Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska

Kontakt: 

pokój 104, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2360 (w godzinach konsultacji)
Email:
joanna [dot] kuzmicka-sulikowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 odbywać się będą w czwartki w godz. 11.00-13.00 do 22 maja 2019 r., a począwszy od 23 maja 2019 r. konsultacje odbywać się będą w czwartki w godz. 13.00-15.00. Konsultacje odbywają się w gab. 104 w bud. A.
 

 

 
Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania badawcze:

-         odpowiedzialność deliktowa, w szczególności odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

-         odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną w wyniku rażącego naruszenia prawa

-         przedawnienie roszczeń

-         kliniczne nauczanie prawa i organizacja ruchu uniwersyteckich poradni prawnych

 

Referaty wygłoszone na konferencjach:

 

1)      „Administrator hipoteki. Wybrane zagadnienia na tle art. 682 ustawy o księgach wieczystych i hipotece” wygłoszony 17 listopada 2011 r. podczas konferencji „Hipoteka po nowelizacji”, która odbyła się w dniach 17-18 listopada 2011 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

2)      „Realizacja programu Street Law-Zakłady Karne w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej we Wrocławiu” wygłoszony 14 kwietnia 2012 r. podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Być bliżej prawa – realizacja programu Street Law”, która odbyła się w dniach 13 – 15 kwietnia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego;

3)  "Projekt przekształcenia instytucjonalnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej we Wrocławiu" wygłoszony 12 kwietnia 2013 r. podczas XIX Ogólnopolskiej Konferencji Poradni Prawnych "Praktyka funkcjonowania uniwersyteckich poradni prawnych - najczęściej pojawiające się problemy i propozycje ich rozwiązania. Dyskusja nad modelem poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce", która odbyła się w dniach 12-14 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego";

4)      „Status członka Kliniki prawa w postępowaniu cywilnym” wygłoszony w ramach panelu „Status członka Kliniki w poszczególnych rodzajach postępowań – uwagi de lege lata i de lege ferenda” w dniu 5 grudnia 2013 r. podczas XX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Poradni Prawnych – „Studenckie Poradnie Prawne w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej-teraźniejszość i przyszłość”, która odbyła się w dniach 4-6 grudnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

5)      „Model poradnictwa prawnego i obywatelskiego” (wspólnie z dr Magdaleną Olczyk) wygłoszony w dniach 22 i 23 marca 2014 r. podczas XXI Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych – „Model poradnictwa prawnego i obywatelskiego”, która odbyła się w dniach 21-23 marca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego;

6)      „Odpowiedzialność cywilna arbitra sądu polubownego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. Zagadnienia wybrane” wygłoszony w dniu 16 maja 2014 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Międzynarodowej „Dochodzenie roszczeń przed sądami polubownymi”, która odbyła się w dniu 16 maja 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

7) "Zapis windykacyjny a realizacja woli testatora. Rozważania na tle wybranych rozwiązań prawnych" wygłoszony 21 listopada 2014 r. podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Non omnis moriar. Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, wybrane zagadnienia dziedziczenia oraz swoboda działalności funeralnej", która odbyła się 21 listopada 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

8) Współprowadzenie (wraz z dr Magdaleną Olczyk) warsztatu „Działalność prawników pro bono a koncepcje rozwiązań systemowych dotyczących nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego” 3 lutego 2015 r. podczas Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, który odbył się w dniach 2-4 lutego 2015 r. w Miedzeszynie pod Warszawą;

9) "Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa a inne wybrane podstawy normatywne ich odpowiedzialności" wygłoszony 14 października 2015 r. podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Tendencje we współczesnej administracji publicznej - podmioty, zadania publiczne oraz prawne formy ich realizacji", która odbyła się w dniach 13-14 października 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;

10) "Problematyka biegu przedawnienia roszczeń przysługujących dziecku z tytułu szkód doznanych przez nie w wyniku czynów niedozwolonych innych osób" wygłoszony 20 listopada 2015 r. podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki", która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

11) "Stwierdzenie nieważności decyzji albo postanowienia na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa" wygłoszony 19 października 2016 r. podczas miedzynarodowej konferencji I Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne "Unifikacja - Integracja - Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa", która odbyła się w dniach 18-19 października 2016 r. w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;

12) "Znaczenie sposobu uwzględniania upływu terminu przedawnienia roszczenia dla postrzegania ochrony praw jednostki w postępowaniu sądowym" wygłoszony 11 października 2017 r. podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej  II Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne "Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej - dotychczasowe doświadczenia i tendencje zmian", która odbyła się w dniach 10-11 października 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego;

13) "Uprawnienia babć i dziadków spadkodawcy wynikające z przepisów polskiego prawa spadkowego (uwagi na tle art. 934, 938 i 966 Kodeksu cywilnego)" wygłoszony 10 maja 2018 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawa i obowiązki członków rodziny - równe prawa w życiu rodzinnym", która odbyła się w dniu 10 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego;

14) "Kluczowe kierunki proponowanych ostatnio zmian regulacji normatywnej dotyczącej przedawnienia roszczeń - wybrane zagadnienia" wygłoszony 19 maja 2018 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego oraz terminy w działalności deweloperskiej", która odbyła się w dniu 19 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego;

15) "Wpływ zmiany przepisów o przedawnieniu roszczeń dokonanych ustawą z 13 kwietnia 2018 r. na obrót prawny w Polsce" wygłoszony 18 października 2018 r. podczas Międzynarodowej Konferencji III Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne "Prawo publiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: tradycje, dziedzictwo i perspektywy", która odbyła się w dniach 18-19 października 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

16) "Ochrona praw babć i dziadków w kontekście możliwości żądania przez nich środków utrzymania od spadkobierców ich wnuków", wygłoszony 11 stycznia 2019 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ochrona praw dziecka i ochrona praw rodziny w polskim systemie prawnym", która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Granty/projekty badawcze:

 

1) Wykonawca na etapie upowszechniania w projekcie „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1. wsparcie systemowe dla trzeciego sektora).

2) Od 1.11.2018 r. do 31.07.2021 r. -  wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Opus 14) "Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI wieku. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii".

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism:

 

Członek Kolegium Redakcyjnego Czasopisma Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Klinika”

 

Stypendia/staże naukowe:

Kilkakrotnie przyznane i zrealizowane granty badawcze dla młodego doktora w ramach dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 

Nagrody:

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2018 r. za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w 2017 roku.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2017 r. za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w 2016 roku.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiegi z dnia 15 listopada 2016 r. za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2015 roku.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wroclawskiego z dnia 13 listopada 2015 r. za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2014 roku.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2014 r. za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2013 roku.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2012 r.  za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2011 roku.

Nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepsze prace magisterskie w 2005 r.

 

Inne informacje:

Od 10 lutego 2011 r. opiekun naukowy studenckiego koła naukowego Uniwersytecka Poradnia Prawna dzialającego przy Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Od 1 grudnia 2014 r. kierownik Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa działającej w ramach Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującego obszar właściwości Izby Komorniczej we Wrocławiu (powołanie na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości Izby Komorniczej we Wrocławiu, Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2018 r., poz. 124).