prof. dr hab. Leonard Górnicki

Pracownik naukowy

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 3752827,
+48 71 3752364
Email:
leonard [dot] gornicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Konsultacje:

czwartek 14.30-16.30.

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Leonard Górnicki
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

1) historia prawa oraz historia idei prawnych i politycznych, 2) prawo cywilne i własność intelektualna, 3) komparatystyka prawnicza, 4) teoria i technika kodyfikacji prawa, 5) prawo wyznaniowe.

 

Dorobek naukowo-badawczy: łącznie ok. 50 wydanych drukiem publikacji indywidualnych, w tym 4 monografie naukowe oraz udział indywidualny w dwóch opracowaniach zbiorowych o charakterze syntez: Systemu Prawa Prywatnego (T. 1, rozdz. III) oraz Syntezy Prawa Polskiego 1918–1939 (cz. trzecia, rozdz. II i III), a także kilkadziesiąt studiów i artykułów jego autorstwa.

 

 W przygotowaniu redakcyjnym znajdują się 2 opracowania o charakterze ujęć syntetyzujących: 1) ) Prawo osobowe na ziemiach polskich podczas II wojny światowej, w: Synteza Prawa Polskiego 1939-1945 (wraz z T. Kruszewskim), w przygotowaniu (Wydawnictwo C. H. Beck) i 2) Prawo rzeczowe na ziemiach polskich podczas II wojny światowej, w: Synteza Prawa Polskiego 1939-1945 (wraz z T. Kruszewskim), w przygotowaniu (Wydawnictwo C. H. Beck).

Redaktor tomów zbiorowych: Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis : 2012, vol. 1, No 1, Wrocław 2012;  2012, vol. 1, No 2, Wrocław 2012; 2014, vol. 3, no 2 i vol. 3 no 2,, Wrocław 2014; 2015, Vol. 4, No. 1, Wrocław 2015. 

 

Redaktor naczelny czasopisma naukowego WPAiE we Wrocławiu - Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego wydawanych corocznie tomów prac naukowych Instytutu Historii Państwa i Prawa (seria publikacji wydawanych przez Kolonia Limited).

 

Nagrody:

Trzecia nagroda w XXXV Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych w 1995 r., za rozprawę doktorską Prawo Trzeciej Rzeszy w nauce i publicystyce prawniczej Polski międzywojennej.

Za działalność dydaktyczną i organizacyjną byłem wielokrotnie nagradzany przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Działalność pozauczelniana:

 

- Rzecznik Dyscyplinarny przy Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na kadencję 2013-2016.

 

- Członek Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem,  

afiliowanego przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.

 

 

Informacje o sobie:  

 

Studia wyższe odbyłem w latach 1980-1984 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (tytuł magistra prawa, 1985 r.)

Stopień doktora nauk prawnych nadany mi został w 1991 r. przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, na podstawie rozprawy doktorskiej „Prawo Trzeciej Rzeszy w nauce i publicystyce prawniczej Polski międzywojennej 1933-1939”, a stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa w roku 2001, nadała mi Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, na podstawie rozprawy habilitacyjnej: „Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919 – 1939”.

 

Aktualnie pełnione na Uczelni funkcje:

- kierownik Zakładu Historii Państwa i Prawa Polskiego,

- przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2012),

- przewodniczący Kolegium Redakcyjnego e-publikacji Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

- redaktor Folia Iuridica Wratislaviensis,

- członek Rady Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego (druga kadencja),

- członek Komisji Bibliotecznej WPAiE (nieprzerwanie od 1993 r.),

- członek Wydziałowej Komisji do Spraw Oceny Jakości Kształcenia,

- członek Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich  WPAiE UWr. (od 2012).

 

Poza naukami prawnymi interesuję się literaturą piękną, filozofią, psychologią głębi i psychologią transpersonalną, mistyką i ezoteryzmem.

 

Pozostałe informacje o mnie:

Hübners Who is Who w Polsce, wydanie 14 (oraz poprzednie).

