dr Małgorzata Wachowska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 205c

Email:
malgorzata [dot] wachowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

do 11 września 2017 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym

w dniach 13-15.09.2017 r. jestem na konferencji naukowej

w dniach 20-22.09.2017 r. jestem na konferencji naukowej

 

konsultacje we wrześniu:

19.09.2017 r., godz. 11.30-12.30, sala 07B

Zdjęcie użytkownika dr Małgorzata Wachowska
Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół  problematyki związanej z dyfuzją wiedzy. Obszarami, w których podejmuję badania są  w szczególności:

1. czynniki stymulujące i hamujące wielkość strumieni międzynarodowych przepływów wiedzy

2. czynniki determinujące szybkość międzynarodowej dyfuzji wiedzy

3. przepływy wiedzy między nauką a biznesem

4. przepływy wiedzy w obrębie powiązań integracyjnych (np. typu klastry)

5. międzynarodowa mobilność kapitału ludzkiego jako nośnik wiedzy

 

Czynny udział w konferencjach (od 2013 r.):

1.Konferencja organizowana przez Politechnikę Wrocławską "Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy", Brunów, 16-18.04.2013 r.

2. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu "Zmiana warunkiem sukcesu. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw", Wojanów, 24-26.11.2013 r.

3. Konferencja organizowana przez Politechnikę Opolską "Uwarunkowania transferu wiedzy w regionie - wymiar ekonomiczny, społeczny i terytorialny", Opole-Prószków, 3-4.06.2014 r.

4. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Szczeciński "Współczesna ekonomia", Międzyzdroje, 16-17.06.2014 r.

5. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, 3-5.09.2014 r.

6. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach "Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej", Katowice, 20.10.2014 r.

7. Konferencja organizowana przez Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki „Управління інноваційними процесами в економічній системі України„ (Zarządzanie procesami innowacyjnymi w systemie gospodarczym Ukrainy) , Lwów 5-6.12.2014.

8. Konferencja organizowana przez Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki "Стратегічні орієтири розвитку економіки України" (Strategiczne kierunki rozwoju Ukrainy), Lwów 20-21.03.2015.

9. Konferencja organizowana przez Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki "Актуальні проблеми функціонування господарської системи України" (Aktualne problemy systemu gospodarczego Ukrainy), Lwów 15-16.05.2015.

10. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Szczeciński "XII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 8-10.06.2015 r.

11. Konferecja organizowana przez Politechnikę Opolską "Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: determinanty równoważenia rozwoju w perspektywie programowania 2014-2020", Opole-Prószków, 15-16.06.2015 r.

12. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Szczeciński "Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej", Pobierowo, 19.06.2015 r.

13. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, 2-4.09.2015 r.

14. Konferencja organizowana przez Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki "Управління інноваційними процесами в економічній системі України" (Zarządzanie procesami innowacyjnymi w systemie gospodarczym Ukrainy), Lwów 27-28.11.2015.

15. Konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i Praktyka", Dąbrowa Górnicza, 19-20.05.2016 r.

16. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Akademię Ignatianum w Krakowie "Przedsiębiorczy uniwersytet wobec wyzwań globalizacji i europeizacji", Kraków, 23.05.2016 r.

17. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Szczeciński "Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej", Pobierowo, 24.06.2016 r.

18. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, 5-7.09.2016 r.

19. Konferencja organizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie "Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa", Warszawa, 17.10.2016 r.

20. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie "Handel międzynarodowy i internacjonalizacja przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce", Kraków, 7.11.2016 r.

21. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Wrocławski "Zdrowie i Style Życia", Wrocław, 11-12.05.2017 r.

22. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Szczeciński "Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej", Pobierowo, 1-2.06.2017 r.

23. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Szczeciński "XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 4-7.06.2017 r.

24. Konferencja organizowana przez Komitet Badań nad Migracjami PAN "Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka", Lublin, 14-15.09.2017 r.

 

 

Publikacje: 

Monografie:

Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., Wiedza - Kapitał ludzki - Innowacje, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012.

