Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Bartosz Chrząszcz

Kontakt: 

Pokój 306A

e-mail:
bartosz.chrzaszczatuwr.edu.pl

Telefon:
71 375 23 02
Email:
280870 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 odbywać się będą w piątki w godzinach 16:00-18:00. 
Zaleca się uprzedni kontakt mailowy celem zapowiedzenia swojej obecności na konsultacjach.

Działalność naukowa: 

Doktorant w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych. Obecnie pod opieką prof. dra hab. Mirosława Sadowskiego przygotowuje rozprawę doktorską: "Porządek jako wartość prymarna w teorii państwa i prawa Carla Schmitta".

Sekretarz redakcji: Wrocławskie Studia Erazmiańskie (http://www.studiaerasmiana.prawo.uni.wroc.pl/redakcja/)

Główne zainteresowania badawcze: 

1) doktryny związane z wybuchem, przebiegiem i krytyką rewolucji francuskiej;
2) filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu;
3) konserwatyzm ewolucyjny;
4) niemiecka rewolucja konserwatywna;
5) myśl polityczna i prawna Carla Schmitta;

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Państwo-Kościół-Wartości", z referatem "Modernizm katolicki a tradycjonalizm. Doktryna Piusa X", Wrocław 07 maja 2018 r.;
 • II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja "Orient Daleki i Bliski" z referatem "Socjologiczna i ideologiczna analiza kast i warn w Indiach", Wrocław 14-15 grudnia 2018 r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aksjologia prawa - (nad)użycie prawa" z referatem "Granice prawa własności - urzeczywistnienie czy ograniczenie jednostkowych uprawnień", Lądek Zdrój 28-30 marca 2019 r.;
 • V Międzynarodowa Konferencja "Prawo-Religia-Polityka" z referatem "Konserwatyści a religia. Aksjologiczne podstawy zachowawczej myśli politycznej", Wrocław 26-27 kwietnia 2019 r.;
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dobrostan zwierząt. Prawo-Etyka-Filozofia" z referatem "Status aksjologiczny zwierzęcia w relacji człowiek-zwierzę", Wrocław 15 maja 2019 r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mniejszości narodowe w dziejach. Problemy ustrojowo-prawne" z referatem "Mniejszość niemiecka w myśli politycznej piłsudczyków i obozu nacjonalistycznego", Wrocław 24 maja 2019 r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Profesjonalizm mediatora, prawnika i urzędnika w mediacjach" z referatem "Konsensualizm mediacji jako alternatywa dla autorytatywnych rozstrzygnięć", Wrocław 11 października 2019 r.;
 • III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja "Orient Daleki i Bliski", z referatem "Problem wolności w myśli egzystencjalnej Nikołaja Bierdiajewa", Wrocław 20 grudnia 2019 r.;
 • Ogólnopolska Świąteczna Konferencja Naukowa "Merry Christmas! Brytyjska kultura i prawo" z referatem "Jusnaturalizm w myśli Edmunda Burke'a. Uwagi na tle zachowawczej wizji świata", Poznań 11-12 grudnia 2020 r.; 
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Orient Daleki i Bliski", z referatem "Japonia w myśli politycznej Romana Dmowskiego", Wrocław 22 stycznia 2021 r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa  "Rewolucje i kontrrewolucje w dziejach myśli politycznej i prawnej" z referatem "Antoine Blanc de Saint-Bonnet i jego krytyka rewolucji", Wrocław 09 kwietnia 2021 r.;
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Common Law. Historia, doktryna, praktyka, konteksty" z referatem "Umowa społeczna w XVII-wiecznej brytyjskiej myśli politycznej. Kazus Thomasa Hobbesa i Johna Locke'a", Poznań 16-17 kwietnia 2021 r.;
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo-Religia-Polityka" z referatem "Großraum. Teoretyczne uzasadnienie hitlerowskich podbojów czy nowy porządek prawnomiędzynarodowy?", Wrocław 28-29 maja 2021 r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Analiza totalitaryzmu" z referatem "Korporacjonizm w ustroju faszystowskich Włoch", Warszawa 26 czerwca 2021 r.;
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Orient Daleki i Bliski", z referatem "Czy prawo islamu uzasadnia akty terroryzmu? Rozważania na kanwie zamachu na redakcję Charlie Hebdo", Wrocław 10 grudnia 2021 r.;
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przeszłość, współczesność i przyszłość a nauki prawne" z referatem "Carl Schmitt wobec koncepcji państwa prawa. Krytyka liberalizmu na tle sporu z Hansem Kelsenem", Słupsk 13 stycznia 2022 r.;
 • Wykład otwarty w ramach spotkań organizowanych przez Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych UWr im. Niccolò Machiavellego pt. "Katolicyzm w Republice Weimarskiej. Instrumentarium polityczne czy wierność tradycji?", Wrocław 24 marca 2022 r.;
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rewolucja i Kontrrewolucja w dziejach myśli politycznej i prawnej" z referatem "Zwolennik czy oponent? Odniesienia do Maxa Webera w myśli Carla Schmitta", Wrocław 22 kwietnia 2022 r.;
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo-Religia-Polityka" z referatem "Od lewicy poprzez centrum do prawicy. Współczesne spory o interpretację myśli Georga Wilhelma Friedricha Hegla", Wrocław 27 maja 2022 r.;
 • XIX Zjazd Historyków Doktryn Polityczno-Prawnych z referatem "Carl Schmitt jako filozof prawa. Od koncepcji dyktatury prezydenta Rzeszy do idei porządku konkretnego", Ustka 20-23 września 2022 r.;
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Orient Daleki i Bliski" z referatem "Wpływy bizantyjskie w niemieckiej myśli politycznej", Wrocław 09 grudnia 2022 r.;
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rewolucje i Kontrrewolucje w dziejach myśli politycznej i prawnej" z referatem "O konserwatyzmie, który stał się autorytaryzmem", Wrocław 21-22 kwietnia 2023 r.;
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo-Religia-Polityka" z referatem "Czy koncepcję teologii politycznej da się obronić? Carl Schmitt wobec oskarżeń Erika Petersona", Wrocław 26-27 maja 2023 r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne wyzwania Europy i USA - Prawo i Polityka" z referatem "Od izolacjonizmu do "uniwersalistyczno-imperialistycznej zasady ekspansji". Carla Schmitta pejoratywna ocena reinterpretacji doktryny Monroego", Poznań 15 czerwca 2023 r.