Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska prof. nadzw. UWr
Kontakt: 

p. 223A

p. 303B (Centrum Doskonałości im Jeana Monneta, CEJM)

Telefon:
71 3752346
Email:
dagmara [dot] kornobis-romanowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Proszę o kontakt mailowy lub za pośrednictwem sekretariatu Katedry.

 

 

 
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:

Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, zasady stosowania prawa Unii Europejskiej w prawie wewnętrznym państw członkowskich, reżim prawny w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

 

2. Dorobek naukowy:

 

a) monografie

- Europejska konwencja praw człowieka w systemie prawa Wspólnot Europejskich, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001

- Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007;

-Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, (redakcja naukowa, wstęp i rozdział I):  Kompetencje wspólnotowe sądów krajowych, przegląd zagadnień, s. 11;

- Sport w prawie europejskim, współczesne wyzwania dla teorii i praktyki, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa 2014;

- Unia Europejska w roli gwaranta praw podstawowych, Currenda, Sopot 2016;

-Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017 (z Mariuszem Jabłońskim i Krzysztofem Wygodą);
- Pewność prawa w Unii Europejskiej. Pomiędzy autonomią jednostki a skutecznością prawa UE, Monografie prawnicze, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 

b) redakcje naukowe

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tom III Komentarz, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2010;

Przegląd Prawa i Administracji, Vol. LXXXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011;

Traktat o funkcjonowaniu UE. Komentarz, Tom III, Wolters Kluwer, Warszawa 2012; 

- Przegląd Prawa i Administracji, Vol. LXL, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012;

- Przegląd Prawa i Administracji, Vol. XCIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013;

- Folia Iuridica Wratislaviensis, Aktualne problemy prawa międzynarodowego, vol. 2, no 2/2013;

- Folia Iuridica Wratislaviensis, Współczesne problemy prawa Unii Europejskiej, vol. 3, no 1/2014;

- Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego nr 100, tom. II, 2015;

Unia Europejska w roli gwaranta praw podstawowych, Currenda, Sopot 2016;

- Przegląd Prawa i Administracji, Vol. CVII, Prawa podstawowe w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016;

- Meritum Postępowanie cywilne, część VII - Międzynarodowe postępowanie cywilne, pod ogólną red. nauk. E. Marszałkowska-Krześ, Wolters Kluwer, Warszawa 2017;

Aktualne problemy prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego - aspekty teoretyczne i praktyczne (red. naukowa), Prace Naukowe WPAiE UWr., seria: e-Monografie, Wrocław 2017, Dostęp online:

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/83939; 

- Miscellanea iuridica – aktualne problemy prawa europejskiego i międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.

 

c) artykuły:

- Powstanie i rozwój Wspólnot Europejskich, Edukacja Prawnicza, 7/ 1995, C. H. Beck, s. 145.

Prawa i swobody fundamentalne w prawie Wspólnot Europejskich, Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, 39/1997, s. 58.

Prawo wtórne Wspólnot Europejskich, Zeszyty Informacyjne Centrum Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, zeszyt 2, Wrocław 1998, s.102.

-  Karta Praw Podstawowych w unijnym porządku prawnym, Przegląd Prawa Europejskiego, 2(13)/ 2003, s. 35.

Znaczenie prawne Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, Kwartalnik Prawa Publicznego, 3/2003, s. 185.

The Charter of Fundamental Rights within the Framework of European Union Legal System, Jurisprudencija, Lietuvos Teises Derinimo su Europos Sajungos Teide Aktualijos, Mokslo Darbai 44 (36), Lietuvos Teises Universitetas, Vilnius 2003, s. 16.

La loi proposée sur l’ adhésion de Pologne à l’ Union européenne, Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego LIX, nr 2609, Wrocław 2004, s. 147.

- Kompetencje wspólnotowe sądów krajowych, przegląd zagadnień, (w:) D. Kornobis-Romanowska, Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 11.

The Charter of Fundamental Rights in the Praxis of EU Institutions, Polish Yearbook of International Law, tome XXVI, 2002/2003, s. 157.

Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w praktyce ETS i sądów krajowych, Przegląd Prawa Europejskiego 4/2004, s. 35.

- L’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne: considération spéciale de la situation de la Pologne, Annales de la Faculté de droit économie et administration de Metz 2005, nr 5, s. 357.

Developments in the Area of Freedom, Security and Justice Brought About by the Constitutional Treaty, w: P. Dann, M. Rynkowski, The Unity of the European Constitution, Max-Planck Instytut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg 2006, s. 235.

Prawne aspekty  stosowania decyzji ramowej o europejskim nakazie aresztowania w prawie  polskim, Przegląd Sejmowy 4/2006, s. 81.

Mandat d’arrêt européen en pratique judiciaire polonaise, Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, nr LXXVII, 2008.

Umocnienie statusu jednostek w UE po przystąpieniu UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konsekwencje dla ustawodawcy i sądów krajowych – następstwa praktyczne, w: J. Barcz (red.), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, CH Beck, Warszawa 2008, s. 285.

-  Mechanizm obowiązywania prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym państw członkowskich, w: B. Mikolajczyk, J. Nowakowska-Małusecka, Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary, Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Genowefie Grabowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 284.

- Strenthening of the Individual’s Status in the EU after the EU’s Accession to the ECHR – Consequences for the Legislator and National Courts – Practical Results, w: J. Barcz (red.), Fundamental Rights Protection in the European Union, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 296.

- Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w: J. Kolasa, Współczesne sądownictwo międzynarodowe, Tom I, Zagadnienia instytucjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 225;

- La lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, w: J. Auvret-Finck (red.), Le cadre de référence en matière de lutte contre le terrorisme in L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme : état des lieux et perspectives, Larcier 2010, s. 253-266.

- The Role of National Parliaments in the European Union, w : G.C. Rodriguez Iglesias, L. Ortiz Blanco (red.), The Role of National Parliaments in the European Union,Proceedings of the FIDE XXIV Congrss Madrid 2010, vol. 1, Servicio de publicaciones de la Facultad de derecho Universidad Complutense, s. 359-379 ; dostępne w internecie pod adresem :

http://www.fide2010.eu/multisites/fide2010/templates/yoo_beyond/pdf/Poland/Poland-1.pdf.

- Zasady ogólne prawa w orzecznictwie ETS, w: J. Kolasa, Współczesne sądownictwo międzynarodowe, Tom II, Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 95-122.

- The contribution of the Lisbon Treaty to the new characteristic of the European Union as international organization - focus on international legal personality, capacity and competences of the EU, M. Jabłoński, D. Kornobis-Romanowska (red.) „Przegląd Prawa i Administracji”, Vol. LXXXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011;

- Egzekucja sądowa w Unii Europejskiej – perspektywy i szanse dla komorników polskich, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 11-12/2012, s. 7-22.

- Formy i zasady współpracy komorników sądowych w Unii Europejskiej, Currenda 9/2012, s. 5-10.

- Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości : postanowienia ogólne : Komentarz do art. 69 TFUE, w: D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel, (red.) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T. 1, (Art. 1-89), Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 1054-1074.

- La coopération interparlementaire (w:) Josiane Auvret-Finc, Le Parlement européen après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, Larcier, Bruxelles 2013, s. 227-238;

- The European Union's approach to sport, law and policy, Play Fair, Academic Supplement, nr 11, 2014/1, Isbanbul, Turkey;

- Szczególny charakter sportu w prawie Unii Europejskiej, (w:) D. Kornobis-Romanowska (red.), Sport w prawie europejskim, współczesne wyzwania dla teorii i praktyki, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa 2014, s. 11-26;

- Recenzja książki: Mariusz Baran, Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe [Obligation of National Courts to Apply European Union Law Ex Officio], The Polish Review of International Law, vol. 2 issue 4, 2014;

