Uprzejmie informuję, że egzamin dyplomowy (magisterski) rozpocznie się o godz. 14.30 w pokoju 501.

Barbara Kowalczyk

Dodano 17.09.2017 20:11

Uprzejmie informuję, że konsultacje 6 września odbędą się w godz. 12.00 - 13.00.

Dodano 30.08.2017 9:56

Uprzejmie informuję, że konsultacje w sobotę 19.08. odbędą sie od 10.00 do 11.00.

Dodano 17.08.2017 13:56

Uprzejmie informuję, że konsultacje dla seminarzystów odbędą się w czwartek 17.08, godz. 14.00- 15.30. Kolejne konsultacje odbędą się w sobotę 19.08 (o godzinie poinformuję w późniejszym terminie).

 

Dodano 10.08.2017 8:32

Pytania na egzamin magisterski

 SSA II i SNA II

 

1. Pojęcie administracji publicznej.

2. Pojęcie administracji Unii Europejskiej.

3. Europejskie prawo administracyjne.

4. Zasady ogólne europejskiego prawa administracyjnego.

5. Europeizacja krajowego prawa administracyjnego.

6. Zadania administracji publicznej.

7. Pojęcie administracji rządowej.

8. Gmina.

9. Powiat.

10. Województwo.

11. Centralizacja.

12. Decentralizacja.

13. Podział terytorialny państwa.

14. Zasady dobrej administracji.

15. Pojęcie i rodzaje dekoncentracji administracji publicznej.

16. Konstytucja jako podstawa działania administracji publicznej.

17. Konstytucyjny system źródeł prawa administracyjnego.

18. Pojęcie i charakterystyka prawa miejscowego.

19. Pojęcie i rodzaje organów administracji publicznej.

20. Pojęcie urzędu.

21. Zakład administracyjny.

22. Formy działania administracji publicznej.

23. Uznanie administracyjne.

24. Pojęcie i rodzaje aktów administracyjnych.

25. Prawo do dobrej administracji.

26. Pojęcie i rodzaje kontroli administracji publicznej.

27. Pojęcie i rodzaje nadzoru w administracji publicznej.

28. Stosowanie prawa administracyjnego UE przez krajowe organy administracji publicznej i sądy administracyjne.

29. Odpowiedzialność prawna za działania administracji publicznej.

30. Prawa partycypacyjne w prawie ochrony środowiska.

Dodano 7.06.2017 18:37

LL.B International and European Law

Final exam questions

 

 1.  The concept of public administration.
 2. The mission and tasks of EU administration.
 3. EU administration as multi-level administration.
 4. The concept of EU administrative law.
 5. General principles of EU administrative law.
 6. Fundamental rights in EU administrative law.
 7. Sources of EU administrative law.
 8. The Constitution as a legal foundation of the functioning of public administration.
 9. The concept and types of public administration bodies.
 10. Principles of good administration.
 11. The concept and types of legal forms of administrative action.
 12. Administrative rules in EU administrative law.
 13. Single-case measures in EU administrative law.
 14. Supervision and control.
 15. Accountability and responsibility of public administration.

 

Dodano 7.06.2017 18:35

Uprzejmie informuję, że w środę (8.02), godz. 17.00-18.00 odbędą się dodatkowe konsultacje dla studentów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z zaliczenia wykładu Administracja ochrony środowiska.

Barbara Kowalczyk

Dodano 6.02.2017 20:38

Uprzejmie informuję, że konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej będą w poniedziałki 6.02 i 13.02, od 11.00 do 12.00.

Barbara Kowalczyk

Dodano 3.02.2017 9:31

Szanowni Państwo,

poniżej wykaz ustaw obowiązujących na zaliczenie wykładu Administracja ochrony środowiska w roku akademickim 2016/2017.

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Rozdział 5;

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska –art. 3 pkt 13-16 i Tytuł VII;

 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r.  o Radzie Ministrów, art. 7-9 i Rozdział 6;

 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, art. 11 i 28;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, DZIAŁ VI, Rozdział 1 i 2;

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- art. 44 i Dział VII;

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, DZIAŁ IX;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona)

dr Barbara Kowalczyk

Dodano 24.01.2017 21:45

Dear Students

For the next classes please read the following materials:

Qualification Directive 2011/95/EU

Judgments in cases: C-465/07,  C-285/12

Regards

Barbara Kowalczyk

Dodano 17.01.2017 17:01

Strony