dr hab. Tomasz Kalisz prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Pokój 4, budynek A,
ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 3752366
Email:
tomasz [dot] kalisz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Poniedziałek 12.00-13.00

Czwartek 11.00-12.00

Zdjęcie użytkownika dr hab. Tomasz Kalisz prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

• Pojęcie i zakres prawa karnego wykonawczego. Prawo karne wykonawcze a inne dziedziny nauki. Zasady prawa karnego wykonawczego. Udział społeczeństwa w wykonywaniu kar oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych. Organy prawa karnego wykonawczego. Postępowanie wykonawcze. Zakres praw i obowiązków skazanego ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego skazanego na karę pozbawienia wolności i statusu prawnego tymczasowo aresztowanego.

• Nadzór penitencjarny nad przebiegiem wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu.

• Wykonywanie kary grzywny. Kara ograniczenia wolności. Dozór elektroniczny. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności, typy i rodzaje zakładów karnych oraz systemy wykonywania kary pozbawienia wolności, klasyfikacja skazanych, praca osobopoznawcza, badania i oceny skazanych, odroczenie i przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, zatrudnienie, nauczanie oraz działalność związana ze spędzaniem wolnego czasu przez skazanych, system nagród i kar dyscyplinarnych.

• Orzekanie i wykonywanie warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności oraz zwalnianie skazanych z zakładów karnych. Wykonywanie dozoru, warunkowego zawieszenia kary oraz warunkowego umorzenia. Wykonywanie środków zabezpieczających. Wykonywanie środków karnych. Wykonywanie tymczasowego aresztowania.

• Współczesne problemy i kierunki polityki kryminalnej i penitencjarnej. Empiryczne metody badania prawa;

Dotychczasowy przebieg pracy na Uniwersytecie Wrocławskim:

• 1994-1999 r. - stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (praca magisterska pt. "Pranie brudnych pieniędzy. Aspekty historyczne, kryminologiczne i finansowoprawne", napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Ptaka);

• 1999-2003 r. - stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, pod naukową opieką prof. dra hab. Leszka Boguni;

• Stopień naukowy doktora nauk prawnych - 3 listopada 2003 r. na podstawie rozprawy pt. "Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności". Rozprawa wyróżniona przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

• 1 marca 2004 r. - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

• 13 czerwca 2011 r. - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych po przeprowadzonym postępowaniu i kolokwium habilitacyjnym, na podstawie dorobku i rozprawy zt. Sędziowski nadzór penitencjarny. Polski model nadzoru i kontroli nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków o charakterze izolacyjnym;

• 1 październik 2013 r. – profesor nadzwyczajny UWr (UCHWAŁA Nr 95/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.).

Pełnione funkcje:

• Rzecznik Dyscyplinarny przy Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki (2013-2016);

• Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej;

• Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych;

• Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego;

• Przewodniczący Komisji Dydaktycznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

• Redaktor naukowy czasopisma: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego;

• Rada naukowa Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

Publikacje: 

Monografie:

T.Kalisz, Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia, Kolonia Ltd. 2004 r., ss.384;

T.Kalisz, Sędziowski nadzór penitencjarny. Polski model nadzoru i kontroli nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków o charakterze izolacyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3263, Wrocław 2010, ss. 520;

Redakcje prac zbiorowych:

Red. T.Kalisz, Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3333, Wrocław 2011, ss. 396;

Red. T.Kalisz, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXVIII, Wrocław 2012, AUW No 3439, ss.343

Red, T. Kalisz, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego - T. 29 (2013). - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - 304 s. : il., tab. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3510);

Red, T. Kalisz, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego - T. 30 (2013). - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - 295 s. : il., tab. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3524);

Red, T. Kalisz, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego - T. 31 (2014). - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 177 s. : il., tab. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3591);

Skrypty: 

L.Bogunia, T.Kalisz, Prawo karne wykonawcze. Wybór źródeł, Kolonia Ltd., Łódź 2001 r., s. 400;

L.Bogunia, T.Kalisz, Prawo karne wykonawcze. Wybór źródeł. Wydanie drugie, Kolonia Ltd., Łódź 2003 r., s. 485;

Artykuły:

T.Kalisz, Cele wykonywania kary pozbawienia wolności”, (w:) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. VI, pod red. L.Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000 r., s. 197-228;

T.Kalisz, Skarga na decyzje organów wykonujących orzeczenia. Tryb skargowy z art. 7 k.k.w., (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. VII, pod red. L.Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001 r., s.145-163;

T.Kalisz, Teoretyczne i prawne aspekty zatrudnienia skazanych, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. VIII, pod red. L.Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001 r., s. 331-351;

T.Kalisz, Ewolucja koncepcji pracy skazanych odbywających karę pozbawienia wolności na tle rozwoju więziennictwa na świecie do połowy XIX w., (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. IX, pod red. L.Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001 r., s. 233-255;

T.Kalisz, Funkcje i zadania zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. X, pod red. L.Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002 r., s.283-305;

