mgr Dorota Czerwińska

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
dorota [dot] czerwinska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 odbywają się w poniedziałki w godzinach 15 - 17. 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

konsensualne sposoby zakończenia procesu karnego, prywatyzacja procesu karnego, model postępowania odwoławczego, obiektywne i subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, polityka karna i penitencjarna

 

Dorobek naukowy:

Artykuły naukowe:

1. "Granice legalnego działania obrońcy w postępowaniu karnym - uwagi wybrane", Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr 2, s. 43-60

2. "Uzasadnienie aksjologiczne i historia obowiązywania zakazu reformationis in peius w polskiej procedurze karnej", Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, vol. 4, no. 1

3. "Model dualistyczny czy dwa modele apelacji w znowelizowanej procedurze karnej - zagadnienie ograniczenia podstaw odwoławczych od wyroku uzgodnionego w ramach porozumienia procesowego" [w:] A. Światłowski (red.), "Model dualistyczny czy dwa modele? Kontradyktoryjność a konsensualizm w procesie karnym", Kraków 2015, s. 101-121

4. "Nauka o obiektywnym przypisaniu skutku w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu", Prokuratura i Prawo 2/2016, s. 155-177

5. "Granice dolegliwości dozoru Policji", Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr 4, s. 104-119

6. "Pozycja oskarżonego w postępowaniu w przedmiocie skazania bez rozprawy po 1 lipca 2015 roku", Młoda Palestra 1(8)/2016, s. 

7. "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2015 r., III KK 375/14", Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, vol. 4, no. 2 

8. "Domniemanie niewinności w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów" [w:] W. Jasiński (red.), "Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym", Warszawa 2016 (współautorstwo z Dominiką Czerniak)

9. "Retrybutywny czy naprawczy model sprawiedliwości w procesie karnym" [w:] I. Sepioło-Jankowska (red.), "Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej", Warszawa 2016 (współautorstwo z Dominiką Czerniak)

10. "Podstawa dowodowa skazania bez rozprawy", Wrocławskie Studia Sądowe 2016, nr 3

11. "Realizacja naczelnych zasad procesu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia" [w:] A. Światłowski (red.), "W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione", Kraków 2016

 

Inne:

1. Seminarium Porównawczego Prawa Dowodowego "Admissibility of Illegally Obtained Evidence" (Wrocław, 20 listopada 2014 r.) - sprawozdanie, Prokuratura i Prawo 2015, nr 7-8, s. 304-308 (współautorstwo z Dominiką Czerniak)

2. III Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe „"Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym"” (Wrocław, 13 kwietnia 2015 r.) - sprawozdanie, Prokuratura i Prawo 2016, nr 5, s. 182-188 (współautorstwo z Dominiką Czerniak)

 

Działalność pozauczelniana:

Aplikantka adwokacka

 

O sobie:

Magister prawa (2014, praca magisterska pt. "Nauka o obiektywnym przypisaniu skutku w doktrynie, judykaturze i projekcie nowelizacji kodeksu karnego", przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Giezka), doktorantka w Katedrze postępowania karnego. Przygotowywana rozprawa doktorska dotyczyć będzie perspektyw rozwoju porozumień procesowych.

Ukończyła kursy prawniczego języka francuskiego i angielskiego. W podstawowym stopniu włada również językiem włoskim.