Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Maria Kaczorowska

Kontakt: 

pokój 0.04, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10

Telefon:
71 375 21 00
Email:
maria [dot] kaczorowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w okresie zastępstwa dla gr. 8 I SSA I stopnia (do 11 grudnia 2018 r.)
wtorki, godz. 12.15–13.15

 
Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania naukowe
 

Zagadnienia rozwoju współczesnego prawa prywatnego, zarówno na poziomie krajowym, jak i w perspektywie ogólnoeuropejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu europeizacji prawa cywilnego; problematyka rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności i informatyzacji rejestrów publicznych, w tym zwłaszcza rejestrów nieruchomości
 

Projekty badawcze
 

2013/14 - udział w międzynarodowym programie naukowym z zakresu europejskiego prawa prywatnego Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP)
 

2013, 2014, 2016, 2017, 2018 - uzyskane granty badawcze na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich
 

od 2016 – udział w realizacji projektu badawczego „Informatyzacja ksiąg wieczystych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 9, nr rej. 2015/17/B/HS5/00460)
 

Publikacje
 

Monografie
 

Koncepcja eurohipoteki na tle praw zastawniczych na nieruchomościach w Europie, Wrocław 2016.
 

Ważniejsze artykuły
 

Kontrowersje wokół unifikacji prawa prywatnego w Europie w świetle projektu Europejskiego Kodeksu Cywilnego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2007, nr 2, s. 31-50.
 

Rekodyfikacja prawa cywilnego w Polsce wobec rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Rozważania na tle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 3, s. 19-29.
 

Rola restatements w procesie europeizacji prawa prywatnego, „Radca Prawny” 2010, nr 1, s. 35-43.
 

Model eurohipoteki w podstawowych wytycznych Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, „Rejent” 2010, nr 6, s. 23-38.
 

Znaczenie dostępu do elektronicznych rejestrów nieruchomości dla rozwoju wspólnego rynku na przykładzie Europejskiego Serwisu Informacji o Gruntach (EULIS), „Rejent” 2011, nr 12, s. 38-54.
 

Rola Europejskiego Serwisu Informacji o Gruntach w poszerzaniu dostępu do elektronicznych rejestrów nieruchomości w Europie, [w]: Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, red. E. Galewska, S. Kotecka, Wrocław 2012, s. 126-135.
 

Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie integracji europejskich rejestrów (na przykładzie rejestrów przedsiębiorstw, nieruchomości, upadłości i testamentów), „Prawo Mediów Elektronicznych” 2012, nr 3, s. 15-20.
 

Perspectives for the Creation of a European Network of Land Registers, [w:] Party autonomy in European private (and) international law, t. 2, red. M.E. De Maestri, S. Dominelli, Rome 2015, s. 87-102.
 

Przyszłość systemów rejestracji nieruchomości wobec rozwoju inteligentnych technologii. Wybrane problemy prawne na tle wniosków z konferencji „Common Vision Conference 2016. Migration to a Smart World”, Amsterdam, 5-7 czerwca 2016 roku, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2017, t. 15, z. 2, s. 301-320.
 

Accessoriness of mortgage and the development of a European mortgage market. Considerations from the perspective of Polish law in view of the proposal of a non-accessory Eurohypothec, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2017, nr 1, s. 75-111.
 

Złagodzona akcesoryjność hipoteki a pozycja wierzyciela hipotecznego w prawie polskim i w perspektywie europejskiej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2017, nr 2, s. 83-93.