dr hab. Paweł Borszowski prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
  •  
Telefon:
+48 71 3752614
Email:
pawel [dot] borszowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

KONSULTACJE
pokój 315 budynek A

KONSULTACJE we wrześniu 2017

19 września 8.00-10-00
26 września 8.00-10.00

w sprawach pomocy materialnej
20 września 8.00-10.00
27 września 8.00-10.00

Zdjęcie użytkownika dr hab. Paweł Borszowski prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego. Kluczowe znaczenie ma analiza stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, podatkowych skutków działalnośœci gospodarczej oraz zagadnienia elastycznościœ prawa podatkowego.

2. Działalność pozauczelniana
członek STOWARZYSZENIA CENTRUM INFORMACJI I ORGANIZACJI BADAŃ FINANSÓW PUBLICZNYCH
I PRAWA PODATKOWEGO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Członek AZS Uniwersytet Wrocławski, uczestnik Półfinałów Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym kwiecień 2016 r, marzec 2017r.
Zawodnik II ligowej drużyny tenisa stołowego KU AZS UE Wrocław

Publikacje: 

1. Monografie

Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, Zakamycze 2004, ss. 288.
Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku, Wolters Kluwer 2010, ss. 444.
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Praktyczne VADEMECUM podatnika, UNIMEX 2017, ss.96.
Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym, Warszawa 2017, ss. 244

2. Komentarze i opracowania w formie książki
Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Lexis Nexis 2011, s. 264
Komentarz do ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, Lexis Nexis 2013
Komentarz do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Lexis Nexis 2012( wersja elektroniczna)
Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz ( współautor A. Małecka), Lexis Nexis 2014
Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny, podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2016 ( współautor K. Stelmaszczyk), ss. 548.
Ordynacja podatkowa - Komentarz, Wrocław 2017 ( współautor. B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, Z. Zubrzycki)
Trzy rozdziały (w) Prawo finansowe red. R. Mastalski, E. Fojcik- Mastalska, Wolters Kluwer 2013 ( rozdział- Zobowiązanie podatkowe- we współautorstwie, rozdział- Podatki przychodowe i majątkowe we współautorstwie oraz rozdział podatki dochodowe we współautorstwie).
Opracowania redakcyjne;
- Mała Księga Jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Ryszardowi Mastalskiemu. Studia z zakresu prawa podatkowego. Wrocław 2010( współredakcja z dr E. Rutkowską- Tomaszewską)
- Podatnik versus organ podatkowy, Studia Finansowoprawne nr 2, Wrocław 2011, ( współredakcja z dr E. Rutkowską- Tomaszewską i dr A. Huchlą)
- Od teorii prawa do problemów prawa publicznego i prywatnego ( red. P. Borszowski), Wydawnictwo PWSZ Wałbrzych, 2012
-Podatkowy slalom przedsiębiorcy / pod red. P. Borszowskiego i A. Huchli ; Katedra Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2014. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia Finansowoprawne ; nr 3).
-Administracja publiczna : zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania. nr 1 / red. P. Borszowski, B. Detyna
Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2014. - 223 s.
Administracja publiczna : zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania. nr 2 / red. P. Borszowski, B. Detyna
Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2016.
-Prawo i Administracja dla Regionu nr 1/ red. P. Borszowski, R. Kowalczyk, Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2014. s. 243
-Prawo i Administracja dla Regionu nr 2/ red. P. Borszowski, P. Szymaniec, T. Moskal:Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2015
-Prawo i Administracja dla Regionu nr 3/ red. P. Borszowski, P. Szymaniec, T. Moskal:Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2015, s. 208
Prawo i Administracja dla Regionu nr 4/ red. J. M. Salachna, K. Stelmaszczyk, P. Borszowski :Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2016, s.285

