Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Katarzyna Łucarz

Kontakt: 

pokój 514, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2071
Email:
katarzyna [dot] lucarz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Urlop naukowy
od 01.10.2018 r.
do 30.06.2019 r.

 
Działalność naukowa: 

 

1.      Zainteresowania badawcze:

zagadnienia dotyczące polityki kryminalnej, w tym zwłaszcza roli środków karnych;

zagadnienia dotyczące kompensacyjnej funkcji prawa karnego;

prawnokarna i kryminologiczna problematyka narkomanii.

2.      Dorobek naukowy:

monografie:

Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek polityki kryminalnej, Wrocław 2005, s. 312;

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 900 (współautor A. Muszyńska).

książka.............

artykuły:

Wybrane zagadnienia związane z karą dożywotniego pozbawienia wolności, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 1999, t. IV, pod red. L. Boguni, s. 99- 110;

Nowa regulacja podmiotu zakazu prowadzenia pojazdów, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2001, t. VII., pod red. L. Boguni, s.11 -23;

Jeszcze raz o podmiocie zakazu prowadzenia pojazdów, Nowa kodyfikacja Prawa Karnego 2001, t. VIII, pod. red. L. Boguni, s. ....

W sprawie zakresu przedmiotowego zakazu prowadzenia pojazdów, WPP 2006, nr 2, s. 19-20;

Naprawienie szkody według Kodeksu Wykroczeń, WPP 2006, nr 3, s. 108- 118 (współautor A. Muszyńska);

Odpowiedzialność osoby prowadzącej holowany pojazd mechaniczny – uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 r. , sygn, III KKN 390/ 01, Pnd 2006, nr 6, s. 9-20 (współautor A. Muszyńska);

O propozycji warunkowego zawieszenia wykonania zakazu prowadzenia pojazdów, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2008, t. XXII, 90-100.;

Refleksje wokół pojęcia „środka odurzającego” w prawie karnym, PiP 2008, nr 6, s. 91-102 ( współautor A. Muszyńska);

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r. , I KZP 36/06, PS 2008, nr 3, s. 122-130 (współautor A. Muszyńska);

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 r., III KK 270/07, PS 2009, nr 6, s. 147-157 (współautor A. Muszyńska);

Realizacja prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego a zasada szybkości postępowania, Prok. i Pr. 2009, nr 10, s. 35-51(współautor A. Muszyńska);

Realizacja prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego a zasada szybkości postępowania (w: ) Czas i jego znaczenie w prawnie karnym, pod red. J. Warylewskiego, Gdańsk 2010, s. 217 – 228 (współautor A. Muszyńska);

Sporne problemy zakresu przedmiotowego zakazu prowadzenia pojazdów, RPEiS 2011, z. 4, s.105 – 117;

Z problematyki środków karnych o charakterze majątkowym (w: ) Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Materiały z konferencji naukowej, Lublin 26 – 27 września 2011, pod red. T. Bojarskiego, A. Michalskiej – Warias, I. Nowikowskiego, K. Nazar – Gutowskiej, J. Piórkowskiej – Flieger, D. Firkowskiego, Lublin 2011, s. 205 – 220 (współautor A. Muszyńska);

Zawieszenie postępowania karnego wobec osób popełniających przestępstwa w związku z używaniem substancji psychoaktywnych, Ius Novum 2012, nr 4, s. 44 – 55 (współautor A. Muszyńska);

W sprawie wykonania zakazu prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXIX, pod red. T. Kalisza, Wrocław 2013, s. 219 – 238;

Zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXX, pod red. T. Kalisza, Wrocław 2013, s. 107 – 116;

Kilka uwag o celach penalnych zakazu prowadzenia pojazdów, Przegląd Radcowski 2014, nr  2  , s. 92 - 100;

O prawnym charakterze obowiązku naprawienia szkody – uwagi na marginesie monografii nt. „Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem”, Warszawa 2010, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXXII, pod. red. T. Kalisza, Wrocław 2014, s. 143 -158;

Some remarks on the absolute discontinuance of the proceedings against the perpetrators with small amounts of narcotics or psychotropic substances for personal use, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXXIV, pod. red. T. Kalisza, Wrocław 2014, s. 57-67;

O pojęciu środka odurzającego i metodach jego oznaczania u sprawcy przestępstwa komunikacyjnego (w:) Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy tecnologiczno-informatyczne, (pod red.) E. Płwaczeskiego, W. Filipkowskiego, Z. Rau, Warszawa 2015, s.391 - 407 (współautor A. Muszyńska);

Wybrane aspekty zakazu prowadzenia pojazdów orzekanego jako środek probacyjny, PPiA 2015, t. C/2, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod. red. M. Jabłońskiego, s. 551-561;

Przyczynek do rozważań nad pojęciem "uczestnik w ruchu" (w:) Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr hab. Zofii Sienkiewicz, (pod red.) M. Bojarski, J. Brzezińska, K. Łucarz, Wrocław 2015 , s.  294 -304  (wspólautor A. Muszyńska);

Zmiany w polskim prawie karnym - uwagi na tle modelu sprawiedliwości naprawczej (w:) 25 lat doświadzceń ustrojowo- prawnych III Rzeczypospolitej (pod red.) H. Duszki- Jakimko, E. Kozerskiej, Warszawa 2015, s. 384 -400 (współautor A. Muszyńska);

Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem- uwagi na tle nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 r., OSAP 2015, t. 13, z. 3, s. 109-118     (współautor A. Muszyńska);

O kontrowersjach co do treści znamienia "znacznej ilości środka odurzającego" (w:) Wybrane zagadnienia typizacji przestepstw zmodyfikowanych (pod. red.) J. Brzezińskiej, Wrocław 2014, s. 101-113.

Głos w sprawie obliczania początkowej granicy biegu zakazu prowadzenia pojazdów, PS 2016, nr  10 ,s. 75-85.

Umorzenie postępowania karnego według art. 62a ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, RPEiS 2016, z. 2, s. 137-149 (współautor A.Muszyńska).

Naprawienie szkody według kodeksu wykroczeń - uwagi na tle unormowań kodeksu karnego po nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 roku (w: ) Na styku prawa karnego i prawa wykroczeń. Zagadnienia materialnoprocesowe oraz procesowe, t. I, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, pod red. J.Sawickiego, K.Łucarz, Wrocław 2016 , s. 362-371.

 

Inne:

Tytuły do artykułów kodeksu karnego, Kodeks karny. Wyd. III, Warszawa 2006, s. 138 (współautor K. Liżyńska);

Część III: Środki karne (rozdz. III), Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (rozdz. IV), Część IV: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (rozdz. III), Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (rozdz. IV), Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (rozdz. VIII), Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (rozdz. X), Prawo karne. Testy, pod red. Z. Sienkiewicz, Warszawa 2010 r., s. 124 – 147, s. 197 – 204, s. 220 – 223, s. 227 – 231.

Redakcje:

Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, pod red. M. Bojarskiego, J. Brzezińskiej, K.Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2015.

Na styku prawa karnego i prawa wykroczeń. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe, t I i II, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, pod red. J. Sawickiego, K.Łucarz, Wrocław 2016.

 

 

3.      Nagrody:

nagroda rektorska za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2005 r., Wrocław, dnia 22 listopada 2006 r.;

nagroda rektorska za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w 2007 r., Wrocław, dnia 15 listopada 2008 r.;

nagroda rektorska za osiagnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2008 r., Wrocław, dnia 16 listopada 2009 r.