T.Kalisz, Węzłowe problemy kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej i jej wykonywania, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XI, pod red. L.Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002 r., s.297-323;

T.Kalisz, Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wybranych krajach Europy Zachodniej i Północnej , (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XII, pod red. L.Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003 r., s.245-280;

T.Kalisz, Podstawy prawne świadczenia pracy przez osoby pozbawione wolności , (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XIII, pod red. L.Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003 r., s.353-376;

T.Kalisz, Zatrudnienie skazanych a efektywność wykonania kary pozbawienia wolności , (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XIV, pod red. L.Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003 r., s.193-216;

T.Kalisz, Kilka uwag o polityce kryminalnej. Statystyka kryminalna w wybranych krajach, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XVI, pod red. L.Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004 r., s.279-298;

T.Kalisz, Pracodawcy pozawięzienni a zatrudnienie skazanych, (w:) Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, red. W.Amrozik, P.Stępniak, Poznań-Warszawa-Kalisz 2004 r., 427-439;

T.Kalisz, Zasady prawa karnego wykonawczego, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XVII, pod red. L.Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005 r., s.313-338;

T. Kalisz, Kilka uwag w sprawie postępowania z cudzoziemcami pozbawionymi wolności, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XIX, pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006 r., s. 295-315;

T. Kalisz, Populacja kobiet osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XX, pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006 r., s. 263-277;

T.Kalisz, Nadzór penitencjarny a pojęcie nadzoru, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXI, pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007 r., s. 255-266;

T.Kalisz, Zatrudnienie nieodpłatne skazanych na karę pozbawienia wolności, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXII, pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008 r., s. 175-191;

T.Kalisz, Charakter prawny i teleologiczne podstawy koncepcji sędziowskiego nadzoru penitencjarnego, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXIII, pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008 r., s. 111-127;

T.Kalisz, A. Kwieciński, Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych w polskim systemie penitencjarnym, Przegląd Więziennictwa Polskiego z 2008 r., nr 60, s. 65-84;

T.Kalisz, Kilka uwag w sprawie interpretacji art. 71 § 2 k.k. : rozważania na tle uchwały Sądu Najwyższego Izby Karnej z 20 września 2007 r. (sygn. akt I KZP 27/07), (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXIV, pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009 r., s. 71-84;

T.Kalisz, Skargi, wnioski i prośby zgłaszane przez skazanych w toku postępowania wykonawczego, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXIV, pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009 r., s. 213-228;

T.Kalisz, Teoretyczne i prawne podstawy modelu sędziowskiego nadzoru penitencjarnego, (w:) X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, pod red. Stefana Lelentala i Grażyny B. Szczygieł, Temida 2, Białystok 2009 r., s. 197-210;

T.Kalisz, P.Pałaszewski, Wybrane problemy związane z bezpieczeństwem sportowych imprez masowych z perspektywy organów Policji (w:) Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniu terenowej administracji publicznej, pod red. Andrzeja Chajbowicza i Tadeusza Kocowskiego, Kolonia Limited, Wrocław 2009 r., s. 317-332;

T.Kalisz, Organy postępowania wykonawczego, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXV, pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009 r., s. 204-212;

T.Kalisz, Mechanizmy międzynarodowej kontroli i ochrony praw człowieka wykorzystywane w toku postępowania wykonawczego, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t.XXV, pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009 r., s. 234-251;

T.Kalisz, Kilka uwag w sprawie interpretacji art.80 kkw. Decyzja (zarządzenie) o zmianie kolejności wykonywania kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz w zakresie środków zabezpieczających, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t.XXVI, pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010 r., s. 115-122;

L.Bogunia, T.Kalisz, W sprawie interpretacji art. 67 kkw. Rozważania o celach wykonywania kary pozbawienia wolności i kierunkach współczesnej polityki penitencjarnej, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t.XXVI, pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010 r., s. 123-136;

T.Kalisz, Wybrane problemy związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania: status prawny osoby tymczasowo aresztowanej (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia: księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy / pod red. Barbary Stańdo-Kaweckiej, Krzysztofa Krajewskiego. - Warszawa : LEX a Wolter Kluwer business, 2011. - S. 387-405;

T.Kalisz, A.Kwieciński, Kontrola i nadzór nad wykonywaniem leczniczych środków zabezpieczających, Prokuratura i Prawo z 2011, nr 7-8, s.118-132;

T.Kalisz, Kara pozbawienia wolności z perspektywy rozważań teleologicznych dotyczących wymiaru i wykonania kary, (w:) Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, red. T.Kalisz, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3333, Wrocław 2011, s.227-244.;

T.Kalisz, Nadzór penitencjarny a nadzór procesowy nad zatrzymaniem, Prokuratura i Prawo z 2011, nr 11, s.26-44;

L.Bogunia, T.Kalisz, Treść i znaczenie zasady praworządności w prawie karnym wykonawczym, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t.XXVII, pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011 r., s. 183-194;

T.Kalisz, Procedura wizytacji instytucji izolacyjnych. Uwagi na tle projektowanych zmian dotyczących nadzoru penitencjarnego, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t.XXVII, pod red. Leszka Boguni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011 r., s. 207-220;

T. Kalisz, Uwagi o celach kary pozbawienia wolności w perspektywie art. 67 k.k.w. W: Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych / red. nauk. Alicja Szerląg. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011. - S. [39]-51.

