Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Elżbieta Klat-Górska

Kontakt: 

Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud. A - WPAiE)   

 50-145 Wrocław

 

Telefon:
71 3752 365 (w godz. konsultacji)
Email:
elzbieta [dot] klat-gorska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
www.sppgn.pl
Konsultacje: 

 

 Pokój 114, w budynku A, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   

harmonogram konsultacji

dla Studentów WPAiE UWr.,
 

od 2 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.:
   czwartek:  od godz. 14.50   do godz. 16.50,

oraz

niedziela:  10.03.2019 r.    – od 15.10 do 16.10
niedziela:  07.04.2019 r. - – od 15.10 do 16.10
sobota:     11.05.2019 r.    – od 12.30 do 14.00

W czasie przerw świątecznych konsultacje

nie odbywają się.

    Uprzejmie informuję, że Studenci zarówno na konsultacjach,

jak i na egzaminie przeze mnie przeprowadzanym,

mogą korzystać z tekstów aktów prawnych (wersje drukowane, bez analiz doktryny i orzecznictwa, bez ewent. innych)

   

         

 
Działalność naukowa: 

- Opinie Prawne          

I. Zainteresowania badawcze:

          1. nabywanie i utrata nieruchomości rolnych oraz leśnych,

          2. wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na sposób wykonywania prawa własności nieruchomości,

          3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

          4. prawo własności wód i gruntów pod wodami,

          5. prawne problemy pogranicza prawa cywilnego i prawa administracyjnego,

          6. prawo spółdzielcze oraz prawo nieruchomości lokalowych

II. Doświadczenie naukowe:

 -  rozprawa doktorska: "Sprzedaż mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”

 -  Kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami  na WPAE UWr. (zob. stronę pod adresem: www.sppgn.pl
http://podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl)

-   wykładowca na studiach podyplomowych  

-   sporządzanie opinii na zlecenie Biura Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych we Wrocławiu

 

III. Udział w redakcjach czasopism

listopad 2012 r. - maj 2017 r. sekretarz w zespole redakcyjnym czasopisma naukowego „Prawo” w serii Acta Universitatis Wratislaviensis

strona internetowa: prawo.wuwr.pl

 

IV. Dorobek naukowy:

dane dostępne także na stronach internetowych:

https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/910608     

http://worldcat.org/identities/lccn-n2016058691/
 

 1. Monografie i komentarze:   
  1. E. Klat - Górska, Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Zagadnienia prawne, Warszawa 2018
  2. E. Klat - Górska, komentarz do art. 61 - 66, art. 66a - 72, art. 73 - 74, art. 154 - 155a, art. 161 - 163a, art. 182 - 189, art. 217 - 220 Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, pod red. E. Klat - Górskiej i A. Mudreckiego, Gdańsk 2018.
  3. E.Klat - Górska, komentarz do art. 232 - 243 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126 - 352), red. M. Habdas, red. M. Fras, Warszawa 2018, s. 431 - 533.
  4. E. Klat - Górska, Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej, Warszawa 2015.
  5. E. Klat - Górska, L. Klat - Wertelecka, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2015.  
  6. E. Klat - Górska, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, komentarz, Warszawa 2014.
  7. E. Klat - Górska, L. Klat - Wertelecka, J. Korczak, M. Woźniak, Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław  2013.
  8. E. Klat - Górska, Przeniesienie własności nieruchomości rolnej - przykłady ograniczeń, Wrocław 2003.

         b. Artykuły / glosy / rozdziały w monografiach:

1. Model prawny dzierżawy państwowych nieruchomości rolnych, Monitor Prawniczy - R. 1, nr 2 (1993), s. 41 - 45.

2. Zasiedzenie nieruchomości rolnej, Monitor Prawniczy - R. 1, nr 4 (1993), s. 99 - 103.

3. Za wodę - ile i od kogo ?, [współaut. L. Klat] Rzeczpospolita. - 1994, nr 32, s. 10.

4. Cywilnoprawne aspekty współpracy między rodzicami a dziećmi w gospodarstwie rolnym, Edukacja Prawnicza - 1994, nr 9,
s. 198 - 204.

5. Wydzierżawianie nieruchomości rolnych z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Rejent - R. 5, nr 1 (1995), s. 96 - 111.

6. Spółka jako prawna forma organizowania gospodarstwa rolnego, W: Spółka jako podmiot gospodarczy / pod red. J. Frąckowiaka - Wrocław 1995 - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 242), s. 61 - 75.

7. Ochrona gruntów rolnych a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, [współaut. L. Klat - Wertelecka] Rejent - R. 6, nr 9 (1996), s. 74 - 84.

8. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej. Cz. 1,  [współaut. L. Klat - Wertelecka]  Monitor Prawniczy - R. 4, nr 4 (1996), s. 148 - 151.

9. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej. Cz. 2, [współaut. L. Klat - Wertelecka] Monitor Prawniczy - R. 4, nr 5 (1996), s. 186 - 188.

10. Należności i opłaty roczne : prawo rolne, nabycie gruntu a jego wyłączenie z produkcji rolniczej, Prawo i Gospodarka. - 1998, nr 33,
s. 3.

11. Sprzedaż nieruchomości rolnych wchodzących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, W: Restituce podle zákona o půdě : (sborník příspěvků z konference) / [ed. Ivana Průchová; Masarykova Univerzita v Brně] - Brně : Masarykova Univerzita 1999. - (Spisy Právnické Fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Řada teoretická; 222) - s. 23 - 53.

12. Zwrot nieruchomości wywłaszczonej według ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Rejent - R. 9, nr 2 (1999), s. 142 - 162.

13. Pojęcie gospodarstwa rolnego w umowie sprzedaży, Studia Prawnicze - 2000, z. 3 - 4, s. 91 - 131.

14. Prawo pierwokupu przysługujące Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Rejent - R. 10, nr 5 (2000), s. 69 - 92.

15. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości według art. 29 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa : wybrane zagadnienia, W: Prawo rolne : problemy teorii i praktyki : praca zbiorowa pod red. R. Budzinowskiego i A. Zielińskiego, Kluczbork 2002 - s. 205 - 220.

16. Współdziałanie starosty z radą gminy przy wydawaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany charakteru gruntu z rolnego na leśny, [współaut. L. Klat - Wertelecka] Samorząd Terytorialny - R. 13, nr 10 (2003), s. 44 - 55.

17. Ograniczenia w nabywaniu własności nieruchomości rolnych według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. (Cz. 1), Rejent - R. 14,
nr 5 (2004), s. 58 - 72.

18. Ograniczenia w nabywaniu własności nieruchomości rolnych według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. (Cz. 2), Rejent - R. 14,
nr 6 (2004), s. 72 - 88.

19. Oznaczenie strony w decyzji administracyjnej, [współaut. L. Klat - Wertelecka] Samorząd Terytorialny - R. 14, nr 7 - 8 (2004),
s. 44 - 59.

20. Pozycja prawna wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu administracyjnym, [współaut. L. Klat - Wertelecka], Opolskie Studia Administracyjno - Prawne - [T.] 2 (2004), s. 131 - 154.

21. Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na osobę małoletnią, Przegląd Sądowy 2004, nr 6,
s. 36 - 56.

22. Stosowanie niektórych przepisów ustawy Prawo wodne, Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2005, nr 1, s. 71 - 94.

23. Warunki sprzedaży nieruchomości gruntowych z gminnego zasobu nieruchomości,  Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2005, nr 2, s. 47 - 61.

24. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r., Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2005, nr 6, s. 72 - 75.

25. Inwestycja celu publicznego a prawo właściciela do gruntu, na którym ma być realizowana, Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2006, nr 3, s. 19 - 34.

26. Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego, [współaut. L. Klat - Wertelecka] Samorząd Terytorialny - 2006, nr 7 - 8,
s. 116 - 132.

27. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2006, nr 5, s. 48 - 55.

28. "Przepisy odrębne" przy podziale nieruchomości gruntowej, Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2006, nr 4, s. 49 - 58.

