Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr

Kontakt: 

Pokój 103, budynek A,
ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 3752366
Email:
tomasz.kalisz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Poniedziałek 10.00-11.00
Czwartek 14.00-15.00
dla studentów studiów niestacjonarnych godzina przed rozpoczęciem zajęć, w danym dniu, zgodnie z planem studiów - Teams

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

• Pojęcie i zakres prawa karnego wykonawczego. Prawo karne wykonawcze a inne dziedziny nauki. Zasady prawa karnego wykonawczego. Udział społeczeństwa w wykonywaniu kar oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych. Organy prawa karnego wykonawczego. Postępowanie wykonawcze. Zakres praw i obowiązków skazanego ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego skazanego na karę pozbawienia wolności i statusu prawnego tymczasowo aresztowanego.

• Nadzór penitencjarny nad przebiegiem wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu.

• Wykonywanie kary grzywny. Kara ograniczenia wolności. Dozór elektroniczny. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności, typy i rodzaje zakładów karnych oraz systemy wykonywania kary pozbawienia wolności, klasyfikacja skazanych, praca osobopoznawcza, badania i oceny skazanych, odroczenie i przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, zatrudnienie, nauczanie oraz działalność związana ze spędzaniem wolnego czasu przez skazanych, system nagród i kar dyscyplinarnych.

• Orzekanie i wykonywanie warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności oraz zwalnianie skazanych z zakładów karnych. Wykonywanie dozoru, warunkowego zawieszenia kary oraz warunkowego umorzenia. Wykonywanie środków zabezpieczających. Wykonywanie środków karnych. Wykonywanie tymczasowego aresztowania.

• Współczesne problemy i kierunki polityki kryminalnej i penitencjarnej. Empiryczne metody badania prawa;

Dotychczasowy przebieg pracy na Uniwersytecie Wrocławskim:

• 1994-1999 r. - stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (praca magisterska pt. "Pranie brudnych pieniędzy. Aspekty historyczne, kryminologiczne i finansowoprawne", napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Ptaka);

• 1999-2003 r. - stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, pod naukową opieką prof. dra hab. Leszka Boguni;

• Stopień naukowy doktora nauk prawnych - 3 listopada 2003 r. na podstawie rozprawy pt. "Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności". Rozprawa wyróżniona przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

• 1 marca 2004 r. - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

• 13 czerwca 2011 r. - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych po przeprowadzonym postępowaniu i kolokwium habilitacyjnym, na podstawie dorobku i rozprawy zt. Sędziowski nadzór penitencjarny. Polski model nadzoru i kontroli nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków o charakterze izolacyjnym;

• 1 październik 2013 r. – profesor nadzwyczajny UWr (UCHWAŁA Nr 95/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.).

Pełnione funkcje:

  • Prorektor ds. studenckich;
  • Rzecznik Dyscyplinarny przy Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki (2013-2016);
  •  Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej;
  • Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych;
  • Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego;
  • Kierownik Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości
  • Przewodniczący Komisji Dydaktycznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Redaktor naukowy czasopisma: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego;
  • Rada naukowa Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego