dr Marek Podkowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 3752314
Email:
marek [dot] podkowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje we wrześniu:

 

11 września godz. 12-13

13 września godz. 11-12

18 września godz. 11-13

25 września godz. 13-15

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Marek Podkowski
Działalność naukowa: 

Marek Podkowski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Historii Państwa i Prawa.

Zainteresowania naukowe:

- historia administracji

- samorząd terytorialny w II RP

- historia państwa i prawa

- prawo wyznaniowe.

Publikacje: 

Monografie:

 1. Samorząd gminny w Wielkopolsce 1919-1939, Wrocław 2007.
 2. Prawo administracyjne – część szczegółowa. Zarys wykładu (współautor), Forum Naukowe 2009.

Artykuły i rozdziały w książkach:

 1. Gmina wiejska u progu II Rzeczypospolitej jako jednostka podziału terytorialnego, [w:] Podziały terytorialne Polski, przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Materiały I konferencji historyków państwa i prawa, Wrocław 1997.
 2. Kształtowanie się ustroju gminy wiejskiej w Wielkopolsce od uwłaszczenia do  odzyskania państwowości polskiej, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2213, Prawo CCLXX, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2000.
 3. Język urzędowy w sądownictwie na obszarze Wielkopolski w 1919 r., [w:] W kręgu dziejów wymiaru sprawiedliwości, Materiały III konferencji historyków państwa i prawa, Wrocław 2000.
 4. Wacław Bliziński (1870 – 1944), [w:] Wielkopolanie XX wieku, pod red. A. Gulczyńskiego, Wydawnictwo WBP, Poznań 2001.
 5. Czynności gmin wiejskich w sprawach wojskowych na obszarze Wielkopolski w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, [w:] Materiały IV konferencji historyków państwa i prawa, Wrocław 2001.
 6. Podatki samoistne w gminach wiejskich w latach 1933 – 1939 (na przykładzie Wielkopolski), [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2294, Prawo CCLXXIII pod red. A. Koniecznego, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2001.
 7. Czynności kancelaryjne zarządu gminy w II Rzeczypospolitej, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2501, Prawo CCLXXXV, pod red. A. Koniecznego, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2003.
 8. Funkcjonowanie gromad w Wielkopolsce po odzyskaniu niepodległości, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2616, Prawo CCLXXXVIII, pod red. K. Orzechowskiego, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2004.
 9. Recenzja książki T. Kruszewskiego, Sejm prowincjonalny na Śląsku (1824 – 1933), Sobótka 2001.
 10. Komisje i ich rola w gminach wiejskich w latach 1919-1939 (na przykładzie Wielkopolski), [w:] Wieś i chłopi. Problemy ustrojowo-prawne, Materiały V konferencji historyków państwa i prawa, Wrocław 2002.
 11. Uwagi o samorządzie miejskim po jego ujednoliceniu w 1933 r.[w:] Miasta i prawo miejskie w rozwoju historycznym. Materiały VI konferencji historyków państwa i prawa, Wrocław 2003.
 12. Uwagi o inwentarzach dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego z lat 1776-1792, [w:] Pozycja prawna stanu szlacheckiego, Materiały VII konferencji historyków państwa i prawa, Wrocław 2004.
 13. Proces rodziny Lipskich przeciwko fiskusowi pruskiemu o zwrot skonfiskowanych dóbr chockich w roku 1797, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2758, Prawo CCLXCIV, pod red. A. Koniecznego, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2005.
 14. Uwagi z życia ludności żydowskiej w regionie kaliskim na przełomie XVIII i XIX w., [w:] Mniejszości narodowe. Problemy ustrojowo-prawne, Materiały VIII konferencji historyków państwa i prawa, Wrocław 2005.
 15. Mierzenie i miary w dawnej Wielkopolsce, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2887, Prawo CCLXCVI, pod red. A. Koniecznego, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2006.
 16. Pojednanie w sądownictwie wiejskim w okolicach Babiej Góry w XV – XVII w., [w:] Postępowanie polubowne w dziejach, Materiały IX konferencji historyków państwa i prawa, Wrocław 2006.
 17. Tadeusz Bigo – wybitny uczony i wychowawca, [w:] Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, pod red. M. Marszała i J. Przygodzkiego, Wrocław 2006.
 18. Kwalifikacje i uprawnienia sekretarzy gmin wiejskich w II Rzeczypospolitej, [w:] Administracja publiczna – obywatel, społeczeństwo, państwo pod red. A. Sosnowskiego, Wrocław 2006.
 19. Egzekucje sądowe na Ziemi Kaliskiej w XVIII-XIX wieku, [w:] Postępowanie egzekucyjne w dziejach, Materiały X konferencji historyków państwa i prawa, Wrocław 2007.
 20. Ograniczanie praw Kościoła katolickiego na obszarze Ziemi Kaliskiej pod zaborem rosyjskim, [w:] Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość po red. J. Koredczuka, Wrocław 2008.
 21. Miedza droższa niż pole. Wybrane problemy granic gruntowych w szlacheckiej Wielkopolsce, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3063, Prawo CCCV, pod red. A. Koniecznego, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2008.
 22. Działalność finansowa i jej kontrola wewnętrzna w gminie wiejskiej po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 roku, [w:] Z dziejów skarbowości pod red. R. Wojciechowskiego, Wrocław 2009.
 23. Wybór sołtysa i podsołtysa w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 r., Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3180, Prawo CCCX, pod red. A. Koniecznego, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2009.
 24. Udział kobiet w parlamencie II Rzeczypospolitej, [w:] Pozycja prawna kobiet w dziejach pod red. S. Rogowskiego, Kolonia Limited 2010.
 25. Nadzór nad samorządem gminnym w świetle ustawy scaleniowej z 1933 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCCXI, pod red. A. Koniecznego i P. Jurka, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2010.
 26. Szkolenie kandydatów na sekretarzy gmin wiejskich po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 roku, [w:] Nauka i nauczanie prawa w dziejach pod. red. T. Kruszewskiego, Wrocław 2011.
 27. Wybór rady gminy w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 r., Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCCXIII, pod red. A. Koniecznego i M. Ptaka, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2011.
 28. Kilka uwag o opiece w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, [w:] Rodzina i jej prawa pod red. J. Rominkiewicza, Wrocław 2012.
 29. Wybór zarządu gminy wiejskiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku, [w:] Studia historycznoprawne: dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, pod red. Alfreda Koniecznego i Mariana J. Ptaka, Wrocław 2012.
 30. Wybór rady gromadzkiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo. T. 315/2, Wrocław 2013.
 31. Zakres działania rady gminy w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 roku, [w:] Samorząd i samorządność w przeszłości i teraźniejszości, pod red. Mariana J. Ptaka, Wrocław 2013.