dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Email:
joanna [dot] kuzmicka-sulikowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 odbędą się w:

poniedziałek 19 czerwca 2017 r. w godz. 9.15-11.15

wtorek 27 czerwca 2017 r. w godz. 10.40-12.40

poniedziałek 3 lipca 2017 r. w godz. 9.15-11.15

poniedziałek 10 lipca 2017 r. w godz. 9.15-11.15

Później konsultacje nie będą się odbywać z uwagi na urlop. Zostaną wznowione we wrześniu.

Najbliższe konsultacje: 7 września 2017 r. godz. 10.40-12.40;

14 września 2017 r. godz. 9.00-11.00;

19 września 2017 r. godz. 11.40-13.40;

28 września 2017 r. godz. 10.30-12.30.

 

 

Konsultacje dla studentów studiów zaocznych  w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 odbędą się:

25 lutego 2017 r. (sobota) w godz. 12.15-13.15

5 marca 2015 r. (niedziela) w godz. 13.00-14.00

18 marca 2017 r. (sobota) w godz. 13.00-14.00

2 kwietnia 2017 r. (niedziela) w godz. 13.00-14.00

6 maja 2017 r. (sobota) w godz. 16.00-17.00

 

Zdjęcie użytkownika dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania badawcze:

-         odpowiedzialność deliktowa, w szczególności odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

-         odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną w wyniku rażącego naruszenia prawa

-         przedawnienie roszczeń

-         kliniczne nauczanie prawa i organizacja ruchu uniwersyteckich poradni prawnych

 

Referaty wygłoszone na konferencjach:

 

1)      „Administrator hipoteki. Wybrane zagadnienia na tle art. 682 ustawy o księgach wieczystych i hipotece” wygłoszony 17 listopada 2011 r. podczas konferencji „Hipoteka po nowelizacji”, która odbyła się w dniach 17-18 listopada 2011 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

2)      „Realizacja programu Street Law-Zakłady Karne w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej we Wrocławiu” wygłoszony 14 kwietnia 2012 r. podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Być bliżej prawa – realizacja programu Street Law”, która odbyła się w dniach 13 – 15 kwietnia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego;

3)  "Projekt przekształcenia instytucjonalnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej we Wrocławiu" wygłoszony 12 kwietnia 2013 r. podczas XIX Ogólnopolskiej Konferencji Poradni Prawnych "Praktyka funkcjonowania uniwersyteckich poradni prawnych - najczęściej pojawiające się problemy i propozycje ich rozwiązania. Dyskusja nad modelem poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce", która odbyła się w dniach 12-14 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego";

4)      „Status członka Kliniki prawa w postępowaniu cywilnym” wygłoszony w ramach panelu „Status członka Kliniki w poszczególnych rodzajach postępowań – uwagi de lege lata i de lege ferenda” w dniu 5 grudnia 2013 r. podczas XX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Poradni Prawnych – „Studenckie Poradnie Prawne w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej-teraźniejszość i przyszłość”, która odbyła się w dniach 4-6 grudnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

5)      „Model poradnictwa prawnego i obywatelskiego” (wspólnie z dr Magdaleną Olczyk) wygłoszony w dniach 22 i 23 marca 2014 r. podczas XXI Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych – „Model poradnictwa prawnego i obywatelskiego”, która odbyła się w dniach 21-23 marca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego;

6)      „Odpowiedzialność cywilna arbitra sądu polubownego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. Zagadnienia wybrane” wygłoszony w dniu 16 maja 2014 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Międzynarodowej „Dochodzenie roszczeń przed sądami polubownymi”, która odbyła się w dniu 16 maja 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

7) "Zapis windykacyjny a realizacja woli testatora. Rozważania na tle wybranych rozwiązań prawnych" wygłoszony 21 listopada 2014 r. podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Non omnis moriar. Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, wybrane zagadnienia dziedziczenia oraz swoboda działalności funeralnej", która odbyła się 21 listopada 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

8) Współprowadzenie (wraz z dr Magdaleną Olczyk) warsztatu „Działalność prawników pro bono a koncepcje rozwiązań systemowych dotyczących nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego” 3 lutego 2015 r. podczas Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, który odbył się w dniach 2-4 lutego 2015 r. w Miedzeszynie pod Warszawą;

