prof. dr hab. Jerzy Skorupka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2343
Email:
jerzy [dot] skorupka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

wtorek: 9,00 - 10,00

poniedziałek: 12,00 - 13,00

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Jerzy Skorupka
Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą dwóch dziedzin prawa karnego, a mianowicie prawa karnego materialnego oraz prawa karnego procesowego. Zainteresowania badawcze z zakresu prawa karnego materialnego ogniskują się wokół prawa karnego gospodarczego i obejmują szerokie spektrum zagadnień, zwłaszcza problematykę ochrony obrotu pieniędzmi, środkami płatniczymi i papierami wartościowymi, ochronę obrotu gospodarczego, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz korupcję urzędniczą i gospodarczą. W zakres badań naukowych dotyczących powyższych zagadnień wchodzą kwestie dotyczące analizy rozmiarów przestępczości gospodarczej oraz jej czynników i uwarunkowań, podstaw karania za przestępstwa przeciwko dobrom prawnym mającym związek z obrotem gospodarczym oraz przeciwdziałania tej przestępczości środkami pozakarnymi.

Natomiast zainteresowania badawcze z zakresu prawa karnego procesowego koncentrują się wokół zagadnień dotyczących paradygmatu procesu karnego, a zwłaszcza aksjologii procesu karnego, modelu postępowania przygotowawczego i sądowego oraz prawa dowodowego, a także środków przymusu procesowego. Obejmują swoim zakresem zwłaszcza problematykę celów, funkcji i przesłanek procesu karnego, czynności dowodowych oraz środków przymusu, a także ochrony praw obywatelskich w postępowaniu karnym, w tym gwarancji uprawnień stron postępowania karnego.

W latach 2000-2002 udział jako wykonawca w projekcie badawczym KBN numer 1 H02A 018 18 pt. Upadłość podmiotów gospodarczych a zakres karnoprawnej ochrony wierzycieli. Kierownikiem grantu był Prof. dr hab. Marek Bojarski. Celem badań było określenie zakresu (stanu) rzeczywistej ochrony wierzycieli zagwarantowanej przepisami art. 300-302 KK oraz 585-586 KSH, a zwłaszcza ustalenie, czy w postępowaniach układowych i upadłościowych ujawniane są karalne zachowania dłużników stanowiące zamach na interesy majątkowe wierzycieli, źródeł danych będących podstawą do wszczęcia postępowań karnych o przestępstwa na szkodę wierzycieli określone w wymienionych przepisach. Przeprowadzone badania aktowe spraw upadłościowych i układowych ukazały wadliwą - z punktu widzenia karnoprawnej ochrony wierzycieli - praktykę sądów gospodarczych. Już od etapu oceny wniosku o ogłoszenie upadłości i otwarcie układu oraz badania podstaw upadłości i układu oraz dalej, na etapie postępowania upadłościowego, sądy gospodarcze traciły z pola widzenia możliwość ochrony wierzycieli na gruncie prawa karnego. Taka praktyka miała negatywny wpływ na stan karnoprawnej ochrony wierzycieli, albowiem petryfikowała bezprawne postępowanie nieuczciwych dłużników. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy była i jest statystycznie niewielka liczba rejestrowanych spraw o przestępstwa na szkodę wierzycieli. Wymiernym efektem prowadzonych badań była publikacja książkowa pt. Karnoprawna ochrona wierzycieli w razie upadłości podmiotów gospodarczych, Wrocław 2002 oraz artykuł pt. Karnoprawna ochrona wierzycieli w praktyce sądowej, PS 2003, z. 6.

W 2003 r. udział jako wykonawca w projekcie badawczym KBN numer 2 H02A 005 24, którego kierownikiem był Prof. dr hab. Marek Bojarski. Wymiernym efektem prowadzonych badań dogmatycznych była monografia pt. Ochrona interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, stanowiąca podstawę do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych.

W latach 2009 – 2011 kierowanie grantem promotorskim 4248/PB/KPKar/09 pt. Rażąca niewspółmierność kary jako względna przesłanka odwoławcza w procesie karnym, którego głównym wykonawcą była mgr. I.Haÿduk – Hawrylak.

