Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Jerzy Skorupka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Jerzy Skorupka
Kontakt: 

pokój 204, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2343
Email:
jerzy.skorupka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

 

czwartek: 10,00 - 12,00

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą dwóch dziedzin prawa karnego, a mianowicie prawa karnego materialnego oraz prawa karnego procesowego. Zainteresowania badawcze z zakresu prawa karnego materialnego ogniskują się wokół prawa karnego gospodarczego i obejmują szerokie spektrum zagadnień, zwłaszcza problematykę ochrony obrotu pieniędzmi, środkami płatniczymi i papierami wartościowymi, ochronę obrotu gospodarczego, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz korupcję urzędniczą i gospodarczą. W zakres badań naukowych dotyczących powyższych zagadnień wchodzą kwestie dotyczące analizy rozmiarów przestępczości gospodarczej oraz jej czynników i uwarunkowań, podstaw karania za przestępstwa przeciwko dobrom prawnym mającym związek z obrotem gospodarczym oraz przeciwdziałania tej przestępczości środkami pozakarnymi.

Natomiast zainteresowania badawcze z zakresu prawa karnego procesowego koncentrują się wokół zagadnień dotyczących paradygmatu procesu karnego, a zwłaszcza aksjologii procesu karnego, modelu postępowania przygotowawczego i sądowego oraz prawa dowodowego, a także środków przymusu procesowego. Obejmują swoim zakresem zwłaszcza problematykę celów, funkcji i przesłanek procesu karnego, czynności dowodowych oraz środków przymusu, a także ochrony praw obywatelskich w postępowaniu karnym, w tym gwarancji uprawnień stron postępowania karnego.

W latach 2000-2002 udział jako wykonawca w projekcie badawczym KBN numer 1 H02A 018 18 pt. Upadłość podmiotów gospodarczych a zakres karnoprawnej ochrony wierzycieli. Kierownikiem grantu był Prof. dr hab. Marek Bojarski. Celem badań było określenie zakresu (stanu) rzeczywistej ochrony wierzycieli zagwarantowanej przepisami art. 300-302 KK oraz 585-586 KSH, a zwłaszcza ustalenie, czy w postępowaniach układowych i upadłościowych ujawniane są karalne zachowania dłużników stanowiące zamach na interesy majątkowe wierzycieli, źródeł danych będących podstawą do wszczęcia postępowań karnych o przestępstwa na szkodę wierzycieli określone w wymienionych przepisach. Przeprowadzone badania aktowe spraw upadłościowych i układowych ukazały wadliwą - z punktu widzenia karnoprawnej ochrony wierzycieli - praktykę sądów gospodarczych. Już od etapu oceny wniosku o ogłoszenie upadłości i otwarcie układu oraz badania podstaw upadłości i układu oraz dalej, na etapie postępowania upadłościowego, sądy gospodarcze traciły z pola widzenia możliwość ochrony wierzycieli na gruncie prawa karnego. Taka praktyka miała negatywny wpływ na stan karnoprawnej ochrony wierzycieli, albowiem petryfikowała bezprawne postępowanie nieuczciwych dłużników. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy była i jest statystycznie niewielka liczba rejestrowanych spraw o przestępstwa na szkodę wierzycieli. Wymiernym efektem prowadzonych badań była publikacja książkowa pt. Karnoprawna ochrona wierzycieli w razie upadłości podmiotów gospodarczych, Wrocław 2002 oraz artykuł pt. Karnoprawna ochrona wierzycieli w praktyce sądowej, PS 2003, z. 6.

W 2003 r. udział jako wykonawca w projekcie badawczym KBN numer 2 H02A 005 24, którego kierownikiem był Prof. dr hab. Marek Bojarski. Wymiernym efektem prowadzonych badań dogmatycznych była monografia pt. Ochrona interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, stanowiąca podstawę do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych.

W latach 2009 – 2011 kierowanie grantem promotorskim 4248/PB/KPKar/09 pt. Rażąca niewspółmierność kary jako względna przesłanka odwoławcza w procesie karnym, którego głównym wykonawcą była mgr. I.Haÿduk – Hawrylak.

W latach 2009 – 2012 kierowanie projektem badawczym N  N110 179836 pt. Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego.

W latach 2014 - 2016 kierowanie projektem badawczym z NCN pt. Model ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym.

 

Redaktor naczelny czasopisma Wrocławskie Studia Sądowe.

Advisory Board w czasopiśmie Wroclaw Review of Law, Administration & Economics.