9) "Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa a inne wybrane podstawy normatywne ich odpowiedzialności" wygłoszony 14 października 2015 r. podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Tendencje we współczesnej administracji publicznej - podmioty, zadania publiczne oraz prawne formy ich realizacji", która odbyła się w dniach 13-14 października 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;

10) "Problematyka biegu przedawnienia roszczeń przysługujących dziecku z tytułu szkód doznanych przez nie w wyniku czynów niedozwolonych innych osób" wygłoszony 20 listopada 2015 r. podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki", która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

11) "Stwierdzenie nieważności decyzji albo postanowienia na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa" wygłoszony 19 października 2016 r. podczas miedzynarodowej konferencji I Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne "Unifikacja - Integracja - Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa", która odbyła się w dniach 18-19 października 2016 r. w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

Granty/projekty badawcze:

 

Wykonawca na etapie upowszechniania w projekcie „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1. wsparcie systemowe dla trzeciego sektora).

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism:

 

Członek Kolegium Redakcyjnego Czasopisma Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Klinika”

 

Stypendia/staże naukowe:

Kilkakrotnie przyznane i zrealizowane granty badawcze dla młodego doktora w ramach dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 

Nagrody:

 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiegi z dnia 15 listopada 2016 r. za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2015 roku.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wroclawskiego z dnia 13 listopada 2015 r. za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2014 roku.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2014 r. za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2013 roku.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2012 r.  za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2011 roku.

Nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepsze prace magisterskie w 2005 r.

 

Inne informacje:

Od 10 lutego 2011 r. opiekun naukowy studenckiego koła naukowego Uniwersytecka Poradnia Prawna dzialającego przy Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Od 1 grudnia 2014 r. kierownik Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa działającej w ramach Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Publikacje: 

 

Wykaz publikacji:

 

Monografie:

1)      „Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim”, Warszawa 2011, 517 s.

2)      „Odpowiedzialność deliktowa w prawie wybranych państw obcych”, Wrocław 2011; Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011, 359 s. (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Seria e-Monografie; nr 10)

Publikacja jest dostępna online:

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=34500&from=&dirids...

3)      „Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz”, Wrocław 2013, 335 s.

4) "Idea przedawnienia i jej realizacja w polskim kodeksie cywilnym", Wrocław 2015, 670 s.

(Prace naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Seria e-Monografie nr 65)

ISBN wersji drukowanej: 978-83-61370-71-0;   ISBN wersji elektronicznej (pdf): 978-83-61370-83-3

Publikacja jest dostępna online:

BCUWr: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/73284

Repozytorium UWr: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73284

 

 

Autorstwo lub współautorstwo podręczników:

1)      Rozdział VII „Czyny niedozwolone” w Części II Zobowiązania (s. 284-326) [w:] Zarys prawa cywilnego, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014;

2)      Joanna Kuźmicka - Sulikowska, „Prawo rzeczowe i spadkowe. Wykład w formie pytań i odpowiedzi”, Warszawa 2014 (227 stron);

3)      Część I. Prawo cywilne-Część ogólna (s. 15-108) [w:] J. Kuźmicka-Sulikowska, M. Tenenbaum-Kulig, „Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Wykład w formie pytań i odpowiedzi”, Warszawa 2014;

4) Część I. Prawo cywilne - Część ogólna [w:] J. Kuźmicka-Sulikowska, M. Tenenbaum-Kulig, „Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Wykład w formie pytań i odpowiedzi”, wydanie 2, Warszawa 2015;

5) Rozdział VII "Czyny niedozwolone" w Części II Zobowiązania [w:] Zarys prawa cywilnego, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, wydanie 2, Warszawa 2016;

6) Joanna Kuźmicka-Sulikowska, "Prawo rzeczowe i spadkowe. Pytania i odpowiedzi", 2. wydanie, Warszawa 2016 (293 strony). 

 

Redakcja i współautorstwo:

1)      M. Drela, K. Gołębiowski, K. Górska, A. Kołodziej, J. Kuźmicka-Sulikowska, A. Stangret-Smoczyńska, W. Szydło, M. Tenenbaum-Kulig, „Zbiór kazusów z prawa cywilnego. Prawo cywilne – Część ogólna, Prawo zobowiązań – Część ogólna i szczegółowa, Prawo rzeczowe i Prawo spadkowe”, red. J. Kuźmicka-Sulikowska, Wrocław 2012 – w tym J. Kuźmicka-Sulikowska: redakcja całości, słowo wstępne oraz autorstwo kazusów nr: 11, 12, 13, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 106, 107, 108, 137, 138, 139, 162, 164, 165, 166, 172, 173, 186, 187 i 190;

2)       M. Drela, K. Gołębiowski, K. Górska, A. Kołodziej, J. Kuźmicka-Sulikowska, A. Stangret-Smoczyńska, W. Szydło, M. Tenenbaum-Kulig, „Zbiór kazusów z prawa cywilnego. Prawo cywilne – Część ogólna, Prawo zobowiązań – Część ogólna i szczegółowa, Prawo rzeczowe i Prawo spadkowe”, wydanie II zmienione, red. J. Kuźmicka-Sulikowska, Wrocław 2014 –  w tym J. Kuźmicka-Sulikowska: redakcja całości, słowo wstępne oraz autorstwo kazusów nr: 11, 12, 13, 14, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 115, 116, 118, 148, 149, 150, 151, 176, 178, 179, 180, 187, 188, 201, 202, i 205;

3)      J. Balcarczyk, M. Drela, K. Gołębiowski, K. Górska, J. Jezioro, A. Kołodziej,J. Kuźmicka-Sulikowska, A. Stangret-Smoczyńska, R. Strugała, M. Tenenbaum-Kulig, „Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń, red. J. Kuźmicka-Sulikowska, Warszawa 2014 – redakcja całości, wstęp, wykazy i autorstwo kazusów z odpowiedziami nr: 3, 25, 29, 30, 41, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 88, 89, 90, 132, 134, 136, 137 i 138;

4) J. Balcarczyk, M. Drela, K. Gołębiowski, K. Górska, J. Jezioro, A. Kołodziej, J. Kuźmicka-Sulikowska, A. Stangret-Smoczyńska, R. Strugała, M. Tenenbaum-Kulig, „Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń”, red. J. Kuźmicka-Sulikowska, wyd. 2, Warszawa 2015 – w tym J. Kuźmicka-Sulikowska: redakcja całości, wstęp, wykazy i autorstwo kazusów z odpowiedziami nr: 3, 25, 29, 30, 42, 52, 53, 54, 55, 82, 83, 89, 90, 91, 133, 135, 137, 138 i 139.

 

 

Artykuły/rozdziały w monografiach/glosy:

 

1) Artykuł : Zakres podmiotowy obowiązywania przepisów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny [w:] Odpowiedzialność w prawie cywilnym, red. P. Machnikowski, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2897, Prawo CCC, Wrocław 2006, s. 197-214;

2) Artykuł (współautor R. Gołąb) : „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studenckich poradni prawnych”, Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Klinika” nr 2 (6) z 2007 r.;

3) Artykuł (współautor R. Gołąb) : „Forma organizacyjno – prawna studenckich poradni prawnych”, Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Klinika” nr 3 (7) z 2007 r.;

4) Artykuł : „Osobowość prawna kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej” [w:] Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim, red. E. Gniewek,  Acta Universitatis Wratislaviensis No 3048, Prawo CCCIV, Wrocław 2008;

5) Artykuł : „Funkcje cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej”,  „Przegląd Sądowy” nr 9 z  2008 r.;

6) Artykuł : „Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora”, „ADR – Arbitraż i Mediacja” nr 3 z  2008 r.;

7) Artykuł : „Od winy anonimowej do bezprawności organizacyjnej. Ewolucja zasad odpowiedzialności na gruncie art. 417 § 1 k.c.”  [w:]  Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, red. P. Machnikowski, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3161, Prawo CCCVIII, Wrocław 2009;

