dr Renata Kusiak-Winter

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
3752349,
3752236 w godz. konsultacji
Email:
renata [dot] kusiak-winter [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Urlop wypoczynkowy 10.07-01.10.2017

 

Zdjęcie użytkownika dr Renata Kusiak-Winter
Działalność naukowa: 

Nauka administracji.

Prawo administracyjne.

Nauka organizacji i zarządzania.

Zarządzanie publiczne.

Polityka administracyjna.

Reformy w administracji publicznej.

Administracja publiczna w badaniach komparatystycznych.

Publikacje: 

1. Pozycja gminy w strukturze prawa polskiego i niemieckiego, Acta Universitas Wratislaviensis No 1900, Prawo CCLIII, Wrocław 1996. 2. Współpraca regionów i gmin o zasięgu przekraczającym granice państwowe, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 7-8. 3. INTERREG oraz PHARE-CBC – programy Unii Europejskiej wspierające współpracę transgraniczną, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 11. 4. Możliwości prawne transgranicznej współpracy samorządowej w świetle konwencji i umów zawartych przez Polskę, Acta Universitas Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji 1997, nr 38. 5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako instrument kształtowania przestrzeni w dłuższym przedziale czasu, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 7-8. 6. Aspekty prawne zagospodarowania odpadów komunalnych w obszarach nadgranicznych Polski i Niemiec, Acta Universitas Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji 2001, nr 47. 7. Uwagi o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, Acta Universitas Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji 2003, nr 53. 8. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Bauleitplanung zwischen polnischen und deutschen Gemeinden. Planowanie przestrzenne we współpracy transgranicznej gmin polskich i niemieckich [w:] E. Albrecht, K. Nowacki (red), Die grenzüberschreitende Beteiligung der Öffentlichkeit und von Behörden in Deutschland und in Polen. Transgraniczna współpraca społeczności lokalnej i władz między Polską a Niemcami, Berlin 2006. 9. Wkład Rady Europy w rozwój lokalnej współpracy transgranicznej, Acta Universitas Wratislaviensis no 3016, Przegląd Prawa i Administracji 2007, nr 75. 10. Umowy miast partnerskich [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008. 11. Nowa jakość we współpracy podmiotów publicznych w Europie, [w:] J. Boć, A. Chajbowicz (red.) Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009. 12. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009. 13. Die polnischen und deutschen Kommunen als Akteure der grenzüberschreitenden Netzwerke – eine verwaltungsrechtliche Analyse, [w:] Wozu Region? Chancen und Probleme im Transformationsprozess strukturschwacher Regionen, red. E. Binas, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2010. 14. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w świetle problematyki dychotomicznego podziału prawa [w:] Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010 r., red. S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Lublin 2010. 15. Czas w prawie administracyjnym ustrojowym [w:] Czas w prawie administracyjnym, red. J. Zimmermann, Kraków 2011. 16. Współpraca transgraniczna gmin Polski i Niemiec – studium administracyjnoprawne, Prace Naukowe Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. seria e-Monografie nr 11, Wrocław 2011 r. 18. Pomiar efektywności w administracji publicznej w badaniach komparatystycznych, „Folia Iuridica Wratislaviensis” Vol. 1, nr 2 (2012), s. 67-81. 19. W trosce o efektywność: przeobrażenia w kierunku postweberowskiego modelu administracji na przykładzie Niemiec, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 168 (2013), s. 125-138. 20. "Performance Management" w administracji publicznej : uwarunkowania, dylematy, wyzwania, „Samorząd Terytorialny” R. 23, nr 10 (2013), s. 49-60. 21.  Reformy w administracji publicznej z perspektywy konkurencyjnych wizji państwa, „Samorząd Terytorialny” R. , nr 11 (2014), s. 49-60. 22. Reformen im polnischen Hochschulwesen aus der Sicht der Verwaltungslehre [w:] Zarządzanie szkołą wyższą, red. J. Blicharz, A. Chrisidu-Budnik, A. Sus, Wrocław 2014. 23. Odpowiedzialność państwa za realizację zadania w zakresie szkolnictwa wyższego: perspektywa historyczna i współczesna, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji" - T. 100/1 (2015), s. [149]-159. 24. Otwarcie uczelni na zewnątrz w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, "Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka" 2015, nr 2, s. 23-39. 25. Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 70). 291 ss., Wrocław 2015. 26. Uwagi na temat konstrukcji podstaw prawnych współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego, W: Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, red. R. Kusiak-Winter. Wrocław 2015, S. 27-42. 27. Kierunki badawcze dotyczące współpracy transgranicznej w administracji publicznej, W: Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, red. R. Kusiak-Winter, Wrocław 2015, S. 279-291. 28. Die Zuständigkeitsvermutung der Gemeinde in Deutschland und in Polen : eine rechtsvergleichende Analyse, Meißner Hochschulschriften. - H. 5 (2016), s. 24-37. 29. W sprawie marginalizacji wątków prawnych w nauce administracji, Samorząd Terytorialny. - R. 26, nr 4 (2016), s. 5-13. 30. Wartości i antywartości w prawie administracyjnym z perspektywy nauki administracji w: Antywartości w prawie administracyjnym : VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / redakcja naukowa Adam Błaś. - Stan prawny na 15 maja 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 45-53. 31. Partycypacja społeczna w prawie administracyjnym : wybrane zagadnienia na tle ustawodawstwa niemieckiego, w: Administracja publiczna pod rządami prawa : księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia / pod redakcją Jerzego Korczaka. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 74). - S. 295-306.