej, Państwo i Prawo 2002 r., z. 11.

2.Rozważania nad art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rejent, 2002, Nr 4.

3.Ingerencja administracji w prawo własności zabytków nieruchomych, Przegląd Prawa i Administracji, Uniwersytet Wrocławski, 2004, LXII.

po doktoracie:

1.Własność Zabytków, Beck Warszawa, 2006.

2.Charakter roszczenia o rentę z art. 444 § 2 k.c. i termin jego przedawnienia w: P. Machnikowski (red.), Odpowiedzialność w prawie cywilnym, Wrocław, 2006.

3.[Wypowiedź w dyskusji na temat zasadności zmian w kodeksie cywilnym] / Monika Drela // W: Czterdzieści lat kodeksu cywilnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie, (8-10 października 2004 r.) / pod red. Mieczysława Sawczuka. - [Kraków] Zakamycze, 2006. - (Monografie Zakamycza). - s. 60.

4.Korzystanie i rozpowszechnianie wyglądu muzealiów w Internecie a prawo autorskie w: Zeszyty dziedzictwa kulturowego. T. 1, Białystok i Podlasie, 2007.

5.Prawne aspekty rozpowszechniania wyglądu muzealiów w: Prawo muzeów / red. Józef Włodarski, Kamil Zeidler, Warszawa, 2008.

6.Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego : glosa do wyroku TK z 8 X 2007, K 20/07 / Państwo i Prawo. 2008, z. 11, s. 138-142.

7.Definicja zabytku nieruchomego w prawie polskim i prawie francuskim, Ochrona Zabytków, 2008, NT 1 s. 111 - 117.

8.O zobowiązująco-rozporządzającym skutku umowy licencyjnej i o ustawowym prawie odstąpienia od tej umowy w: P. Machnikowski (red.), Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Prawo CCCVIII, Wrocław, 2009.

9.Leksykon prawa ochrony zabytków (współautor) / red. Kamil Zeidler, Warszawa, 2010.

10.Wspólny rachunek bankowy (uwagi na tle projektowanych zmian), Państwo i Prawo, 2010, z. 6, s. 55 - 66, (współautor A. Stangret - Smoczyńska).

11.Współuczestnictwo materialne jako procesowa konsekwencja wielopodmiotowości stosunku prawnego zachowku, Monitor Prawniczy, 2010, nr 11, s. 605 - 611. (współautor A. Stangret - Smoczyńska).

12.Przejęcie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, stanowiących własność Spółdzielni Mleczarskiej, a obciążonych hipoteką przymusową na rzecz Skarbu Państwa, Nowe Zeszyty Samorządowe. - 2010, nr 4, s. 63-75.

13. Czas trwania prawa odrębnej własności lokalu a wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego / Monika Drela
// W: Współczesne problemy prawa prywatnego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka = Modern problems of private law : essays in honour of Professor Edward Gniewek / redaktorzy księgi: Jacek Gołaczyński, Piotr Machnikowski, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - S. 95-104.

14. Formy ochrony zabytków a wyrównanie szkody doznanej przez właściciela nieruchomości (w:) T. Gardocka, J. Sobczak (red.) Prawna Ochrona Zabytków, Toruń, 2010.

15. International encyclopaedia of laws, Poland, Contracts (gen. ed R. Blanpain), Kluwer Law International, 2010, współautorzy: P. Machnikowski, J. Balcarczyk.

16. Własność mostu niebędącego częścią drogi publicznej usytuowanego na nieruchomościach gruntowych różnych gmin, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2010, Nr 6 s. 32 - 42.

17. Differentia specifica umowy o sporządzenie opinii o autentyczności dzieła sztuki, Cenne Bezcenne Utracone, 2010, Nr 4 (65), s. 31 - 34. http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/cenne_bezcenne_utracone/2010_4/31_tek...

18. Zakaz fotografowania w regulaminie muzeum. Komentarz do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konumentów z dnia 5 maja 2010 r., Ochrona Zabytków, 2010, Nr 3, s. 1 - 7 (współautor M. Trzciński).

19. Cywilnoprawne konsekwencje niewykonania lub wadliwego wykonania umowy sprzedaży dzieła sztuki przez sprzedawcę (w:) W. Kowalski, K. Zalasińska (red.), Rynek sztuki. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, 2011, s. 43 - 57.

20. Odpowiedzialność kontraktowa za sporządzenie wadliwej opinii o autentyczności dzieła (w:) W. Kowalski, K. Zalasińska (red.), Rynek sztuki. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, 2011, s. 125 - 138.

21. Contract Law in Poland, Kluwer Law International, 2011, (współautorzy: P. Machnikowski, J. Balcarczyk).

22. Roszczenie o zmniejszenie kwoty hipoteki oraz o zwolnienie części nieruchomości spod obciążenia hipotecznego, jako roszczenia procesowe o ukształtowanie treści hipoteki (art. 68 ust. 2 i art. 90 u.k.w.i h.), Wrocławskie Studia Sądowe, 2012, nr 2, s. 17 - 27.

23. Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2012, Nr 4, s. 53-63

24. Ustawa deweloperska. Komentarz praktyczny do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Wrocław, 2013 (współautor).

25. Działalność gospodarcza instytucji kultury (w:) Kultura w praktyce : zagadnienia prawne. T. 2, Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki / red. Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013. - S. 167-[177]

26.Decyzja o zabezpieczeniu zabytku nieruchomego w formie ustanowienia czasowego zajęcia jako narzędzie służące zapobieganiu dewastacji zabytków w: Prawo ochrony zabytków / red. Kamil Zeidler. - Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer ; Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. - S. [363]-371.

27. Zarys prawa cywilnego, E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Warszawa, 2014 (współautor).

28. Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski ; aut. Beata Burian, Andrzej Cisek, Monika Drela, Wojciech Dubis, Edward Gniewek, Jacek Gołaczyński, Krzysztof Gołębiowski, Katarzyna Górska, Julian Jezioro, Józef Kremis, Piotr Machnikowski, Józef Nadler, Jerzy Strzebinczyk, Wojciech Szydło, Krzysztof Zagrobelny. - 6. wyd. [zm. i uaktualnione]
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014;

29. Przeniesienie praw majątkowych nieruchomości zabezpieczonej hipoteką umowną łączną zwykłą na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 66 Ordynacji podatkowej, Nowe Zeszyty Samorządowe. - 2014, nr 2, s. 40-55;

30.Umowa o zwiedzanie wystawy w muzeum , (w:) Kultura w praktyce : zagadnienia prawne. T. 3, Muzea a rynek sztuki : aspekty prawne / red. Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014. - S. 91-104.

31. Ustalanie prawa własności muzealiów w zasobach publicznych oraz o stosowaniu regulacji prawnych dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów przez muzea, (w:) Kultura w praktyce : zagadnienia prawne. T. 3, Muzea a rynek sztuki : aspekty prawne / red. Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014. - S. 65-[81];

32. Ustalenie opłaty adiacenckiej, Nowe Zeszyty Samorządowe. - 2014, nr 4, s. 35-56.

33. Prawo autorskie w działalności muzeum, Warszawa, 2014, (współautor: I. Gredka).

34. Wykonywanie zadań publicznych przez muzea jako przesłanka wyłączenia ochrony prawnoautorskiej informacji o zasobach publikowanych w internecie,Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 100/1 (2015), s. [461]-469.

35. Culture goods in the "Public Domain" under Polish Law : Acquiring and Disposing Difficulties, Santander Art [and] Culture Law Review. - 2015, nr 2, s. 291-302.

36. Renta w prawie polskim, M. Drela (red.), Wrocław, 2016.

 

 

Działalność dydaktyczna

Prowadzone przedmioty:

Prawo cywilne

Cywilnoprawne formy działania administracji

Ochrona zabytków w Europie i w Polsce - tradycja i współczesność (Wydział Historii UWr)

Prawo spadkowe (studia podyplomowe)

Podstawy prawa ochrony zabytków (studia podyplomowe)

Introduction to Civil Law (Erazmus)

Intellectual Property Law (Erazmus)

Private Law I & II (LLB)

Kazusy z prawa cywilnego w egzaminach na aplikacje prawnicze - K1 i K2

 

Zbiór kazusów z prawa cywilnego : prawo cywilne - część ogólna, prawo zobowiązań - część ogólna i szczegółowa, prawo rzeczowe i prawo spadkowe, Monika Drela, Krzysztof Gołębiowski, Katarzyna Górska, Anastazja Kołodziej, Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Anna Stangret-Smoczyńska, Wojciech Szydło, Monika Tenenbaum-Kulig ; pod red. Joanny Kuźmickiej-Sulikowskiej
Wrocław : Oficyna Prawnicza, 2012.

Zbiór kazusów z prawa cywilnego : prawo cywilne - część ogólna, prawo zobowiązań - część ogólna i szczegółowa, prawo rzeczowe i prawo spadkowe / [aut.] Monika Drela, Krzysztof Gołębiowski, Katarzyna Górska, Anastazja Kołodziej, Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Anna Stangret-Smoczyńska, Wojciech Szydło, Monika Tenenbaum-Kulig ; pod red. Joanny Kuźmickiej-Sulikowskiej. - Wyd. 2 zm
Wrocław : Oficyna Prawnicza, 2014. - 224 s.

Kazusy z prawa cywilnego : materiały do ćwiczeń / Joanna Kuźmińska-Sulikowska (red.) ; aut. Justyna Balcarczyk, Monika Drela, Krzysztof Gołębiowski, Katarzyna Górska, Julian Jezioro, Anastazja Kołodziej, Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Anna Stangret-Smoczyńska, Radosław Strugała, Monika Tenenbaum-Kulig
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - 349 s.