3. Inne publikacje ( artykuły, glosy, komentarze do wyroków)

• Podmioty stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, Glosa 2000, nr 6, s. 1-6.
• Pojęcie i zakres uprawnienia i obowiązku w zobowiązaniu podatkowym, (w) Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, Wrocław 2001r., s. 213-222.
• Przeniesienie własności na rzecz Skarbu Państwa, Glosa 2003, nr 3, s. 15-17.
• Pojęcie podmiotowości prawnopodatkowej, Glosa 2001, nr 4, s. 17-21.
• Zmiana podmiotów stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, Glosa 2001, nr 8, s. 2-4.
• Wymogi proceduralne a przewlekłość postępowania podatkowego, Glosa 2003, nr 11.
• Instytucja solidarności w opłacie skarbowej i PPC, Forum doradców podatkowych 2004, nr 2, s. 10-11.
• Prawo do obniżenia podatku należnego małżonków prowadzących działalność gospodarczą, glosa do Uchwały NSA z 29.10.2001 r. (FPS 5/01), Glosa 2004, nr 4, s. 30-32.
• Instytucja procesowego uprawnienia (na przykładzie opodatkowania niektórych przychodów osób fizycznych) - artykuł dyskusyjny, cz. I. Doradztwo Podatkowe, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 2004, nr 3, s. 36-39.
• Instytucja procesowego uprawnienia (na przykładzie opodatkowania niektórych przychodów osób fizycznych) - artykuł dyskusyjny, cz. II. Doradztwo Podatkowe, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 2004, nr 4, s. 35-37
• Pojęcie gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, Monitor Rachunkowości i Finansów 2004, nr 5, wyd. C.H. Beck. s. 28-32.
• Wydatki na prywatyzację a konstrukcja kosztów uzyskania przychodów. Komentarz do wyroku NSA z dnia 14 listopada 2003 r. (I SA/Wr 1438/2001), Monitor Rachunkowości i Finansów 2004, nr 6, wyd. C.H. Beck. s. 33-37.
• Kompetencje gminy w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości, Monitor Rachunkowości i Finansów 2004, nr 7-8, wyd. C.H. Beck, s. 60-63.
• Glosa do Uchwały Składu Pięciu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia l lipca 2002 r. (FPK 3/2002), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2004 nr 4, wyd. TNOIK. s. 323-330.
• Czy nabycie rzeczy ruchomej będącej zabytkiem podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn?, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2004, nr 11, wyd. Difin, s. 21-24.
• Czy brak rzetelności ksiąg podatkowych jest przesłanką konieczną do szacowania podstawy opodatkowania? Vademecum Podatkowo-Księgowe 2004, nr 13-14, wyd. Difin, s. 11-12.
• Sprzedaż wysyłkowa, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2004, nr 13-14, wyd. Difin, s.13-15.
• W jakim zakresie podmiot musi wykazać istnienie przesłanki ważnego interesu podatnika składając wniosek o umorzenie zaległości podatkowej? Vademecum Podatkowo-Księgowe 2004, nr 15-16, wyd. Difin, s. 4-6.
• Podmiotowość prawna małżonków a dochód z nieujawnionych źródeł przychodów, Glosa do wyroku NSA z dnia 2 października 2002 r. (I SA/Ka 793/01), Glosa 2004, nr 11, s. 39-42.
• Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie z 31 stycznia 2003 r. (SA/Rz 542/2002), Finanse komunalne 2004, nr 9, s. 62-69.
• Zmiana kwalifikacji poniesionych wydatków, komentarz do Wyroku WSA z dnia 24 marca 2004 r. (III SA 2383/2002), Monitor Rachunkowości i Finansów 2004, nr 9, wyd. C.H. Beck, s. 34-38.
• Niedobór a koszt uzyskania przychodu, komentarz do Wyroku WSA z dnia 18 marca 2004 r. (III SA 1996/2002), Monitor Rachunkowości i Finansów 2004, nr 10, wyd. C.H. Beck, s. 36-39.
• Koszty sądowe a pojęcie przychodów należnych związanych z działalnością gospodarczą, komentarz do wyroku NSA z dnia 30 marca 2004r. (FSK 93/04), Monitor Rachunkowości i Finansów 2004, nr 11, wyd. C.H. Beck, s. 33-36.
• Zwolnienie dochodów przeznaczonych na cele statutowe a otrzymanie
nieodpłatnego świadczenia, komentarz do Wyroku NSA z dnia 30 czerwca 2004 r. (FSK 189/2004), Monitor Rachunkowości i Finansów 2004, nr 12, wyd. C.H. Beck.
• Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2003 r. (I SA/Wr 2969/2000), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2004, nr 5, wyd. TNOIK, s. 418-421.
• Glosa do wyroku NSA z dnia z dnia 13 lutego 2003 r. (I SA/Łd 929/2001), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2004 nr 6, wyd. TNOIK, s. 522-525.
