Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska

Kontakt: 

pokój 222, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2953
Email:
agnieszka [dot] frackowiak-adamska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Office hours during winter break: Thursday 14.02: 9.30 -11.00 am 

Konsultacje w czasie sesji: czwartek 14.02 g. 9.30-11.00.
 

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: europejska przestrzeń sądowa (cywilna i karna), obywatelstwo Unii, stosowanie prawa unijnego przez sądy krajowe, prawo rynku wewnętrznego

 

Granty:

Kierownik polskiej części projektu “Informed Choices in Cross-Border Enforcement - IC2BE​” (Świadome wybory w egzekucji transgranicznej), lata 2018-2019, grant Komisji Europejskiej (DG Justice), kierownik całego projektu prof. Jan von Hein z Uniwersytetu w Freiburgu​

Kierownik polskiej części projektu „Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection” (Usprawnianie przekazywania osób zgodnie z wzajemnym uznawaniem decyzji sądowych w sprawach karnych a ochrona praw podstawowych obywateli) - grant Komisji Europejskiej (DG Justice) na lata 2016-2018, kierownik całego projektu: dr Tony Marguery z Uniwersytetu w Utrechcie - http://www.euprisoners.eu/    

Sprawozdawca krajowy (National Correspondent) w projekcie European Law Institute "Empowering European Families - Towards More Party Autonomy in European Family and Succession Law" 2016 r. - http://www.europeanlawinstitute.eu/projects/current-projects-contd/artic...

Kierownik polskiej części projektu “Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union” (Transgraniczne spory sądowe w Europie: ramy prawa międzynarodowego prywatnego, sądy krajowe i Trybunał Sprawiedliwości), grant Komisji Europejskiej (DG Justice) na lata 2014-2016, kierownik całego projektu: prof. Paul Beaumont z Uniwersytetu w Aberdeen - eupillar.prawo.uni.wroc.pl

Kierownik projektu „Wzajemne uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w Unii Europejskiej” - grant NCN (OPUS 4) na lata 2013-2016

Wykonawca w projekcie "Współczesne sądownictwo międzynarodowe" grant KBN na lata - 2008-2010, kierownik: prof. Jan Kolasa

Wykonawca w projekcie "Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnot Europejskich" - grant KBN na lata 2004-2006 na przygotowanie rozprawy doktorskiej

 

Ekspert Komisji Europejskiej w grupie ekspertów ds. reformy rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Bruksela II bis) VI-X.2015

Ekspert w studium badawczym wykonanym na zamówienie Parlamentu Europejskiego przez Instytut Assera w Hadze nt. „A European Framework for Private International Law: Current Gaps and Future Perspectives” (Ip/C/Juri/Ic/2012 009) - http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462476/IPOL-JURI_NT%282012%29462476_EN.pdf 

Sprawozdawca krajowy na konferencji FIDE (International Federation for European Law) w 2012 r. dla tematu "The Area of Freedom, Security and Justice and the Information Society"

 

Koordynatorka francuskich studiów magisterskich Master Professionnel de Droit Européen et International des Affaires (Europejskie i międzynarodowe prawo gospodarcze) Uniwersytetu Paris-Dauphine na Uniwersytecie Wrocławskim i dyrektor Szkoły Prawa Francuskiego

 

Stypendia postdoktorskie na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu (2008), w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2010) i na Uniwersytecie Paris-Dauphine (2010 i 2011).

Staże w Parlamencie Europejskim (2000/2001), Trybunale Sprawiedliwości (2002), francuskim Sądzie Kasacyjnym (2006)

 

Radca prawny (od 2005 r.). Aplikacja sędziowska (2001-2004). 

 

Członek założyciel Stowarzyszenia Alliance Française Wrocław

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego

Członek ICON-S (International Society of Public Law)