29. Roszczenia o odszkodowania oraz wykup według art. 36 i 37 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Odpowiedzialność w prawie cywilnym, pod red. P. Machnikowskiego, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006 - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo; 300) - s. 121 - 139.

30. Uwłaszczenie użytkownika wieczystego - cudzoziemca : (wybrane zagadnienia), [współaut. A. Lorek] Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2006, nr 6, s. 25 - 35.

31. Podział geodezyjny działek zajętych trwale w sposób naturalny przez wodę płynącą, Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2007, nr 1, s. 65 - 73.

32. Organ właściwy do wypłaty odszkodowania w przypadku decyzji wydanej bez podstawy prawnej, która wywołała nieodwracalne skutki prawne,  Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2007, nr 1, s. 74 - 78.

33. Właściwe a wadliwe oznaczenie strony w decyzji administracyjnej, [współaut. L. Klat - Wertelecka]  Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2007, nr 2, s. 9 - 32.

34. Wypowiedzenie umowy użytkowania nieruchomości zabudowanej, Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2007, nr 2,
s. 72 - 75.

35. Inwestycje budowlane w gminach uzdrowiskowych w świetle ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2007, nr 3, s. 38 - 44.

36. Opłata jednorazowa z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą (renta planistyczna). Cz. 1,  Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2007, nr 4, s. 52 - 72.

37. Opłata jednorazowa z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą (renta planistyczna). Cz. 2, Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2007, nr 5, s. 64 - 76.

38. Instytucja prawa zatrzymania, Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2007, nr 6, s. 33 - 56.

39. Gmina jako strona postępowania o podział nieruchomości, [współaut. L. Klat - Wertelecka]  Samorząd Terytorialny - 2007, nr 9,
s. 34 - 48.

publikacja jest dostępna on-line: http://www.finansepubliczne.bdo.pl/biuletyn/49/przepisy-prawne-i-orzeczn...

40. Wszczęcie postępowania: art. 61 - 66, W: Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz dla praktyków, pod red.
A. Mudreckiego - Gdańsk 2008, s. 119 - 159.

41. Protokoły i adnotacje : art. 67 - 72, W: Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz dla praktyków, pod red. A. Mudreckiego - Gdańsk 2008, s. 159 - 168.

42. Udostępnianie akt : art. 73 - 74, W: Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz dla praktyków, pod red. A. Mudreckiego - Gdańsk 2008 - s. 169 - 180.

43. Ustawa o gospodarce nieruchomościami a status gminy w postępowaniu administracyjnym w sprawie o podział nieruchomości, [współaut. L. Klat - Wertelecka] Opolskie Studia Administracyjno - Prawne - T. 5 (2008), s. 163 - 181.

44. Zwrot bonifikaty od ceny nieruchomości nabytej przez gminę od Agencji Mienia Wojskowego,  Nowe Zeszyty Samorządowe 2009,
nr 1, s. 29 - 39.

45. Glosa [do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2008 r., II OSK 465/08] [współaut. L. Klat - Wertelecka] Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, z. 1, s. 2 - 6.

46. Upoważnienia udzielane przez organy gminy: (zagadnienia wybrane) [współaut. L. Klat - Wertelecka] Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2009, nr 3 , s. 9 - 22.

47. Wnioski składane w związku z uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2009, nr 4, s. 38 - 52.

48. Glosa [do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 grudnia 2008 r., III CZP 116/08] [współaut. L. Klat - Wertelecka] Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, z. 10, s. 731 - 736.

49. Glosa [do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 października 2007 r., II SA/Łd 544/07] [współaut. L. Klat - Wertelecka] Orzecznictwo Sądów Polskich 2010, nr 1, s. 67 - 71.

50. Uwłaszczenie według art. 6 ustawy z 24.2.1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym, W: Współczesne problemy prawa prywatnego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka = Modern problems of private law : essays in honour of Professor Edward Gniewek, red. J. Gołaczyński
i P. Machnikowski, Warszawa 2010, s. 257 - 264.

51. Nabycie prawa własności nieruchomości budynkowej przez następcę rolnika, Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2010,
nr 5, s. 21 - 25.