Poszanowanie praw podstawowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – w stronę zapewnienia spójnego poziomu ochrony praw człowieka w Europie?, Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego nr 100, tom. II, 2015, s. 445-446 i 447-462;

Prawa podstawowe w orzecznictwie TSUE jako czynnik konstytucjonalizacji czy umiędzynarodowienia prawa UE?, w: D. Kornobis-Romanowska (red.), Unia Europejska w roli gwaranta praw podstawowych, Currenda, Sopot 2016, s. 15-40;

- Skuteczność prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym, w: A. Marciniak (red.), Egzekucja sądowa w Polsce w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego, Currenda, Sopot 2016, s. 13-33;

- Wpływ zasady państwa prawnego na tworzenie prawa Unii Europejskiej, w: B. Krzan  (red.), Ubi ius, ibi remedium, Księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, Wydawnictwo C.H. Beck 2016, s. 257-268;

- Stosowanie prawa Unii Europejskiej przed sądem polskim w ramach procedury cywilnej (w:) D. Kornobis-Romanowska (red.), Meritum Postępowanie cywilne, część VII - Międzynarodowe postępowanie cywilne, pod ogólną red. nauk. E. Marszałkowska-Krześ, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 2555-2600;

- w:  F. De Quadros, D. Sidjanski (red.), The Future of Europe - the reform of the eurozone and the deepening of political union, EU Political and Administrative Studies, University of Lisbon 2018, s. 321

- wkrótce: Effects of international customary law in the legal order of the European Union, (w:) B. Krzan (red.), Essays in Memory of Professor Karol Wolfke,  Wrocław Review of Law, Administration and Economics, Special Issue 2018 (wersja elektroniczna), oraz hardcopy wydane nakładem DeGruyter;

3. Granty/projekty badawcze

-  Jean Monnet Chair for European Research and Studies (nr 175855-LLP-1-2010-1-PL-AJM-CH), Komisja Europejska, na lata 2010-2013;

- Erasmus+ Programme (nr 553390-EPP-1-2014-PL-EPPJMO-CoE), Jean Monnet Centre of Excellence, na lata 2014-2017.

 

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

- recenzent w Polish Yearbook of International Law

- członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (PSPE)

- członek Zarządu Głównego Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (FIDE)

 

5, Stypendia/staże naukowe

Instytut Europejski w Saarbrücken, Niemcy;

Instytut Prawa Porównawczego w Lozannie, Szwajcaria,

Ruhr Universität Bochum, Niemcy,

Uniwersytet Roberta Schumana w Strasburgu, Francja, w ramach umowy o pracę

 

6. Nagrody

Nagrody Rektora UWr i Dziekana WPAiE za osiągnięcia w działalności naukowej organizacyjnej; nagroda Towarzystwa Niemiecko-Polskiego UWr im. Leopldina (2007r.).

 

7. Działalność pozauczelniana

- Sprawozdawca krajowy (Polska) w XXIV Kongresie FIDE w Madrycie, raport na temat: The European and National Parliaments - 2010;

- Udział w charakterze eksperta i koordynatora krajowego w programie Komisji Europejskiej „Egzekucja sądowa w Europie”(EJE) - 2010 - 2012;

 - Reprezentacja AZS Polska podczas XI FORUM FISU (Fédération Internationale du Sport Universitaire),Taïpei, Chiny - 2012;

 - Opieka merytoryczna i udział w pracach jury w Ogólnopolskim konkursie prawa europejskiego organizowanym przez ELSA Poland, Słubice - 2012-2015;

- Profesor wizytujący na Uniwersytecie Sophia-Antipolis w Nicei (Francja) - 2013;

- Udział w charakterze sędziego w Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, San Salvador (Brazylia) 2014;

- Profesor wizytujący na Uniwersytecie West Indies, Barbados - 2017;

- Wykładowca w licznych programach doskonalenia dla sędziów, adwokatów, radców prawnych z zakresu prawa UE.

 

8. Działalność uczelniana

2008-2012 - Rzecznik dyscyplinarny dla pracowników UWr