dr Ewa Wójtowicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Telefon:
71-375-23-90
Email:
ewa [dot] anna [dot] wojtowicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017:

 

środa godz. 11:15 - 13:15

 

Konsultacje dla studentów studiów zaocznych:

05.03.2017 r. godz. 12:15-13:15

14.05.2017 r. godz. 16:00-17:00

21.05.2017 r. godz. 10:30-11:30

03.06.2017 r. godz. 16:00-17:00

10.06.2017 r. godz. 16:00-17:00

 

Zdjęcie użytkownika dr Ewa Wójtowicz
Działalność naukowa: 

Dr Ewa Wójtowicz jest adiunktem w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z umowami handlowymi, w tym z umowami konsumenckimi. Jest autorem monografii „Zawieranie umów między przedsiębiorcami” (Wolters Kluwer 2010), a także artykułów z tego zakresu.

W okresie 12.04.2007-11.07.2008 wykonawca w projekcie badawczym promotorskim finansowanym przez Komitet Badań Naukowych (KBN) – nr N110 012 32/0730: “Zawieranie umów z udziałem przedsiębiorcy”.

W okresie 1-30.09.2007-1-29.02.2008 badania w European Legal Studies Institute University w Osnabrück (Niemcy) - badania naukowe w ramach finansowania KBN.

W okresie 1-30.11.2010 staż w Centre de Droit de la Consommation Uniwersytetu Montpellier I, Montpellier (Francja) w ramach projektu "Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta".

W 2016 r. postdoc grant w Max Planck Institute for Comparative and International Private Law w Hamburgu (Niemcy) w celu realizacji projektu wlasnego „Law applicable to distribution contracts and contracts for sale – relationship between framework agreement and application contracts”.

 

Publikacje: 

Wykaz wybranych aktualnych publikacji:

 1. Zawieranie umów o usługi turystyczne i o timesharing – obowiązki przedsiębiorców, Przegląd Prawa Handlowego, nr 6, 2007, s. 42-48;
 2. Uprawnienia korzystającego konsumenta w razie wad przedmiotu leasingu, Rejent, nr 5 (18), 2008,s. 135-147 (współautorstwo z B. Książek);
 3. Zawieranie umów między przedsiębiorcami (monografia), Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010;
 4. Problem sankcji za uchybienie przedkontraktowym obowiązkom informacyjnym w umowach konsumenckich w prawie polskim na tle ostatnich tendencji w prawie unijnym, Rejent, nr 10 (20), 2010, s. 94-115;
 5. Kontrola klauzul abuzywnych w prawie francuskim na przykładzie umowy ubezpieczenia, Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 2, 2011, s. 5-18;
 6. Wykładnia umów gospodarczych według projektu nowego kodeksu cywilnego, [w:] T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Warszawa, Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 444-457;
 7. Problematyka umów związanych i związków umów w prawie polskim a harmonizacja prawa umów w UE, [w:] J. Kruczalak - Jankowska (ed.), Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, Warszawa, Lexis Nexis, 2013, s. 438-447;
 8. Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ujawniony po jej wykreśleniu z rejestru, [w:] J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3461), s. 387-395;
 9. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie w razie braku udzielenia informacji o przysługującym uprawnieniu, [w:] M. Ganczar, E. Sługocka-Krupa (red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2014, s.115-124;
 10. European Union activity in the field of civil law and its impact on Polish national contract law [w:] I.P. Karolewski, M. Sus (red.), Transformative power of Europe. The Case of Poland, Nomos, Baden-Baden, 2015, s. 36-54;
 11. Świadczenie wyrównawcze po rozwiązaniu umowy dystrybucji [w:] J. Olszewski (red.), Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, Ch. Beck, Warszawa 2015;
 12. Obowiązek lojalności w umowach pośrednictwa handlowego, Przegląd Prawa i Administracji, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, tom CI, 2015, s. 277-285.