dr Maria Kaczorowska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Email:
m [dot] kaczorowska [at] prawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl
Zdjęcie użytkownika dr Maria Kaczorowska
Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia rozwoju współczesnego prawa prywatnego, zarówno na poziomie krajowym, jak i w perspektywie ogólnoeuropejskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem procesu europeizacji prawa cywilnego; problematyka rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności
i informatyzacji rejestrów publicznych, w tym zwłaszcza rejestrów nieruchomości

Projekty badawcze

2013/14 - udział w międzynarodowym programie naukowym z zakresu europejskiego prawa prywatnego Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP)

2013, 2014, 2016, 2017 - uzyskane granty badawcze na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

od 2016 – udział w realizacji projektu badawczego „Informatyzacja ksiąg wieczystych”  finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

Publikacje: 

Monografie

Koncepcja eurohipoteki na tle praw zastawniczych na nieruchomościach w Europie, Wrocław 2016.

Ważniejsze artykuły

Kontrowersje wokół unifikacji prawa prywatnego w Europie w świetle projektu Europejskiego Kodeksu Cywilnego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2007, nr 2, s. 31-50.

Rekodyfikacja prawa cywilnego w Polsce wobec rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Rozważania na tle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 3, s. 19-29.

Rola restatements w procesie europeizacji prawa prywatnego, „Radca Prawny” 2010, nr 1, s. 35-43.

Model eurohipoteki w podstawowych wytycznych Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, „Rejent” 2010, nr 6, s. 23-38.

Znaczenie dostępu do elektronicznych rejestrów nieruchomości dla rozwoju wspólnego rynku na przykładzie Europejskiego Serwisu Informacji o Gruntach (EULIS), „Rejent” 2011, nr 12, s. 38-54.

Rola Europejskiego Serwisu Informacji o Gruntach w poszerzaniu dostępu do elektronicznych rejestrów nieruchomości w Europie, [w]: Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, red. E. Galewska, S. Kotecka, Wrocław 2012, s. 126-135.

Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie integracji europejskich rejestrów (na przykładzie rejestrów przedsiębiorstw, nieruchomości, upadłości i testamentów), „Prawo Mediów Elektronicznych” 2012, nr 3, s. 15-20.

Perspectives for the Creation of a European Network of Land Registers, [w:] Party autonomy in European private (and) international law, t. 2, red. M.E. De Maestri, S. Dominelli, Rome 2015, s. 87-102.

Przyszłość systemów rejestracji nieruchomości wobec rozwoju inteligentnych technologii. Wybrane problemy prawne na tle wniosków z konferencji „Common Vision Conference 2016. Migration to a Smart World”, Amsterdam, 5-7 czerwca 2016 roku, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2017, t. 15, z. 2, s. 301-320.

Accessoriness of mortgage and the development of a European mortgage market. Considerations from the perspective of Polish law in view of the proposal of a non-accessory Eurohypothec, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2017, nr 1, s. 75-111.

Złagodzona akcesoryjność hipoteki a pozycja wierzyciela hipotecznego w prawie polskim i w perspektywie europejskiej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2017, nr 2, s. 83-93.