 

 

 

Publikacje: 

Monografie:

1. Prawo Trzeciej Rzeszy w nauce i publicystyce prawniczej Polski międzywojennej (1933 - 1939). Wydawnictwo AS, Bielsko-Biała 1993, ss. 301.

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=53846&from=&dirids=53&ver_id=&lp=1&QI=

2. Nieuczciwa konkurencja, w szczególności przez wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług i środki ochrony w prawie polskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, ss. 132.

3. Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919 - 1939. Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2000, ss. 529.

4. Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej, Wrocław 2013, ss. 324.

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=42471&from=&dirids=53&ver_id=&lp=3&QI=

 

Współautorstwo dzieł zbiorowych:

 

1. Idea autorytarnego ustroju państwa w konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku, w: Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku. Pod redakcją Marka Maciejewskiego i Macieja Marszała, Wrocław 2002, s. 345-373.

2. Wolność tworzenia nowych kościołów i innych związków wyznaniowych i sposoby regulacji ich statusu prawnego w ustawodawstwie polskim, w: Administracja publiczna-obywatel- społeczeństwo-państwo, pod. red. Adama M. Sosnowskiego, Wrocław 2006, s. 211-220.

3. Kodyfikacja prawa prywatnego, w: System Prawa Prywatnego. Tom 1 Prawo cywilne – część ogólna, pod redakcją Marka Safjana, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 75-126.

4. Kodyfikacja prawa prywatnego, w: System Prawa Prywatnego. Tom 1 Prawo cywilne – część ogólna,  2.  wydanie. Red. M. Safjan, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 77-155 (znacznie uzupełnione i uaktualnione).

5. Problem nabywania oraz charakteru osobowości prawnej kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, w: Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały XI Konferencji historyków państwa i prawa. Kowary, 6-8 września 2007 r. Pod redakcją J. Koredczuka, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2008, s. 217-235.

6. Historia, koncepcja i systematyka projektu ustawy czekowej z 1923 r., w: Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, pod red. M. Małeckiego, Bielsko-Biała 2009, s. 663-678.

7. Koncepcja prawa na przedsiębiorstwie Fryderyka Zolla, w: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. Komitet redakcyjny: A. Lityński, M. Mikołajczyk, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak, Katowice-Kraków 2009, s. 213-223.

8.Rozwój idei kodyfikacji prawa od XVIII wieku do współczesności, w: Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi. T. I. Pod red. S. Grodziskiego, D.Malec, A.Karabowicz, M.Stusa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 283-294.

9. Z dziejów zwalczania nieuczciwej konkurencji, w: O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Księga II, Białystok-Katowice 2010, s. 929-946.

10. O wpływie myśli Jacoba Boehmego (1575-1624) na nowoczesną gnozę, w: Wpływ myśli hermetycznej Jacoba Boehmego na życie i twórczość Adama Mickiewicza oraz jej współczesna recepcja. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Katowice 10 października 2008 r. Pod redakcją prof. dra hab. Leonarda Górnickiego, Wieluń 2011.

Dostęp online:     https://wroc.academia.edu/LeonardG%C3%B3rnicki

11. „Droit moral“ , insbesondere nach dem Tode des Urhebers, im polnischen Urheberrechtsgesetz aus dem Jahre 1926, w: A. Gulczyński (Hg.),  Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch – Rechtssubjekt, Leukam, Graz 2010, s. 183-211.

12. Działalność Stanisława Wróblewskiego w Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, w: Stanisław Wróblewski 1868-1938. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 21 listopada 2008 r., seria: „W służbie Nauki 2011, Nr 19, Kraków 2011, s. 79-119.

13. Onera matrimonii” i majątek rodziny w projektach kodyfikacji prawa familijnego w II RP, w: Rodzina i jej prawa, pod red. Jarosława Rominkiewicza, Kolonia Limited, Wrocław 2012, s. 137-163.

14. Prawa rzeczowe, w: Synteza Prawa Polskiego 1918–1939, red. T. Guz, J. Głuchowski,  M. R. Pałubska, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 300-354.