• Instytucja przedstawiciela podatkowego w podatku od towarów i usług. Vademecum Podatkowo-Księgowe 2004, nr 17, wyd. Difin, s. 13-17.
• Kiedy podatnik może uiścić zaległości z tytułu podatków lokalnych przenosząc własność nieruchomości na rzecz gminy, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2004, nr 17, wyd. Difin, s. 6-8.
• Przedawnienie jako forma wygasania zobowiązań podatkowych, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2004, nr 18, wyd. Difin, s. 3-6.
• Pojęcie samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w podatku od towarów i usług, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2004, nr 18, wyd. Difin, s.16-18.
• Zakres obowiązku podatkowego a rola biur rachunkowych przy składaniu deklaracji, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2004, nr 19, wyd. Difin, s. 7-9.
• Hipoteka przymusowa z tytułu warunkowych wierzytelności w podatku od towarów i usług, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2004, nr 21, wyd. Difin, s. 16-18.
• Charakter prawny czynności płatnika podatku, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2004, nr 22, wyd. Difin, s. 7-9.
• Podstawa prawna zabezpieczenia zobowiązań podatkowych przed terminem płatności, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2004, nr 23, wyd. Difin, s. 3-5.
• Celowość a związanie z działalnością gospodarczą w konstrukcji kosztow uzyskania przychodów, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2004, nr 24, wyd. Difin, s. 12-14.
• Zakres odpowiedzialności solidarnej a zachowanie się organu podatkowego, glosa do Wyroku NSA z dnia 5 listopada 2003r. (I SA/Łd 452/2002 ), Doradztwo Podatkowe, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 2004, nr 12, s. 47-49.
• Referat konferencyjny „Regulacje podatkowoprawne a cywilnoprawne na przykładzie wybranych konstrukcji z zakresu prawa podatkowego, w: The Problems of the Financial Law Evolution in Central and Eastern Europe within the Integration Processes (proceedings of the international scientific conference, 23-24 September 2004 in Vilnius), Vilnius-Białystok 2004, opublikowany na dołączonej płycie komputerowej;streszczenie w jęz. angielskim „ Fiscal and civil regulations on the basis of some constructions from tax law”, s.30, (Copyright by Faculty of Law, University of Białystok and Temida2,2004)
• Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z przychodów (dochodów) zwolnionych a koszty uzyskania przychodów, Monitor Rachunkowości i Finansów 2005, nr 1, wyd. C.H. Beck, s. 47-49.
• Zryczałtowane wynagrodzenie a koszty uzyskania przychodów. Monitor Rachunkowości i Finansów 2005, nr 2, wyd. C.H. Beck, s. 45-47.
• Pojęcie działalności rolniczej, Monitor Rachunkowości i Finansów 2005, nr 4, wyd. C.H. Beck, s. 39-41.
• Wydatki na rzecz osób niebędących pracownikami a koszty uzyskania przychodów, Monitor Rachunkowości i Finansów 2005, nr 5, wyd. C.H. Beck, s. 44-46.
• Wydatek na objęcie udziałów a koszty uzyskania przychodów, Monitor Rachunkowości i Finansów 2005, nr 6, wyd. C.H. Beck, s. 28-30.
• Obcojęzyczny materiał dowodowy a zasada prawdy obiektywnej, Monitor Rachunkowości i Finansów 2005, nr 7-8, wyd. C.H. Beck, s. 57-59.
• Pozorność a definicja kosztów uzyskania przychodów, glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2003 r. (SA/Sz 1625/2001), Doradztwo Podatkowe, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 2005, nr 1, s. 57-59.
• Pojęcie potrzeb związanych z działalnością gospodarczą podatnika a odpisy amortyzacyjne, Forum Doradców Podatkowych 2005, nr 3.
• Działalność gospodarcza a koszty uzyskania przychodów w orzecznictwie NSA, Forum Doradców Podatkowych 2005, nr 4.
• Uprzednie zarachowanie wierzytelności nieściągalnych, Forum Doradców Podatkowych 2005, nr 7-8.
• Samochód w firmie a koszty uzyskania przychodów, Forum Doradców Podatkowych 2005, nr 9.
• Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego 2003 r. (I SA/Łd 603/2001), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2005 nr 1, s. 10-12.
• Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2003 r. (I SA/Łd 1493/2002), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2005 nr 2, s. 122-124.
• Przychody z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, glosa do wyroku NSA z 28.01.2003 r. (SA/Bd 106/2003), Glosa 2005, nr 1, s. 109-115.
• Zabezpieczenie wekslowe a zabezpieczenie przed terminem płatności podatku, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2005, nr 1, wyd. Difin, s. 8-10.
• Zmiana właściwości miejscowej a czynności dokonywane w trakcie kontroli podatkowej, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2005, nr 2, wyd. Difin, s. 4-5.
• Przychód wynajmującego i wydzierżawiającego a przeniesienie wierzytelności z tytułu opłat na rzecz osoby trzeciej, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2005, nr 5, wyd. Difin, s. 4-6.
• Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy i praw niebędący przychodem z działalności gospodarczej, Vademecum Podatkowo-Księgowe z 2005, nr 3, wyd. Difin, s. 14-15.
• Odpowiedzialność właściciela, samoistnego posiadacza lub użytkownika wieczystego za zaległości podatkowe, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2005, nr 5, wyd. Difin, s. 4-6.
• Niezwłoczne podjęcie kontroli podatkowej, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2005, nr 6, wyd. Difin, s. 4-5.
• Odszkodowania otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą a zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2005, nr 6, wyd. Difin, s. 6-8.
• Przychód z nieruchomości odstąpionych bezpłatnie, Vademecum Podatkowo-Księgowe 2005, nr 10, wyd. Difin, s. 4-5.
• Pojęcie gruntów, budynków i budowli w podatku od nieruchomości. Roczniki Naukowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu - T. 8 (2005), s. 67-71.
• Relacja związku z działalnością gospodarczą w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, Pro Publico Bono: Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR - z. 1 (2005), s. 31-36.
• Swoboda przedsiębiorczości, a relacja "związania z działalnością gospodarczą" w polskim prawie podatkowym,
(w) Sanacja finansów publicznych w Polsce, aspekty prawne i ekonomiczne. Ogólnopolska konferencja naukowa [red. nauk. Katarzyna Święch, Anna Zalcewicz] - Szczecin, 2005, s. 249-256.
• Wygasanie zobowiązań podatkowych przez zapłatę a przedawnienie glosa do wyroku NSA z 5 grudnia 2003 r. (I SA/Łd 2/2002), Glosa 2005, nr 4, s. 107-113.
• Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 19 maja 2004 r. (I SA/Lu 59/2004), Samorząd Terytorialny 2006, nr 6, s. 64-67.
• Amortyzacja, glosa do wyroku NSA z 17.12.2003 r. (SA/Sz 833/03), Glosa 2006, nr 2, s. 132-136.
• Koszty uzyskania przychodów w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego - przegląd orzecznictwa, Glosa 2006, nr 3, s. 134-144.
• Koszty w znaczeniu prawnym a koszty prowadzonej działalności gospodarczej, Monitor Rachunkowości i Finansów 2006, nr 4, wyd. C.H. Beck, s. 54-57.
• Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 1 marca 2004 r., (III SA 839/02), Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa, 2006, nr 2, s. 103-107.
• Zakres związku wydatku z działalnością gospodarczą w normatywnej konstrukcji kosztów uzyskania przychodów, glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26.06.2004 r. (III SA 2843/2002), Glosa 2006, nr 4, s. 142-145.
• Glosa do wyroku NSA z dnia 20 stycznia 2005r. (FSK 1368/04), Finanse Komunalne 2006, nr 11, s. 78-82.
• Glosa do Wyroku NSA z dnia 20 stycznia 2005r. FSK 1368/04, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2006, nr 4, s. 170-173.
• Kiedy wydatki na lobbing można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Prawo i Podatki 2006, nr 6, s. 21-24. ( współautor dr R. Kowalczyk).
• Wydatki na czynności marketingowe jako koszty uzyskania przychodów, Forum Doradców Podatkowych, 2006, nr 3, s.22-23,(współautor dr R. Kowalczyk).
• Wydatki na czynności marketingowe, Forum Doradców Podatkowych, 2006, nr 7-8, s. 32-33. ( współautor dr R. Kowalczyk).
• Jaki wpływ na polskie przepisy ma wspólnotowy charakter pojęcia działalności gospodarczej?, Prawo i Podatki 2006, nr 9, s. 15 – 20. (współautor dr E. Rutkowska-Tomaszewska)