52. Przesyłanie pism małżonkom będącym stronami postępowania administracyjnego, [współaut. L. Klat – Wertelecka] Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2010, nr 6, s. 66 - 73.

53. Przykłady sytuacji konfliktowych w strukturach organów administracji publicznej, W: Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod red. M. Tabernackiej i R. Raszewskiej - Skałeckiej, Warszawa 2010, s. 135 - 143.

54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako płaszczyzna równoważenia interesów, W: Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod red. M. Tabernackiej i R. Raszewskiej - Skałeckiej, Warszawa 2010, s. 368 - 384.

55. Glosa [do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 czerwca 2010 r., IV CSK 40/10] Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, z. 5, s. 398 - 401.

56. Skarga według art. 101 ustawy o samorządzie gminnym instrumentem ochrony interesów właściciela gruntów w procedurze planowania miejscowego, Studia Iuridica Agraria. T. 10, 2012, s. 198 - 211;

publikacja jest dostępna on-line: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/1705/1/StudIurAgra_...

57. Nabycie pierwotne prawa użytkowania wieczystego a możliwość przekształcenia w prawo własności, [współaut. A. Lipnicki] Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2012, nr 3, s. 23 - 34.

58. Przekazanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości w użyczenie, gdy ta instytucja kultury uwłaszczyła się na tej nieruchomości z mocy ustawy, Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2012, nr 4, s. 41 - 52.

59. Nabycie prawa własności działki gruntu na podstawie art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, W: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego : księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk [et al.] - Białystok : Temida 2, 2012, s. 133 - 142.

60. Dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego, [współaut. A. Ostapski], W: Public relations w sferze publicznej : wizerunek i komunikacja, red. nauk. M. Tabernacka, A. Szadok - Bratuń, Warszawa 2012, s. 121 - 140.

61. Wszczęcie postępowania: art. 61 - 66, W: Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz dla praktyków : (z suplementem elektronicznym), pod red. L. Klat - Werteleckiej i A. Mudreckiego, Gdańsk 2012 - s. 243 - 308;

62. Metryki, protokoły i adnotacje : art. 66a - 72, W: Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz dla praktyków : (z suplementem elektronicznym), pod red. L. Klat - Werteleckiej i A. Mudreckiego, Gdańsk 2012 - s. 309 - 325;

63. Udostępnianie akt: art. 73 - 74, W: Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz dla praktyków : (z suplementem elektronicznym), pod red. L. Klat - Werteleckiej i A. Mudreckiego, Gdańsk 2012 - s. 325 - 347;

64. Glosa [do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2012 r., II OSK 2353/11] [współaut. L. Klat – Wertelecka] Orzecznictwo Sądów Polskich 2013, z. 1, s. 67 - 72.

65. Zakres przedmiotowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, W: Księga dla naszych kolegów : prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, pod red. J. Mazurkiewicza - Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie; nr 36) - s. 219 - 227 -  publikacja dostępna także w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/4157;

66. Glosa [do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2012 r., III CZP 87/11] Orzecznictwo Sądów Polskich 2013,
z. 1, s. 3 - 7. 

67. Prawo gospodarowania nieruchomościami, W: Materialne prawo administracyjne, red. nauk. M. Miemiec, Warszawa 2013,
s. 249 – 278.

68. Zwrot bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w przypadku zbycia udziału w prawie własności nieruchomości lub jej wyodrębnionej geodezyjnie części, [współaut. A. Lipnicki] Nowe Zeszyty Samorządowe - 2014, nr 1, s. 11 - 17.

69. Obciążenie spółdzielczym własnościowym prawem przez spółdzielnię mieszkaniową niebędącą właścicielem budynku, [w:] Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego,  red. A. Herbet, P. Zakrzewski, Lublin 2014.

70. Glosa do wyroku NSA z dnia 25 czerwca 2014 r., I OSK 545/13, Samorząd Terytorialny 2015, nr 7 - 8, s. 176 - 182.

71. Uwierzytelnienie pełnomocnictwa w ogólnym postępowaniu administracyjnym, [współaut. L. Klat - Wertelecka] Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2015, nr 4, poz. 60, s. 11 - 21.

72. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2013 r. (sygn. akt I OSK 342/12) [dot. niedopuszczalności prowadzenia postępowania administracyjnego w trybie nadzwyczajnym w stosunku do rozstrzygnięcia SKO w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości], współaut. L. Klat - Wertelecka, ZNSA 2015, nr 5, s. 169 - 174.

73. Scalanie i podział nieruchomości nierolnych i nieleśnych a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, [współaut. L. Klat - Wertelecka] Prawo CCCXVIII, Acta Universitatis Wratislaviensis 2015, s. 25 - 39;

publikacja jest dostępna on-line: http://prawo.wuwr.pl/preview/6105

74. Nieodpłatnie nabycie prawa własności działki gruntu na podstawie art. 6 ustawy z 24.02.1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym  - Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 października 2015 r. (I OSK 127/14), OwSS 2016, nr 2, s. 129 - 137.

75. Zasada proporcjonalności w stosowaniu przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami, [współaut. L. Klat - Wertelecka], W: Europeizacja prawa administracyjnego i administracji publicznej, red. E. Wójcicka i B. Przywora, Częstochowa 2016, s. 53 - 70.

76. Postępowanie podziałowe wszczęte z urzędu na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 listopada 2015 r., I OSK 450/14, [współaut. A. Lipnicki] Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2016, nr 5, poz. 74, s. 9 - 23.

77. Gospodarowanie Parkiem Przemysłowym zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2016, nr 6, poz. 95, s. 57 - 71.

78. Zasady kształtowania krajobrazu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka 2016, nr 2 (43), s. 59 - 79.

79. Glosa [aprobująca] do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 września 2014 r., II SA/Wr 361/14, [współaut. St. Chajec] Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2017, nr 1, poz. 1.

80. Własność gospodarstwa rolnego, [w:] Własność w prawie i gospodarce, pod red. U. Kaliny - Prasznic, Wrocław 2017, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (dostępna w Bibliotece Cyfrowej http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/83823), s. 114 - 144.

81. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2016 r., II OSK 2762/14, [współaut. A. Nikiforów] Prawo CCCXXII, Acta Universitatis Wratislaviensis - 2017, s. 115 - 128;

publikacja jest dostępna on-line: http://prawo.wuwr.pl/preview/-8264

82. Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2017,
nr 3, poz. 40.

83. Stowarzyszenie zwykłe w (ogólnym) postępowaniu administracyjnym, [współaut. A. Lipnicki] Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne 2018, nr 1, s. 9-24.

84. Ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, [współaut. M. Bator] Nowe  Zeszyty  Samorządowe - Opinie Prawne 2018, nr 1, s. 53-78.

85. Opłata z tytułu zmiany celu użytkowania wieczystego, [współaut. M. Bator] Nowe  Zeszyty  Samorządowe - Opinie Prawne 2018, nr 2, s. 52-59.

86. Glosa do wyroku NSA z dnia 13 stycznia 2017 r., II OSK 985/15, [współaut. B. Kasperek], Samorząd Terytorialny 2018, nr 6, s. 84-94.

87. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego spółdzielni mieszkaniowej w prawo własności nieruchomości, [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, pod red. A. Dańko - Roesler, M. Leśniaka, M. Skorego, B. Sołtysa, Wrocław 2018, s. 521 - 532.

88. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego, [w:] Instytucje prawa rolnego, red. M. Korzycka, Warszawa 2019, s. 59 - 91.

89. Nabycie prawa własności przez użytkownika wieczystego nieruchomości rolnej, [w:] Instytucje prawa rolnego, red. M. Korzycka, Warszawa 2019, s. 92 - 113.

90. Wykonywanie własności w ramach wspólnoty gruntowej, [w:] Instytucje prawa rolnego, red. M. Korzycka, Warszawa 2019, s. 114 - 145.

91. Regulacje prawne obszaru wiejskiego, [w:] Instytucje prawa rolnego, red. M. Korzycka, Warszawa 2019, s. 446 - 478.