 

Artykuły i rozdziały w monografii:

 

2017

Wachowska M., Efektywność sektora firm rodzinnych w szybkości pozyskiwania zewnętrznych zasobów wiedzy. Doświadczenia Polski, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XVIII, Zeszyt 6, Część 2, 2017.

 

Wachowska M., Zdolność do absorpcji zagranicznego know-how a innowacyjność przedsiębiorstw. Doświadczenia Polski [w:] Domańska A., Janowska A.A., Malik R., Wosiek R. (red.), Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i Państwa, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2017.

 

Wachowska M., Wkład imigrantów z państw Europy Środkowo-Wschodniej w produkt innowacyjny Stanów Zjednoczonych. Wyniki badań, "Horyzonty Polityki", Tom 8, Nr 23, 2017.

 

Wachowska M., Kierunki poakcesyjnej emigracji polskich wynalazców, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ", Nr 49/2, 2017.

 

Wachowska M., The consequences of post-accession migration of Polish inventors for the innovative potential of Poland, "Journal of International Studies", 2017, po recenzji.

 

Wachowska M., Przedsiębiorczość meksykańskiej mniejszości etnicznej w Stanach Zjednoczonych, na podstawie liczby zgłoszeń patentowych PCT, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", w recenzji.

 

2016

Wachowska M., Lags Between Academic Science and Inventiveness in Poland, "Forum Scientiae Oeconomia", Vol. 4, No. 3, 2016.

 

Wachowska M., Czas pozyskiwania cudzych idei przez przemysł. Doświadczenia Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 450, 2016.

 

Wachowska M., Szybkość rozprzestrzeniania się wiedzy pochodzenia zagranicznego w Polsce. Analiza "opóźnień" w cytowaniach patentowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", Nr 3(81), 2016.

 

Wachowska M., Efektywność polskich uczelni w "bezpośredniej" i "pośredniej" komercjalizacji wynalazków. Uwarunkowania sukcesów i porażek, "Horyzonty Wychowania", Tom 15, nr 35, 2016.

 

Wachowska M., Znaczenie wiedzy akademickiej dla wynalazczości przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomia XXI Wieku", Nr 2(10), 2016.

 

Wachowska M., Bariery przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku. Wyniki badań, "Barometr Regionalny", Tom 14, Nr 1, 2016.

 

2015

Wachowska M., Effects of migration on emigrant's home country: "brain drain" or "brain gain"? [w:] Управління інноваційними процесами в економічній системі України, Lwów 2015.

 

Wachowska M., Niklewicz-Pijaczyska M., Potencjał rynkowy patentów akademickich. Analiza "martwych" patentów, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", Tom 41, Nr 1, 2015.

 

Butyter D., Wachowska M., Foreign trade and innovation: evidence from Ukraine, "Journal of International Studies", Vol. 8, No. 1, 2015.

 

Wachowska M., Rola BIZ w promowaniu dyfuzji wiedzy w polskiej gospodarce. Analiza cytowań patentowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ", Nr 41, Tom 3, 2015.

 

Wachowska M., Dyfuzja wiedzy z sektora przemysłu do sektora nauki polskiej. Analiza cytowań patentowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 228, 2015.

 

Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., Stopień komercjalizacji polskich wynalazków. Patenty akademickie a patenty biznesu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 402, 2015.

 

2014

Wachowska M., Mobilność kapitału ludzkiego jako źródło międzynarodowej i wewnątrzkrajowej dyfuzji wiedzy, "Ekonomia XXI Wieku", Tom 2, Nr 2, 2014.

 

Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., The role of clusters in stimulating breakthrough innovation in enterprises, "Journal of International Studies", Vol. 7, No. 1, 2014.

 

Wachowska M., Excessive accumulation of knowledge as a challenge to science policy, "Equilibrium", Vol. 9, No. 3, 2014.

 

Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., The role of clusters in generating breakthrough innovations by enterprises, The 8th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings, 2014.

 

Wachowska M., Badania uniwersyteckie jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Management Forum", Tom 356, Nr 2, 2014.