W latach 2009 – 2012 kierowanie projektem badawczym N  N110 179836 pt. Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego.

W latach 2014 - 2016 kierowanie projektem badawczym z NCN pt. Model ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym.

 

Redaktor naczelny czasopisma Wrocławskie Studia Sądowe.

Advisory Board w czasopiśmie Wroclaw Review of Law, Administration & Economics.

Publikacje: 

I.                    Publikacje książkowe

A.   Monografie

1.         Obrót papierami wartościowymi i jego prawnokarna ochrona, Legnica 1998, s. 204.

2.         Karnoprawna ochrona wierzycieli, Toruń 2001, s. 394.

3.         Karnoprawna ochrona wierzycieli w razie upadłości podmiotów gospodarczych (z T.Kierzyk) pod red. M.Bojarskiego, Wrocław 2002, s. 153.

4.         Ochrona interesów majątkowych Skarbu Państwa w Kodeksie karnym, Wrocław 2004, s. 365.

5.         Jawność procesu karnego (red.), Warszawa 2012, s. 587.

6.         O sprawiedliwości procesu karnego, Warszawa 2013.

B.   Podręczniki

7.         Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 224; wydanie II, Warszawa 2007, s. 251.

8.         Prawo i postępowanie karne skarbowe (z V.Konarska-Wrzosek, T.Oczkowski) Warszawa 2010, s. 448; wydanie II Warszawa 2013

9.         Postępowanie karne. Część szczególna (z W.Posnow, R.Ponikowski, Z.Świda) pod red. Z.Świda, Warszawa 2011, s. 422; wydanie II Warszawa 2013

10.     Postępowanie karne. Materiały do ćwiczeń (red.), Warszawa 2011, s. 240.

11.     Postępowanie karne. Część ogólna (red.), Warszawa 2012, s. 483.

C.   Komentarze

12.     Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Rozdział XXXVII kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2002, s. 173.

13.     Kodeks karny. Komentarz. Tom II. Część szczególna, Warszawa 2004 – wydanie I, (z O.Górniok, W.Kozielewicz, E.Pływaczewski, B.Kunicka-Michalska, R.Zawłocki, B.Michalski) pod red. A.Wąska, s. 1400.

14.     j.w. wydanie II, Warszawa 2005, s. 1483.

15.     j.w. wydanie III, Warszawa 2006, s. 1592

16.     j.w. wydanie IV, Warszawa 2010, s. 1735.

17.     Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz (red.), Warszawa 2010, s. 271.

D.   Pozostałe publikacje książkowe

18.     Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w niektórych kategoriach przestępstw, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2003, s. 379.

19.     Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy (red.) Warszawa 2009, s. 795.

20.     Rzetelny proces karny. Materiały z konferencji naukowej Trzebieszowice 17-19 września 2009 r. (red.), Warszawa 2010, s. 216.

21.     Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa (red.), Warszawa 2011, s. 291.

22.     System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze (red. R.Zawłocki), Warszawa 2011, s. 868.

23.     System Prawa Handlowego. Tom 10. Przestępstwa gospodarcze (red. R.Zawłocki), Warszawa 2012, s. 688.

24.     Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym. Materiały Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego (red. nauk. J.Skorupka, K.Kremens), Wrocław 2013, s. 210.

 