8) Glosa (współautor P. Machnikowski) do uchwały Sądu Najwyższego — Izby Cywilnej z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08; art. 35, 38, 63, 103 k.c., art. 4, 5, 23 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), „Orzecznictwo Sądów Polskich” z. 2 z 2010 r.;

9) Artykuł : „Zapis na sąd polubowny i postępowanie przed tym sądem a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń”, „ADR – Arbitraż i Mediacja” nr 4 z 2010 r.;

10) Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2011 r., I CSK 182/10, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2011, nr 12, s. 889-894;

11) Artykuł: „Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń” (współautor Ł. Błaszczak), „Polski Proces Cywilny” 2012, nr 2, s. 209-244;

12) Artykuł: „Administrator hipoteki. Wybrane zagadnienia na tle art. 682 ustawy o księgach wieczystych i hipotece” opublikowany w: „Wrocławskie Studia Sądowe” 2012, nr 2, s. 67 – 84;

13) Artykuł: „Ausgewählte Fragen zur Vermögenshaftung von Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes bei grober Rechtsverletzung gemäß dem Gesetz vom 20. Januar 2011”, „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift“, Nr. 2 (2012) [und] Nr. 3 (2012), s. 32-35;

14) Artykuł: „Stosowanie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa”, „Radca Prawny” 2012, nr 127-128, dodatek naukowy, s. 4D-7D;

15) Artykuł: „Problematyka umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia kolejnej umowy przedwstępnej”, „Radca Prawny” 2012, nr 130, dodatek naukowy, s. 5D-7D;

16) Artykuł: „Uzyskanie służebności przesyłu w drodze zasiedzenia”, „Radca Prawny” 2012, nr 131, dodatek naukowy, s. 16D-18D;

17) Artykuł: „Wykonanie i korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia na tle art. 292 k.c. (wybrane uwagi dotyczące możliwości nabycia służebności gruntowej w drodze zasiedzenia)”, „Radca Prawny” 2012, nr 132, dodatek naukowy, s. 15D-17D;

18) Artykuł: „Realizacja programu ‘Street Law – zakłady karne’ i innych projektów w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej we Wrocławiu”, Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Klinika” 2012, nr 13(17), s. 8-12;

19) Artykuł: „Suma pieniężna przyznawana z tytułu przewlekłości postępowania” w: „Aktualne zagadnienia prawa prywatnego”, red. E. Marszałkowska-Krześ, Wrocław 2012, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, e-Monografie Seria: Nr 19, s. 85-111, dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/39635;

20) Artykuł: “Economic analysis of the principles of liability in tort in the backdrop of liability for compensation fordamage occurring as a result of the activities of one entity to the goods of another entity”, “Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, dokument elektroniczny - Vol. 2, No 2 (2012), s. 62-78, zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :  http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/38/78;

21) Artykuł: „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny a odpowiedzialność deliktowa na zasadach ogólnych i odpowiedzialność kontraktowa : wybrane zagadnienia”, „Radca Prawny” 2013, nr 133, dodatek naukowy, s. 7 D- 9 D;

22) Artykuł: „Osoby wstępujące w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w świetle art. 691 § 1 k.c. w razie śmierci najemcy tego lokalu”, „Radca Prawny” 2013, nr 134, dodatek naukowy, s. 2 D-4 D;

23) Artykuł: „Przedawnienie roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej za szkodę wyrządzoną przez wydanie ostatecznej decyzji niezgodnej z prawem – rozważania na tle art. 5 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw”, „Radca Prawny” 2013, nr 137, dodatek naukowy, s. 4D-7D.

24) Artykuł: „Relacja między odpowiedzialnością kontraktową a deliktową w prawie angielskim”, „Państwo i Prawo” 2013, z. 8, s. 92-104;

25) Artykuł: „Pojęcie produktu niebezpiecznego na gruncie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ten produkt” [w:] „Księga dla naszych kolegów: prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika”, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, seria e-Monografie, nr 36, s.. 245-269; publikacja dostępna także w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego : http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41575;

26) Sprawozdanie z konferencji: „III Brazylijsko-Polska Konferencja Prawa Konstytucyjnego: (konferencja naukowa, Kurytyba, 18-20 IX 2012)”, "Państwo i Prawo" 2013, z. 10, s. 123-125;