T. Kalisz, Nadzór nad wykonywaniem orzeczeń sądów wojskowych, Wojskowy Przegląd Prawniczy. - R. 84, nr 3 (2011), s. [17]-31

L.Bogunia, T.Kalisz, Wątpliwości dotyczące nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa osobistego osadzonych (uwagi na tle art. 88D i 212BA K.K.W.) / Leszek Bogunia, Tomasz Kalisz // W: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych: Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. T. 2 / red. nauk. Andrzej Adamski, Janusz Bojarski, Piotr Chrzczonowicz, Michał Leciak. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012. - S. [93]-117. - Bibliogr.

T.Kalisz, Cele tymczasowego aresztowania a powszechność jego stosowania w praktyce sądów polskich /red. Tomasz Kalisz/ Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 28 (2012), s. [111]-126

T. Kalisz, Skazani szczególnie chronieni : uwagi na tle problemu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych / Tomasz Kalisz // W: Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym : aspekty prawne / red. naukowa Adam Kwieciński. - Stan prawny na 1 czerwca 2013 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - (Monografie Lex). - S. 43-[82].

T. Kalisz Tomasz, D.Kowalczyk, Wybrane problemy związane z wykonywaniem kary aresztu wojskowego / Tomasz Kalisz, Daniel Kowalczyk // W: Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym : aspekty prawne / red. naukowa Adam Kwieciński. - Stan prawny na 1 czerwca 2013 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - (Monografie Lex). - S. 83-[106].

T. Kalisz Tomasz, A. Kwieciński, Instytucja skargi w postępowaniu wykonawczym : rozważania na tle pojęcia statusu prawnego skazanego / Tomasz Kalisz, Adam Kwieciński // W: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje / red. nauk. Wojciech Cieślak, Sławomir Steinborn. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 1241-1258.

T. Kalisz, Kara pozbawienia wolności w perspektywie rozważań penologicznych i psychospołecznych / Tomasz Kalisz // W: Pozbawienie wolności : funkcje i koszty : księga jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego / red. nauk. Andrzej Rzepliński [et al.]. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 279-[294].

L. Bogunia, T.Kalisz, Pojęcie i nauka prawa karnego wykonawczego : uwagi na tle procesu wyodrębniania dyscyplin naukowych prawoznawstwa / Leszek Bogunia, Tomasz Kalisz // W: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej : księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego / red. nauk. Anna Błachnio-Parzych [et al.]. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 573-584.

T. Kalisz, Czy w Polsce zbyt często sięga się po tymczasowe aresztowanie? / Tomasz Kalisz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Prokuratura i Prawo. - 2013, nr 4, s. 5-16;

T. Kalisz, Skarga skazanego w kodeksie karnym wykonawczym / Tomasz Kalisz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Prokuratura i Prawo. - 2013, nr 5, s. 91-104

T. Kalisz, Kryteria, funkcje i zakres nadzoru penitencjarnego : uwagi na tle ogólnych pojęć kontroli i nadzoru / Tomasz Kalisz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 29 (2013), s. [125]-145

T.Kalisz, Prognoza kryminologiczna jako przesłanka warunkowego zwolnienia / W: Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej : człowiek a system : praca zbiorowa / pod red. nauk. Piotra Stępniaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. Polskie Towarzystwo Penitencjarne. - Kalisz ; Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014. - S. 88-98.

T.Kalisz, Substantive prerequisites of conditional release / Tomasz Kalisz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol., fr., ros. // Ius Novum. - 2014, nr 2, s. 131-141

Sprawozdania, glosy i inne opublikowane opracowania:

T.Kalisz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji nt. :”Problemy przestępczości i jej zwalczanie”, (w:) Przegląd Więziennictwa Polskiego z 2000 r, nr 27, s. 110-111;

Hasła: dozór, klasyfikacja skazanych, oddziaływania penitencjarne, pomoc postpenitencjarna, prizonizacja, prognoza kryminologiczno-społeczna, restorativ justice, systemy wykonania kary, środki probacyjne, więźniowie sumienia, współczynnik prizonizacji, (w:) Prawniczy słownik wyrazów trudnych, red. J.Boć, Kolonia Limited 2004 r.;

T.Kalisz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 20 września 2007 r., sygn. IKZP 27/07 (dot. Skrócenia kary), Prokuratura i Prawo z 2009 r., nr 11-12, s. 150-159.

T.Kalisz, Józef Jakub Wąsik (1921-2009), (W:) Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010 / pod red. Lucyny Lehmann i Marka Maciejewskiego. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2010. - S. 316-[318]. - Bibliogr. Księga wydana z okazji jubileuszu sześćdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

T.Kalisz, Ratio est anima legis, Profesor Leszek Bogunia – uczony i nauczyciel, (w:) Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, red. T.Kalisz, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3333, Wrocław 2011, s.9-14.;