II. Artykuły i opracowania naukowe

 1. Szkoda majątkowa jako znamię przestępstwa z art. 9 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Prokuratura i Prawo 1997, z. 9,
 2. Typy przestępstwa nadużycia zaufania, Prokuratura i Prawo 1998, z. 2,
 3. Przestępstwa fałszowania papierów wartościowych w nowym kodeksie karnym, Prokuratura i Prawo 1998, z. 10,
 4. Papiery wartościowe jako przedmiot czynności wykonawczych w przestępstwach przeciwko obrotowi papierami wartościowymi w kodeksie karnym, Prokuratura i Prawo 1999, z. 1,
 5. Wybrane aspekty przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, Przegląd Sądowy 1999, z. 2,
 6. Obrót papierami wartościowymi i jego prawnokarna ochrona, Prokuratura i Prawo 1999, z. 9,
 7. Pojęcie dłużnika w typach przestępstw na szkodę wierzycieli, Przegląd Sądowy 1999, z. 6,
 8. Zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej środkami prawa karnego, [w:] Materiały z konferencji naukowej pt. Zmiany w systemie finansowym w latach 90-tych na przykładzie wybranych krajów Europy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, z. 1,
 9. Próba koncepcji ochrony wierzyciela w prawie karnym, Nowa kodyfikacja prawa karnego, 1999 T. IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
 10. Rodzajowy przedmiot ochrony przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, Prokuratura i Prawo 2000, z. 1,
 11. Uwagi porównawcze na temat cywilnej i karnej ochrony praw majątkowych ubezpieczycieli, Prokuratura i Prawo 2000, z. 2,
 12. Wady oświadczenia woli w wybranych przestępstwach gospodarczych, Przegląd Sądowy 2000, z. 4,
 13. Cywilna i karna ochrona kredytodawcy i pożyczkodawcy, Prokuratura i Prawo 2000, z. 5,
 14. Odpowiedzialność członków władz spółek kapitałowych w stosunku do wierzycieli, Prawo Spółek 2000, z. 7-8,
 15. Ochrona obrotu czekowego i wekslowego w prawie karnym - próba analizy, Przegląd Sądowy 2001, z. 1,
 16. Culpa in contrahendo a odpowiedzialność karna, Prokurator 2001, z. 1,
 17. Karta płatnicza jako przedmiot czynności wykonawczych przestępstwa z art. 310§1 kk, Prokuratura i Prawo 2001, z. 7-8,
 18. Zagadnienie komplementarności karnoprawnej i cywilnoprawnej ochrony wierzycieli, Państwo i Prawo 2001, z. 8,
 19. Karnoprawna ochrona niektórych praw majątkowych sprzedawcy, Monitor Prawniczy 2001, z. 9,
 20. Wybrane problemy wykładni art. 302§2 kk, Prawo Spółek 2001, z. 11,
 21. Przestępstwo udaremniania egzekucji oraz udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzycieli, Przegląd Sądowy 2001, z. 11-12,
 22. Karnoprawna ochrona dłużników wekslowych i czekowych na podstawie art. 270§2 kk, Państwo i Prawo 2002, z. 2,
 23. Przedmiot ochrony przestępstwa z art. 310 kk, Palestra 2002, z. 7-8,
 24. Pojęcie środków płatniczych w art. 310 kk, Prokuratura i Prawo 2002, z. 11,
 25. Karnoprawna ochrona wierzycieli w praktyce sądowej, Przegląd Sądowy 2003, z. 6,
 26. Kierunki kryminalizacji fałszowania pieniędzy i papierów wartościowych, Przegląd Sądowy 2003, z. 7-8,
 27. Podstawy karania korupcji w kodeksie karnym de lege lata i de lege ferenda (Wybrane zagadnienia), Państwo i Prawo 2003, z. 12,
 28. Przesłanki odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w prawie polskim, Monitor Prawniczy 2003, z. 22,
 29. Model odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w prawie polskim na tle prawa międzynarodowego, Nowa kodyfikacja prawa karnego 2003, T. XIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
 30. Przestępstwo nadużycia zaufania-wybrane zagadnienia, Prokuratura i Prawo 2004, z. 1,
 31. Podstawy karnoprawnej ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Prokuratura i Prawo 2004, z. 6,
 32. Wybrane zagadnienia konstrukcji typów szczególnych przestępstwa oszustwa, Monitor Prawniczy 2004, z. 14,
 33. Typy przestępstw korupcyjnych po noweli kodeksu karnego z 13.06.2003 r., Nowa kodyfikacja prawa karnego 2004, T. XV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
 34. Czynniki kryminogenne przestępczości na szkodę Skarbu Państwa, Nowa kodyfikacja prawa karnego 2004, T. XV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
 35. Przestępstwo korupcji gospodarczej z art. 296a kk, Palestra 2005,
 36. Wykonanie zabezpieczenia majątkowego, Prokuratura i Prawo, 2005, z. 2,
 37. Implementacja prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony euro przed fałszowaniem, Prokuratura i Prawo 2005, z. 6,
 38. Przestępstwo oszustwa finansowego po noweli z 18 marca 2004 r., Prokuratura i Prawo 2005, z. 7-8,
 39. Przestępstwa urzędnicze w kodeksie karnym (sprzedajność i nadużycie władzy), Finanse Komunalne 2005, z. 10,
 40. Przestępstwo udaremniania przetargu, Przegląd Sądowy 2005, z. 11-12,
 41. Przestępstwo korupcji wyborczej z art. 250a kk, Palestra 2006, z. 11-12,
 42. Pojęcie „brudnych pieniędzy” w prawie karnym, Prokuratura i Prawo 2006, z. 11,
 43. Stosowanie i przedłużanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym, Prokuratura i Prawo 2006, z. 12,
 44. Weksel własny in blanco jako przedmiot wykonawczy w przestępstwie z art. 310§1 kk, Przegląd Sądowy 2007, z. 1,
 45. Stosunek powierniczy jako źródło uprawnień i obowiązków ciążących na sprawcy przestępstwa nadużycia zaufania z art. 296 kk, Monitor Prawniczy 2007, z. 1,
 46. O współsprawstwie w podrobieniu czeku na marginesie orzeczeń sądów apelacyjnych, Przegląd Sądowy 2007, z. 3,
 47. Współsprawstwo w podrobieniu czeku. Uwagi na marginesie orzeczeń sądów apelacyjnych, [w:] Iure et facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, Kraków 2006,
 48. Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 kk, Prokuratura i Prawo 2007, z. 8,
 49. Schutz des Rechts auf Freiheit und persönliche Sicherheit im Falt der Untersuchungshaft in Polen, OstEuropa 2007, z. 3,
 50. Konstytucyjny i konwencyjny standard tymczasowego aresztowania, Państwo i Prawo 2007, z. 5,
 51. Udostępnianie akt podejrzanemu, Prokuratura i Prawo 2007, z. 5,
 52. Konstytucyjne i konwencyjne granice przeszukania w postępowaniu karnym, Część I, Palestra 2007, z. 9-10,
 53. Konstytucyjne i konwencyjne granice przeszukania w postępowaniu karnym, Część I, Palestra 2007, z. 11-12,
 54. Zatrzymanie procesowe osoby podejrzanej, Prokuratura i Prawo 2007, z. 11,
 55. Obowiązki sądu związane ze stosowaniem tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym, Przegląd Sądowy 2008, nr 7-8,
 56. W kwestii dostępu tymczasowo aresztowanego do wniosku w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym na marginesie orzeczeń sądów powszechnych, Palestra 2008, nr 7-8,
 57. Prawo tymczasowo aresztowanego do znajomości wniosku w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz do dostępu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym, [w:] Adwokatura wobec najnowszych zmian prawa sądowego pod redakcją J.Giezka, Warszawa 2008,
 58. Refleksje o przyszłej prokuraturze, [w:] Adwokatura wobec najnowszych zmian prawa sądowego pod redakcją J.Giezka, Warszawa 2008,
 59. Jeszcze o pojęciu pieniądza w przestępstwie z art. 310 kk, Prokuratura i Prawo 2009, z. 2,
 60. Refleksje o materialnych i formalnych aspektach środka karnego obowiązku naprawienia szkody, [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego pod redakcją Z.Ćwiąkalskiego i G.Artymiak, Warszawa 2009,
 61. Znaczenie porozumień procesowych dla modelu postępowania przygotowawczego, [w:] Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości pod red. C.Kuleszy, Warszawa 2009,
 62. Sprawiedliwość proceduralna jako cel procesu karnego, [w:] Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009,
 63. Refleksje o podmiotowości stron procesu karnego, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego pod red. J.Blicharz i J.Bocia, Wrocław 2009,
 64. Czas jako czynnik determinujący przebieg postępowania przygotowawczego, [W:] Czas i jego znaczenie w prawie karnym, Gdańsk 2010,
 65. Pojęcie przestępstwa gospodarczego, [W:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010,
 66. Rzetelne postępowanie przygotowawcze, [W:] Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej, Trzebieszowice 17-19 września 2009 r., Warszawa 2010,
 67. W kwestii konstytucyjnych uprawnień zatrzymanego, [W:] Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010,
 68. Wybrane zagadnienia z problematyki funkcji kompensacyjnej prawa karnego, [W:] Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji jej zmian, Warszawa 2010,