27) Artykuł: “Economic analysis of legal regulations regarding liability for loss resulting from a dangerous product”, “Wroclaw Review of Law, Administration and Economics [Dokument elektroniczny]. - Vol. 3, no 1 (2013), s. 59-71, zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :

 http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/52/89;

28) Artykuł (współautor Ł. Błaszczak): „Zbieg roszczeń "ex contractu" i "ex delicto" na tle art. 443 k.c. w ujęciu materialnoprawnym i procesowym”, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2013, nr 3, s. 5-37;

29) Artykuł: „Przedawnienie roszczeń uzupełniających właściciela oraz roszczeń posiadacza o zwrot nakładów na rzecz : uwagi na tle praktyki orzeczniczej dotyczącej art. 118 i 229 § 1 kodeksu cywilnego”, „Wrocławskie Studia Sądowe” 2014, nr 1, s. 5-25;

30) Artykuł: „Liability in tort due to losses caused as a result of issuing a ruling or decision which is contrary to the law : some remarks pertaining to provisions of the Polish civil code” [w:] Dny práva 2013 - Days of law 2013. Část 6, Reforma soukromého práva [Dokument elektroniczny] / eds. Josef Fiala [et al.]. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no 474), s. 135-151, zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://tinyurl.com/n5l2hgu;

31) Artykuł: „Pozycja prawna studenta kliniki prawa w ramach postępowania sądowego w sprawach cywilnych. Cz. 1, Wybrane zagadnienia”, Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Klinika” 2014, nr 16, s. 3-9; zasób elektroniczny publiczny (otwarty):

 http://www.fupp.org.pl/down/KLINIKA-16-20-2014.pdf

32) Artykuł: „Pozycja prawna studenta kliniki prawa w ramach postępowania sądowego w sprawach cywilnych. Cz. 2, Wybrane zagadnienia”, Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Klinika” 2014, nr 17, s. 3-7; zasób elektroniczny publiczny (otwarty):

http://www.fupp.org.pl/down/KLINIKA-17-21-2014.pdf;

33) Artykuł: „Odpowiedzialność cywilna arbitra sądu polubownego. Zagadnienia wybrane”, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 10, s. 66-92;

34) Rozdział: „Podmioty korzystające z usług świadczonych w ramach poradnictwa prawnego i obywatelskiego” [w:] „System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych”, red. M. J. Skrodzka, Warszawa 2014, s. 49-86;

(Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej na stronie:
   http://www.fupp.org.pl/down/System_poradnictwa_prawnego_i_obywatelskiego_w_ Polsce_DR.PDF

Recenzent: prof. dr hab. Eleonora Zielińska);

35) „Scenariusz szkolenia trenerów (tzw. T4T) dotyczącego modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego” (współautorstwo z: B. Namysłowską-Gabrysiak, M. J. Skrodzką) [w:] „System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych”, red. M. J. Skrodzka, Warszawa 2014, s. 171-178;

(Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej na stronie:
   http://www.fupp.org.pl/down/System_poradnictwa_prawnego_i_obywatelskiego_w_ Polsce_DR.PDF

Recenzent: prof. dr hab. Eleonora Zielińska);

36) Artykuł:  "Przesłanki materialnoprawne dochodzenia roszczenia regresowego przez podmiot odpowiedzialny w stosunku do funkcjonariusza publicznego na podstawie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa",  "Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze" (Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbìrnik) 2014, t. 5, s. 295-305;

37) Artykuł: „Podstawa ustalenia stanu faktycznego i jego opis w treści porady prawnej opracowywanej w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej”, Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Klinika” 2015, nr 18, s. 3-9; zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.fupp.org.pl/kliniki-prawa/publikacje/czasopismo-klinika;

38) Artykuł: "Zapis windykacyjny a reguła interpretacyjna z art. 961 kodeksu cywilnego", "Wrocławskie Studia Sądowe" 2015, nr 1, s. 5-26;

39) Artykuł: "Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", "Acta Universitatis Wratislaviensis" 2015, No 3661, "Przegląd Prawa i Administracji", t. C/1. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 487-505;