15. Prawa na dobrach niematerialnych, w: Synteza prawa polskiego 1918-1939, red.  T. Guz,  J. Głuchowski,  M. R. Pałubska, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 355-405.

16. Idea samorządu w konstytucji kwietniowej z 1935 r., w: Samorząd i samorządność w przeszłości i teraźniejszości. Pod red. M. J. Ptaka, Kolonia Limited, Wrocław  2013, s. 125-144.

17. Działalność kodyfikacyjna Józefa Skąpskiego seniora, w: Józef Skąpski ojciec 1868-1950, Józef Skąpski syn 1921-1998 : materiały z posiedzenia naukowego w dniu 13 listopada 2009 r. [red. Rita Majkowska, Lucyna Nowak]; Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU, Polska Akademia Umiejętności Kraków 2014, s.45-84.

18. Projekty regulacji prawnych stosunków między rodzicami a dziećmi w  pracach Komisji Kodyfikacyjnej na tle stanu prawnego w II RP, w: Dziecko i jego pozycja prawna w dziejach. Pod red. Andrzeja Paska, Kolonia Limited, Wrocław 2014, s. 211-244.

19. Zasada uspołecznienia pewnych stosunków umownych w kodeksie zobowiązań z 1933 roku, w: Zasady prawne w dziejach prawa publicznego i prywatnego. Pod redakcją Marka Podkowskiego, Kolonia Limited Wrocław 2015, s. 153-169. 

 

Artykuły i studia

1. Kilka uwag o nazistowskim elitaryzmie, Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, T. XII, Wrocław 1987, s. 107 - 129.

2. Totalizm w poglądach prawników polskich (1933-1939), Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, T. XV, Wrocław 1992, s. 41 - 81.

3. Niektóre instytucje hitlerowskiego prawa konstytucyjnego w polskiej nauce prawa i publicystyce prawniczej (1933-1939), Acta Universitatis Wratislaviensis (AUW) No 1384, Prawo CCXIII, Wrocław 1992, s. 119 - 148.

4. Polskie narodowosocjalistyczne ugrupowania w województwie śląskim wobec hitleryzmu, AUW No 1277, Prawo CXCVII, Wrocław 1992, s. 159-199.

5. Koncepcja prawa Trzeciej Rzeszy w poglądach prawników polskich (1933 - 1939), Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, T. XVI, Wrocław 1993, s. 83-121.

6. O wpływie prawa Trzeciej Rzeszy na myśl prawniczą i ustawodawstwo międzywojennej Polski. Stanowiska i oceny prawników polskich, AUW No 1477, Prawo CCXXII, Wrocław 1993, s. 141-160.

7. Podstawowe instytucje prawa pracy i polityka społeczna Trzeciej Rzeszy w opiniach prawników polskich w latach 1933-1939, Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, T. XVII, Wrocław 1994, s. 125-149.

8. Zagadnienie periodyzacji historii ustroju Polski w polskich naukach historyczno-prawnych od końca XIX wieku do współczesności, Czasy Nowożytne, t. XI (XII), 2001, s. 5-39.

9. Problem prawnej ochrony własności nieruchomości, nie wpisanej do ksiąg gruntowych w okresie zaborów i w Polsce niepodległej, AUW No 2367. Prawo CCLXXVI, Wrocław 2002, s. 169-203.

10. Organizacyjne zagadnienia kodyfikacji prawa handlowego w Komisji Kodyfikacyjnej RP (1919-1939), AUW No 2501. Prawo CCLXXXV, Wrocław 2003, s. 261-288.

11. Udział Stanisława Wróblewskiego w pracach Komisji Kodyfikacyjnej nad ustawami o prawie prywatnym międzynarodowym i międzydzielnicowym z 1926 r., Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, z. 2, Kraków 2003, s. 265-300.

12. Zagadnienie systematyki kodyfikacji prawa cywilnego i handlowego w pracach Komisji Kodyfikacyjnej (1919-1939), Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 3, s. 623-664.

