dr Barbara Kowalczyk

Pracownik naukowy

Kontakt: 
Telefon:
71 3752383
Email:
barbara [dot] kowalczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim:

środy, godz. 11.15 - 13.00

 

Zapraszam

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Barbara Kowalczyk
Działalność naukowa: 

Działalność naukowo-dydaktyczna:

Przygotowanie:

2005 r. - tytuł doktora nauk prawnych (specjalność prawo administracyjne),

1988 r. – 1993 r. – stacjonarne studia wyższe magisterskie na kierunku Prawo, tytuł zawodowy magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Działalność dydaktyczna i organizacyjna:

1/ Wykładowca:

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja, w tym na specjalności Administration in International Organizations,

na studiach International and European Law LL.B,

na studiach International and European Law LL.M,

na Studiach Podyplomowych Administracji Publicznej i Studiach Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska oraz

na studiach doktoranckich;

2/ kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska;

3/ członek Komisji Dydaktycznej WPAiE;

4/ koordynator kierunku Bachelor of Business and Administration (w roku akademickim 2015/2016)

5/ członek sądu konkursowego

Udział w radach naukowych, redakcjach czasopism, stowarzyszeniach:

członek Kolegium Redakcyjnego Wroclaw Review of Law, Administration & Economics,  z-ca redaktora naczelnego, wyd.UWr., WPAiE

członek Rady Programowej czasopisma Public Governance, Administration and Finances Law Review, wyd. Wolters Kluwer.

Działalność pozauczelniana:

1994 r. – 1996 r. – aplikacja sądowa w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;

Zainteresowania badawcze:

komparatystyka prawnicza, administracja porównawcza, europejskie prawo administracyjne, europeizacja prawa administracyjnego,

Publikacje: 

Wybrane publikacje z dorobku naukowego

Monografie

Polski system azylowy, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie  Nr 52.

Redakcja naukowa

Jerzy Supernat, Barbara Kowalczyk, Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Warszawa 2017

 

Rozdziały w monografiach, podręcznikach i artykuły naukowe:

 

Resort to resettlement in refugee crisis in Europe / Barbara Kowalczyk // W: Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize : (sborník z konference) / Jana Jurníková, Alžbeta Králová (eds). - Brno : Masarykova Univerzita, 2016. - (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity) (řada teoretická, edice Scientia ; č. 571). - S. 135-154. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzovala: doc. JUDr Kateřina Frumarová, Ph.D. - Konference Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize, Brno, Masarykova univerzita, 22.6.2016

Cechy organizacji administracji ochrony środowiska w Polsce / Barbara Kowalczyk, Marta Woźniak // W: Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce / pod redakcją Anny Barczak i Adrianny Ogonowskiej. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. (1017) 943). - S. [189]-205. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: dr hab. Włodzimierz Urbaniak prof. UAM

Ekstraterytorialne wykonywanie administracji publicznej // W: Administracja publiczna pod rządami prawa : księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia / pod redakcją Jerzego Korczaka. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 74). - S. 281-293. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. - Publikacja dostępna w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego : http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79804.

Prawne formy działania w unijnym prawie administracyjnym // W: Prawo administracyjne Unii Europejskiej / redakcja Robert Grzeszczak, Aleksandra Szczerba-Zawada. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. - (Strategie UE). - S. [125]-142.

Wspólny europejski system azylowy // W: Prawo administracyjne Unii Europejskiej / redakcja Robert Grzeszczak, Aleksandra Szczerba-Zawada. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. - (Strategie UE). - S. [443]-462.

Wzajemna uznawalność aktów administracyjnych (współautor Ewelina Tomczak) // W: Prawo administracyjne Unii Europejskiej / redakcja Robert Grzeszczak, Aleksandra Szczerba-Zawada. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. - (Strategie UE). - S. [113]-122.

Kompetencje dyskrecjonalne państw w podstawach prawnych systemu dublińskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - T. 317 (2015), s. 89-106.

Ochrona uzupełniająca dla ofiar powszechnej przemocy w sytuacji wewnętrznego konfliktu zbrojnego : dialog sądów europejskich i jego konsekwencje, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 100/1 (2015), s. [257]-281. - Tom posiada własny tytuł: Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czyja prawda? : postępowanie wyjaśniające w procedurze azylowej, [w:] Wartości w prawie administracyjnym : V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, red. nauk. Jan Zimmermann, Warszawa 2015, 396-407.

Zasada terytorializmu działania administracji a transgraniczność spraw administracyjnych, [w:] Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, pod red. Renaty Kusiak-Winter, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015,  e-Monografie nr 70), 157-166.

Administracyjne prawo porównawcze a europeizacja prawa administracyjnego, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej: problemy prawnoadministracyjne. T. 1, pod red. J. Sługockiego, Wrocław 2014, s. 55-65.

Czy zasada zwyczajowa może ograniczyć niepewność prawa? [w:] Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym : IV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów , red. nauk. A. Błaś, Warszawa  2014, s. 254-265.

"Europa bez granic wewnętrznych" jako przestrzeń dla porównań prawa, [w:]Przestrzeń w prawie administracyjnym : III Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów , red. nauk. J. Zimmermann, Warszawa 2013, s. 181-193.

Pewność azylu, [w:] Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym : II Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Naukowe Administratywistów , red. nauk. A. Błaś, Warszawa  2012, s. 123-144.

Przesiedlenia uchodźców - nowa instytucja prawna polskiego systemu azylowego, Przegląd Legislacyjny (2012) 19, nr 1, s. 39-61.

Język urzędowania administracji publicznej, [w:] Public relations w sferze publicznej : wizerunek i komunikacja, red. nauk. M. Tabernacka, A. Szadok- Bratuń,  Warszawa 2012, 407-443.

Czas w procedurze tworzenia prawa- kontekst członkostwa w UE, [w:] Czas w prawie administracyjnym, red. J. Zimmermann, Warszawa 2011.

Naruszenie zasady równowagi instytucjonalnej jako przykład konfliktu strukturalnego- studium przypadku, [w:] Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, red. M. Tabernacka, R. Raszewska- Skałecka, Warszawa 2010.

Wsparcie uchodźców w procesie integracji, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Boć, Kolonia Limited 2009.

Międzynarodowa właściwość organu administracji publicznej (wybrany przykład), [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.

 Między bezpieczeństwem wewnętrznym a ochroną jednostki (na wybranym przykładzie)

 [w:]  Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, red. A. Chajbowicz, T. Kocowski, Wrocław 2009.

Administracyjnoprawna sytuacja cudzoziemca w Polsce, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2009 (współautor R. Mikowski); podręcznik wyróżniony nagrodą Ministra.

Prawo administracyjne: konwersatoria, ćwiczenia,  J. Boć, A. Chajbowicz, B. Kowalczyk, P. Lisowski, R. Mikowski, E. Prandota-Prandecka, A. Szadok-Bratuń, Kolonia Limited 2007.

Model polskiej procedury azylowej,  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji (2006) 74,  s. 86-101.

Prawniczy słownik wyrazów trudnych, pod red. J. Bocia , Kolonia Limited, 2004.