Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Instytut Prawa Cywilnego

Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud. A - WPAiE)   

 50-145 Wrocław

 

Telefon:
71 3752 365 (w godz. konsultacji)
Email:
elzbieta.klat-gorska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

 

 Uprzejmie informuję, że ze względu na zatrudnienie w administracji publicznej
(czyli SKO we Wrocławiu)
- stosownie do art. 32 ust. 1, w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (aktualnie tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) -
od 1 października 2019 r.  do 14 lutego 2023 r.  ex lege zostałam wykluczona z Rady Wydziału PAiE UWr. oraz  z  rad naukowych WPAiE UWr.

 
pokój nr 114, pierwsze piętro w budynku A, WPAiE UWr.
 
     od  16 lutego 2023 r.  do  28 maja 2023 r.:  WTOREK   10:00 - 12:00
     od  29 maja 2023 r.  do 30 czerwca 2023 r.:  CZWARTEK   10:30 - 12:30
                    

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych konsultacje prowadzone są za pomocą poczty elektronicznej
(stosownie do  § 2 ust. 13 ZARZĄDZENIA Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego
w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19).
 

 

                    

W czasie przerw świątecznych konsultacje

nie odbywają się.

    Uprzejmie informuję, że Studenci zarówno na konsultacjach,

jak i na egzaminie przeze mnie przeprowadzanym,

mogą korzystać z tekstów aktów prawnych (wersje drukowane, bez analiz doktryny i orzecznictwa, bez ewent. innych)

   

         

Działalność naukowa: 

      

I. Zainteresowania badawcze:

          1. nabywanie i utrata nieruchomości rolnych oraz leśnych,

          2. prawo rodzinne,

          3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

          4. prawo własności wód i gruntów pod wodami,

          5. prawne problemy pogranicza prawa cywilnego i prawa administracyjnego,

          6. prawo nieruchomości lokalowych

II. Doświadczenie naukowe:

 -  rozprawa doktorska: "Sprzedaż mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”

 -  Kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami  na WPAE UWr. (zob. stronę pod adresem: www.sppgn.pl
http://podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl)

-   wykładowca na studiach podyplomowych  

-  recenzent w krajowych czasopismach prawniczych

- sporządzanie opinii na zlecenie Biura Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych we Wrocławiu

 

III. Udział w redakcjach czasopism

listopad 2012 r. - maj 2017 r. sekretarz w zespole redakcyjnym czasopisma naukowego „Prawo” w serii Acta Universitatis Wratislaviensis

strona internetowa: prawo.wuwr.pl

 

IV. Dorobek naukowy:

dane dostępne także na stronach internetowych:

https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/910608     

http://worldcat.org/identities/lccn-n2016058691/

ORCID identifier is 0000-0003-3341-0930

PBN-ID: 910608
orcid.org/0000-0003-3341-0930