Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Monika Tenenbaum-Kulig

Kontakt: 

pokój 108, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752 397
Email:
monika [dot] tenenbaum-kulig [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

wtorek                            9.30-11.30
 

13 X 2018                     10.30-11.30
18 XI 2018                    14.15-15.15
09 XII 2018                   11.15-12.15
16 XII 2018                   13.00-14.00
27 I 2019                       10.30-11.30
 

 

 
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

Prawo cywilne, w tym w szczególności problematyka prawa zobowiązań

 

2. Dorobek naukowy:

a) Monografie

- Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2008

b) Artykuły / rozdziały w monografiach / hasła encyklopedyczne

- Ewolucja uregulowania zadatku w prawie polskim, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 2005, t. 68, s. 283-297

- Zarzut potrącenia, Monitor Prawniczy 2006, nr 21, s. 1162-1169

- Zobowiązania naturalne, w: red. P. Machnikowski, Odpowiedzialność w prawie cywilnym, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2897, Prawo CCC, Wrocław 2006, s. 241-252

- Instytucje zadatku i zaliczki – cechy wspólne, różnice i kryteria rozróżnienia – Rejent 2008, nr 9 (209), s. 132-149

- Instytucja prawna zadatku z punktu widzenia ekonomicznej analizy prawa, w: red. L. Olszewski, Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane aspekty), Acta Universitatis Wratislaviensis, Ekonomia XVI, Wrocław 2008, s. 259-286

- Zakres autonomii osób fizycznych w możliwości dysponowania komórkami, tkankami i narządami dla celów transplantologicznych za życia oraz na wypadek śmierci – red. P. Machnikowski, Prace z prawa cywilnego. Dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3161 PRAWO CCCVIII, Wrocław 2009, s. 515-534

- Błąd według projektu księgi I kodeksu cywilnego, Rejent 2010, nr 3, s. 191-210

- J. Balcarczyk, M. Tenenbaum, Projekt ustawy o testamencie biologicznym w prawie włoskim, Prawo i Medycyna 2010, nr 2 (39), s. 81-94

- Dopuszczalność ustanawiania zadatku w umowach zobowiązująco-rozporządzających dotyczących nieruchomości, Nowy Przegląd Notarialny 2010, nr 2 (44), s. 5-13

- Uprawnienia wierzyciela nie odstępującego od umowy zabezpieczonej zadatkiem – na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 VI 2009 r, III CZP 39/09, w: red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010, s. 639-650

- Mechanizm pozasądowego uzyskiwania odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd medyczny w ujęciu projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Prawo i Medycyna 2010, nr 4, s. 40-56

- Pojęcie powiększenia nieruchomości sąsiedniej na gruncie art. 93 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami – de lege lata i de lege ferenda, Monitor Prawniczy, 2011, nr 2, s. 88-98

- Polskie prawo cywilne w kontekście zmian wynikających z prawa europejskiego w tym z wejścia w życie traktatu lizbońskiego, w: red. E. Kozerska, P. Malinowski, T. Scheffler, Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim, Opole 2011 , s. 151-174

- Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 stycznia 2010 r, IV CSK 432/09, Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, z. 3, s. 199-203

- Recenzja - Red. M. Safjan, Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 474, Prawo i Medycyna 2011, nr 2 (43,vol. 13), s. 114-127

- Sposób oznaczenia w umowie ustanawiającej hipotekę zabezpieczonej wierzytelności i stosunku prawnego, wynikających z umów wykonawczych wobec umowy ramowej, Wrocławskie Studia Sądowe 2012, nr 2, s. 147-157

- O charakterze nabycia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym, zastosowaniu art. 37 k.r.o. i uprawnieniach małżonka zwycięskiego licytanta, Nowy Przegląd Notarialny 2012, nr 2, s. 83-98

- Początek biegu terminu wypowiedzenia umów najmu, dzierżawy i użyczenia na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Samorząd Terytorialny 2012, nr 12, s. 66-73

- kazusy nr: 56, 57, 69, 70, 71, 79, 80, 82, 87, 88, 89, 96, 98, 99, 102, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 124

w: red. J. Kuźmicka-Sulikowska, Zbiór kazusów z prawa cywilnego. Prawo cywilne - część ogólna, Prawo zobowiązań – część ogólna i szczegółowa, Prawo rzeczowe i Prawo spadkowe, Wrocław 2012

- Problematyka wartości religijnych w kontekście dóbr osobistych osób prawnych, w: red. E. Marszałkowska-Krześ, Aktualne zagadnienia prawa prywatnego, Wrocław 2012, Uniwersytet Wrocławski. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) e-Monografie ; nr 19, s. 171-191