 69. Czas jako czynnik determinujący przebieg postępowania przygotowawczego, Prokuratura i Prawo 2010, nr 1-2,
 70. Funkcje postępowania przygotowawczego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2010, T. 82,
 71. Wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodów bezpośrednio i pośrednio nielegalnych, [w:] Zagadnienia prawa dowodowego, Warszawa 2011,
 72. Ciężar dowodu i ciężar dowodzenia w procesie karnym [W:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, Warszawa 2011,
 73. Eliminowanie z procesu karnego dowodu zebranego w sposób sprzeczny z ustawą, Państwo i Prawo 2011, z. 3,
 74. Kradzież oraz przywłaszczenie karty bankomatowej i karty płatniczej, [W:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Lublin 2011,
 75. Krytycznie o stanowisku Sądu Najwyższego w kwestii legalności kontroli rozmów telefonicznych, Prokuratura i Prawo 2011, nr 4,
 76. Mežì timčasovogo areštu v pol'sk'omu krimìnal'nomu sudočinstvì v svìtlì lìmìtaŝjnoï klauzuli ì principu proporŝjnostì, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2011, Nr 2 Tekst w jęz. pol. Granice tymczasowego aresztowania w polskim procesie karnym w świetle klauzuli limitacyjnej i zasady proporcjonalności,
 77. Paradygmat współczesnego polskiego procesu karnego - próba ujęcia, [W:] Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, Warszawa 2011,
 78. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, [W:] Postępowanie karne. Część szczególna, Warszawa 2011,
 79. Przełomowe orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dla polskiego procesu karnego, [W:] Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych, Toruń 2011,
 80. Wykonywanie tymczasowego aresztowania wobec osoby chorej psychicznie, [W:] Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, Wrocław 2011,
 81. Zgodność z prawem dowodów z podsłuchu telefonicznego na podstawie art. 237 k.p.k. [W:] Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, Warszawa 2011,
 82. Jawność procesu karnego w toku jego historycznych zmian [W:] Jawność procesu karnego, Warszawa 2012,
 83. Prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne podstawy jawności procesu karnego [W:] Jawność procesu karnego, Warszawa 2012,
 84. Podsumowanie przeprowadzonych badań dogmatycznych, aktowych i ankietowych [W:] Jawność procesu karnego, Warszawa 2012,
 85. Kilka uwag o sprawiedliwości procesu karnego [W:] Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. T. 2, Toruń 2012,
 86. Limitacja tymczasowego aresztowania w polskim procesie karnym, Państwo i Prawo 2012, z. 3,
 87. O podstawach i przesłankach tymczasowego aresztowania, Wrocławskie Studia Sądowe 2012, nr 3,
 88. Przekupstwa gospodarcze, [W:] Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2012,
 89. W kierunku kontradyktoryjnej rozprawy głównej, [W:] Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego, Warszawa 2012.
 90. Pojęcie procesu karnego, [w:] System prawa karnego procesowego. Zagadnienia ogólne. Tom I, cz. 1 pod red. P.Hofmańskiego, Warszawa 2013,
 91. Istota procesu karnego, [w:] System prawa karnego procesowego. Zagadnienia ogólne. Tom I, cz. 1 pod red. P.Hofmańskiego, Warszawa 2013,
 92. Cele procesu karnego, [w:] System prawa karnego procesowego. Zagadnienia ogólne. Tom I, cz. 1 pod red. P.Hofmańskiego, Warszawa 2013,
 93. Funkcje procesu karnego, [w:] System prawa karnego procesowego. Zagadnienia ogólne. Tom I, cz. 1 pod red. P.Hofmańskiego, Warszawa 2013,
 94. W kwestii sprawiedliwości wyroku sądowego, [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego pod red. nauk. A. Błachnio-Parzych, Warszawa 2013,
 95. Środki zapobiegawcze według noweli kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r., Wrocławskie Studia Sądowe 2013, nr 3-4,
 96. Rola sądu w postulowaniu modelu tymczasowego aresztowania, [w:] Adwokatura a modele procedur sądowych pod red. J. Giezka, A. Malickiego, Warszawa 2013,
 97. O konstrukcji przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 kodeksu karnego, Wrocławskie Studia Sądowe 2013, nr 1,
 98. Inkwizycyjna rola sądu w postępowaniu głównym, [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego pod red. nauk. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2013.

