dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska

Pracownik naukowy

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2953
Email:
agnieszka [dot] frackowiak-adamska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Semestr letni 2016/2017: wtorki:

- tygodnie nieparzyste (..., 6.06, 20.06) : g. 9.30-11.30

- tygodnie parzyste (..., 30.05, 13.06)  : g. 11.30-13.30

Zdjęcie użytkownika dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: europejska przestrzeń sądowa (cywilna i karna), obywatelstwo Unii, stosowanie prawa unijnego przez sądy krajowe, prawo rynku wewnętrznego

 

Granty:

Kierownik polskiej części projektu „Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection” (Usprawnianie przekazywania osób zgodnie z wzajemnym uznawaniem decyzji sądowych w sprawach karnych a ochrona praw podstawowych obywateli) - grant Komisji Europejskiej (DG Justice) na lata 2016-2018, kierownik całego projektu: dr Tony Marguery z Uniwersytetu w Utrechcie - http://www.euprisoners.eu/    

Sprawozdawca krajowy (National Correspondent) w projekcie European Law Institute "Empowering European Families - Towards More Party Autonomy in European Family and Succession Law" 2016 r. - http://www.europeanlawinstitute.eu/projects/current-projects-contd/artic...

Kierownik polskiej części projektu “Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union” (Transgraniczne spory sądowe w Europie: ramy prawa międzynarodowego prywatnego, sądy krajowe i Trybunał Sprawiedliwości), grant Komisji Europejskiej (DG Justice) na lata 2014-2016, kierownik całego projektu: prof. Paul Beaumont z Uniwersytetu w Aberdeen - eupillar.prawo.uni.wroc.pl

Kierownik projektu „Wzajemne uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w Unii Europejskiej” - grant NCN (OPUS 4) na lata 2013-2016

Wykonawca w projekcie "Współczesne sądownictwo międzynarodowe" grant KBN na lata - 2008-2010, kierownik: prof. Jan Kolasa

Wykonawca w projekcie "Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnot Europejskich" - grant KBN na lata 2004-2006 na przygotowanie rozprawy doktorskiej

 

Ekspert Komisji Europejskiej w grupie ekspertów ds. reformy rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Bruksela II bis) VI-X.2015

Ekspert w studium badawczym wykonanym na zamówienie Parlamentu Europejskiego przez Instytut Assera w Hadze nt. „A European Framework for Private International Law: Current Gaps and Future Perspectives” (Ip/C/Juri/Ic/2012 009) - http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462476/IPOL-JURI_NT%282012%29462476_EN.pdf 

Sprawozdawca krajowy na konferencji FIDE (International Federation for European Law) w 2012 r. dla tematu "The Area of Freedom, Security and Justice and the Information Society"

 

Koordynatorka francuskich studiów magisterskich Master Professionnel de Droit Européen et International des Affaires (Europejskie i międzynarodowe prawo gospodarcze) Uniwersytetu Paris-Dauphine na Uniwersytecie Wrocławskim i dyrektor Szkoły Prawa Francuskiego

 

Stypendia postdoktorskie na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu (2008), w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2010) i na Uniwersytecie Paris-Dauphine (2010 i 2011).

Staże w Parlamencie Europejskim (2000/2001), Trybunale Sprawiedliwości (2002), francuskim Sądzie Kasacyjnym (2006)

 

Radca prawny (od 2005 r.). Aplikacja sędziowska (2001-2004). 

 

Członek założyciel Stowarzyszenia Alliance Française Wrocław

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego

 

Publikacje: 

2017

Les jeux de hasard et la notification – Exercices pratiques de droit européen pour le juge polonais, [w:] Liber Amicorum - Hommage en l'honneur du Professeur Joël Monéger, Lexis Nexis, Paris 2017, s. 655-669

No Deal Better Than a Bad Deal – Child Abduction and Brussels IIa Regulation, [w:] Beaumont, Danov, Trimmings and Yuksel (eds), Cross-Border Litigation in Europe (Hart Publishing, 2017, forthcoming)

Poland (z A. Guzewicz i Ł. Petelskim), [w:] Beaumont, Danov, Trimmings and Yuksel (eds), Cross-Border Litigation in Europe (Hart Publishing, 2017, forthcoming)

'Book Review: Ulrich Magnus and Peter Mankowski (Eds.), Brussels Ibis Regulation – Commentary. Munich: Sellier, 2016 (Common Market Law Review, October 2017, forthcoming)

 

2016

Skuteczność stosowania przez sądy polskie unijnych rozporządzeń: nr 44/2001, nr 2201/2003, nr 864/2007, nr 593/2008 i nr 4/2009 (z A. Guzewicz i Ł. Petelskim), Europejski Przegląd Sądowy 2016/10, s. 1-9 

'Book Review: The Recovery of Maintenance in the EU and Worldwide, edited by Paul Beaumont, Burkhard Hess, Lara Walker and Stefanie Spancken. (Oxford: Hart Publishing, 2014)' (2016) 53 Common Market Law Review, Issue 1, pp. 280–281

 

2015

Time for a European ‘full faith and credit clause’, Common Market Law Review 2015, nr 52, s. 191-218

Akcesja Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - ryzyko naruszenia zasady wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, Europejski Przegląd Sądowy, 2015/12, s. 35-39

Szkoła Prawa Francuskiego i francuskie studia magisterskie Master professionel de Droit Européen et International des Affaires, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 100/2 (2015), s. 669-673

 

2014

Granice wzajemnego zaufania w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Europejski Przegląd Sądowy, 2014/2, s. 4-19

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, [hasło] w: Wielka encyklopedia prawa. T. 3, Prawo Unii Europejskiej, red. nauk. Zdzisław Brodecki, Warszawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s.197-199

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, [hasło] w: Wielka encyklopedia prawa. T. 3, Prawo Unii Europejskiej, red. nauk. Zdzisław Brodecki, Warszawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 283-285

 

2013

Kamienie milowe orzecznictwa dotyczącego obywatelstwa Unii, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 1-12

'Book Review: Probation Measures and Alternative Sanctions in the European Union, edited by Daniel Flore, Stéphanie Bosly, Amandine Honhon and Jacqueline Maggio. (Cambridge: Intersentia, 2012)', Common Market Law Review 2013, Issue 2, pp. 645–647

 

2012

Europejska przestrzeń sądowa a prawa podstawowe / European Judicial Area and human rights, Zeszyty Natolińskie 2012, zeszyt 46, 161 s.

O istocie praw wynikających z obywatelstwa Unii, Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 10, s. 21-33

Multicentric protection of fundamental rights in Europe, w : Robert Grzeszczak, Ireneusz Pawel Karolewski (Eds), The Multi-Level and Polycentric European Union, Muenster/Hamburg/London: LIT., 2012, s. 103 – 123

National report (Poland) on “The Area of Freedom, Security and Justice Including Information Society Issues”, in: The Reports of the XXV FIDE Congress, Tallinn 2012

Europejska przestrzeń sądowa - rozważania na tle projektu reformy rozporządzenia Bruksela I z 14 grudnia 2010 r., Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 5, s. 16-23

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości: problemy ogólne. Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach cywilnych, w: C. Mik (red.), Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności, Warszawa 2012, s. 202-220

Zakres zastosowania unijnych praw podstawowych-czy to już Stany Zjednoczone Europy?, [w:] J. Jaskiernia, Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, 2012, s. 359-374

Komentarz do art. 275 TFUE (jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa), w: D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (red.), Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Warszawa 2012

Recenzja książki Aleksandra Stępkowskiego, Zasada proporcjonalności w Europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w Europie, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2010, s. 458, Przegląd Sejmowy 2012, nr 1

 

2011

Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie (red., z A. Śledzińską-Simon), Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, E-monografie, nr 12, Wrocław 2011, http://www.digitallibrary.pl/publication/36814

 

2010

Europejska przestrzeń sądowa / L’Espace judiciaire européen (red., z R. Grzeszczakiem), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, 392 s.

Reforma europejskiej przestrzeni sądowej przewidziana w Traktacie z Lizbony, w: A. Frąckowiak – Adamska, R. Grzeszczak (red.), Europejska przestrzeń sądowa / L’Espace judiciaire européen, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 161-181, 353-375

Kwestia wykonalności orzeczeń sądów międzynarodowych - wybrane przykłady [z K.Wójtowiczem], w: J. Kolasa, B. Mielnik,Współczesne sądownictwo międzynarodowe Tom II. Wybrane zagadnienia prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 295-328

 

2009

Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Wolters Kluwer 2009, 358 s.

Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka, w: J. Kolasa, B. Mielnik, Współczesne sądownictwo międzynarodowe Tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 327-357

 

2007

Podwójne standardy badania proporcjonalności przez Trybunał Sprawiedliwości, w: C. Mik, Zasady ogólne prawa wspólnotowego, Toruń, TNOIK, 2007, s. 271 – 296

 

2005

L’agriculture polonaise face aux défis de l’adhésion à l’Union Européenne et de la globalisation, Ekonomia 2005, nr 13, s. 279 – 288

Obowiązek poszanowania prawa wspólnotowego w dziedzinach należących do kompetencji wyłącznych państw członkowskich, Europejski Przegląd Sądowy 2005, nr 3, s. 19 – 24

Zasada proporcjonalności w projekcie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, w: Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, pod red. S. Dudzika, Kraków, Zakamycze (2005), s. 99 – 109

 

2004

Kompetencja sędziego krajowego do niezastosowania przepisu ustawy niezgodnego z Konstytucją lub prawem wspólnotowym, w: Stosowanie prawa Wspólnot Europejskich w krajowym porządku prawnym - z uwzględnieniem prawa polskiego, pod red. D. Kornobis – Romanowskiej, Warszawa, Wydawnictwo ABC (2004), s. 167 – 193

 

2003

Porozumienia międzyinstytucjonalne jako wyraz dynamizmu prawa wspólnotowego, Przegląd Prawa i Administracji AUW (2003) t. LV s. 51-74

Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na sądownictwo polskie – spojrzenie ze strony praktycznej, w: Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, pod red. S. Biernata, S. Dudzika, M. Niedźwiedź, Kraków, Zakamycze (2003), s. 313 – 319