- O relacji między formą egzaminu a jego sensownością i stopniem sprawiedliwości oceny – kilka uwag, w: red. J. Mazurkiewicz, Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy. O egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, doktorantów i innych prawników, Wrocław 2013, s. 209-218, dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/40555

- Problem odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy tworzącemu konstrukcje tymczasowe na podstawie własnego projektu, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2013, nr 5, s. 14-18

- Znaczenie celu umowy przy ocenie przyczyny niewykonania zobowiązania z umowy przedwstępnej zabezpieczonej zadatkiem, w: red. J. Mazurkiewicz, Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 36) - s. 439-452

- Zagadnienie dopuszczalności badania przez organ egzekucyjny, czy wystawca tytułu wykonawczego posiada status wierzyciela – na przykładzie tytułów wystawionych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 2013, nr 92, s. 75-84

- Glosa do uchwały Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 6 grudnia 2012 r., III CZP 76/12, Orzecznictwo Sądów Polskich 2013, nr 12, s. 894-897

- M. Tenenbaum-Kulig, J. Moskała, Klauzule abuzywne i ich eliminacja z obrotu gospodarczego – postulowane zmiany prawotwórcze zmierzające do usprawnienia mechanizmu, w: red. E. Kozerska, T. Scheffler, Wokół Traktatu Lizbońskiego: propozycje i postulaty dotyczące prawa i ekonomii Unii Europejskiej, Kraków 2013. - s. 93-118

- kazusy nr: 12, 13, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 49, 50, 60, 61, 91, 92, 93, 123

w: red. J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń, Warszawa 2014

- kazusy nr: 61, 62, 74, 75, 76, 79, 85, 86, 89, 94, 95, 96, 103, 105, 106, 109, 112, 113, 122, 123, 129, 131, 132, 133, 135

w: red. J. Kuźmicka-Sulikowska, Zbiór kazusów z prawa cywilnego. Prawo cywilne - część ogólna, Prawo zobowiązań – część ogólna i szczegółowa, Prawo rzeczowe i Prawo spadkowe, Wrocław 2014

- w: J. Kuźmicka-Sulikowska, M. Tenenbaum-Kulig, Prawo cywilne: część ogólna i zobowiązania. Wykład w formie pytań i odpowiedzi, Warszawa 2015

- kazusy nr: w: red. J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń, Warszawa 2015

- Komentarz do art. 898 k.c., w: Komentarz fragmentaryczny do kodeksu cywilnego napisany przez przyjaciół dla profesora Adama Olejniczaka, Poznań 2015

- Użycie terenu cmentarnego na inny cel według ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w: red. J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut, Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2015, s. 772-793

- Zaliczka w rokowaniach o zbycie nieruchomości stanowiacych własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego organizowanych po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym. Wybrane uwagi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 10, s. 2-8

- Klauzula zadatku, w: red. R. Strugała, Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów, Warszawa 2016, s. 243-268

- Klauzula zaliczki, w: red. R. Strugała, Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów, Warszawa 2016, s. 268-274

- Klauzula kary umownej, w: red. R. Strugała, Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów, Warszawa 2016, s. 274-301

- Renta z art. 446 § 2 k.c., w: red. M. Drela, Renta w prawie polskim, Wrocław 2016, s. 51-94

- Uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie art. 394 § 1 KC - ograniczone czasowo czy bezterminowe?
Studia Prawa Prywatnego 2017, z. 3-4, s. 13-30

 

3. Granty / projekty badawcze

- kilkukrotnie przyznawane i realizowane granty WPAiE UWr.

 

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

 

5. Stypendia / staże naukowe

- Stypendium zagraniczne na Uniwersytecie w Saragossie (Hiszpania) – 01 X – 31 XII 2005 r.

- Annual Summer School on Health Law, The Erasmus Observatory on Health Law, Uniwersytet w Rotterdamie (Holandia) – VIII 2009 r.

- Univerzita Palackeho v Olomouci, Czech Republic, Erasmus+ Programme, Staff Mobility for Teaching, 25-29 IV 2016 r.

 

6. Nagrody

- III miejsce za pracę magisterską p.t.: "Potrącenie jako instytucja prawa materialnego i procesowego", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. E. Gniewka, WPAiE 2004 r.

 

7. Działalność pozauczelniana

- szkolenia dla OIRP Wrocław

- radca prawny

 

8. O sobie (opcjonalnie)