40) Artykuł: "Pracownia Klinicznego Nauczania Prawa", "Acta Universitatis Wratislaviensis" 2015, No 3661, "Przegląd Prawa i Administracji", t. C/1. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 699-702;

41) Artykuł: "Zapis windykacyjny a realizacja woli testatora. Rozważania na tle wybranych rozwiązań prawnych" [w:] Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, red. J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut, Wrocław 2015, s. 533 - 553 (publikacja dostępna na: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=77808);

42) Artykuł: "Elektroniczne postępowanie upominawcze a dochodzenie roszczeń przedawnionych", "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2016, nr 4, s. 2-8;

43) Artykuł: "Postępowanie wyjaśniające prowadzone na podstawie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa", "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2016, z. 1, s. 175-206;

44) Artykuł: "Zarachowanie świadczenia dłużnika na rzecz roszczenia przedawnionego na gruncie art. 451 k.c.", "Przegląd Sądowy" 2016, nr 6, s. 53-65;

45) Artykuł: "Problematyka biegu przedawnienia roszczeń w kontekście sytuacji nasciturusa i małoletniego dziecka w razie doznania przez nich szkód w wyniku czynów niedozwolonych", "Transformacje Prawa Prywatnego" 2016, nr 1, s. 27-54;

46) Artykuł: "Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń przez wszczęcie mediacji", "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny: 2016, nr 2, s. 125-136;

47) Artykuł: "Ustanowienie służebności w drodze zapisu windykacyjnego", "Studia Prawa Prywatnego" 2016, z. 2, s. 3-16;

48) Artykuł: "Rodzaje użytkowania a ustanowienie tego prawa w drodze zapisu windykacyjnego", "Rejent" 2016, nr 7, s. 62-87;

49) Rozdział: "Renta dla uprawnionego z tytułu umowy o dożywocie" [w:]  Renta w prawie polskim, red. M. Drela, Wrocław 2016 (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, seria: e-Monografie nr 76) , s. 153 - 176;

publikacja jest dostępna on-line:  http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79948

50) Rozdział: "Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa a inne wybrane podstawy normatywne ich odpowiedzialności" [w:] Podmioty prawa we współczesnej administracji publicznej, red. P. Bieś-Srokosz, K. Mucha, Częstochowa 2016, s. 101- 112;

51) Rozdział II.A „Klauzule wskazujące miejsce zawarcia umowy” [w:]  „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów”, red. R. Strugała, Warszawa 2016, s. 32-34;

52) Rozdział II.B „Klauzule wskazujące czas zawarcia umowy” [w:]  „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów”, red. R. Strugała, Warszawa 2016, s. 34-38;

53) Rozdział II.G „Klauzule dotyczące wypowiedzenia umowy” [w:]  „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów”, red. R. Strugała, Warszawa 2016, s. 82-88;

54) Rozdział IV.K „Klauzule dotyczące modyfikacji terminu spełnienia świadczenia a problematyka przedawnienia roszczeń”  [w:]  „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów”, red. R. Strugała, Warszawa 2016, s. 302-307;

55) Rozdział IV.M „Klauzule umowne wyłączające lub ograniczające zbieg roszczeń odszkodowawczych (art. 443 KC)” [w:]  „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów”, red. R. Strugała, Warszawa 2016, s. 317-331;

56) Rozdział V.D „Zapis na sąd polubowny” [w:]  „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów”, red. R. Strugała, Warszawa 2016, s. 359-372;

57) Rozdział V.I „Oświadczenia dotyczące uznania roszczenia a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń” [w:]  „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów”, red. R. Strugała, Warszawa 2016, s. 402-410;

58) Rozdział V.J „Oświadczenie o zrzeczeniu się korzystania z zarzutu przedawnienia” [w:]  „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów”, red. R. Strugała, Warszawa 2016, s. 410-419;

59) Rozdział V.L „Klauzule dotyczące stosowania Kodeksu cywilnego” [w:]  „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów”, red. R. Strugała, Warszawa 2016, s. 428-433;

60) Artykuł "Pojęcie funkcjonariusza publicznego w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa", "Państwo i Prawo" 2017, z. 2, s. 70-81.