IV. Glosy

1.    Glosa do uchwały SN z 30.09.1998 r., I KZP 3/98 (dot. uznania czeku za przedmiot wykonawczy w przestępstwie z art. 310§1 kk), Przegląd Sądowy 1999, z. 5,

2.    Glosa do wyroku SN z 11.10.2000 r., III KKN 600/99 (dot. fałszowania blankietów czekowych), OSP 2001, z. 9,

3.    Glosa do uchwały SN z 20.11.2000 r., I KZP 31/2000 (dot. wykładni znamienia podmiotu przestępstwa z art. 300§1 kk), OSP 2001, z. 10,

4.    Glosa do uchwały SN z 13.12.2000 r. I KZP 41/2000 (dot. niemożności uznania imiennej książeczki oszczędnościowej za przedmiot wykonawczy w przestępstwie z art. 310§1 kk), Prokuratura i Prawo 2002, z. 1,

5.    Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 16.03.2000 r. II Aka 48/00 (dot. uznania imiennej książeczki oszczędnościowej za papier wartościowy), Palestra 2001, z. 5-6,

6.    Glosa do postanowienia SN z 27.04.2001 r., I KZP 7/01 (dot. wykładni pojęcia zajmowania się sprawami majątkowymi innej osoby z art. 308 kk), OSP 2002, z. 1,

7.    Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 23.10.2001 r. II AKa 213/2001 (dot. czeku jako środka płatniczego w przestępstwie z art. 310§1 kk), Prokuratura i Prawo 2003, z. 5,

8.    Glosa do uchwały SN z 11.10.2001 r., I KZP 23/01 (dot. interpretacji zwrotu proponowanie nabycia papierów wartościowych z art. 165 ust. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21.08.1997 r.), OSP 2002, z. 4,

9.    Glosa do postanowienia SN z 25.02.2002 r., I KZP 34/01 (dot. czeku imiennego jako przedmiotu wykonawczego w przestępstwie z art. 310§1 kk), OSP 2002, z. 11,

10.                       Glosa do uchwały SN (7) z 28.03.2002 r., I KZP 35/01 (dot. wykładni znamienia pełnienia funkcji publicznej w przestępstwie łapownictwa), OSP 2003, z. 1,

11.                       Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 22.02.2001 r., II AKZa 10/01 (dot. współsprawstwa w przestępstwie fałszowania czeku), OSP 2003, z. 4,

12.                       Glosa do uchwały SN z 23.10.2002 r., I KZP 31/02 (dot. niemożności uznania magnetycznej karty telefonicznej za przedmiot wykonawczy w przestępstwie z art. 310§1 kk), OSP 2003, z. 6,

13.                       Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 12.02.2002 r., II AKa 313/01 (dot. weksla in blanco jako przedmiotu wykonawczego w przestępstwie z art. 310§1 kk), OSA 2003, z. 7,

14.                       Glosa do postanowienia SN z 4.11.2002 r., III KK 283/02 (dot. skutkowego charakteru przestępstwa z art. 300§2 kk), OSP 2003, z. 10,

15.                       Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 16.10.2002 r., II AKz 500/02 (dot. naruszenia Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przy przedłużaniu tymczasowego aresztowania), OSA 2003, z. 12,