• Koszt uzyskania kredytu dyskontowego należy do kosztów podatkowych, glosa do wyroku NSA w Warszawie z 9 lutego 2006 r. (II FSK 338/05), Prawo Bankowe 2006, nr 2, s. 23-30. (współautor dr E. Rutkowska-Tomaszewska)
• Elementy pojęcia działalności gospodarczej w prawie podatkowym
Gdańskie Studia Prawnicze - T. 16 (2007), s. 269-279. Studia prawno-finansowe pod red. Andrzeja Drwiłły.
• Moment rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej a podatek VAT, glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 6 września 2006 r., (I SA/WR 1254/05), Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2007, nr 3, s. 115-119.
• Nowa definicja kosztów podatkowych a koszty marketingowe, glosa do wyroku NSA z 17 maja 2005 r. (FSK 1712/2004),
Prawo i Podatki 2007, nr 9, s. 33-35.
• Odsetki od kredytu jako koszt uzyskania przychodu, glosa do wyroku NSA w Warszawie z 20 maja 2005 r. (FSK 1968/2004),
Prawo Bankowe 2007, nr 3, s. 19-22.
• Pojęcie działalności gospodarczej w przepisach prawnopodatkowych, Przegląd Podatkowy 2007, nr 12, s. 37-42.
• Wydatki poniesione na organizację osoby prawnej a nowa definicja kosztów uzyskania przychodów, glosa do wyroku NSA z 22 lutego 2006 r.( II FSK 191/05), Jurysdykcja Podatkowa 2007, nr 4, s. 81-83.
• Zakres gospodarczych czynności podatnika a koszty uzyskania przychodów, glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2.12.2005 r. (II FSK 11/05), Glosa 2007, nr 3, s. 130-138.
• Podatki samorządowe, Finanse Publiczne 2007 nr 1, s. 52-55. (współautor dr R. Kowalczyk).
• Koszt uzyskania kredytu dyskontowego należy do kosztów podatków, glosa do wyroku NSA w Warszawie z 9 lutego 2006 r. (FSK 338/05), Prawo Bankowe 2007, nr 2, s. 23-30( współautor dr E. Rutkowska-Tomaszewska).
• Kredyt zaciągnięty przez spółkę na wypłatę wspólnikowi nie jest kosztem uzyskania przychodu, glosa do wyroku NSA w Warszawie z 18 listopada 2005 r. (FSK 2557/04), Prawo Bankowe 2007, nr 11, s. 34-38( współautor dr E. Rutkowska-Tomaszewska).
• Podatek od nieruchomości od budowli telekomunikacyjnych w postaci kanalizacji kablowych wraz z liniami kablowymi, Nowe Zeszyty Samorządowe 2008, nr 2, s. 47-51.
• Przychody należne - porządkowanie pojęć, glosa do wyroku NSA z 31 stycznia 2006 r.( II FSK 198/2005), Prawo i Podatki 2008, nr 6, s. 31-33.
• Racjonalność a pozorność w definicji kosztów podatkowych, Prawo i Podatki 2008, nr 10, s. 7-10(współautor M. Kowalska).
• Racjonalność i celowość w nowej definicji kosztów podatkowych, glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18.11.2005 r. (II FSK 182/2005), Glosa 2008, nr 2, s. 118-124.
• Wydatki na badanie stanu firmy a koszty uzyskania przychodów, glosa do wyroku z 25 stycznia 2006 r., (I SA/Wr 1631/2004), Prawo i Podatki 2008, nr 1, s. 33-35.
• Zasada prawdy obiektywnej a racjonalność i efektywność kosztów podatkowych, Prawo i Podatki 2008, nr 12, s. 12-15( współautor A. Kowalska).
• Dotacja a podatek VAT, glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 23
marca 2007r. ( III SA/Wa 116/07), Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2008, nr 4, s. 83-88.
• Definicja podatnika podatku od towarów i usług, Prawo i Podatki 2009, nr 2, s. 10-12.
• Podejmowanie działalności gospodarczej a definicja kosztów podatkowych, Prawo i Podatki 2009, nr 2, s. 7-12 (współautor M. Kowalska).
• Podejmowanie działalności gospodarczej a zwolnienia przedmiotowe w podatkach dochodowych, Przegląd Podatkowy 2009, nr 7, s. 31-36.
• Podejmowanie działalności gospodarczej wyznacznikiem zakresu pojęcia podatnika, (w) Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego: stanowienie i stosowanie prawa podatkowego- pod red. nauk. Wiesławy Miemiec, Wrocław 2009, s. 68-76.
• Pojęcie budowli w podatku od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych, Jurysdykcja Podatkowa 2009, nr 2, s. 24-31(współautor M. Kowalska).
• Rachunek bankowy utrzymywany w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, Glosa 2009, nr 3, s. 77-85( współautor A. Zalcewicz).
• Ulga podatkowa od dochodów przeznaczonych na cele statutowe, glosa do wyroku NSA z dnia 3 marca 2009, (II FSK 1728/07), Gdańskie Studia Prawnicze- Przegląd Orzecznictwa 2009, nr 4, s. 111-116.
• Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a koszty podatkowe, Prawo i Podatki 2009, nr 8, s. 6-8.
• Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a przychody należne, Prawo i Podatki 2009, nr 7, s. 16-18.
• Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2010 r., ( I SA/OI 722/09), Nowe Zeszyty Samorządowe 2010, nr 3, s. 9-17.
• Wykonywanie działalności gospodarczej a kształtowanie się stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, Nowe Zeszyty Samorządowe 2010, nr 1, s. 9-17.
• Stawki w podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, glosa do wyroku NSA w Warszawie z 16 grudnia 2009, Gdańskie Studia Prawnicze- Przegląd Orzecznictwa 2010, nr 4.
• Zasad prawdy obiektywnej - narzędzie organu podatkowego czy podatnika? / Paweł Borszowski
// W: Podatnik versus organ podatkowy / pod red. Pawła Borszowskiego, Andrzeja Huchli, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej ; Katedra Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia Finansowoprawne ; 2). - S. [25]-33. – Bibliogr
• Normatywne określenie "kosztów podatkowych z działalności gospodarczej" - zagadnienie elastyczności (w): Finanse publiczne i prawo finansowe - realia i perspektywy zmian : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu / red. nauk. Leonard Etel, Marcin Tyniewicki. - Białystok : Temida 2, 2012. - S. 359-369.
• Przychody z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych - w poszukiwaniu elastyczności (w): Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku : Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu / red. Irena Czaja-Hliniak. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 57-68.
• Opodatkowanie garaży w budynku mieszkalnym - w poszukiwaniu relacji pomiędzy budynkiem (częścią) mieszkalnym a budynkiem (częścią) pozostałym : glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 12 października 2011 r., II FSK 733/10, Przegląd Podatkowy. - 2012, nr 3, s. 47-52.
• Zwolnienie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej : glosa do wyroku NSA z 21 kwietnia 2011 r., II FSK 2039/09, Prawo i Podatki. - 2012, nr 1, s. 20-24.
• Glosa do wyroku NSA w Warszawie z 12 kwietnia 2012 ( II FSK 1954/10, Samorząd Terytorialny – 2012 nr 12, s. 83-87.
• Glosa do wyroku NSA w Warszawie z 2 marca 2012 ( II FSK 1549?10), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2012- nr 6 s. 524-527.
• Oprocentowanie nadpłaty w podatku od nieruchomości powstałe w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (w) Od teorii prawa do problemów prawa publicznego i prywatnego’’(red. Paweł Borszowski), Wałbrzych 2012.
• Dochody przeznaczone na cel statutowy są zwolnione z CIT : glosa do wyroku NSA z 8 lutego 2012 r., sygn. akt II FSK 1500/10 , Prawo i Podatki. - 2013, nr 3, s. 19-21.
• Ciężka sytuacja podatnika nie może przesądzać o umorzeniu : glosa do wyroku NSA z 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 2118/10, Prawo i Podatki. - 2013, [nr 7], s. 17-21.
• Glosa do wyroku NSA z 14 sierpnia 2012 II FSK 2444/10, Orzecznictwo Sądów Polskich z 2013 r, zeszyt 9, s. 648-651.
• Ordynacja wprowadziła zasadę zaufania, Precedens nr 1 z 2013r, Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego.
• Ordynacja wprowadziła zasadę zaufania cz. II, Precedens nr 2 z 2013r, Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego.
• Urzędnicy powinni szybko kończyć postępowania, Precedens 3, z 2013r, Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego.
• Elastyczność a kompetencje rady gminy w podatku od nieruchomości W: Prawo finansowe samorządu terytorialnego : "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku" / red. nauk. Jolanta Gliniecka [et al.]. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański ; Warszawa : CeDeWu, 2013. - S. 79-87. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
• Niewykonanie zobowiązania musi uzasadniać okoliczność : wyrok NSA z 6 marca 2012 r., FSK 594/Bibliogr.// Prawo i Podatki. - 2013, [nr 10], s. 22-25
• Określenia nieostre i klauzule generalne jako wyraz elastyczności prawa podatkowego : zarys problematyki - Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - T. 315/1 (2013), s. [43]-55
• Określenia nieostre i klauzule generalne w regulacji zobowiązania podatkowego : zagadnienie elastyczności (zarys problematyki) W: Prawo finansowe po transformacji ustrojowej : międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe : Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, Łódź, 5-6 czerwca 2012 r. / red. nauk. Ireneusz Mirek i Tomasz Nowak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. - S. [411]-420. - Bibliogr.
• Zagadnienie elastyczności polskiego prawa podatkowego
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.// Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbìrnik = Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. - Nr 4 (2013), s. [169]-188
• Elastyczność a definicja działalności gospodarczej w Ordynacji podatkowej // W: Podatkowy slalom przedsiębiorcy / pod red. Pawła Borszowskiego i Andrzeja Huchli ; Katedra Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2014. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia Finansowoprawne ; nr 3). - S. 39-48. – Bibliogr
• Elastyczność a zmiany prawa podatkowego W: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym : ocena dokonań i wnioski na przyszłość / red. Zbigniew Ofiarski. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, 2014. - S. [379]-387. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
• Elastyczność a zwrot szacunkowy "ważny interes podatnika" w konstrukcji umorzenia zaległości podatkowych W: Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Wiesława Miemiec, Krystyna Sawicka. - Stan prawny na 1 marca 2014 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - (Monografie Lex). - S. [190]-200. - Bibliogr.
• Określenia nieostre w kompetencjach rady gminy w podatku od nieruchomości a elastyczność Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Prawo i Administracja dla Regionu. - Nr 1 (2014), s. 87-98
• Zwrot szacunkowy w konstrukcji zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia z nauk Społecznych 2014.
-Paweł Selera : Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT. Warszawa, 2014 : [recenzja]
Rec.: Borszowski Paweł // Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. - T. 15 (2014), s. [146]-150
-Elastyczność przepisów podatku od nieruchomości na przykładzie zwolnienia nieruchomości (ich części) zajętych na działalność stowarzyszeń oraz gruntów "trwale zajętych" / Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk
// Finanse Komunalne. - R. 22, nr 9 (2015), s. 31-38
-Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2014 r., I SA/Sz 32/14 // Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. - Vol. 3, nr 2 (2015), s. 105-[112]
-Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 września 2014 r., I SA/Gd 1632/13 / Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk// Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. - Vol. 3, nr 1 (2015), s. 95-[103]
-Kontrowersje wokół definicji legalnej gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych : glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22.01.2014 r., II FSK 130/12 / Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk
// Finanse Komunalne. - 2015, nr 6, s. 73-78
-Zwolnienie budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych z podatku od nieruchomości / Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk
// Finanse Komunalne. - 2015, nr 5, s. 31-40

Linie orzecznicze ( opublikowane w Vademecum Doradcy Podatkowego, Wolters Kluwer – CD w latach 2012-2013)
1. Opodatkowanie garaży podatkiem od nieruchomości
2. Pobór opłat lokalnych w drodze inkasa
3. Opodatkowanie dróg, pasów drogowych
4. Współwłaściciele jako podatnicy podatku od nieruchomości.
5. Wyrobiska górnicze a przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
6. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
7 Grunty zajęte a grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
8. Uzasadniona obawa niewykonania zobowiązań podatkowych jako przesłanka zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych.
9. Ewidencja gruntów i budynków a wpływ na podatek od nieruchomości.
10. Użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.