 

Olszewska K., Wachowska M., Efektywność konsorcjów B+R w promowaniu innowacyjności przedsiębiorstw. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych, Japonii i Europy, "Przegląd Zachodniopomorski", Tom 1, Nr 3, 2014.

 

Wachowska M., Rola bliskości geograficznej w pozyskiwaniu wiedzy. Badanie cytowań patentowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 347, 2014.

 

Wachowska M., Znaczenie "bliskości" dla transferu wiedzy do regionu. Analiza cytowań patentowych, "Barometr Regionalny", Tom 12, Nr 2, 2014.

 

2013

Wachowska M., Problem nadmiernej akumulacji wiedzy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" Nr 298, 2013.

 

Wachowska M., Niklewicz-Pijaczyńska M., Otwartość kulturowa jako element budowania kreatywnego regionu. Tolerancja Wrocławian wobec obcokrajowców, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 156, 2013.

 

Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., Cultural Opennes as a Factor of Building Creative region: Wrocław Compared to other Polish Cities [w:] 10th EBES Conference Proceedings, 2013.

 

2012

Wachowska M., The importance of the Japanese keitersu groups for knowledge spillovers, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 256, 2012.

 

Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., Zdolność innowacyjna jednostki wobec natłoku wiedzy [w:] Adamczyk J., Hall H., Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.

 

1998-2010

Wachowska M., Zdobycie obcej wiedzy kluczowym motywem BIZ ulokowanych za granicą, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia", Nr 18, 2010.

 

Wachowska M., Wpływ systemu patentowego na dyfuzję wiedzy, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia", Nr 16, 2008.

 

Wachowska M., Znaczenie BIZ dla rozprzestrzeniania się wiedzy, oceniane na podstawie zmian w produktywności czynników wytwórczych, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia", Nr 15, 2007.

 

Wachowska M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozprzestrzeniannie się know-how. Podejście badawcze w literaturze, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia", Nr 13, 2005.

 

Wachowska M., Czy handel międzynarodowy sprzyja rozprzestrzenianiu się know-how?, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji", Tom 71, 2005.

 

Wachowska M., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozprzestrzenianiu się know-how, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia", Nr 11, 2003.

 

Wachowska M., The role of FDI in knowledge spillovers [w:] Olszewski L. (red.), Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku, Wrocław 2003.

 

Wachowska M., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską wymianę handlową, "Acta Universitatis Wrarislaviensis. Ekonomia", Nr 9, 2001.

 

Wachowska M., Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla eksportu dóbr i usług kraju inwestującego: metody szacunku korzyści i strat, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia", Nr 7, 2000.

 

Wachowska M., Bodźce eksportowe w polityce państwa w dobie globalizacji, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia", Nr 6, 1999.

 

Kociszewski J., Wachowska M., Funkcje eksportu w strategii rozwoju gospodarczego Japonii, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 1998.

 

 

Opracowania naukowe (recenzowane)

Wachowska M., The importance of R&D consortia in improving inventiveness of polish enterprises : study results [w:]
Administration of Innovative Processes in Ukraine's Economic System : Materials of 1st International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Researches, 1-6 December, 2014, L'viv, Ukraine

 

Wachowska M.,Intellectual property rights and foreign direct investment [w:] Actual Problems of Ukraine's Economic System Functioning : Materials of 22nd International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers, 15-16 May 2015, L'viv, Ukraine

 

Wachowska M., Butyter D., The role of FDI in increasing breakthrough innovation in Ukraine [w:] Actual Problems of Ukraine's Economic System Functioning : Materials of 22nd International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers, 15-16 May 2015, L'viv, Ukraine

 

Wachowska M., The Role of the Polish Patent System in Knowledge Diffusion [w:] Strategic Guidelines of Ukraine's Economy Development : Materials of 2nd International Scientific Internet-Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers, 20-21 March, 2015, L'viv, Ukraine

 

Wachowska M., Butyter D., Citations as a measure of knowledge flows [w:] Administration of Innovative Processes in Ukraine's Economic System: Materials of 2 nd International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers, 27-28 November, 2015 L’viv, Ukraine.