16.                       Glosa do uchwały SN z 21.10.2003 r., I KZP 33/03 (dot. niemożności uznania karty uprawniającej do pobrania pieniędzy z automatu bankowego za przedmiot wykonawczy w przestępstwie z art. 284§1 kk), OSP 2004, z. 3,

17.                       Glosa do postanowienia SN z 7.10.2003 r., V KK 39/03 (dot. uznania karty płatniczej za inny środek płatniczy w przestępstwie z art. 310§1 kk), OSP 2004, z. 6,

18.                       Glosa do uchwały SN z 26.11.2003 r., I KZP 21/03 (dot. bonu towarowego jako dokumentu stwierdzającego prawo majątkowe w rozumieniu art. 275§1 kk), OSP 2005, z. 4,

19.                       Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 25.10.2005 r., II AKz 453/2005 (dot. przesłanki tymczasowego aresztowania z art. 258§2 kpk), OSP 2007, z. 2,

20.                       Glosa do uchwały SN z 23.05.2006 r., I KZP 4/06 (dot. zakresu tajemnicy bankowej), OSP 2007, z. 4,

21.                       Glosa do postanowienia SN z dnia 26.04.2007 r., I KZP 6/07 (dot. wprowadzenia do procesu dowód z podsłuchu telefonicznego), Państwo i Prawo 2008, z. 2,

22.                       Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2007 r., I KZP 33/07 (dot. przestępstwa lichwy), Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, zeszyt 7-8,

23.                       Glosa do post. SN z 19.11.2009 r., III K 153/09 (dot. wyłączenia sędziego na podstawie art. 41§1 kpk oraz czeku podróżniczego), Orzecznictwo Sądów Polskich 2010, z. 10,

24.                       Glosa do post. Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 4.11.2010 r., II AKz 588/10 (dot. zatrzymania przy przeszukaniu dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnicę adwokacką i obrończą), Wrocławskie Studia Sądowe, 2011, nr 1,

25.                       Glosa do uchw. SN (7) z dnia 23 marca 2001 r., I KZP 28/10 (dot. reguł ne peius), OSP, 2011, z. 10,

26.                       Glosa do post. SA we Wrocławiu z 12 września 2011 r., II AKp 18/11 oraz II AKp 19/11 (dot. zaznajomienia się podejrzanego z wnioskiem w przedmiocie tymczasowego aresztowania), Wrocławskie Studia Sądowe 2012, nr 1,

27.                       Glosa do uchw. SN (7) z dnia 19 stycznia 2012 r., I KZP 18/11 (przesłanki tymczasowego aresztowania z art. 258§2 kpk), OSP 2012, z. 7-8,

V. Inne opracowania

1.         Przestępstwo poświadczenia nieprawdy, Rzeczpospolita nr 109 z 12.05.1997 r.

2.    Apetyt na więcej. Dyskusja nad prezydenckim projektem zmian w kodeksie karnym, Rzeczpospolita nr 83 z 9.04.2002 r.

3.         Jeszcze nie przełom. O penalizacji korupcji, Rzeczpospolita nr 150 z 30.06.2003 r.

4.    Opinia dotycząca modelu postępowania przygotowawczego i sądowego, [w:] Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, zeszyt 1/2010,

5.    Głos w dyskusji do referatów wygłoszonych podczas II sesji naukowej 21.9.2010 r. [W:] Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego, Toruń 20-22 września 2010 r. pod red. Andrzeja Marka i Tomasza Oczkowskiego. Warszawa Wydawnictwo C.H. Beck 2011,

6.    Wspomnienie o Profesor Zofii Świdzie, Prokuratura i Prawo 2011, nr 7-8,

7.    Zofia Świda (1939-2011), Państwo i Prawo. - R. 66, z. 6 (2011),

 

VI. Sprawozdania

1.    Sprawozdanie z konferencji nt. Wpływ prawa unijnego oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Praw Człowieka na kształt i praktykę postępowania karnego, Polanica Zdrój 23-25.10.2005 r., Prokuratura i Prawo 2007, z. 2,

2.    Sprawozdanie z obrad sesji panelowej pt. Problematyka tożsamości czynu i zasady „ne bis in idem”, [W:] Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010.