13. Podstawowe założenia i systematyka polskiego kodeksu handlowego z 1934 roku, AUW No 2616. Prawo CCLXXXVIII, Wrocław 2004, s. 261-280.

14. Udział Stanisława Wróblewskiego w pracach nad prawem spadkowym w Komisji Kodyfikacyjnej II RP, AUW No 2620. Prawo CCXC, Wrocław 2004, s. 207-238.

15. Koncepcja praw zastawniczych a instytucja kredytu realnego w projektach kodyfikacyjnych w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, AUW No 2758. Prawo CCXCIV, Wrocław 2005, s. 173-197.

16. Magistri nostri. O profesorach Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2005, R. LXVII, z. 3, 201-208.

17. Wpływ obcych ustawodawstw i doktryny prawa na polską kodyfikację prawa prywatnego w II RP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa. Zeszyty Prawnicze, z. 13. Korzenie i tradycje współczesnego prawa cywilnego w zjednoczonej Europie, pod. red. A. Karabowicz i M. Stusa, Kraków 2005, s. 57-80.

18. Rozwój idei praw autorskich od początków do II wojny światowej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, z. 3, Kraków 2006, s. 735-809.

19. Droit moral w polskiej ustawie o prawie autorskim z 1926 roku, AUW No 2887. Prawo CCXCVIII, Wrocław 2006, s. 211-240.

20. Rozwój idei ochrony praw własności intelektualnej do II wojny światowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania “Copernicus” we Wrocławiu, 2006, nr 3, s. 5-24.

21. Dobra nie będące rzeczami (inne dobra) projekcie prawa rzeczowego z 1937 i 1939 roku, Acta Uniwersitatis Wratislawiensis No 3015. Prawo CCCIII, Wrocław 2007, s. 233-258.

22. Metoda opracowania i koncepcja kodeksu zobowiązań z 1934 roku, Acta Uniwersitatis Wratislawiensis No 3063. Prawo CCCV, Wrocław 2008, s. 79-94.

23. Narodowosocjalistyczne prawo w poglądach Szymona Rundsteina, „Studia na Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” (dalej: SnFiZH), t. XXXIII (numer specjalny: Polskie interpretacje totalitaryzmu i autorytaryzmu), pod redakcją Marka Maciejewskiego i Macieja Marszała, Wrocław 2011, s. 47-77.

 24. Prawo jako czynnik integracji państwa w latach II Rzeczypospolitej, Studia historycznoprawne, pod red. Alfreda Koniecznego i Mariana J. Ptaka, Wrocław 2011, s. 111- 146.

25. O pojęciu i znaczeniu wielkich kodeksów cywilnych, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2012, z. 1, s. 51-89.

26. Przedsiębiorstwo w projekcie części ogólnej kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1928-1932, Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu [w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Acta Universitatis Wratislaviensis Prawo. T. 316/2, Wrocław 2014, s. 187-207.

27. Prace Komisji Kodyfikacyjnej RP nad kodeksem handlowym z 1934 r. : organizacja i koncepcja kodyfikacyjna, Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 8, s. 50-58.

28. Przewodnie konstrukcje i pojęcia kodeksu handlowego z 1934 roku, Przegląd Prawa i Administracji CI. AUW no 3644. Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, red. Józef Frąckowiak, Wrocław 2015 s. 63-91. 

29. Unifikacja i kodyfikacja prawa o spółkach akcyjnych w II Rzeczypospolitej Polskiej, „Miscellanea historico-iuridica” 2015, T. XIV, z. 1 (opubl. 2016), s. 133-168. 

 

Prace w druku i przyjęte do druku:

1. Prawo osobowe na ziemiach polskich podczas II wojny światowej, w: Synteza Prawa Polskiego 1939-1945 (wraz z T. Kruszewskim), w przygotowaniu (Wydawnictwo C. H. Beck).

2. Prawo rzeczowe na ziemiach polskich podczas II wojny światowej, w: Synteza Prawa Polskiego 1939-1945 (wraz z T. Kruszewskim), w przygotowaniu (Wydawnictwo C. H. Beck).