dr Dobromiła Nowicka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 27 63,
+48 71 375 23 64
Email:
dobromila [dot] nowicka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje odbędą się w październiku 2017.
Zachęcam do kontaktu drogą elektroniczną. Jednocześnie informuję, ze na Państwa wiadomości odpowiadać będę od poniedziałku do piątku do godziny 15. Nie będę udzielała odpowiedzi na wiadomości niepodpisane.

Zdjęcie użytkownika dr Dobromiła Nowicka
Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania naukowe: rzymskie prawo deliktowe, ochrona czci

Udział w grantach:

 1. VI-XII 2011 - Grant dla młodych naukowców (doktorantów) - Zniesławienie w prawie rzymskim
 2. VI-XII 2014 - Grant dla młodych naukowców (młodych doktorów) - Ochrona czci w prawie rzymskim

Dorobek naukowy:

a. monografie:

 1. Zniesławienie w prawie rzymskim, Wrocław 2013.

b. artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. "Iniuria post mortem testatoris" w prawie rzymskim okresu klasycznego w świetle koncepcji "iniuria indirecta", Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo (Studia Historycznoprawne) 321 (2016), s. 11-28.

 2. Quid enim si publica utilitas ex hoc emergit? Kilka uwag o informatorach w rzymskim prawie karnym, [w:] M. Marszał, J. Przygodzki (red.), Pro publico bono - idee i działalność, Wrocław 2016, s. 25-36.
 3. Some Remarks on Criminalization of Written Defamation in Roman Classical Law, [w:] S. Nowicki (red.), "They Called Me to Destroy the Wicked and the Evil”. Selected Essays on Crime and Punishment in Antiquity, Karum - Emporion - Forum. Beiträge zur Wirtschafts-, Rechts- und Sozialgeschichte des östlichen Mittelmeerraums und Altvorderasiens 1, Münster 2016, s. 129-160.
 4. Family relations in cases concerning iniuria, [w:] Z. Benincasa, J. Urbanik (red.), Mater Familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka (= The Journal of Juristic Papyrology. Supplements XXIX), Warszawa 2016, s. 619-637.
 5. Niewerbalne sposoby naruszenia czci w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze 16.1 (2016), s. 5-26.
 6. Kilka uwag o sytuacji prawnej kobiety w starożytnym Rzymie, Studia Erasmiana Wratislaviensia 9 (2015) (tom: Kobieta w prawie i polityce = Women in politics and law), s. 429-448.
 7. Rzymskie uregulowania dotyczące ‘iniuria’ a karnoprawna ochrona czci w prawie polskim, Zeszyty Prawnicze UKSW 14.1 (2014).
 8. Horacjańskie mala carmina a wolność słowa poety w starożytnym Rzymie, Studia Prawnicze KUL 1 (57) 2014, s. 135-151.
 9. Kilka uwag o zawodowych collegia w starożytnym Rzymie, [w:] M. J. Ptak (red.), Samorząd i samorządność w przeszłości i teraźniejszości, Wrocław 2013, s. 27-53.
 10. Ochrona skromności materfamilias w Edictum de adtemptata pudicitia, [w:] S. Rogowski (red.), Pozycja prawna kobiet w dziejach, Wrocław 2010, s. 41-56.
 11. Przyczynek do określenia istoty convicium facere w prawie przedklasycznym, Studia Historycznoprawne CCCXI (2010), s. 91-103.
 12. Prawo boskie i prawo ludzkie. Sądownictwo starożytnego Izraela na tle praktyki mezopotamskiej, Scripta Biblica et Orientalia 1 (2009), s. 149-162. (Współautor S. Nowicki)